+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Petr Gregor, Ing. Josef Bonaventura, Ing. Jitka Fialová, Renata Pelcová, Martin Novák, Mgr.Jaromír Šalek, Mgr. Karel Marek – příchod 18.25, vedoucí Finančního odboru Ing. Ivana Polenová

Milan Horvát -neomluven

Přizváni: p. Blecha – krizový pracovník města k bodu JSDH Dvorce

 1. Rozpočtový výhled

Vzhledem k tomu, že byl do funkce starosty města jmenován pan Otava – předložení rozpočtového výhledu bude zpracováno na ZM v září 2016.

Úprava přílohy s investicemi pro roky 2017-2018. Dále požaduje, aby byl do tabulky přidán sloupec, ve kterém budou vedeny další schválené požadavky ZM.

ZM ukládá panu starostovi opravit navržený rozpočtový výhled, který bude obsahovat tyto úpravy a předložit je na nejbližším ZM:

 1. Ke každé kapitole rozpočtu bude příslušným odborem zpracována důvodová zpráva:

 1. Bude popsáno, jak se město dle rozpočtového výhledu v této oblasti změní do roku 2018 (3 letý plán) a do roku 2020 (5 letý plán).

 2. Budou popsány základní priority v této rozpočtové kapitole včetně důvodů.

 3. Budou popsány významné priority, které nejsou tímto výhledem pokryty.

 4. Bude zdůvodněno, jak je významné riziko neočekávaných nákladů (havárie…) v dané kapitole a jak je pokryto.

 5. Bude zmíněno, jaké investiční dotace (a odkud) bude třeba získat pro realizaci dané investiční akce.

 1. Investice bude uvedena v celkovém předpokládaném nákladu a potřebná dotace bude uvedena v příjmové části

 2. V investičním plánu bude striktně dodržen princip, že se jeden rok připravuje PD a hned následující rok se realizuje daná investiční akce. Tedy nevytváříme PD, pokud následující rok neplánujeme realizovat danou investiční akci a naopak neplánujeme v příštím roce investici, pokud letos nepřipravujeme PD.

 3. 6. rozpočtové opatření v roce 2016

Finanční výbor projednal předložený materiál s těmito doporučeními.

 1. Příjmová část – účelová dotace na snížení energetické náročnosti ZŠ Hrozného 968 107,27 Kč a 56 947,48 Kč, která se projeví ve výši 45 tis.Kč ve výdajové části rozpočtu města – na akci  ZŠ Hrozného snížení energetické náročnosti dokončení, faktura už tady je a potřebuje mít na úhradu v rozpočtu krytí. Zbývající část 980 tis.Kč bude převedena do Fondu rezerv.

 2. Stanovisko FV: jednohlasně schválil nechat položku v rozpočtu a po ukončení akce zbylé prostředky převést do fondu rezerv.

   

 3. Žádost o navýšení k investiční akci Komunikace Na výsluní o 580 tis. Kč přesun v rámci rozpočtu, v rozpočtu schválená částka 500 tis.Kč, bylo projednáno na radě města,

 4. Stanovisko FV: nebylo znova projednáno

 5. Žádost o zrušení položky - Provizorní parkoviště Čapkova Pozemky parc.č. 810/1 a 34585/1 v ul. Čapkova se  nachází v ochranném pásmu dráhy po zpracování studie byly zaslány žádosti k vyjádření: SŽDC, ČD Telematika, ČEZ, RWE, CETIN a fy STAVOKOMPLET.

           Vzhledem k tomu, že SŽDC se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy nesouhlasí, požadavkům na překládku kabelů (SŽDC, ČD Telematika, CETIN), plynárenských zařízení RWE a podmínky správce vodovodní a kanalizační sítě fy STAVOKOMPLET, doporučuje odbor SMI od tohoto záměru odstoupit. (Předpokládané investice na výše uvedené překládky kabelů a požadavky RWE a STAVOKOMPLETU by odhadem činily cca 2,5mil. – 3,5mil.Kč).     

 • Stanovisko FV: zrušení položky rozpočtu 250 tis. Kč bylo finančním výborem jednohlasně schváleno, převést do fondu rezerv

 1. Žádost zařazení nové položky do rozpočtu na investiční akci Zokruhování vodovodního řadu U Nové hospody 400 000,- Kč bylo dodatečně zasláno panem Blažkem 29.6.2016

 • Stanovisko FV: členům FV byl požadavek dodatečně zaslán, písemně se vyjádřili: pro Ing. Bonaventura, Ing. Gregor, pan Mgr. Šalek, Ing. Fialová, Mgr. Marek, doporučuje čerpat z fondu rezerv

 1. Žádost o navýšení položky v rozpočtu havárie kanalizace Havárie na kanalizačním řadu

  O 611 tis Kč (2321 – 5171 – 3147), bylo dodatečně zasláno panem Blažkem 29.6.2016

 • Stanovisko FV: členům FV byl požadavek dodatečně zaslán, písemně se vyjádřili: pro Ing. Bonaventura, Ing. Gregor, pan Mgr. Šalek, Ing. Fialová, Mgr. Marek – požaduje vysvětlení, jak je možné, že byly zadány opravy dříve, než byla provedena rozpočtová úprava, doporučuje čerpat z fondu rezerv

