+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem
konané dne 28.11.2012

I n f o r m a t i v n í z p r á v a

Zápis z Kontrolního výboru ze dne 10.10.2012 a 31.10.2012.Rada města zápis z KV dne 10.10.2012 projednala dne 06.11.2012 usn. č. 612:

Rada města

I. p ř e d k l á d á

zápis z Kontrolního výboru dne 10.10.2012 ZM dne 28.11.2012 k projednání,

II. d o p o r u č u j e

ZM uložit KV, aby přednostně provedl kontroly schválené ZM v rámci plán práce KV dne

11.04.2012.

Rada města zápis z KV dne 31.10.2012 projednala dne 31.10.2012 usn. č. 695:

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z Kontrolního výboru dne 31.10.2012,

II. k o n s t a t u j e ,

  1. že zákon o obcích neumožňuje, aby se člen KV nechal na jednáních KV zastupovat

náhradníkem,

  1. že kontrola rozpočtové kázně nebyla ZM dne 11.04.2012 schválena, a proto ji KV

nemůže provádět,

III. d o p o r u č u j e

ZM uložit KV

  1. aby do konce roku 2012 neprováděl žádné nové kontroly a dokončil kontroly schválené

ZM na I. pololetí roku 2012,

  1. aby na jednání ZM dne 19.12.2012 předložil plán práce KV s konkrétními úkoly na I.

pololetí roku 2013.Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Kontrolního výboru dne 10.10. a 31.10.2012,

II. u k l á d á

  1. Kontrolnímu výboru do konce roku 2012 neprovádět žádné nové kontroly a dokončit

kontroly schválené ZM na I. pololetí roku 2012.

  1. Předložit na jednání ZM dne 19.12.2012 plán práce Kontrolního výboru s konkrétními

úkoly na I. pololetí roku 2013.Z á p i s

ze 6. jednání Kontrolního výboru dne 10.10.2012.

Přítomni: p. T. Sedláček, p. A. Pernica, p. Ing. P. Gregor, p. Mgr. K. Špecián,

p. M. Kodeš,

Omluveni: p. Bc. J. Záveský, p. F. Jašek, pí Mgr. P. Hanzalová, pí Ing. N. Tlamichová,

Kontrolní výbor je usnášeníschopný.

Program jednání:

1. Žádost na ZO Přerov n.L. ve věci vyžádání veškerých informací o působnosti pí Dr. Jare-

šové, bývalé ředitelky ZŠ Přerov n.L., v tomto školském zařízení. Jde o souvislost s jejím

jmenováním do funkce ředitelky ZŠ B. Hrozného v Lysé n.L.

S návrhem obsahu žádosti přítomní členové KV souhlasí.

KV ukládá předsedovi KV uvedenou žádost podat na ZO Přerov n.L.

Pro: 5 Proti: 0

2. KV obdržel žádost p. Václava Mülera, Sídliště 1435, Lysá n.L., který není spokojen s vy-

řízením jeho dotazů na pana starostu, Mgr. Havelku. KV žádá o stanovisko a prošetření

postupů dle obsahu žádosti.

Podání došlo na MěÚ dne 01.10.2012 a KV, resp. předseda, jej obdržel až 09.10.2012.

KS byla ustanovena ve složení pí Mgr. Hanzalová a p. Ing. Gregor.

Pro: 5 Proti: 0

3. Kontrola IN a víceprací vynaložených na akce v minulém a novém volebním období

(2006 - dosud). Byla odsouhlasena KS p. Kodeš a pí Ing. Tlamichová.

Pro: 5 Proti: 0

4. Byly konzultovány rozpracované úkoly KV. Byla zahájena kontrola vybavenosti srovna-

telných MŠ, které byly zprovozněny pro 50 dětí předškolního věku (MŠ Pampeliška,

Čtyřlístek II). Kontrolu provádí p. Pernica a p. Mgr. Špecián.

