+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z 5. jednání kontrolního výboru dne 09.09.2013.

Přítomni:         p. T. Sedláček, Ing. P. Gregor, Mgr. P. Hanzalová, pí L. Fišerová, p. M. Kodeš,

pí Ing. N. Tlamichová

Omluveni:       Bc. J. Záveský, p. J. Nedoma, p. F. Jašek,

Kontrolní výbor je usnášeníschopný.

Program jednání:

1. Projednání kontrolní zprávy z kontroly plnění usnesení RM a ZM za 1. pololetí 2013.

Kontrolu a kontrolní zprávu provedli a zpracovali pí Ing. N. Tlamichová a p. Ing. Gregor.

Kontrolovaná osoba neměla připomínek. KV po diskuzi s obsahem zprávy souhlasí.

Pro:  6         Zdržel se:  0        Proti:  0

2. Při kontrole úkolů ze 4. jednání KV (17.06.2013) nedostal KV žádnou zprávu od odpověd-

ného pracovníka MěÚ Lysá n.L. o podstatném zlepšení stavu reklamních laviček od firmy,

která reklamní lavičky umístila.

3. Vedoucí odboru ŽÚ v Lysé n.L. a ředitel MěP dosud nepředložili termín kontrol provozo-

ven s výherními terminály a dalších heren. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo ani po

urgenci KV bude toto urgováno u tajemníka MěÚ. Tuto kontrolu mají provést p. M. Kodeš

a p. J. Nedoma. V případě, že nedojde k odezvě, KV žádá ZM o nápravná opatření.

4. Byla provedena konzultace o rozpracovaných kontrolách.

- Zpráva, týkající se vybavení MŠ Pampeliška II a Čtyřlístek II, bude dokončena do konce

září, tj. 30.09.2013. Pro srovnání bude ještě konzultováno s příslušnými odbory (ŠaK a

projektový manažer). Konzultaci zabezpečí p. Ing. P. Gregor a p. T. Sedláček. Podklad od

Čtyřlístku II předávají kontroloři p. Ing. P. Gregorovi.

- Zpráva o kontrole výnosů z heren je rozpracována a bude předložena na dalším zasedání

KV. tj. 07.10.2013. Kontrolu provádí p. M. Kodeš, pí Mgr. P. Hanzalová.

- Zpráva o kontrole účelnosti vynakládaných prostředků v oblasti péče o městskou zeleň.

Kontrolní skupina p. Ing. P. Gregor, pí L. Fišerová.

- Zpráva o vyhodnocení víceprací na realizaci rekonstrukce ČOV a odpadní systémy je ve

stadiu získávání podkladů. Kontrolní skupina pí Ing. N. Tlamichová, p. M. Kodeš.

5. Doplnit návrh prováděných kontrol do konce roku 2013 o další kontroly (např. kontrola

plnění plánu údržby komunikací na zimní období atp.). Zajistí předseda KV a podá infor-

maci 07.10.2013 na jednání KV.

6. Další KV bude 07.10.2013.

Zápis byl hlasitě diktován a odsouhlasen přítomnými členy KV.

Zapsal: Ing. Petr Gregor

V Lysé n.L. 09.09.2013

Přepsala: Šťastná I.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.