+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

ze 7. jednání kontrolního výboru dne 11.11.2013.

Přítomni:         p. T. Sedláček, Ing. P. Gregor, Mgr., pí L. Fišerová, pí Mgr. P. Hanzalová

Omluveni:       pí Ing. N. Tlamichová, p. Bc. J. Záveský, p. M. Kodeš

Nepřítomni:    p. J. Nedoma, p. F. Jašek,

Kontrolní výbor není usnášeníschopný.

Program jednání:

1) Byly provedeny konzultace rozpracovaných kontrol.

- Kontrola výnosu z heren byla provedena pí Mgr. Hanzalovou a p. Kodešem dne 24.09.

2013. Zpráva bude projednána na KV 09.12.2013.

- Kontrola zeleně a rámcové údržby probíhá (na odboru SMI sl. Koštířová). Předpoklad

ukončení a předložení k projednání 09.12.2013 (provádí pí Fišerová a p. Ing. Gregor).

2) Byl přečten dopis adresovaný KV č.j. VV/87198/13 z 04.11.2013 p. Müllera. Přítomní se

jednomyslně dohodli:

a)      na jednání KV 09.12. bude p. Müller přizván k projednání dopisu,

b)      na jednání KV 09.12. bude přizván starosta, p. Mgr. Havelka, k projednání dopisu

p. Müllera,

c)   KV žádá odbor VV o oskenování dopisu p. Müllera vč. příloh a rozeslání e-mailem na

adresy členů KV.

Zápis byl hlasitě přečten, přítomnými bez připomínek odsouhlasen.

KV byl ukončen ve 20:35 hodin.

Zapsal: Sedláček T.

Přepsala: Šťastná I.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.