+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

ze 6. jednání kontrolního výboru dne 07.10.2013.





Přítomni:         p. T. Sedláček, Ing. P. Gregor, Mgr., pí L. Fišerová, p. M. Kodeš, pí Ing. N.

Tlamichová

Omluveni:       p. J. Nedoma, pí P. Hanzalová,

Nepřítomen:    Bc. J. Záveský, p. F. Jašek,

Kontrolní výbor je usnášeníschopný.

Program jednání:

1. Konzultace rozpracovaných kontrolních zpráv.

Kontrolní zpráva o plnění úkolů RM a ZM byla přednesena jejími zpracovateli a odsouhla-

sena jednomyslně všemi přítomnými na posledním KV 09.09.2013. Vzhledem k upozorně-

ní vedoucí odboru vnitřních věcí, že zprávu neobdržela, bude tato předána opětovně 09.10.

2013 Ing. Gregorem.

2. K rozpracovaným zprávám:

- Pí Fišerová s Ing. Gregorem provedou ještě konzultaci s vedoucím odboru SMI a pověře-

nou pracovnicí v oblasti zeleně, sl. Koštířovou. Současně bude provedena konzultace s fi-

nančním odborem, vedoucí Ing. Polenovou. Kontrola byla nabízena dne 02.10. v odboru

SMI s tím, že bylo přislíbeno KS připravení všech nutných podkladů pro kontrolu a

zodpovězení 13 otázek, který byly vzneseny při poslední kontrole této problematiky

v srpnu 2011. Jakmile bude vše připraveno, bude KS sdělen termín l. jednání. Předpoklad

ukončení kontroly do konce listopadu 2013 a předpoklad projednání v KV 12/2013 a

rovněž tak předložení zastupitelstvu.

- Pan Kodeš a pí Ing. Tlamichová - kontrola rozdílu vybavenosti MŠ Čtyřlístek a Pam-

peliška - čeká se na termín inventarizace. Ing. Gregor konzultoval ještě některé otázky

týkající se kontroly s vedoucí odboru ŠSVZaK, pí PaedDr. Bodnárovou. Na základě této

konzultace byly získány doplňující materiály z Pampelišky II a v kontrole je pokračová-

no. Předpoklad dokončení je dne 31.10.2013 a předložení na následující jednání KV v

prosinci 2013.

- Kontrola připravenosti na zimní údržbu - kontrolní skupina zahájí kontrolu v listopadu

2013.

- Kontrola využití finančních prostředků z výherních automatů bude dokončena po dodání

všech podkladů a kontrole vyúčtování v lednu 2014. KS přednese předběžné  a dílčí

závěry na příštím jednání KV.

3. Předpokládané úkoly pro plán kontrol v roce 2014.

- usnesení RM a ZM,

- kontrola investičních nákladů školního hřiště,

- kontrola investičních nákladů a víceprací - rekonstrukce varny ve školní jídelně.

4. Urgence zpráv od odpovědného pracovníka MěÚ Lysá n.L. o podstatném zlepšení stavu

nekvalitních laviček od firmy, která je instalovala.

Příští jednání KV bude 11.11.2013 od 19:00 hodin.

Zápis byl hlasitě diktován a odsouhlasen přítomnými členy KV.

Zapsala: Ing. Tlamichová Naďa

v Lysé n.L. 07.10.2013

Přepsala: Šťastná
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.