+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jitka Fialová, Ing. Petr Gregor, Josef Bonaventura,

Mgr. Karel Marek, Ing. Iveta Bufková CIA, Ing. Ivana Polenová a Irena Šťastná, omluvena. p. Pelcová

Program jednání výboru

1) Podaný podnět předsedkyni FV od pana starosty

2)      MS Development – právní rozbor

3)      Návrh rozpočtu na 2016


1) Podaný podnět předsedkyni FV od pana starosty

Finanční výbor byl seznámen s podnětem od pana starosty ohledně nájemného ze služebního bytu v ZŠ TMG Litol. Bylo odsouhlaseno členy FV - odpovědět panu starostovi, aby postupoval u podnětů podle zákona o obcích.


2) MS Development – právní rozbor

Smlouva s MS Development – pan Mgr. Marek informoval členy FV, že obdržel od pana Mgr. Řiháčka doplněný právní rozbor až dnes e-mailem. Právní rozbor bude všem členům FV rozeslán. Podle pana Mgr. Řiháčka jsou závazné:

 • etapy výstavby, kdy v I. etapě měla být vystavěna občanská vybavenost a

 • podmínky výstavby dle výběrového řízení, tedy např. 1,5 parkovacího stání na jeden byt.

Mgr. Marek zpracuje návrh usnesení na zastupitelstvo města 18.11.2015.

FV doporučuje, aby:

 • starosta města písemně vyzval MS Development k plnění smlouvy – výstavbě občanské vybavenosti a budování 1,5 parkovacího stání na jeden byt

 • město zastupoval při jednáních s firmou MS Development právní zástupce Mgr. Řiháček nebo jiný právní zástupce.

 • Mgr. Řiháček, který zpracoval právní rozbor byl pozván na jedná ZM k bodu smlouvy s MS Development

3) Návrh rozpočtu na 2016

 1. Členové finančního výboru byli seznámeni vedoucí finančního odboru se soupisem přání na rok 2016, tento návrh je postupně diskutován s vedoucími odborů včetně realitní kanceláře, a jsou určovány priority a ve snaze vyrovnat návrh rozpočtu. Postupujeme od investic k provozní části a příjmové části ve struktuře dle platné rozpočtové skladby

 2. Členové FV několikrát doporučovali, jak postupovat při sestavování rozpočtu, naposledy na jednání 7.9.2015. Avšak doporučení FV nejsou zatím realizována. Členové FV opětovně doporučují:

 • Zpracovat rozpočet na období 3 let – první rok bude detailnější, bude přehledně vidět rozložení velkých investic v čase a jejich návaznost na zpracování projektové dokumentace

 • Pokud se jedná o investice v daném roce, dávat částku do rozpočtu dle projektové dokumentace a částku na celou investici rozdělit na jednotlivé položky – např. TDS, BOZP, autorský dozor, rekonstrukce, administrace veřejné zakázky apod.

 • Do rozpočtu dávat částky týkající se dotací zvlášť – např. předpoklad dotace a částku dle rozpočtu

 • Dále u jednotlivých předložených položek rozpočtu je nutné rozepsat, čeho se týkají. U každé investiční akce je nutné popsat základní závěr a rozsah dané investice.

 • Dále rozdělení výdajů na zasmluvněné vztahy, priority jako např. obchvat, voda, kanalizace a ostatní např. chodníky, opravy škol.

 • Zároveň by měla být v rozpočtu vždy rezerva, která se bude uvolňovat podle konkrétních výběrových řízení apod.

 1. Členové FV připraví na příští jednání návrhy k rozpočtu a hlavně strukturu připravovaného rozpočtu.

 2. Klasický problém každé samosprávy je, že v prosinci velmi nepřesně odhaduje své celoroční výsledky (není jasné jak se podaří státu vybrat daně, jak se městu podaří dokončit rozběhnuté projekty...). Tento odhad je poté základem pro tvorbu rozpočtu na další kalendářní rok. Z tohoto důvodu se poté každoročně ihned v únoru provádí první rozpočtová úprava. Proto FV navrhuje:

 • postupovat jako v mnohých jiných městech a schvalovat rozpočet na rok 2016 v lednu 2016 – budou již známy výsledky roku 2015 a kolik finančích prostředků přechází do roku 2016

 • v prosinci pro leden 2016 schválit na ZM rozpočtové provizorium ve výši 1/11 provozních výdajích za období leden – listopad 2015. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy i výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Zapsala: Ing. Polenová, kontrola a doplnění Ing. Fialová, Mgr. Marek
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.