+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jitka Fialová, Ing. Petr Gregor, Josef Bonaventura,Renata Pelcová, Mgr. Karel Marek, Mgr. Martin Novák.

Program jednání výboru
1) Návrh rozpočtové úpravy
2) Úprava rozklikávacího rozpočtu, implementace nového účetního programu
3) Výběrové řízení na dodavatele bankovních služeb
4) Ostatní

ad1) Návrh rozpočtové úpravy

Závěry výboru - doporučení pro zastupitelstvo
  • FV doporučuje ZM, aby zápis s příslušnými doporučeními FV byl vždy na jednání ZM zařazen mezi návrhy ke schválení

  • FV žádá, aby předkládané návrhy rozpočtových úprav, byly vždy řádně písemně zdůvodněny, předkládané změny byly vždy rozděleny na část úprav týkající se provozní části a na investice. 

  • Zvýšení mzdového rozpočtu: 
    • FV doporučuje ZM, aby zvýšení mzdového rozpočtu města bylo kryto z úspor v provozní (neinvestiční) části rozpočtu. Jinak dojde k trvalému zvýšení provozního rozpočtu města na úkor potřebných investic. Zároveň FV nedoporučuje ZM snížit položku Sociální fond podíl z VHA o 80 tis.Kč z důvodu, že komise má nové členy, chtějí zpracovat komunitní plán, schodolez a mají v plánu i jiné akce.
  • Rozdělení přidělených dotací: 
    • Důvodem změn je přijetí několika dotací z oblastí školství a kultury
Finanční výbor se nebude konkrétně vyjadřovat k úsporným položkám, protože zpráva nebyla ještě projednána v radě města.

Vysvětlení jednotlivých investic:
Obnova památek – klášterní terasy navýšení o 2 090 tis.Kč, nejedná se jen o klášterní terasy. Klášterních teras se týká dotace ve výši 1 090 tis.Kč a neuznatelné náklady na akci, z položky bude financována i zámecká zeď.

Investiční akce ZŠ Komenského-suterén navýšení o 2 000 tis.Kč, akce zatím není vysoutěžena, bude asi nižší, návrh počítá i s potřebným vnitřním vybavením. Jejich původně rozpočtovaná částka byla vědomě nižší, než byla potřebná investice, z důvodu čekání na příslušné dotace. Tedy nejedná se o zvýšení ceny investice, ale o úpravu rozpočtu na původně očekávanou hodnotu dané investice

ZŠ Komenského rekonstrukce WC a pavilón B pokračování akcí – záměr vrátit investiční prostředky z dotací do škol. Bylo doporučeno naprojektovat sítě celé školy, vysoutěžit firmu na víc let a nekouskovat na dílčí akce, které se prodraží.

Starosta města informoval členy FV, že město má šanci získat dotaci na akci Komunikace K Bažantnici.

Dále byla přednesena informace o celostátním výpadku daňových příjmů, zatím se v příjmech města neprojevila.

Finanční výbor upozorňuje, že město musí u veřejných zakázek dodržovat zákonné povinnosti. Zveřejňovat smlouvy nad 500 tis.Kč, které byly uzavřeny na základě veřejných zakázek malého rozsahu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb. a zveřejňovat i podlimitní veřejné zakázky na profilu zadavatele, včetně všech zákonných povinností.
Členům FV bude poskytnuta směrnice k sestavování rozpočtu.

ad 2) Úprava rozklikávacího rozpočtu, implementace nového účetního programu

Dále byli členové finančního výboru seznámeni s tím, že od 1.1.2016 bude implementován nový účetní program, který byl vysoutěžen. To bude znamenat zásah do většiny agend – došlé faktury, vystavené faktury, úhrady faktur, rozpočet, výkaznictví, evidence majetku, účetnictví, pohledávky, závazky, místní poplatky, pokladna, mzdy. Všechny agendy se musí najet současně, protože musí spolupracovat. V lednu se musí dokončit ještě účetnictví za prosinec ve starém programu a zároveň už rozjet v novém leden.

Finanční výbor doporučuje pozvat na schůzi FV informatiky města se zástupcem dodavatelské firmy a požádat o předvedení programu, doplnit zejména průhlednější klikací rozpočet s náhledem na oskenované faktury a přehled o čerpání jednotlivých položek rozpočtu.

ad 3) Výběrové řízení na dodavatele bankovních služeb

Výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele bankovních služeb. Vedoucí fin. odboru informovala, že Česká spořitelna nenabídla snížení bankovních poplatků, protože uvádí, že město má zvýhodněné úroky z vkladů. Bylo doporučeno, že se vedoucí fin. odboru e-mailem domluví s panem Mgr. Markem a panem Burianem a navrhnou kritéria výběru.

Termín příští schůzky pondělí 4. května 2015 od 18 hodin na MěÚ.

Zapsala: Ing. Polenová,
Kontrolovala: Ing. Fialová
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.