 1. Rozbor hospodaření – ze zápisu z 2.5. trvá –Překládání aktuálního reportu o hospodaření města na každé setkání FV

 • Zahrnutí již nasmlouvaných a dosud nevyfakturovaných položek do reportu

 • Zasílání v excelové a ne PDF formě

 • Zahrnutí do reportu výsledek minulého roku

 • na FV 29.8. bude předloženo ke čerpání ke konci července

   

   

 1. Kontrolní činnost - kontrola plateb za pronájmy komerčních prostor

Mgr. Marek požádá Ing. Kopeckého, aby FV byl do 29. 5. 2016 předložen soupis pronajímaných nebytových prostor ve vlastnictví města, včetně výše nájmů v jednotlivých prostorách. Dále platební morálka jednotlivých nájemců – bylo zasláno dne 30.5.2016.

FV konstatuje, že OSMI vybírá nájemné dle uzavřených smluv a hlídá platební morálku u jednotlivých nájemníků.

 

 1. Kontrolní činnost Předložení čerpání z rozpočtu města u položky 5512

FV byly dle požadavku zaslány faktury za JSDH Dvorce za rok 2015, FV požaduje ještě doložit zbylé účetní doklady za rok 2015 do 15.8.2016. Dle kontroly jsou na objekt hasičárny ve Dvorcích dávány peníze na opravu, kterou si JSDH provádí vlastními silami. Následně budou zasílány dle domluvy doklady za rok 2012 -2014. Bude upřesněno na FV 29.8.2016. FV požaduje zaslání  faktur za spotřebu elektrické energie za období 2012 – 2015, týkající se JSDH Dvorce, včetně příloh, do 15.8.2016.

FV požaduje, aby všechny JSDH, které čerpají z rozpočtu na opravu objektů v majetku města, do konce října 2016 zaslaly panu Blechovi požadavky na opravy na rok 2017 včetně zdůvodnění, aby pan Blecha mohl požadavky zařadit do rozpočtu na rok 2017. Dále FV požaduje, aby před prováděním oprav JSDH oznámily, že budou opravy provádět a pan Blecha ve spolupráci s OSMI tento požadavek odsouhlasil a JSDH zaslal potvrzení.

FV požaduje - čerpání zaslané panem Blechou, které je rozděleno pro JSDH Lysá nad Labem, Dvorce, Byšičky – zpracovat do tabulky excel a udělat součty čerpání za roky 2012-2015 pro jednotlivé JSDH do 15.8.2016.

Bod z minulého zápisu - FV konstatuje, že JSDH Dvorce čerpá z této kapitoly neúměrnou částku za elektrickou energii – FV požaduje provést kontrolu spotřeby elektrické energie – kontrolní měření do příštího FV aspoň 2x.

FV požaduje, aby v rozpočtu na rok 2017 byly finanční prostředky rozděleny na jednotlivé JSDH .

 1. Kontrolní činnost – dotace rekonstrukce fotbalového hřiště v Litoli

FV pověřil Ing. J. Bonaventuru jednat s fotbalovým klubem, radou města a odbory města za účelem získání kompletní dokumentaci týkající se poskytnuté dotace k projednání na finančním výboru města Lysá nad Labem – na FV 29.8. bude předložena souhrnná zpráva o zjištěných skutečnostech.

Prověrka podmínek přidělení dotace  na rekonstrukci fotbalového hřiště v Litoli z hlediska finanční rizikovosti pro město Lysá nad Labem a z hlediska možnosti vzniku vyvolaných  finančních nákladů nezahrnutých do rozpočtu města.

Ing. Bonaventura doposud v této věci zjistil: 

 • Kontaktován byl fotbalový oddíl FC Litol za účelem získání dokumentů souvisejících s dotací na rekonstrukci fotbalového hřiště v Litoli -  oddíl byl vyzván k jednání za přítomnosti statutárního zástupce klubu, toho se nepodařilo dosud zajistit. V klubu jsou v současné době k dispozici pouze sportovní manažer p. J.Borecký a jednatel p. Jareš.  Od p. Boreckého byla obdržena ústní informace, že dotace byla poskytnuta z ROP Střední Čechy.

 • Příspěvek města na tuto akci  byl poskytnut na základě nedatované žádosti fotbalového klubu, která se odvolává na Smlouvu o spolupráci při rekonstrukci fotbalového hřiště  z 18.11. 2013.

 • vzhledem k poskytnuté dotaci z ROP Střední  Čechy do projektu na pozemku města je nutné garantovat udržitelnost  projektu po dobu 5 let a naplnění projektovaných parametrů poskytnuté dotace.

Různé:

Vzhledem k tomu, že bude provedena aktualizace odpovědnostního a podpisový řádu při podpisu faktur, FV navrhuje Radě města navýšit finanční limity pro příkazce operací následovně:

 • do 50 000,- Kč - vedoucí odboru a jejich zástupci,

 • nad 50 000,- Kč do 100 000,- Kč - tajemník, neuvolněný radní

 • nad 100 000,- Kč – starosta Ing. Karel Otava, místostarosta Jan Burian

Příští FV: 29.8.2016 od 18 hodin

Zapsal: Ing. Jitka Fialová, ověřovatel zápisu: Ing. Josef Bonaventura
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.