+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jitka Fialová, Josef Bonaventura, Milan Horvát, Renata Pelcová, Mgr. Karel Marek, Mgr. Martin Novák, Ing. Iveta Bufková CIA, Ing. Petr Gregor , zástupce firmy Gordic pan Vachek, Ing. Polenová, p.Loudová

Program jednání výboru
 1. IZ Rekonstrukce Muzeum BH
 2. Návrh úpravy rozpočtu - 5. rozpočtové opatření
 3. Účetní program Ginis od firmy Gordic - implementace nového účetního programu
 4. Rozbor hospodaření města do 31. 8. 2015
 5. MS Development – právní rozbor
 6. Návrh na využití objektů čp. 28-29, 5, 253, 268, 13, 1745, 1722 a konírna se zahradou na pozemku p.č. 314 ve vlastnictví města – předložený starostou města
1)IZ Rekonstrukce Muzeum BH

Ing. Fialová požádala pana starostu města o zaslání přehledu čerpání týkající se Rekonstrukce Muzea BH. Paní Magda Šulcová poslala přehled čerpání nákladů dne 7.9.2015. Původní částka, která byla původně panem starostou navržena do rozpočtu, je o několik miliónu vyšší. FV na posledním jednání rozpočtovou úpravu nedoporučil, ale na zastupitelstvu města byly zvýšené náklady schváleny rozpočtovou úpravou. Pan starosta dodnes nepředložil smlouvu o spolupráci mezi městem a Muzeem, týkající se umístění expozice. Jednání pana starosty na posledním zastupitelstvu města bylo velmi nekorektní, slovně napadl jednoho zastupitele.

2) Návrh úpravy rozpočtu - 5. rozpočtové opatření

Materiály k 5. rozpočtové úpravě byly členům FV předloženy až 7.9., tak se k nim FV vyjádřil jen formálně. K jednotlivým bodům podala vysvětlení Ing. Polenová.

3) Účetní program Ginis od firmy Gordic - implementace nového účetního programu

Doporučení z minulého jednání FV - trvá
Finanční výbor souhlasí a podporuje, aby součástí aktuální implementace účetního systému Ginis, byly tyto úpravy:
 1. zrušení dvojího ručního typování faktur do spisové služby a účetního systému. Tedy upravit skartační a spisový řád a vést evidenci faktur pouze v účetním systému
 2. smlouvy s finančním dopadem pro město zavést do nového účetního systému Ginis
 3. u každé objednávky, smlouvy nejdříve provést rezervaci rozpočtu
 4. rozpočet, čerpání, smlouvy a faktury dávat všechny do rozklikávacího rozpočtu přímo z nového účastního systému Ginis
 5. zrychlit oběh dokumentů tím, že všechny odbory budou mít přístup do nového účetního systému a budou sem zadávat část informaci
 6. Zástupce firmy pan Vachek představil již aplikovaný rozpočet města Přelouč. Ukázal jednotlivé možnosti, jak je možné rozpočet sestavit. Budou poslány ještě odkazy na rozpočty města, kde už systém používají.

FV doporučil:

 1. Do rozpočtu dávat částky týkající se dotací zvlášť – např. předpoklad dotace a částku dle rozpočtu
 2. Pokud se jedná o investice dávat částku do rozpočtu dle projektové dokumentace a částku na celou investici rozdělit na jednotlivé položky – např. TDS, BOZP, autorský dozor, rekonstrukce, administrace veřejné zakázky apod.
 3. Dále u jednotlivých předložených položek je nutné rozepsat, čeho se týkají
 4. Dále je nutné v rozpočtu 2016 mít rezervu na investiční akce
 5. Požadavek FV, aby se dal v rozpočtu vyhledávat jednotliví dodavatelé dle IČ nebo názvu. FV požaduje, aby byl rozklikávací rozpočet na stránkách města pro návštěvníky jednoduchý a přehledný
 6. Doporučení FV, aby jednotliví vedoucí odboru obdrželi automaticky čerpání jejich odboru
 7. Zástupce firmy Gordic byl požádán, aby do 30.9. prověřil možnosti vyhledávání v systému Gordic – zda bude v základní nabídce nebo se bude popř. doobjednávat další možnost vyhledávání.

