+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jitka Fialová, Ing. Petr Gregor, Ing. Josef Bonaventura, Mgr. Karel Marek, Renata Pelcová, Ing. Ivana Polenová, a pí. Jana Javorčíková .

Nepřítomen: Milan Horvát – neomluven, Ing. Iveta Bufková CIA - omluvena, Martin Novák - omluven

 1. Vyjádření FV k návrhu prodeje stavebních pozemků a zasíťování nově vzniklé lokality k výstavbě RD Lysá nad Labem Hrabanov severozápad – bod byl společně projednáván s členy Výboru pro obchvat a paní Pechalovou se jejím zástupcem panem Birhanzlem

Viz samostatný zápis

FV požaduje zaslání územní studie, včetně informace jakým způsobem byla schválena tato studie.

Ing. Fialová požádá paní Javorčíkovou o zaslání těchto podkladů.

 1. Služební byty – byt v ZŠ TGM v Litoli

Paní Ing. Fialová informovala FV, že obdržela dopisem vyjádření od Mgr. Petra Elišky – k podnětu Mgr. Jiřího Havelky , který dal FV dne 29.9.2015. Dopis všem členům FV bude zaslán naskenovaný mailem. Až bude vedena složka k tomuto bytu, bude originál do této složky uložen.

Ústně informovala členy, že byl dne 17. 2. 2015 pan ředitel na zastupitelstvu přítomen, kde vysvětlil vše kolem bytu v ZŠ. Byt není nikde evidován, na MÚ k bytu není vedena žádná složka a nikdy nebyla ani před převodem bytu do PO. Ing. Kopecký zaslal informaci, že město nemá žádné služební byty.

Po diskuzi se členové FV dohodli na následujícím:

FV na ZM navrhuje usnesení ke schválení:

  • Odbor školství ve spolupráci s OSMI, aby vypracovali návrh obecné směrnice o hospodaření se služebními byty v nezisk.org. města ( byt v ZŠ Litol a byt v ŽS Komenského)

  • Bylo stanoveno, pod kterým odborem bude vedena složka od těchto služební bytech z důvodu, aby ředitelé škol mohli doručovat nájemní výměr v těchto bytech, popř. další dokumentaci

  • Aby v souladu s rozhodnutím RM informoval odbor SMI ředitele škol o zvýšení nájmu v městských bytech a zvýšení cen vodného a stočného

 1. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2015

Ing. Polenová zaslala podklady a návrh na rozdělení hospodářského výsledku PO. FV schvaluje toto rozdělení.

FV žádá Ing. Polenovou, aby zaslala všem ředitelů PO poděkování za FV za jejich práci

Odchod Ing. Gregor na jednání výboru pro obchvat

 1. Mikroregion Polabí:

FV bere na vědomí zprávu za Mikroregion Polabí – pouze 4 členové

 1. Plánovaná kontrolní činnost FV:

  • Únor – březen 2016: kontrola smluv a faktur v sociální oblasti. Paní Ing. Polenová zašle FV smlouvu o poskytování sociální péče do 28. 2. 2016 – smlouva byla zaslána

Ing. Fialová požádá Odbor ŠSVZK o sdělení, kolik klientů je prostřednictvím této smlouvy obsluhováno v Lysé nad Labem a jaké přesně služby jsou dále nabízeny, poslední dodatek je podepsán z roku 2008 – FV žádá odbor ŠSVZK o výkazy práce vykonané společnosti poskytovaných Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady na základě uzavřené smlouvy za rok 2013, 2014 a 2015. Jde o identifikaci, jaké jsou potřeby starších občanů Lysé nad Labem a jak se toto vyvíjí v posledních letech.

  • Březen – duben 2016: kontrola smluv a faktur v oblasti vodního hospodaření, odpadového hospodářství.

  • Kontrola plateb za pronájmy komerčních prostor města

  • Kontrola stavu zabezpečení dotací na akce schválené v rozpočtu na rok 2016                  

  • Řešení demografické prognózy

 1. Přebytek hospodaření z roku 2015 ve výši cca 50 mil Kč

1) 2. rozpočtová úprava v roce 2016, která rozdělovala téměř 50 mil. Kč, nebyla projednána ve FV, což se stalo poprvé od voleb v roce 2014

2) FV doporučil v prosinci 2015 ZM (a bylo to schváleno ZM), aby rozpočtové úpravě předcházelo zpracování 3 letého rozpočtového výhledu včetně hlavních projektů, tak aby ZM vědělo, které významně investiční akce se uskuteční v letech 2016-2019 a zároveň na ně byly připraveny finance. Rozpočtový výhled dosud nebyl zpracován.

3) FV opět doporučuje ZM, aby před přijetím další rozpočtové úpravy, byl připraven a schválen rozpočtový výhled obsahující hlavní investiční akce města v následujících letech.

Příští FV 11. 4. 2016 od 18 hodin

Zapsala: :Ing. Fialová, kontrola : Mgr. Marek

 

 

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.