U s n e s e n í z 5. jednání ZM dne 24.06.2015

Zastupitelstvo města

I. v o l í

l. Ověřovatele zápisu:
p. Burian Jan
p. Mgr. Fajmon Hynek

2. Návrhovou komisi ve složení:
pí Ing. Fialová Jitka
p. Bc. Robeš Martin
p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

II. s c h v a l u j e
1. Program jednání ZM dne 24.06.2015.
2. Úpravu rozpočtu - roku 2015 – 4. rozpočtové opatření, takto:
a) Navýšení položky Revitalizace muzea B. Hrozného o 4.300 tis. Kč.
b) Přijetí dotace od Úřadu práce v Příbrami na veřejně prospěšné práce, na odbornou praxi ve výši 155.753 Kč, dotace od Středočeského kraje ve výši 38.137 Kč na lesního hospodáře a dotace na výpočetní techniku pro odbor dopravy ve výši 36. 300 Kč (tyto částky se projeví v příjmech i výdajích ve stejné výši) a přijetí daru pro hasiče ve výši 35.000 Kč a 20.000 Kč od obcí Stratov a Ostrá s tím, že hasičům bude navýšena položka opravy o částku 55.000 Kč.
c) Vrácení nevyčerpané části průtokové dotace určené ZŠ Komenského v loňském roce ve výši 188.719,74 Kč Krajskému úřadu Stř. kraje s tím, že v rozpočtu se částka objeví v příjmech i ve výdajích.
d) Přesun položky Zámecký park, oprava braňky, schodiště a ohradní zdi - z investic do provozní části rozpočtu ve výši 150 tis. Kč.
e) Přesun z položky Kontejnery ve výši 50 tis. Kč na položku Svoz popelnic.
f) Zrušení položky Nádoby na květiny za 150 tis. Kč.
g) Snížení přesunu fin. prostředků z Vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) z 20.000 tis. Kč na 19.550 tis. Kč a navýšení položky ve VHČ Oprava a údržba bytového fondu Milovice výtahy o 450 tis. Kč na částku 2. 365 tis. Kč.
h) Přesun z položky Příspěvek fyzickým a právnickým osobám ve výši 186 tis. Kč do provozní položky Obnova památek s tím, že dotace a spoluúčast bude rozdělena dle návrhu odboru ŠSVZaK na akce Zámecké terasy, Zámecký park, oprava braňky a ohradní zdi a příspěvky Jednotě, s. d., Nymburk a Římskokatolické farnosti Lysá n. L.
i) Zrušení investiční položky Křižovatka nadjezd ve výši 2.000 tis. Kč.
j) Přijetí dotace na ZŠ Hrozného zateplení z roku 2014 ve výši 2.600 tis. Kč.
k) Příjem z prodeje hasičského auta AVIA ve výši 35 tis. Kč a zároveň navýšení výdajů hasičů u položky drobný hmotný majetek na nákup přívěsného vozíku ve výši 35 tis. Kč.
l) Zrušení položky ZŠ Hrozného č. p. 12 výmalba po rekonstrukci vody.
m) Přesun nevyčerpané částky 144 tis. Kč z položky Chodník Fuksova na položku Údržba majetku.
n) Snížení položky Rekonstrukce víceúčelového hřiště z 1.700 tis. Kč na 200 tis. Kč.
o) Sloučení položek ZŠ Hrozného rekonstrukce VaK rozvodů a topení v jednu položku s celkovou částkou 2.700 tis. Kč. (Navýšení o 1.700 tis. Kč z položky Výmalba ZŠ Hrozného 200 tis. Kč a z položky Rekonstrukce víceúčelového hřiště 1.500 tis. Kč.
p) Zapojení dotace ve výši 5.204 tis. Kč na vybudování komunikace K Bažantnici do příjmové části rozpočtu.
q) Navýšení investiční položky Komunikace K Bažantnici vč. odvodnění o 4.084 tis. Kč, tzn. na částku ve výši 7.084 tis. Kč.
r) Navýšení Rezervního fondu o 2 mil. Kč.
s) Navýšení položky posudky o 20 tis. Kč.
t) Zapojení dotace ve výši 5.653 tis. Kč na opravu střechy ZŠ B. Hrozného, tzn. ze 3 tis. Kč na 6.053 tis. Kč.
u) Navýšení položky služby právníka o 100 tis. Kč.
3. Předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2015 – 2. kolo dle návrhu komise pro rodinu, školství, kulturu.
4. a) Jednotě, spotřebnímu družstvu, Palackého 545, 288 61 Nymburk, na obnovu objektu č. p. 177, Husovo náměstí, Lysá nad Labem, z Programu regenerace 58.000 Kč a z rozpočtu města Lysá nad Labem 14.000 Kč a současně schvaluje návrhy smluv,
b) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem, Náměstí B. Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem, na restaurování sochy sv. Antonína z programu regenerace 133.000 Kč a současně schvaluje návrh smlouvy.