4) Rozbor hospodaření města do 31. 8. 2015
Ing. Polenová předložila přehled čerpání rozpočtu ke konci srpna. Velké zakázky budou fakturovány během podzimu, v letních měsících probíhají velké investiční akce.

5) MS Development – právní rozbor připravený advokátem Mgr. Štěpánem Řiháčkem
Finanční výbor projednal právní rozbor smlouvy z roku 2008 mezi Městem Lysá nad Labem připravený advokátem Mgr. Štěpánem Řiháčkem s těmito závěry:

A. Právní rozbor neodpověděl kvalitně na všechny otázky definované Finančním výborem a projednané na 11. jednání RM dne 2.6.2015 v bodě 38. Speciálně nebyly přezkoumány tyto specifické situace:
 • Zda uzavřená smlouva o smlouvě budoucí neodpovídá závazkům společnosti MS Development, na jejichž základě vyhrála výběrové řízení, speciálně závazku na vybudování občanské vybavenosti definované vyhlášeným záměrem (viz aktuální rozhodnutí soudu o smlouvě mezi Městem Prostějov a společností Manthellan)

 1. Zda prodejní cena definovaná ve smlouvě je výrazně nižší, než byla v příslušné době obvyklá cena za prodej pozemků pro výstavbu bytových domů, avšak zastupitelstvo Města Lysá nad Labem nikdy nerozhodlo, že snížení této ceny je z důvodu závazku společnosti MS Development na vybudování definované občanské vybavenosti - bazén, kulturní sál, pošta… (možný rozpor se zákonem 128/2000 Sb., o obcích)

B. Advokátovi nebyla předána dokumentace k příslušnému výběrovému řízení pro přezkoumání, zda smlouva odpovídá výsledkům výběrového řízení

C. Předložený právní rozbor jednoznačně odpověděl pouze a na 2 otázky s těmito závěry:
 • Společnost MS Development, s.r.o. není ze smlouvy povinna postavit občanskou vybavenost.

 • Společnost MS Development je nemůže na pozemcích, kde měla postavit občanskou vybavenost postavit něco jiného.

 • Město nemůže dle uzavřené smlouvy donutit společnost MS Development, s.r.o. k výstavbě občanské vybavenosti, tím že prodá své pozemky až po jejím dokončení. Tedy pokud společnost MS Development, s.r.o. dostaví bytový dům a požádá o prodej pozemků pod tímto bytovým, Město jej musí prodat.

D. Nebylo vypracováno nezávislé ocenění příslušných městských pozemků v cenách z roku 2007 pro účel definovaného developerského projektu společnosti MS Development, a to ve dvou scénářích:
a) včetně povinnosti postavit definovanou občanskou vybavenost,
b) bez povinnosti postavit definovanou občanskou vybavenost.
D. Odbor správy majetku nespolupracuje s Finančním výborem při zadání požadavků pro právní audit a jeho realizaci. Zástupce Finančního výboru nebyl kontaktován ani advokátem ani OSMI.

E. FV pověřil Ing. Jitku Fialovou a Mgr. Karla Marka předložením svého stanoviska na ZM konaném 9.9.2015.

6) Návrh na využití objektů čp. 28-29, 5, 253, 268, 13, 1745, 1722 a konírna se zahradou na pozemku p.č. 314 ve vlastnictví města – předložený starostou města
FV byly dne 7.9. zaslány neúplné podklady týkající se předmětných objektů. Ing. Polenová byla požádána, aby ještě rozeslala další podklady všem členů přes úschovnu – projektovou dokumentaci. Požadavek od starosty města je, aby se FV vyjádřil do 30.9. Podklady jsou však neúplné, předložená dokumentace je z roku 2007, a jelikož se jedná o další využití jednotlivých objektů ve správě města, je nutné se se s těmito podklady seznámit podrobněji. FV se sejde dne 5.10. , kde sepíše své stanovisko k předloženému záměru.

 1. Transparetní účet města

FV schválil transparentní účet k akci Rekonstrukce komunikace V Bažantnici

Termín příští schůzky pondělí 5. října 2015 od 18 hodin na MěÚ.

Zapsala: Ing. Fialová,, kontrola: Mgr. Marek
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.