+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z 1. jednání kontrolního výboru dne 04.02.2013.Přítomni:         p. T. Sedláček, Ing. P. Gregor, p. M. Kodeš, Ing. N. Tlamichová,

Mgr. P. Hanzalová,

Omluveni:       Bc. J. Záveský (nemoc), p. F. Jašek, p. A. Pernica

KV je usnášeníschopný.

Program jednání:

A) Plán práce na I. pololetí 2013, úkoly jsou dány:

1) ze zákona,

2) požadavek zastupitelstva,

3) vlastní iniciativní řešení.

B) Kontrola plnění plánu roku 2012 - dokončení kontrol jinými kontrolními skupinami,

konzultace jednotlivých kroků.

C) Zprávy za I. pololetí 2013.

Domluvené termíny schůzek KV pro rok 2013 s ohledem na předkládací lhůty zastupitelstvu:

pondělí                       04.02.

pondělí                       18.03.

pondělí                       22.04.

pondělí                       17.06.

Vždy v 19:00 hodin.

Navržený plán práce a termíny schůzek v I. pol. 2013 byly přítomnými jednomyslně odsouhlaseny.

Byla předložena zpráva z kontroly připravenosti města na zimní období 2012 - 2013 zpracovaná p. Mgr. Janem Záveským a p. Ing. Petrem Gregorem 21.11.2012. Po jejím prostudování přítomnými členy KV byla zpráva bez připomínek jednomyslně přijata a bylo doporučeno její předložení zastupitelstvu města rovněž ke schválení.

Dále byla předložena zpráva z kontroly komplexnosti podkladů pro zabezpečení čistoty ovzduší a emisí včetně hlučnosti ve městě a jejich využití ze dne 06.12.2012, kterou zpracoval p. Bc. František Jašek. Tato zpráva byla členy KV jednomyslně přijata a odsouhlasena. Zpráva bude projednána s příslušnými kontrolovanými odbory v průběhu tohoto týdne a předložena na jednání zastupitelstva 13.02.2013.

Členové KV rovněž projednali zprávu z kontroly prováděných reklamačních řízení na akcích realizovaných městem Lysá n.L. zpracovanou kontrolní skupinou, p. Matěj Kodeš (vedoucí), p. Ing. Petr Gregor (člen). Předložená zpráva byla přítomnými členy KV přijata a bylo doporučeno zaurgovat předložení dokladů o reklamaci nedodělků a vad rekonstrukce Masarykovy ulice za období, kdy projektovou manažerkou byla pí Javorčíková. Po jejich doložení bude zpráva rovněž předána k projednání zastupitelstvu.

1

K dosud neukončené kontrole, kterou byli pověřeni p. Pernica a p. Mgr. Špecián, KV dohodl převzetí tohoto úkolu členy, p. Ing. Gregorem, p. Kodešem, pí Ing. Tlamichovou a p. Mgr. Hanzalovou, s využitím již získaných podkladů a základní analýzy k provedení analýzy. Předpokládaný termín ukončení a předložení KV je do 18.03.2013.

Kontrola zeleně a čistoty města nebyla v roce 2012 dokončena vzhledem ke změně zaměstnání, bydliště a odstoupení z KV touto kontrolou pověřeného člena (p. Mgr. Špecián). Kontrola bude zařazena do programu kontrol roku 2013.

Kontrola heren bude prováděna v součinnosti s městskou policií a zástupcem živnostenského úřadu po vzájemné dohodě. Projednání s příslušným odborem a MěP zajistí předseda KV, p. Sedláček. Za KV se této kontroly zúčastní rovněž p. Kodeš (případně p. Ing. Gregor).

Kontrola plnění usnesení RM a ZM za rok 2012 byla zahájena u p. tajemníka dne 01.02.2013. Kontrolní skupinou ve složení pí Ing. Tlamichová, p. Ing. Gregor. Předpokládaný termín předložení kontrolní zprávy KV je 18.03.2013.

Zápis byl hlasitě diktován a bez připomínek zúčastněných odsouhlasen.

KV ukončen ve 20:30 hodin, zapsala pí Mgr. Petra Hanzalová.

Přepsala: Šťastná I.

Za správnost:              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Sedláček T., předseda KV

* Přílohy založeny u originálu zápisu z kontroly. Velikost dokumentů nedovoluje uložení zde na stránkách města.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.