5. Prodej části obecního pozemku p. č. 322/14, nově označené GP č. 768-34/2015 jako pozemek p. č. 322/17, o výměře 52 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, ulice Dolejší, a části obecního pozemku p. č. 322/1, nově označené GP č. 768-34/2015 jako pozemek p. č. 322/16, o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, ulice Dobrovského sady, za částku 500 Kč/m2, panu Ing. F. F., bytem Lysá nad Labem, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětných pozemků. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. V kupní smlouvě bude uvedeno, že kupující si je vědom, že před předmětem prodeje, tj. pozemkem p. č. 322/17, k. ú. Litol, je vybudované parkovací stání, a tedy přístup na předmět prodeje je možný pouze ze strany od rohu obecních pozemků p. č. 322/1 a 322/14, oba k. ú. Litol. Dále kupující uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.
6. Vydání souhlasu k umístění stavby a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s LysaFree, z. s., na obec. pozemky p. č. 623/1, 3484/2, 3476/5, 3476/6, 3478/1, 3477/1, 3662, 3661/12, 3710, 2172/12, 2172/13, 2165/28, 3558/4, 2166/1, 3554/3, 64/1, 2145/7, 3553/2, 653/31, 220/1, 220/3, 221/20, 3484/2, 826/2, 623/5, 623/17 v k. ú. Lysá n. L., 329/2, 74/4, 78/2, 89/33, 73/20, 73/32, 61/23, 58/4, 319/2, 319/1, 56/1, 56/3, 38/1, 36/1, 72/15, 72/2 v k. ú. Litol. Přechody přes komunikaci budou řešeny protlakem pod vozovkou a trubky pro optické kabely budou po dohodě s odborem SMI a městským investorem prioritně uloženy souběžně se stavbami města v těchto lokalitách. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 2673/91, k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost č. p. 1438 na pozemku p. č. st. 1588/2, Sídliště, k. ú. Lysá n. L., s SVJ č. p. 1438, IČ: 26741083, zastoupené předsedou SVJ, panem Václavem Vaňouskem, se sídlem Sídliště 1438, Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.
8. Odkoupení nově vybudovaného vodovodu a tlakové kanalizace a dále veřejného osvětlení, které se nachází v prodloužení ulic Fibichova a Máchova na pozemcích číslo 2165/7, 2131/43, 2131/20 a 2131/35, vše v k. ú. Lysá n. L., od Sdružení vlastníků pozemků lokalita Kačín – Areál pro výstavbu rodinných domů, zastoupeného panem Markem Budňákem, za 1 Kč.
9. Odkup části pozemku p. č. 2673/68, nově označené GP č. 2921-15/2015 jako pozemek p. č. 2673/98 o výměře 34 m2 (zarovnání pozemku k oplocení regulační stanice plynu), k. ú. Lysá n. L., jako nepotřebného majetku od Ministerstva obrany ČR, za kupní cenu 8.660 Kč s tím, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a současně kupující na své náklady pořídí geometrický plán na dělení pozemku.
10. Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2015, o vedení technické mapy města.
11. a) Úpravu návrhu Obecně závazné vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem, tak, že červeně označený text v návrhu vyhlášky bude vypuštěn.
b) Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem.
12. a) Úpravu návrhu Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 5/2015, o místních poplatcích v článku 24 odst. 1 – osvobození od poplatku, tak, že bude doplněno písm. c) fyzická osoba žijící po dobu delší než 11 měsíců v zahraničí, pokud tuto skutečnost doloží správci poplatku,
b) Úpravu návrhu Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 5/2015, o místních poplatcích v článku 3 – sazba poplatku, tak, že sazba pro rok 2016 bude zachována ve stejné výši, jako v roce 2015.
c) Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 5/2015, o místních poplatcích.
13. a) výkup pozemků pod obchvatem (trvalý zábor) za cenu 250 Kč/m2 s tím, že tato nabídka platí do 30.06.2016,
b) 2. část seznamu pozemků určených pro směnu pozemků za pozemky v trase obchvatu dle předložené tabulky.
14. Zastupitelstvo města Lysá nad Labem v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce ulice K Bažantnici v Lysé nad Labem“, reg. č. CZ.1.15/1.1.00/5a.02034 schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy k tomuto projektu až do výše 5 204 682,60 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky na financování realizace tohoto projektu až do výše 6 123 156,00 Kč, odpovídající celkovým způsobilým výdajům projektu.

