+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

ze 4. jednání kontrolního výboru dne 17.06.2013.

Přítomni:         p. T. Sedláček, Ing. P. Gregor, p. F. Jašek, Mgr. P. Hanzalová, pí L. Fišerová,

p. M. Kodeš

Omluveni:       Bc. J. Záveský, p. J. Nedoma, pí Ing. N. Tlamichová

Kontrolní výbor je usnášeníschopný.

Program jednání:

1) Pí Fišerové  byla  předána  průkazka  a byla  seznámena s právy a povinnostmi člen KV dle

zákona o obcích a schváleného jednacího řádu.

2) P. Jašek dokončil zprávu  o využití motorových vozidel na MěÚ. Zpráva byla předložena k

odsouhlasení  jednotlivým  zúčastněným stranám (odbor dopravy, kancelář MěÚ, IT, MěP).

Zatím  ze  strany  kontrolovaných  bez  připomínek,  po  podpisu kontrolovaných osob bude

zpráva předložena ZM 26.06.2013. KV souhlasí se závěry předložené zprávy.

3) V současné době je rozpracována kontrolní zpráva týkající se vybavení nově postavených

MŠ Pampeliška II, Čtyřlístek II. Předpoklad dokončení je 06/2013.

4) K  rozeslané  pozvánce na dnešní KV obsahující termíny schůzek v II. pololetí není ze stra-

ny členů KV námitek.

5) Pro  druhé  pololetí  zůstává  v plánu práce úkol ze zákona - Kontrola plnění usnesení rady

města  a zastupitelstva za I. pololetí roku 2013, kontrolní skupina Ing. Gregor P. + Ing. Tla-

michová N.

V I. pololetí  nebyl  KV přizván  k účasti na kontrole provozoven vlastnících výherní termi-

nály  a dalších heren. Předseda KV provede urgenci s cílem splnění tohoto úkolu na živnos-

tenském úřadu  a  u ředitele MěP. V druhém pololetí se zúčastní těchto kontrol p. Kodeš M.

a p. Nedoma J.

Na základě dohody o rozdělení výtěžku z heren ve městě (50 % tělovýchova, 30 % sociální

a  zdravotní  oblast,  20 % kultura) bude provedena kontrola výše vybrané částky, rozdělení

podle uvedeného klíče a účelu, na který byly takto získané prostředky využity.

6) P. Sedláček si u pí Šťastné vyžádá kontrolní zprávu z roku 2011 o stavu zeleně ve městě.

7) V rámci  diskuse  je  poukazováno na neutěšený stav reklamních laviček. KV žádá, aby od-

povědný  pracovník  MěÚ  projednal  podstatné  zlepšení  s firmou,  která  lavičky ve městě

umístila.

Zápis byl hlasitě diktován a odsouhlasen. KV ukončen ve 20:20 hodin.

Zapsala: Petra Hanzalová

Přepsala: Šťastná I.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.