+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Petr Gregor, Ing. Josef Bonaventura, Ing. Jitka Fialová, Renata Pelcová, Martin Novák – příchod 18.25, vedoucí Finančního odboru Ing. Ivana Polenová
Nepřítomen: Ing. Mgr. Karel Marek- omluven, Milan Horvát -neomluven

Přizváni: Mgr. Jiří Havelka, Magda Šulcová

1) Rozpočtový výhled
FV projednal znovu s panem starostou rozpočtový výhled a byly znovu vysvětleny požadavky FV a následně požádán pan starosta o úpravu přílohy s investicemi pro roky 2017-2018. Dále požaduje, aby byl do tabulky přidán sloupec, ve kterém budou vedeny další schválené požadavky ZM.
ZM ukládá panu starostovi opravit navržený rozpočtový výhled, který bude obsahovat tyto úpravy a předložit je na nejbližším ZM:

Ke každé kapitole rozpočtu bude příslušným odborem zpracována důvodová zpráva:
Bude popsáno, jak se město dle rozpočtového výhledu v této oblasti změní do roku 2018 (3 letý plán) a do roku 2020 (5 letý plán).
Budou popsány základní priority v této rozpočtové kapitole včetně důvodů.
Budou popsány významné priority, které nejsou tímto výhledem pokryty.
Budu zdůvodněno, jak je významné riziko neočekávaných nákladů (havárie...) v dané kapitole a jak je pokryto.
Bude zmíněno, jaké investiční dotace (a odkud) bude třeba získat pro realizaci dané investiční akce.
Investice bude uvedena v celkovém předpokládaném nákladu a potřebná dotace bude uvedena v příjmové části
V investičním plánu bude striktně dodržen princip, že se jeden rok připravuje PD a hned následující rok se realizuje daná investiční akce. Tedy nevytváříme PD, pokud následující rok neplánujeme realizovat danu investiční akci a naopak neplánujeme v příštím roce investici, pokud letos nepřipravujeme PD.
Pan starosta informoval o stavu projednání ohledně výstavby obchvatu s KÚ. Bude zaslána informativní zpráva.

2) 5. rozpočtové opatření v roce 2016

Finanční výbor projednal předložený materiál s těmito doporučeními.
a. Žádost Projektové manažerky o navýšení rozpočtu na v kapitole - Přípravu žádostí a projektů pro čerpání na dotace z EU o 300.000,-Kč, předsedkyně FV si vyžádala dosavadní soupis faktur, které byly z této kapitoly v letošním roce již proplaceny (viz příloha zápisu), který předložila na jednání FV. Pro prostudování FV konstatuje, že došlo k rozpočtové nepřesnosti a že z této kapitoly byly proplaceny faktury, které do této položky nepatří. FV požaduje vysvětlení, kdo zodpovídá za to, že jsou zde propláceny faktury nesouvisející s touto kapitolou.

Stanovisko FV: jednohlasně neschválil navýšení kapitoly, žádá o prošetření, jak je možné, že byly proplaceny faktury, které v této ORG položce nemají být zařazeny.

b. Žádost o navýšení rozpočtu v položce 6121 o 1 mil. Kč z rezervního fondu na chybějící doplnění VO, z důvodu změny podmínek přidělení dotace.

Stanovisko FV: jednohlasně schváleno, v případě schválení ZM bude financováním této akce snížena rezerva v rozpočtu.

c. Žádost o navýšení k investiční akci Komunikace Na výsluní o 580 přesun v rámci rozpočtu,- tis. Kč, v rozpočtu schválená částka 500,- Kč

Stanovisko FV: Pro: Ing. Gregor, proti: Fialová, Bonaventura, Novák, zdržela se: Pelcová, FV navrhuje nejprve vyhodnocení čerpání rozpočtu 2016 a následně teprve rozhodnout, zda budou zařazeny nové akce. Financováním této akce navrhuje FV přesun v rámci rozpočtu.

d. Žádost o investici Křižovatka ul. Okružní u č.p. 1517 ve výši 675 tis. Kč

Stanovisko FV: akci jednohlasně nepodpořil, požaduje na příští FV předložit čerpání rozpočtu města 2016, nejsou zahájeny schválené akce, není důvod schvalovat akce nové.

e. Město obdrželo avízo o přidělení dotace ze SFŽP doplatek na akci zateplení kina ve výši 70 tis.Kč. Akce je již zaplacena. Navýšení položky údržba majetku na 470 tis.Kč.

Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje.

f. Příjmová část – účelová dotace na sociální práci ve výši 1 182 tis.Kč s ÚZ 13013, která se projeví ve stejné výši ve výdajové části rozpočtu města – mzdy, sociální a zdravotní pojištění.

Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje.

g. Příjmová část – účelová dotace na sociálně právní ochranu dětí navýšení o 125 tis.Kč z částky 1795 tis.Kč na 1920 tis.Kč – navýšení se projeví ve výdajové části rozpočtu položka mzdy,sociální a zdravotní pojištění.

Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje.

h. Příjmová část – účelová dotace na veřejně prospěšné práce – školní dohled od Úřadu práce o 72 tis.Kč se projeví v navýšení položky mzdy,sociální a zdravotní pojištění.

Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje.

i. Odbor sociální používá automobil Fabia od firmy ŠkoFIN na splátky, měsíční splátka činí 5964,40 Kč až do 24.10.2018. Protože město má dočasně volné finanční prostředky a úrokové sazby jsou minimální je navrženo zrušit smlouvu a doplatit kupní cenu ve výši 155 tis.Kč a tím ušetřit.

Stanovisko FV: jednohlasně schvaluje.

Dále FV žádá, aby byly na příští jednání FV Ing. Polenovou zpracován soupis proplacených faktur z kapitoly 
Výdaje spojené s VŘ a vydáním ÚR,SP a IZ z rozpočtu 2016 – bylo zasláno 
Drobné projekty z rozpočtu 2016 – bylo zasláno
Přípravu žádostí a projektů pro čerpání na dotace z EU rozpočtu 2015 – zbývá dodat

3) Rozbor hospodaření – ze zápisu z 2.5. trvá – nebylo předloženo na FV 30.5.
Překládání aktuálního reportu o hospodaření města na každé setkání FV
Zahrnutí již nasmlouvaných a dosud nevyfakturovaných položek do reportu
Zasílání v excelové a ne PDF formě
Zahrnutí do reportu výsledek minulého roku

4) Smlouva o poskytování sociálních a zdravotních služeb
FV žádá odbor Školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury o předložení odpovědí na otázky zaslané za FV Ing. Gregora na další jednání FV 29. 5. 2016 – bylo doplněno.
FV doporučuje získané poznatky předat zpracovateli komunitního plánu.

5) Kontrolní činnost - kontrola plateb za pronájmy komerčních prostor
Mgr. Marek požádá Ing. Kopeckého, aby FV byl do 29. 5. 2016 předložen soupis pronajímaných nebytových prostor ve vlastnictví města, včetně výše nájmů v jednotlivých prostorách. Dále platební morálka jednotlivých nájemců – bylo zasláno dne 30.5.2016. Bude projednáno na příštím FV 29.6.2016.

6) Kontrolní činnost Předložení čerpání z rozpočtu města u položky 5512
Ing. Fialová požádala pana Blechu o zpracování podkladů dle diskuze. Podklady byly zaslány dne 16.5.2016 (příloha zápisu).

Čerpání je rozděleno pro JSDH Lysá nad Labem, Dvorce, Byšičky.

FV konstatuje, že JSDH Dvorce čerpá z této kapitoly neúměrnou částku za elektrickou energii. Objekt hasičské zbrojnice není zkolaudován!! FV požaduje prošetřit, jak je možné, že jsou do objektu vkládány finanční prostředky bez zkolaudování objektu.

Vzhledem k tomu, že objekt není zkolaudován a JSDH má pouze 1 – 2 výjezdy /rok, FV na základě předložených výdajů na provoz JSDH konstatuje, že náklady vynaložené městem neodpovídají výsledkům JSDH Dvorce a doporučuje ke zvážení, zda jsou na tuto jednotku SDH peníze města účelně a efektivně vynakládány.

Návrh na usnesení:
ZM ukládá KV provést kontrolu činnosti JSDH Dvorce, včetně nakládání JSDH s objektem hasičárny.
ZM ukládá OSMI nechat objekt zkolaudovat.

FV požaduje, aby v rozpočtu na rok 2017 byly finanční prostředky rozděleny na jednotlivé JSDH .
FV požaduje zaslání všech faktur za období 2012 – 2015, týkající se JSDH Dvorce, včetně příloh, na kterých je vidět, kdo předmětné proplacení faktury schválil. Do 22.6.2016.

Všeobecné:
Zhoršil se úklid města – ve městě se neuklízí chodníky, okrasné záhony jsou zarostlé, tráva se nap. V Litoli sekala až při metrové výšce.

Zapsal: Ing. Jitka Fialová, ověřovatel zápisu: Ing. Josef Bonaventura
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.