III. b e r e  n a  v ě d o m í
1. Petici – Ne betonovému sídlišti Vichrova, aneb lepší místo pro život!
2. Žádosti o změnu územního plánu Lysá nad Labem, předložené p. S., p. Č. a spol. UNISPO.
3. Petici – Bezodkladné řešení křižovatky u kina.
4. Informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2015/2016 v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem včetně zpracované demografické studie.
5. Zápis z Kontrolního výboru dne 08.06.2015.
6. Zápis ze 4. zasedání Výboru pro obchvat města Lysá nad Labem dne 10.06.2015.
7. Zápis z Finančního výboru dne 08.06.2015.

IV. u k l á d á
1. a) tajemníkovi odpovědět autorovi petice „Ne betonovému sídlišti Vichrova, aneb lepší místo pro život!“ ve smyslu diskuse a závěrů ze ZM 24.06.2015 a k odpovědi připojit stanoviska jednotlivých odborů,
b) RM předložit návrh dopravního řešení lokality U Nové hospody a plánovací smlouvu s PMS na jednání ZM v říjnu 2015,
2. a) tajemníkovi odpovědět autorovi petice „Bezodkladné řešení křižovatky u kina“ ve smyslu diskuse a závěrů ze ZM 24.06.2015,
b) RM zaslat zastupitelstvu Středočeského kraje stanovisko Města Lysá nad Labem k petici Bezodkladné řešení křižovatky u kina,
c) RM oslovit vlastníky pozemků pod komunikacemi na křižovatce u kina ve věci prodeje těchto pozemků.
3. RM a výborům ZM projednat demografickou studii a závěry z projednání předložit na ZM v prosinci 2015.
4. RM na ZM v září 2015 předložit návrh na úpravu rozpočtu v souvislosti s plánovaným výkupem pozemků v trase obchvatu.

V. s o u h l a s í
S projednáním změny územního plánu Lysá nad Labem. V případě, že si náklady spojené s projednáním uhradí žadatelé o změnu, lze s projednáním započít v roce 2015, pokud náklady na projednání budou hrazeny z rozpočtu města Lysá nad Labem, bude návrh na projednání územního plánu zařazen do návrhu rozpočtu pro rok 2016.

VI. p ř e r u š u j e
Projednání úpravy rozpočtu – 4. rozpočtové opatření.

VII. r e v o k u j e
1. Své zamítavé rozhodnutí ve věci navýšení položky Revitalizace muzea B. Hrozného.
2. Své zamítavé rozhodnutí ve věci navýšení položky služby právníka.

VIII. k o n st a t u j e
1. a) že nositelem úkolu na stavební úpravu křižovatky u kina je Středočeský kraj jako vlastník křižujících se komunikací,
b) že Středočeský kraj obdržel stejnou petici jako město,
c) že Město Lysá nad Labem je ochotno se podílet na nákladech na stavební úpravu křižovatky.

IX. p o v ě ř u j e
1. RM, aby jednala s vlastníky pozemku p. č. 823/15, k. ú. Lysá n. L., o výkupu části pozemku zastavěného chodníkem a dál směrem k ČD.
2. RM, aby zajistila zaslání nabídky na výkup pozemků pod obchvatem (trvalý zábor)
za cenu 250 Kč/m2 všem vlastníkům pozemků v trase obchvatu.

X. o d k l á d á
1. Projednání Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města na příští zasedání ZM.
2. Projednání úpravy jednacího řádu ZM Lysá nad Labem na zasedání ZM dne 09.09.2015.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.