+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Usnesení z ustavujícího zasedání ZM dne 05.11.2014.

 

Zastupitelstvo města

I. v o l í

  

1. Ověřovatele zápisu:                           pí Ing. Fialová Jitka

                                                           p. Ing. Petr Eliška

2. Návrhovou komisi ve složení:             p. Mgr. Fajmon Hynek

                                                           p. MVDr. Kořínek Jan
                                                           p. Bc. Robeš Martin

3. Volební komise ve složení:                 p. Mgr. Fajmon Hynek

                                                           p. MVDr. Kořínek Jan
                                                           p. Bc. Robeš Martin

4. Starostu města:                                p. Mgr. Havelka Jiří

5. Místostarostu města:                         p. Ing. Petr Eliška

6. Členy rady města:                            p. Krumpholc Jan

                                                           p. Burian Jan

                                                           p. Kolman Josef

                                                          

II. b e r e   n a   v ě d o m í

Složení slibu všech přítomných členů zastupitelstva města.

III. s c h v a l u j e

1. Program ustavujícího zasedání zastupitelstva města.

2. Provedení volby uvolněného starosty, uvolněného místostarosty a neuvolněných členů

     rady města tajnou volbou.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.