+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Přítomni dle presenční listiny, která je přílohou zápisu

Program jednání FV:
 1. Projednání dokumentu-využití budov ve vlastnictví města, předloženého panem starostou a místostarostou
 2. Nový účetní program Ginis
 3. Pokračování jednání s panem Mgr. Řiháčkem ve věci smlouvy mezi městem a MS Development na výstavbu v bývalém areálu Fruty
 4. Různé
1) Projednání předloženého dokumentu – využití budov ve vlastnictví města, předloženého panem starostou a místostarostou

Členové FV si k této problematice přizvali Ing. Kopeckého z odboru správy majetku a investic.
Na základě diskusí v radě a zastupitelstvu města předložili pan starosta spolu s panem místostarostou návrh na využití domů ve vlastnictví města č.p. 28-29, 5, 253, 268, 13, 1745, 1722 a konírny se zahradou na pozemku p.č. 314. Po obsáhlé diskuzi členů FV se dospělo k závěru, že tyto projekty nebyly doposud předloženy nikdy souhrnně k řešení a jsou vytaženy nyní tzv. „ze šuplíku“. Projekty nelze posuzovat pouze jednotlivě, ale v rámci celkového komplexního řešení potřeb města na základě priorit, vytipovaných zejména ve Strategickém plánu rozvoje města. FV se podrobněji k této problematice vrátí, až bude známo stanovisko odborných komisí, které se vyjadřují zejména k využití budov. Finanční náročnost využití bude možno posoudit až poté. Pro některé lokality jsou již vytipována jiná využití, než je uvedeno v těchto materiálech. Je však pozitivní, že byl tento proces zahájen.

FV se může prozatím vyjádřit pouze ke studii, která navozuje možnosti využití budovy č.13 na Nám. B. Hrozného. O využití se diskutuje již několik let. Je zcela pochopitelné, že i v tomto případě se názory různí, mladí prosazují spíše něco jako Dům mládeže, starší občané pak spíše jako centrum pro seniory. Současný návrh se snaží prosadit využití pro všechny generace. Prioritou by rozhodně v tomto případě bylo, aby zde byl výtah a zabezpečen bezbariérový přístup.

Před dalším postupem doporučuje FV, aby studie byla projednána s odborným garantem Národního památkového ústavu, který by přednostně posoudil možnosti celkové rekonstrukce a využití objektu. Ke studii je nutné si vyžádat závazné stanovisko. Závěry by se měly projednat na zastupitelstvu města a po konečném odsouhlaseném využití objektu by bylo stanoveno zadání pro projektanta.

2) Nový účetní program Ginis

Členové FV jsou přesvědčeni o tom, že by nový účetní program, zavedený od roku 2016 měl zabezpečit kvalitnější zpracování rozpočtu, než tomu tak bylo doposud, měl by zajistit lepší přehled o plnění jeho jednotlivých položek a zabezpečit racionálnější využití ekonomických informací jak pro odpovědné odbory města, tak i pro činnost FV. Podle informace paní Ing. Polenové bude odbor jednat v nejbližších dnes se zástupcem firmy Gordic o zpřesnění navrženého programu s tím, že bude především posuzováno, zda připomínky a navržená kritéria FV bude zpracovány včetně nového projektu (program Ginis) a nebo, zda jsou další požadavky FV již standardem programu nebo zda bude nutné si další nadstavbu doobjednat a za jaké finanční plnění. Předpokládá se, že rozpočet by měl obsahovat i položky, které jsou objednané, ale ještě nerealizované tj. v současné době nemají finanční dopad, ale zasáhnou do rozpočtu v budoucnu. Tyto položky vést odděleně, aby se dalo zjistit, kolik volných prostředků lze do konce roku ještě čerpat.

Kvalitnější zpracování rozpočtu musí vycházet z návrhů odborů, kde základem je reálná projektová dokumentace, ze které vychází především co nejpřesnější rozpočet investice. Je třeba dále v rámci rozpočtu počítat s rezervou, zejména na vícepráce, havárie apod. nejméně ve výši 5 mil. Kč. Případné další rezervy soustředit do rezervního fondu.

Pokud jde o samotný rozpočet, bude účelné jej zpracovat podrobněji nejméně s výhledem na 3 roky.

3 ) MS Development právní rozbor

Pan Mgr. Karel Marek informoval o stavu zpracování daného právního auditu:
 • Na základě doporučení FV, pak ZM na svém zasedání 9.9.2015 po rozsáhlé diskuzi dospělo k závěru, že je třeba předložený právní rozbor pana Mgr. Řiháčka dopracovat, protože nebyly zpracovateli předloženy všechny potřebné otázky a nebyl vybaven veškerou dostupnou dokumentací.
 • Zástupce FV pan Mgr. Marek se poté setkal s vedoucím odboru Správy majetku panem Ing. Kopeckým, proto aby se detailně seznámil s dosavadním postupem odboru při realizaci tohoto právního auditu a doladili spolupráci mezi odborem a FV. Na základě předložených informací FV konstatuje, že odbor Správy majetku při realizaci právního auditu přesně plnil nařízení RM.
 • Pan Mgr. Marek připravil doplňující otázky, pan Ing. Kopecký veškerou dostupnou dokumentaci ke smlouvě s MS Development včetně výběrového řízení, jednání RM a ZM. Vše bylo 5.10.2015 zasláno panu Mgr. Řiháčkovi pro dopracování právního auditu.
 • FV očekává, že budou jednání pokračovat a nadále předpokládá, že bude za FV přítomen při těchto jednáních pan Mgr. Marek.

4) Různé
 • Předsedkyně FV paní Ing. Fialová informovala členy FV o zaslání připomínek paní Vlastové k výběrovému řízení na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace K Borku a místní komunikace Lomená – sídliště, které je vyvěšeno na stránkách města. Provedla podrobný rozbor a zjistila řadu závad v zadání této zakázky a informovala o tom zastupitele města a dodatečně všechny členy výboru. Očekává se stanovisko projektové manažerky paní Vlastové.
 • Mgr. Marek upozornil na havarijní stav komunikace Mírová (za zatáčkou u býv. Obecního úřadu v Litoli), zejména v noci jde o velmi nebezpečné místo. Ing. Gregor to již jednou sdělil na dopravní komisi. Ing. Kopecký FV sdělil, že se zde propadá kanalizace. FV navrhuje ihned řešit havarijní situaci.
 • 6. rozpočtová úprava byla FV zaslána až v úterý 6.10. FV se k tomuto bodu vrátí na příštím jednání a nyní se k tomu nevyjadřuje.
Příští jednání FV bude dne 02.11.2015 v 18.00, které bude ještě potvrzeno pozvánkou s navrženým programem.

Zapsal: ing. Petr Gregor
Schválil: Ing. Fialová

V Lysé nad Labem dne 07.10.2015
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.