+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Přítomni dle prezenční listiny 100 % účast

Členové finančního výboru byli seznámeni Ing.Fialovou a Ing.Polenovou jakou činností se zabývá finanční výbor, že je poradním orgánem zastupitelstva, dává stanovisko ke zprávám, které do ZM připravuje finanční odbor, zejména se jedná o rozpočet a jeho úpravy, závěrečný účet, rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací, rozbory hospodaření města, případně žádosti občanů o prominutí poplatků, finanční situace, úvěrové smlouvy apod.

Další připomínky:
Rozpočet – názor, že rozpočet je málo konkrétní, částky stanoveny odhadem, že pod položkami není vidět konkrétní smlouva u provozních výdajů. Např. opravy chodníků není rozpis kde a za kolik. Rozpočet na rok 2016 by měl být připraven ve větší podrobnosti, tak aby bylo patrné, co se pod jednotlivými kapitolami skrývá.

Připomínky k výběrovým řízením:
Pokud je vysoutěžená částka nižší, ponechat finance v příslušném oddílu, odvětví. Pokud dotace nepřijde ponechat finance také v oddílu. Zaměřit se na vícepráce jen do 20%. 

Někteří členové vznesli námitky k  rozpočtu - např. realizace komunikace U Bažantnice, když jsou ve staré zástavbě daleko horší komunikace, zaměřit se na komunikace, kde chodí denně hodně lidí např. u MŠ Čtyřlístek. Ing. Fialová si vyžádá podrobnější informace a zdůvodnění od Ing. Kopeckého.Doporučení nerozporovat zbytečně rozpočet, realizovat hned akce jako je např. výtah ve Vichrově vile. 


Ing. Fialová požádá Ing. Kopeckého o zaslání seznamu hotových projektů. Poté rozešle.

Informace od Ing. Polenové k fungování současného systému k rozpočtu:
Skutečnost – klikací rozpočet nepodává informaci, z kterých faktur se výdaj skládá a které firmě se výdaj platil. Ing.Polenová uvedla, že současný program od firmy Gordic to neumí, ale že probíhá výběrové řízení na dodavatele nového software, na který má město přidělenou dotaci. Zatím se přihlásila jen jedna firma (Gordic s verzí ginis), a proto se bude výběrové řízení opakovat. Město účtuje podle rozpočtové skladby, zadává ještě pomocný analytický přehled a každý měsíc musí posílat výkazy do centrálního systému účetních informací státu, a proto musí být výstupy takové, které budou slučitelné s centrálním systémem a budou reagovat na každou změnu. Zjistit kde mají fungující software, např.Černošice.

Žádost o zaslání soupisu majetku města – členům zašle ing.Fialová.

Rezervní fond – návrh zvýšit pro případ havárií a spořit na větší investiční akce nakteré nelze získat finanční prostředky z dotačních titulů. Nerozpouštět hned částky do rozpočtu (např. ulice Na Vysoké mezi, oprava tělocvičny v Litoli, oprava střechy na ZŠ B. Hrozného).

Výběrová řízení – členové se seznámí se směrnicí, bude navržena úprava zvýšit limit, kdy se musí konat výběrové řízení z 20 tis.Kč např. na 50 tis.Kč a podpisový řád také zvýšit limity kdy na faktury se dnes podepisuje příkazce operace do 5000 Kč může vedoucí odboru do 15 tis.Kč tajemník a nad 15 tis.Kč starosta nebo místostarosta. Také využívat rámcové smlouvy.

Vedoucí odboru seznámila členy s tím že je připraven návrh úpravy rozpočtu, který bude 27.1.2015 projednán v radě a předpokládá se, že bude předložen do ZM 18.2.2015. Bylo domluveno, že návrh pošle Ing.Polenová všem členům, ale po projednání se starostou se smí návrh poslat, až po schválení v radě tj. 28.1.2015.

Rada města uložila, aby finanční výbor společně s finančním odborem navrhl kritéria, pro výběr poskytovatele bankovních služeb u některých účtů. Bylo doporučeno, aby rada uložila jednat se spořitelnou ve smyslu, že chceme od nich odejít, zkusit jestli nám nabídnou lepší podmínky.

Organizační věci – termín následující schůzky je 2.února 2015 od 18 hodin. Schůzky se budou konat jedenkrát měsíčně.


Zapsala ing.Polenová

Kontrolovala:ing.Fialová 

 
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.