+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jitka Fialová, Ing. Petr Gregor, Ing. Josef Bonaventura, Mgr. Karel Marek, Ing. Iveta Bufková CIA, Renata Pelcová, Ing. Ivana Polenová, Martin Novák ( příchod 18.40) a pí. Jana Javorčíková .
Neúčastnil se (neomluveni): Milan Horvát
 1. Vyjádření FV k návrhu prodeje stavebních pozemků a zasíťování nově vzniklé lokality k výstavbě RD Lysá nad Labem Hrabanov severozápad

FV projednal navrhovaný prodej pozemků s těmito závěry:
 • Aktuálně je Město Lysá nad Labem v hospodářském přebytku a proto není nezbytné pozemky prodávat. Naopak FV doporučuje zahájit jednání s paní Pechalovou o odkupu jejích pozemků dle nákresu číslo 4, 5,6 a pozemku parcelního čísla 897/2 vyřešit oplocení a udělat znalecký posudek pro stanovení ceny.

 • Před prodejem pozemků, pak FV doporučuje:

 • Před prodejem provést ocenění soudním znalcem

 • Zpracovat dopady do dopravní obslužnosti celé lokality (téma pro Dopravní komisi)

 • Zpracovat napojení lokality a na budoucí obchvat včetně otázky povinnosti stavět, či nestavět protihlukové stěny

 • Uzavřít s paní Pechalovou smlouva o spolupráci na výstavbě inženýrských sítí

 • Do ceny za zasíťování pozemků zahrnout veškeré investiční a provozní náklady města (včetně koordinace výstavby inženýrských sítí)

 1. Průběh jednání se společností MS Development v otázce výstavby v lokalitě Fruta

Pan Ing. Gregor informoval FV o postupu v jednání se společností MS Development o úpravě smluvního vztahu s Městem a o svém návrhu případného dodatku smlouvy. Zatím proběhlo jedno jednání a to 10. 12. 2015. ZM do 1. 2. 2016 nebylo písemně informováno starostou města o krocích Města dle usnesení ze ZM 25.11.2015.
Po projednání tohoto bodu FV jednomyslně schvaluje toto usnesení:
 • FV konstatuje, že pan starosta neplní usnesení zastupitelstva ze dne 25. 11. 2015 a to:

 • Připravit na příští ZM písemný návrh řešení stávající situace projednaný se společností MS Development – nebylo předloženo na ZM 16.12.2015.

 • Písemně informovat ZM o všech krocích uskutečněných k nápravě stávající situace.

 • FV navrhuje oslovit pana Mgr. Řiháčka, aby jednoznačně odpověděl na otázku, zda je pro společnost MS Development platná etapizace výstavby daná v příloze č. 2 smlouvy (odevzdaná nabídka společnosti MS Developent, se kterou vyhrála výběrové řízení), či naopak etapy definované ve stavebním, či územím řízení.

 • FV doporučuje, aby se Mgr. Řiháček účastnil i přípravných jednání vyjednávacího týmu.

 • FV doporučuje, aby v případné úpravě smlouvy byl jasně definován termín dokončení výstavby občanské vybavenosti a až po jejím dokončení bylo možné pokračovat ve výstavbě bytových domu na městských pozemcích

 • FV doporučuje, aby při jakákoliv navrhované úpravě smlouvy bylo jednoznačně odpovězeno na tyto otázky:

 • Jak bude zajištěna solventnost společnosti MS Development pro situaci, kdy by musela doplatit městu případnou zvýšenou cenu za pozemky?

 • Jak bude zajištěno využívání občanské vybavenosti občany Lysá nad Labem za přijatelné finanční náklady (včetně škol, školek, spolků), pokud by ji společnost MS Development vystavěla?

 • Jaké má město garance, že nenastane situace, kdy společnost MS Development dokončí kompletní bytovou výstavbu, ale ne občanskou vybavenost? Pokud by tato situace nastala, pak by město nemělo občanskou vybavenost a zároveň ztratilo většinu velmi cenných pozemků v centru města.

Vzhledem k závažnosti daného problému FV navrhuje, aby výše uvedené usnesení projednalo a schválilo i ZM a uložilo panu starostovi zjednat nápravu dané situace a písemně informovat ZM proč neplnil jeho usnesení.
 1. Služební byty

Paní Ing. Fialová informovala FV, že na ZM 27.1.2016 starosta města předložil informativní zprávu o postupu řešení služebního bytu v ZŠ TGM v Litoli. Ředitel školy Mgr. Petr Eliška bude přizván na ZM 17.2.2015.
FV požaduje do 10. 2.2016 předložit seznam všech městských služebních bytů včetně toho, jak se mění od roku 2008 nájemné do 10/02/2016 a kdo je má ve správě.
 1. Plánovaná kontrolní činnost FV:

 • Únor – březen 2016: kontrola smluv a faktur v sociální oblasti. Paní Ing. Polenová zašle FV smlouvu o poskytování sociální péče do 28. 2. 2016.

 • Březen – duben 2016: kontrola smluv a faktur v oblasti vodního hospodaření

 • Členové FV zašlou elektronicky předsedkyni FV návrhy na kontrolní činnost v následujících měsících

 1. Přebytek hospodaření z roku 2015 ve výši 40 mil Kč

FV doporučuje ZM, aby přebytek v hospodaření z roku 2015 ve výši cca 40 mil navýšil nerozdělenou částku na investice do doby, než bude panem starostou zpracován a předložen rozpočtový výhled na 3 roky dle usnesení zastupitelstva, který bude obsahovat:
 • Rozplánování hlavních investic města do jednotlivých let

 • Priority dané Strategickým a Komunitním plánem města

 1. Pojištění majetku

FV obdržel od Ing. Polenové:
návrh překlenovacích smluv
návrh překlenovací smlouvy Česká pojišťovna
návrh smlouvy na pojištění odpovědnosti, včetně dodatků
Vzhledem k tomu, že výběr pojišťovny bude v režimu ZVZ ( 3 – 6 měsíců vř) a předpoklad uzavření smlouvy s novou pojišťovnou je závislý na průběhu výběrového řízení
FV doporučuje
 • aby bylo uzavřeno překlenovací pojištění do konce roku 2016

 • předložený návrh ČP – požádat o přepočítání do konce roku 2016

 • makléř města předložil ještě nabídku jiné pojišťovny pojištění do konce roku 2016 (porovnání)

 • FV doporučuje, aby do smlouvy byly zahrnuty příspěvkové organizace města (zapracovány jednotné požadavky všech příspěvkových organizací)

 1. Ostatní

Ing. Gregor navrhuje na příštím FV se vrátit k demografické prognóze
Příští FV 14. 3. 2016 od 18 hodin
Zapsal Mgr. Marek, kontrola Ing. Fialová
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.