Zápis z finančního výboru z 8.6. 2015

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jitka Fialová, Josef Bonaventura, Milan Horvát

Renata Pelcová, Mgr. Karel Marek, Mgr. Martin Novák, Ing. Iveta Bufková,CIA

Ing. Petr Gregor omluven

Program jednání výboru

1) Účetní program Ginis od firmy Gordic - implementace nového účetního programu

3) Návrh úpravy rozpočtu - 4. rozpočtové opatření

4) Rozbor hospodaření města do 31. 5. 2015

Účetní program GINIS

 

Na schůzi finančního výboru se dostavil pan Mgr. Petr Vachek z firmy Gordic a paní Petra Loudová vedoucí odboru IT, aby představili nový program a odpověděli na dotazy členů FV a zároveň jsme si vysvětlili, co by měla změna přinést. Zejména přehlednost, větší provázanost, průhlednost a odpovědnost a bude znamenat změnu organizace práce.

Narazili jsme na problém, který spočívá v tom, že Město Lysá nad Labem má spisovou službu od firmy T-Mapy, která zatím nespolupracuje s Ginisem, to znamená, že došlé faktury nelze vtahovat do knihy došlých faktur, ale musí se tam znovu pořizovat, a protože jde o duplicitní práci, bylo navrženo opravit spisový řád, takže došlé faktury budou vedeny v oddělené evidenci na finančním odboru. Stejně tak se musí upravit směrnice oběh dokladů, a vytvořit směrnice na objednávky a smlouvy, které se týkají financí. Přínosem centrálních objednávek a smluv by měl být i rezervační systém, kdy schválená objednávka zablokuje v rozpočtu objem peněz a bez zdrojů nebude možné objednávku uzavřít. To bude znamenat větší nároky na rozpočet, podrobnost v rozpočtové skladbě a rozpočtová opatření budou předcházet výdajům.

Dotaz zda rozklikávací rozpočet umí spojovat skutečnost faktury, smlouvy a rozpočet v jednom programu, a aby to byl jednoduchý a srozumitelný náhled. Ano, program to umí, ale jsou zpracované standartní sestavy v rámci smlouvy, které firma předloží. Pokud bude město potřebovat jiné, tak si bude muset připlatit, a protože je to složitý program i ceny jsou vyšší.

Další schůzka finančního výboru bude v září a po dohodě přijede opět pan Vachek a ukáže přímo na PC standartní řešení.

Finanční výbor souhlasí a podporuje, aby součástí aktuální implementace účetního systému Ginis, byly tyto úpravy:

1) zrušení dvojího ručního typování faktur do spisové služby a účetního systému. Tedy upravit skartační a spisový řád a vést evidenci faktur pouze v účetním systému

2)    smlouvy s finančním dopadem pro město zavést do nového účetního systému Ginis

3)    u každé objednávky nejdříve provést rezervaci rozpočtu

4)    rozpočet, čerpání, smlouvy a faktury dávat všechny do rozklikaího rozpočtu přímo z nového účastního systému Ginis

5)    zrychlit oběh dokumentů tím, že všechny odbory budou mít přístup do nového účetního systému a budou sem zadávat část informaci

Úprava rozpočtu

 

1)     Úprava rozpočtu k bodu 1. -7. nebyly od členů výboru žádné výhrady. FV tyto položky schválil.

2)     K bodu 8 - vícepráce Muzeum :

FV k vícepracem na stavební část nemá výhrady, kromě položky na úpravu elektrorozvodů. FV schvaluje čerpání 200 000,- Kč z rozpočtu města – přesunout částku z bodu 9 – Křižovatka nadjezd.

Položka 2 mil Kč na vitríny - FV požaduje, aby rada města prověřila, zda existuje smlouva o spolupráci nebo jiný smluvní vztah mezi Městem a Muzeem, kde musí být přesně specifikovány podmínky, za kterých nám bude do Muzea zapůjčena expozice a jaký má Muzeum požadavek na vitríny. Pokud tato smlouva není uzavřena, je nutné vyvolat jednání a podmínky s Muzeem domluvit. Zástupce Muzea předložil před dokončením stavby jiný typ vitrín v hodnotě 2 mil Kč, v původním návrhu byly předloženy vitríny za cca 800 000,- Kč. Jelikož mají být vitríny hrazeny z rozpočtu města, není možné, aby si Muzeum měnilo projekt na poslední chvíli. FV doporučuje, aby Muzeum doplatilo rozdíl mezi návrhem a jejich nynějším požadavkem.

FV neschvaluje, aby byly hrazeny vitríny v částce 2 mil Kč z rozpočtu města, pouze původní částka.

3)     K bodu 9 Křižovatka nadjezd – FV navrhuje tuto položku přesunout do rezervy (200 000,- Kč použít na doplatek vícepráce Muzeum).

4)     K bodu 10 – dotace na zateplení ZŠ - 2 600 tis. Kč. S touto položkou nelze počítat v rozpočtové úpravě, neboť ještě nebyla připsána na účet města. FV neschvaluje použití dotace do rozpočtové úpravy č.4. S touto částkou je možné nakládat až poté, co bude připsána na účet města.

Čerpání rozpočtu

FV bere na vědomí skutečnost k 31.5.2015, a konstatuje, že se neplní příjmy (radar, dotace) a zejména daňové příjmy. Pokud se situace nezlepší, FV navrhuje, aby byla provedena úprava rozpočtu s vypuštěním některých výdajů.

FV navrhuje na 7. 9. 2015 připravit opět rozbor hospodaření včetně výhledu čerpání do konce roku od Ing. Kopeckého z OSMI.

Termín příští schůzky pondělí 7. září 2015 od 18 hodin na MěÚ.

Zapsala: Ing. Polenová,

Kontrolovala: Ing. Fialová a Mgr. Marek

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.