Přítomni dle prezenční listiny ing.Jitka Fialová, Ing.Petr Gregor, Josef Bonaventura, Ing.Iveta Bufková, CIA, omluven ing.Karel Marek.

Vzhledem k tomu, že finanční výbor nebyl usnášeníschopný je tento zápis pouze informativní.

Byl projednán návrh úpravy rozpočtu na rok 2015.

Připomínky:
Členové finančního výboru probrali jednotlivé položky dle důvodové zprávy k úpravě rozpočtu a souhlasili s návrhem na přesun v bodě 1,2,3,4,5. 

Návrh číslo 6 – doporučili u akce Výměna filtrů ve vodárně vč. stavebních prací ve výši 2 700 tis.Kč nazvat jako rezervu do doby až bude jasné, co je potřeba udělat s úpravnou vody, zda nový vrt? Úpravna vody a plot ve výši 3 000 tis.Kč také jako rezervu. Zařadit určitě položku plot. Částku ponechat v oddílu vodní hospodářství.

Rekonstrukce kanalizace Resslova ano, Zámecký park rekonstrukce branky a schodiště ano.

Doplnění veřejného osvětlení také ano, ale doplnit detaily, kde, náhradní díly soutěžit přes veřejné tržiště, sdružit např. víc obcí a získat lepší ceny žárovek. Chybí generel veřejného osvětlení.

Doplatky na akce Snížení energetické náročnosti, Intezifikace ČOV, Rekonstrukce komunikace Stará Ves a Dolejší, Dobrovského sady, stejně jako ostatní přesuny z roku 2014 ano, kromě akce Rekonstrukce hasičské zbrojnice. Názor, že zbrojnice je nevyhovující, chybí zázemí – nutný projekt. V letošním roce se uvažuje s vypracováním PD na celkovou obnovu zbrojnice, proč tedy částka 354 tis. Kč se vynakládá.

Komunikace Na Vysoké mezi – zařadit jako rezervu, nutné ještě zpracovat prováděcí dokumentaci, řešit projekt chodníků, kanalizace včetně přípojek pro nové domy, počítat se stavbou po úsecích. Přemýšlet o tom, aby se nová komunikace a parkovací stání jednoduše udržovalo.

Chodníky Kpt. ve výši 2250 tis.Kč jaké akce se plánují z této kapitoly a zdůvodnění – chybí chodník u MŠ Čtyřlístek.
Sportovní hala zatím není projekt.

Zateplení budovy kina 1000 tis.Kč nesouhlasí s přesunem z výkupů pozemků – není koncepční. Chybí zdůvodnění.

Komunikace U Bažantnice nesouhlas s financováním akce – jak jsou sepsány smlouvy o prodeji pozemků, dohledat případné změny vlastníků pozemků v katastru. V původních smlouvách se prodávaly pozemky za cca 400 Kč/m2 s tím, že si vlastníci připlatí i na vybudování komunikace.

Další schůzka finančního výboru bude 23. března 2015 v 18 hodin.

Zapsala: Ing.Polenová
Kontrolovala: Ing.Fialová
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.