5. Žádost pí Vláškové o projednání jejího sporu se SÚ a městem Lysá n.L. Žádost byla prvot-

ně podána na p. tajemníka MěÚ Lysá n.L., p. Ing. Dvořáka, z přílohy rozsáhlého sporu

vyplývá, že v jedné z příloh žádala i o stanovisko nejen vedení města, ale i KV a stavební

komisi.

Obsah žádosti se analyzuje a bude rozeslán p. Kodešem všem členům KV.

6. Kontrola úspěšnosti reklamačních řízení u akcí města za roky 2010 - dosud.

KS byla ustanovena ve složení p. Kodeš a p. Ing. Gregor.

Pro: 5 Proti: 0

7. Zápis byl hlasitě diktován, přečten a nebyly k němu žádné připomínky ze strany přítom-

ných členů KV.

Zápis provedl: Ing. Petr Gregor Odsouhlasil: p. Tomáš Sedláček

pe.greg.@seznam.cz

Přepsala: Šťastná

Z á p i s

ze 7. jednání Kontrolního výboru dne 31.10.2012.

Přítomni: p. T. Sedláček, p. F. Jašek, p. Ing. P. Gregor, pí Mgr. P. Hanzalová,

p. M. Kodeš, p. Bc. Záveský, pí Ing. N. Tlamichová,

Omluveni: p. A. Pernica, p. Mgr. K. Špecián

Kontrolní výbor je usnášeníschopný.

Program jednání:

1. Kontrola provozu výherních automatů - trvá.

2. Kontrola stavu zeleně - trvá.

3. Čistota ovzduší (nárůst motorových vozidel)

- kontaktovat odbor dopravy - počty průjezdů vozidel z radarů,

- na příští jednání KV (dne 12.12.2012) budou pozváni zástupce odboru životního prostředí

a zástupce odboru dopravy,

- kontrolu provede p. Jašek.

4. Účast na jednání KV dle prezenčních listin. V případě delší nepřítomnosti by měl člen KV

pověřit písemně náhradníka, který jej bude na jednáních KV zastupovat.

5. Plán činnosti na 2. pololetí r. 2012 + 1. pololetí r. 2013.

- Připravenost na zimní období - správa majetku města (Ing. Kopecký) - vyžádat, jak jsou

na zimní období, úklidy chodníků atd. připraveni.

Provede: p. Bc. Záveský + p. Ing. Gregor.

- Kontrola řešení stížnosti p. Mülera.

Kontrolní skupina seznámila KV se závěrem kontroly. KV souhlasí.

Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů

Text jednomyslně odsouhlasen.

- Stížnost pí Vláškové.

KV prostudoval předmětnou záležitost a dodané podklady a shledal, že se jedná zejména o

kontrolu činnosti stavebního úřadu, což je mimo kompetenci KV MěÚ Lysá n.L.

Ing. Gregor ve výše uvedeném smyslu připraví návrh odpovědi pí Vláškové.

- Plnění zadaných úkolů r. 2011, 2012.

Úkoly jsou plněny v termínech. V ojedinělých případech dochází k posunu termínů

z důvodu pracovní vytíženosti či nemoci zpracovatelů.

- Kontrola plnění usnesení RM a ZM za 2. pololetí r. 2012.

Provede: pí Ing. Tlamichová + p. Ing. Gregor.

- Kontrola rozpočtové kázně.

Provede: pí Ing. Tlamichová + p. Pernica.

1

- Kontrola využití a údržby motorových vozidel.

Provede: p. Jašek. Termín: 06/2013.

6. Termíny jednání KV v roce 2013.

V roce 2013 budou jednání směrována na pondělky od 19 hodin. Konkrétní termíny budou

stanoveny na dalším jednání KV.

Zápis byl hlasitě diktován bez připomínek přítomných členů KV.

Jednání skončilo v 16:45 hodin.

Zapsal: Záveský

Přepsala: Šťastná
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.