+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z 3. jednání kontrolního výboru dne 22.04.2013.

Přítomni:          p. T. Sedláček, Ing. P. Gregor, p. F. Jašek, p. J. Nedoma, pí Ing. N. Tlamichová

(příchod později)

Omluveni:       Bc. J. Záveský, p. M. Kodeš, pí Mgr. Hanzalová

Kontrolní výbor je usnášeníschopný.

Program jednání:

1. Přivítání a základní proškolení nového člena KV, p. Jakuba Nedomy, vč. předání základ-

ních dokumentů.

2. Projednání zprávy o kontrole plnění usnesení RM a ZM za 2. pololetí 2012. Zpráva bude

zaslána všem členům KV. S výsledky této zprávy se souhlasí.                     Pro:  5     Proti:  0

3. K bodu 3 minulého zápisu z 18.03.2013 jednal předseda KV s MěP a ŽÚ o účasti na kon-

trolách heren a výherních automatů. KV je v pohotovosti a na základě výzvy se některý

z členů KV kontroly zúčastní.

4. Kontrola čistoty města a výsadby zeleně je u pí Koštířové v odboru SMI.  Zpracoval ji

ještě před rezignací p. Mgr. Špecián.

5. Byla podána informace o rozpracování kontroly využití služebních aut a vozidel (p. Jašek)

- předpoklad ukončení do schůze KV, tj. do 17.06.2013.

Zpracovatelé zprávy z kontroly vybavenosti MŠ Pampeliška II a MŠ Čtyřlístek II nebyli

všichni přítomni a nebylo možno provést kontrolu jejího rozpracování.

6. Příprava zpracování plánu činnosti KV na 2. pololetí 2013. Členové KV a zastupitelé bu-

dou požádáni mailem, který bude zaslán do 30.04.2013, aby podali nejpozději do 05.06.

2013 předsedovi KV své náměty na kontroly na 2. pololetí 2013.

7. Aktualizovaný seznam KV s příslušnými kontakty bude všem členům KV předán (zaslán)

v průběhu tohoto týdne. Předseda KV žádá vedoucí OVV, pí Šťastnou, o zajištění tohoto

úkolu.

8. Na základě oznámení SÚ bude v pondělí 29.04.2013 závěrečné projednání nově zpracova-

ného ÚP. Pokud někteří občané mají připomínky nebo námitky, je poslední možnost jejich

uplatnění. Příslušný formulář je na vyžádání na SÚ. ÚP vč. příloh naleznou občané na we-

bových stránkách města.

Přítomní členové KV konstatují po prvotních informacích od občanů i z vlastní zkušenosti,

že nový ÚP na webových stránkách je nepřehledný a zřejmě pro většinu obyvatel obtížně

dohledatelný. Rovněž bylo konstatováno, že v ÚP není zřetelně vyznačena rezerva pro OV

v jednotlivých čtvrtích města a na to navazující komunikace a další sítě.

1

9. KV požaduje rozeslání zápisu z 18.03. současně se zápisem z dnešního jednání, tj. 22.04.

2013, a jejich předložení na jednání ZM.

Zápis byl hlasitě diktován a bez připomínek přítomných členů KV odsouhlasen.

KV byl ukončen ve 20:25 hodin.

Zapsal: p. Ing. Gregor P.

Přepsala: Šťastná I.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.