+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis č.  4/2016 z jednání Finančního výboru města Lysá nad Labem konaného dne 2.5.2016

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Petr Gregor, Ing. Josef Bonaventura, Mgr. Karel Marek, Renata Pelcová, vedoucí Finančního odboru Ing. Ivana Polenová

Nepřítomen: Ing. Jitka Fialová - omluvena, Martin Novák a Milan Horvát – neomluven, Ing. Iveta Bufková CIA – požádala o ukončení členství ve FV

 1. Finanční výbor se setkal, nebyl však usnášeníschopný z důvodu neprojednání ZM bodu o výměně dlouhodobě se neúčastnících se členů. FV i tomto užším složení projednal předložené body s doporučeními pro ZM.

 2. Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2015 a schválení účetní závěrky za rok 2015 a přezkoumání hospodaření za rok 2015.

FV projednal předložený materiál a závěry auditorské zprávy vzal na vědomí.

3. rozpočtové opatření v roce 2016

Finanční výbor projednal předložený materiál s těmito doporučeními.

 1. Město Lysá nad Labem obdrželo 2 dotace za akce, které byli již zrealizovány v roce 2015 v celkové výši cca 7 mil.

  • Stanovisko FV: o všechny obdržené neúčelové dotace navýšit rezervu Města

 2. Žádost o navýšení rozpočtu o 250 tis Kč (71%) na akci rekonstrukci elektrorozvodů v MŠ Čtyřlístek. Navrženo je finanční krytí tohoto navýšení z nevyčerpané akce na rekonstrukci ZŠ Komenského.

  • Stanovisko FV: k žádosti je nutné zpracovat zprávu zdůvodňující navýšení toto investiční akce o 71%

 3. Žádost o investici ve výši 2,74 mil Kč pro projekt "Rozvody elektro pro PC a strukturovaný kabelový rozvod"

  • Stanovisko FV: k žádosti je nutné zpracovat zprávu zdůvodňující potřebu pro tuto investiční akci. Financováním této akce bude snížena rezerva v rozpočtu.

 4. Žádost navýšení rozpočtu o 150 tis Kč (9%) pro integraci informačního systému MP manager s informačním systémem T-WIST a rozšíření o modul parkovacích karet

  • Stanovisko FV: k žádosti je nutné zpracovat zprávu zdůvodňující potřebu pro tuto investiční akci. Financováním této akce bude snížena rezerva v rozpočtu.

 5. Žádost navýšení rozpočtu pro opravu hřbitovní zdi o 170 tis Kč (57%). Navrženo je finanční krytí tohoto navýšení z úspor na dalších položkách v této rozpočtové kapitola.

  • Stanovisko FV: k žádosti je zpracována zpráva zdůvodňující potřebu pro tuto investiční akci. V případě schválení ZM budou financováním této akce sníženy příslušné položky dle návrhu.

 6. Žádost o investici ve výši 710 tis. Kč pro kompletní úhradu úvěru Města z roku 2015 na nákup zásahového vozidla pro hasičský sbor v Lysé nad Labem.

  • Stanovisko FV: V případě schválení ZM bude financováním této akce snížena rezerva v rozpočtu.  

Rozpočtový výhled

FV projednal upravenou verzi rozpočtového výhledu a vítá, že rozpočtový výhled byl prodloužen dle požadavků ZM do roku 2022 a upravena příloha s investicemi pro roky 2017-2018.

FV však stále postrádá klíčové prvky, tak aby rozpočtový výhled transparentně odrážel strategii Města pro následující období. Proto FV navrhuje ZM uložit panu starostovi tento úkol:

ZM ukládá panu starostovi opravit navržený rozpočtový výhled, projednat jej na FV a předložit jej na červnové zasedání ZM. Rozpočtový výhled bude obsahovat tyto úpravy:

 • Ke každé kapitole rozpočtu bude příslušným odborem zpracována důvodová zpráva:
 • Bude popsáno, jak se město dle rozpočtového výhledu v této oblasti změní do roku 2018 (3 letý plán) a do roku 2020 (5 letý plán).
 • Budou popsány základní priority v této rozpočtové kapitole včetně důvodů.
 • Budou popsány významné priority, které nejsou tímto výhledem pokryty.
 • Budu zdůvodněno, jak je významné riziko neočekávaných nákladů (havárie…) v dané kapitole a jak je pokryto.
 • Bude zmíněno, jaké investiční dotace (a odkud) bude třeba získat pro realizaci dané investiční akce.
 • Investice bude uvedena v celkovém předpokládaném nákladu a potřebná dotace bude uvedena v příjmové části


V investičním plánu bude striktně dodržen princip, že se jeden rok připravuje PD a hned následující rok se realizuje daná investiční akce. Tedy nevytváříme PD, pokud následující rok neplánujeme realizovat danu investiční akci a naopak neplánujeme v příštím roce investici, pokud letos nepřipravujeme PD.

Rozbor hospodaření za 01-03/2016

FV vítá předložený report o hospodaření města za 1Q/2016 a žádá o:

 • Překládání aktuálního reportu o hospodaření města na každé setkání FV
 • Zahrnutí již nasmlouvaných a dosud nevyfakturovaných položek do reportu
 • Zasílání v excelové a ne PDF formě
 • Zahrnutí do reportu výsledek minulého roku 

Smlouva o poskytování sociálních a zdravotních služeb

FV žádá odbor Školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury o předložení odpovědí na otázky zaslané za FV Ing. Gregora na další jednání FV 29. 5. 2016.

Kontrolní činnost - kontrola plateb za pronájmy komerčních prostor

Mgr. Marek požádá Ing. Kopeckého, aby FV byl do 29. 5. 2016 předložen soupis pronajímaných nebytových prostor ve vlastnictví města, včetně výše nájmů v jednotlivých prostorách. Dále platební morálka jednotlivých nájemců

  

Kontrolní činnost Předložení čerpání z rozpočtu města u položky 5512

Ing. Fialová požádala pana Blechu o zpracování podkladů dle diskuze.

Zapsal: Mgr. Karel Marek, ověřovatel zápisu: Ing. Josef Bonaventura

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.