+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jitka Fialová, Ing. Petr Gregor, Ing. Josef Bonaventura,

Renata Pelcová, Mgr. Karel Marek, Ing.Iveta Bufková CIA (příchod později).

Nepřítomni: Milan Horvát, Mgr. Martin Novák

Program jednání výboru

 1. Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2014, účetní závěrka a zpráva o

přezkoumání hospodaření města za rok 2014

 1. Závěrečný účet Mikoregionu Polabí za rok 2014, účetní závěrka a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014

 2. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2015

 3. Analýza smlouvy s firmou MS Devepolment

 4. Obchvat – smlouva s Krajským úřadem

 5. Ostatní


 1. Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2014, účetní závěrka a zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2014

Členové finančního výboru byli seznámeni se závěrečným účtem Města Lysá nad Labem za rok 2014, účetní závěrkou za rok 2014 a se zprávou auditora o přezkoumání hospodaření.

Ve zprávě nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2014 je uvedeno: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.“

 1. Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost uvedenou pod písmenem c), při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. b), a to:

 • Město nepostupovalo v souladu s ČUS č. 709 bod 3.4.4 a účtovalo o směně pozemků dle uzavřené směnné smlouvy s SDH jako o bezúplatném převodu.

 • Město prodávalo dům č. p. 381 na stavební parcele číslo 495. Tuto parcelu sice vyřadilo z evidence majetku, ale souvztažně s účtem 401 – jmění účetní jednotky, jako bezúplatný převod. V souladu vyhláškou č. 410/2009 Sb., § 33, mělo být účtováno do nákladů na účet 554 – prodané pozemky.

 • Město nepostupovalo v souladu s § 25 odst. 6 zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a neocenilo bezúplatně předaný majetek v ceně navazující na výši ocenění v účetnictví předávající účetní jednotky.

 • Město nepostupovalo v souladu s § 147a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a nezveřejnilo v uvedené 15 denní lhůtě na profilu veřejného zadavatele smlouvy na zakázky malého rozsahu, jejichž částka přesáhla 500.000 Kč bez DPH.

 1. Opatření k nápravě: postupovat při účtování o směně pozemků v souladu s Českým účetním standardem č. 709, při prodeji v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., § 33, ocenit bezúplatně předaný majetek v ceně navazující na výši ocenění v účetnictví předávající účetní jednotky a postupovat v souladu s § 147 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - zveřejňovat v 15 denní lhůtě na profilu veřejného zadavatele smlouvy na zakázky malého rozsahu, jejichž částka přesáhne 500.000 Kč bez DPH.

Členové finančního výboru byli vyzváni k hlasování: zda schvalují

 • celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2014, a to s výhradou,

 • opatření k nápravě,

 • účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2014,

Pro schválení hlasovali: Ing. Fialová, Mgr. Marek, p. Pelcová, Ing. Bonaventura

Zdržel se Ing. Gregor z důvodu, že přezkoumání je formální a neřeší hloubku věci.

Ing. Gregor doporučil, aby RM provedla podrobnou analýzu pění rozpočtu na rok 2014, zejména vysvětlila některé položky. Výsledek je sice aktivní ve výši cca 20 mil. Kč, ale např. investice nebyly naplněny ve výši cca 22 mil. Kč, příjmy byly značně podhodnoceny, o cca 17 mil. Kč. To co se doposud zpracovávalo, není rozpočet a přitom jde o základní „zákon“ města.

Ing. Fialová uvedla, že Město Lysá nad Labem neplní dle zákona o veřejných zakázkách povinnosti na profilu zadavatele, několikrát na to pana starostu upozorňovala.


 1. Závěrečný účet Mikoregionu Polabí za rok 2014, účetní závěrka a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014

Ve zprávě o přezkoumání, které provedl Středočeský kraj je uvedeno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Ve zprávě je chybně uvedeno datum přezkoumání 25.9.2015 mělo být 25.9.2014. Kontrola probíhá ve dvou termínech v běžném roce jako předaudit a po roční uzávěrce v roce následujícím. V závěrečném účtu je uveden údaj, že Mikroregion Polabí půjčil Místní akční skupině 200 tis.Kč. Zpráva neobsahuje vysvětlení, na co byla půjčka poskytnuta, stejně jako příspěvek MAS a Polabskému motoráčku. Podle jakých pravidel se příspěvky poskytují, za jakých podmínek se může žádat, a zda se předkládá vyúčtování.

Členové výboru byli vyzváni k hlasování: zda schvalují závěrečný účet Mikrorergionu a účetní závěrku: proti Mgr. Marek, Ing. Gregor, zdrželi se Ing. Fialová, p. Pelcová, Ing. Bonaventura

Příchod Ing. Bufková


 1. Úprava rozpočtu na rok 2015

Vedoucí Finančního odboru sdělila, že Město Lysá nad Labem má podepsané smlouvy na dotaci. Jedná se o dotaci na zateplení budovy kina ve výši 2 695 tis.Kč a dotaci na přístavbu nevytápěného skladu pro hasiče ve výši 500 tis.Kč.

