+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Zápis z jednání Kontrolního výboru, konaného dne 27. srpna 2020

Přítomni: P. Gregor,  F. Jašek,  J. Grebík,  M. Nováková

Odstoupil z funkce: M. Melichar (mail)

Omluveni: J. Šalek,  P. Zoubek

Jednání bylo zahájeno v 18.05h a bylo usnášeníschopné

Program: (schválen všemi přítomnými)

1) Zahájení jednání, úvodní slovo předsedy

2) Základní úkoly KV - schválení zapisovatele

3) Volba místopředsedy

4) Projednání Zprávy o kontrole plnění úkolů uložených RM za rok 2019

5) Projednání Zprávy o kontrole plnění úkolů uložených RM za 1. pololetí 2019

6) Projednání Zprávy o kontrole plnění úkolů uložených ZM za rok 2019

7) Projednání Zprávy o kontrole plnění úkolů uložených ZM za 1. pololetí 2020

8) Informace o plnění rozpracovaných Kontrol

9) Různé:

             -  podněty pro další kontroly na 2. pololetí 2020

             - ostatní náměty

Ad 1)

Úvodem jednání konstatoval předseda KV, že jsou přítomni 4 ze 7 členů a KV je usnášeníschopný.  Přivítal členy KV prakticky ve staronovém složení a sdělil, že přes výzvu, kterou adresoval bývalému předsedovi KV, tak od něho neobdržel jediný dokument z dřívějšího období, tj. od 11/2018. Poděkoval panu Jaškovi, že mu zaslal alespoň některé podklady, zejména zprávy z některých provedených kontrol v roce 2019, neboť poslední jednání KV se uskutečnilo podle zápisů  dne 12.12.2019.  Pan Ing. Karel Marek ani nepotvrdil případnou schůzku k předání materiálů a informování o současném stavu.  Předseda KV zpracoval informaci o plnění kontrol, schválených KV v minulém období podle dostupných dokumentů. Informace je součástí zápisu.

Ad2) Předseda zopakoval, co je základním posláním a činností KV. Zapisovatelem byl schválen na tomto jednání předseda KV

Ad3) Z praktických důvodů byl zvolen zástupce předsedy KV. Navržen a schválen byl pan Ing. Jan Grebík, který tuto funkci přijímá.

Ad 4-7)

Po projednání zpráv a diskuzi k danému tématu byl přijato toto usnesení:

Kontrolní výbor

1. bere Zprávy o plnění úkolů RM a ZM za rok 2019 a 1. pololetí 2020 na vědomí,

2. doporučuje, aby RM zvážila připravit materiál do nejbližšího řádného zasedání ZM, kde by navrhla revokaci některých usnesení, které jsou sice i dlouhodobě rozpracovány, ale je třeba posunout např. jejich schválený termín plnění. Zdůvodnit neplnění některých úkolů, příp. přeformulovat obsah úkolu vč. zpracování nového harmonogramu plnění nebo postup k realizaci. Je možné, že některé úkoly nebude možno splnit, např. nezískáním dotace, vlivem pandemie apod., takže je třeba navrhnout jejich úplné zrušení nebo mají trvalý charakter.

3. doporučuje splnit bod 2) pokud možno do 09.09.2020 předložením zprávy na ZM, nejpozději na dalším zasedání ZM.

Pro:   4                                   Proti:  0                                       Zdržel se: 0

Ad 8) Informace o plnění rozpracovaných kontrol

 Předseda KV zpracoval informaci o plnění kontrol, schválených KV v minulém období. Informace je součástí zápisu. Informace byla doplněna a upřesněna o Zápis z kontroly pravidel pro vydávání měsíčníků Listy, kterou prováděli pánové Melichar a Matušina a předložila ji dodatečně paní. M. Nováková na vědomí. Bývalí členové KV a pracovního týmu nejsou členy nového KV,  kromě pana Zoubka. Ten podá ke kontrole: “ Kontrola vypořádání žádostí občanů dle zákona č. 106/1999 Sb.“ vysvětlení na dalším jednání KV.

Ad 9) Různé

- nebyl prozatím podán další podnět na provedení kontroly, základní dle zákona byly provedeny

- předseda KV bude informovat ZM o tom, že Ing. Michal Melichar ukončil činnost v KV a je třeba doplnit dalšího člena na počet 7 dle JŘ, čl. II, bodu 3

- předseda se pokusí na zasedání ZM o změnu JŘ pro KV zvláštním usnesením k zápisu, pokud jde o počet jednání KV (čl. II, bod 1 JŘ). Jde o to, že ne vinou nového KV se konalo v roce 2020 prozatím pouze 1 jednání KV a předpokládá se, že do konce roku 2020 budou ještě pouze dvě před zastupitelstvy města

 

Přílohy:

1) Zpráva o kontrole plnění úkolů uložených RM za rok 2019

2) Zpráva o kontrole plnění úkolů uložených RM za 1. pololetí 2019

3) Zpráva o kontrole plnění úkolů uložených ZM za rok 2019

4) Zpráva o kontrole plnění úkolů uložených ZM za 1. pololetí 2020

)5 Informace o plnění kontrol schválených KV v minulém období

6) Zápis z kontroly pravidel pro vydávání měsíčníku Listy- neprojednána v bývalém KV- pro info

7) Jednací řád KV-zaslán členům dne 24.06.2020

Jednání KV bylo ukončeno v 19.05 hodin.

ZM se mají konat  prozatím 21.10. a 16.12.2020. Předpokládané příští jednání KV bude tedy 08.10.2020, potvrzení nebo upřesnění termínu zašle předseda  členům KV v dostatečném předstihu, vč. místa konání

Zapsal dne 27.08.2020: P. Gregor 


--
S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Petr Gregor
604 13 13 91
pe.greg@seznam.cz

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.