Hlasování 5 pro, zdržel se Ing. Gregor.

FV nesouhlasí s tím, aby jednotlivé investiční položky v rozpočtu byly uváděny jenom jako naše spoluúčast, ale aby byla uváděna i celá předpokládaná částka s tím, že naše spoluúčast může být vedena v rezervě a po získání dotace převedena do jednotlivé položky rozpočtovou úpravou.


 1. Analýza smlouvy s firmou MS Development

 • Celková plocha městského pozemku pro developerský projekt je 10.547 m2. Město jej získalo za 6,5 mil Kč v roce 1997.

 • Prodejní cena (1.052,- Kč/m2, cca 10,6 mil Kč) městského pozemku stanovená uzavřenou smlouvou s MS Developmentem vychází ze znaleckého posudku Ing. Oldřicha Jůzy. Ze znaleckého posudku se zdá, že hlavními důvody nízké ceny jsou:

 • omezující požadavky města Lysá nad Labem pro výstavbu, tedy výstavba občanské vybavenosti (kulturní sál, bazén, parkování….),

 • požadavky na rekonstrukci chodníků a studny ve výši min 5,2 mil Kč (článek 2.8 smlouvy o smlouvě budoucí)

 • klíčovým důvodem je, že posudek se vůbec nezabýval hodnocením investiční návratnosti navrhovaného developerského projektu a podílu města na výnosovosti tohoto projektu

 • Cena, stanovená v Nájemní smlouvě za městské pozemky není cenou obvyklou v dané lokalitě a Budoucí kupující není žádným závazkem povinován splnit výstavbu v oblasti občanské vybavenosti. V nájemní smlouvě chybí jakékoliv náležité odůvodnění odchylky od ceny obvyklé ( § 39 odst. (2) dle Zákona č. 128/2000 Sb v platném znění( a tedy v souladu s nálezem NS28 Cdo 3950/2010 ze dne 15.11.2010 tato Smlouva svým obsahem odporuje Zákonu o obcích a je proto dle §39 OZ ( nebo dle §547 a 580 NOZ) neplatná a jde o neplatnost absolutní.

 • Plán města vyjádřený ve vyhlášeném záměru na prodej pozemků ze dne 31.7.2007 byl využít rozsáhlé městské pozemky pro velký developerský projekt, který přinese našemu městu rozsáhlou občanskou vybavenost (bazén, sál, poštu, hotel, parkování…). Takto si to i jako občan Lysé nad Labem pamatuji.

 • Aktuálně uzavřená smlouva o smlouvě budoucí z 26. 6. 2008:

 • v článku 4.1 dává developerovi 13 let (tedy do roku 2021) na realizaci developerského projektu a nedefinuje priority výstavby

 • v článku 5.4 definuje městu povinnost prodat developerovi pozemek, pokud na něm developer postaví a zkolauduje všechny příslušné stavby dané projektem

 • v článku 6.1 definuje městu povinnost prodat pozemek za cenu 1.052,- Kč na m2

 • v článku 6.2 nám sděluje, že město již dostalo zaplaceno zálohy ve výši 6,5 mil Kč

 • v článku 7.3 dává developerovi oprávnění jakkoliv parcelovat/scelovat příslušné městské pozemky

 • tedy, zdá se že developerovi stačí postavit jeden dům, poté správně rozparcelovat pozemek (dle článku 7.3), tak aby na novém parcelním čísle stál pouze tento dům a poté využít článku 5.4 a odkoupit daný pozemek

 • v článku 2.10 má developer povinnost upřednostnit při realizaci výstavby podnikatele z Lysé nad Labem a vždy do 31.3. každého roku o plnění této povinnosti město informovat

 • obsahuje přílohu číslo 2 = vizualizaci celého projektu, která byla vystavena i pro občany města. V této vizualizaci jsou zmíněny etapy a termíny pro výstavbu, které však již dávno propadly. Navíc první etapou měla být výstavba občanské vybavenosti, která však zatím vůbec ani nezačala

 • Výstavba bazénu, či kulturního sálu (občanské vybavenosti) v malém městě jako je Lysá nad Labem nemá z investičního pohledu návratnost, a velmi těžko může být zisková. Z tohoto důvodu není v zájmu developera dokončit celý developerský projet včetně občanské vybavenosti.

 • Nejhorší scénář (avšak velmi pravděpodobný) je, že developer postupně postaví všechny bytové domy, odkoupí si příslušné pozemky pod těmito domy a po uplynutí 13 let vrátí městu nevyužitou plochu (2-3 tis m2). Jelikož MS Developement již zaplatil zálohy za prodej pozemků ve výši 6,5 mil Kč, tak to finančně pro město znamená, že již nemůžeme očekávat větší finanční prostředky do rozpočtu města. Spíše budeme rádi, pokud část záloh nebudeme muset vracet,

 • Proto je nutné okamžitě začít jednat a buď smluvně a finančně zajistit vybudování občanské vybavenosti nebo dohodnout výrazné zvýšení ceny prodávaného pozemku. V opačném případně město pravděpodobně přichází o výrazné finanční prostředky.

Usnesení Finanční výboru ZM (dále FV ZM):

 • FV ZM konstatuje, že hrozí výrazné riziko, že MS Development nepostaví definovanou občanskou vybavenost města a proto nízká (dotovaná) prodejní cena pozemků postrádá svůj smysl.

 • FV ZM navrhuje ZM schválit usnesení:

 • ZM pověřuje RM, aby okamžitě vstoupilo do jednání se společností MS Development a dojednalo buď smluvní a finanční zajištění vybudování občanské vybavenosti nebo výrazné zvýšení ceny prodávaného pozemku. Na následujícím ZM předloží RM aktuální stav jednání se společností MS Development.

 • Aby nebyly pochybnosti v kompetencích, tak ZM schvaluje, že udělení souhlasu s jakýmikoliv úpravami pozemků (dělení, scelování) dle článku 7.3. uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí se společností MS Development je pouze v kompetenci ZM.

 • ZM pověřuje RM (KV ZM vybere příslušného auditora, právníka, soudního znalce), aby do příštího ZM uskutečnilo nezávislý právní rozbor již uzavřené smlouvy s MS Development, tak aby bylo jednoznačně zodpovězeno na tyto otázky:

 • Jak je zajištěna nutnost výstavby občanské vybavenosti?

 • Jak má město postupovat, aby 100% zajistilo výstavbu občanské vybavenosti?

 • Jak dle uzavřené smlouvy má město postupovat, aby prodávalo své pozemky developeru až po dokončení výstavby občanské vybavenosti?

 • Může město odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud společnost MS Development dosud nevybudovala žádný z prvků občanské vybavenosti, přestože dle přílohy č.2 se toto mělo stát v 1. etapě.

 • Jak má město postupovat při odstoupení od smlouvy, pokud společnost MS Development významně neplní uzavřený developerský projekt a to výstavbu občanské vybavenosti

 • ZM pověřuje RM (KV ZM vybere společnost), aby do příštího ZM uskutečnilo nezávislé ocenění příslušných městských pozemků v cenách z roku 2007 pro účel definovaného developerského projektu a to ve dvou scénářích:

 • včetně povinnosti postavit definovanou občanskou vybavenosti

 • bez povinnosti postavit definovanou občanskou vybavenost

 • ZM žádá KV ZM, aby prověřilo, zda změnou využití bytový výstavby na sociální bydlení: byla dodržena uzavřená smlouva a zda byla dodržena zadávací podmínka 1,5 garážového stání na jeden byt

 • Předložit FV ZM zprávy developera MS Development o využití místních podnikatelů od roku 2009 dle článku 2.10 smlouvy o smlouvě budoucí (tedy 7 ročních zpráv)


 1. Obchvat

Smlouva s KÚ o spolupráci se jeví jako nevýhodná ohledně projektové dokumentace, kterou má zaplatit město, stejně jako stavby části B. Ing. Fialová k tomu zpracovala připomínky, které zaslala všem členům FV. Ing. Gregor poznamenal, že se o této nepřesnosti jednalo již cca před rokem, ale bezúspěšně. To neznamená, že připomínky paní Ing. Fialové nejsou velice podnětné a je třeba o nich jednat. Zdůrazňujeme jednat, nikoliv si s krajem dopisovat. Jednat by měl navíc určený tým, nikoliv jen pan starosta. Upozornil, že jakákoliv změna této typové smlouvy bude velmi obtížná. Podrobnosti jednotlivých oblastí smlouvy by se měly zpřesňovat v jednotlivých Dodatcích podle průběhu přípravy výstavby. Město může od smlouvy také kdykoliv odstoupit.


 1. Ostatní

Vzhledem k tomu, že pan Horvát se nezúčastňuje schůzí finančního výboru ani se neomlouvá, žádá FV, aby ODS navrhla jiného kandidáta.


Příští schůze finančního výboru se bude konat 8. 6. 2015 od 18 hodin.

Vzhledem k tomu, že se FV konal 4. 5. 2015 bude zápis z výboru dopracován a zaslán všem zastupitelům e-mailem až ve čtvrtek.

Zapsala Ing. Polenová
Kontrola: Ing. Jitka Fialová, Mgr. Karel Marek
Kontrolovala: Ing. Fialová
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.