+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Kontrolní  zpráva pro  1. zasedání  ZM dne 17.02.2021

Od  8. zasedání ZM dne 16.12.2020 se konalo 6 jednání RM:

                                                          

Plnění usnesení rady města: 

27. jednání RM 15.12.2020             usn. č. 674 až 698         ukl. 2 body

28. jednání RM 23.12.2020             usn. č. 699 až 704         ukl. 0 bodů

1. jednání RM 05.01.2021               usn. č. 1 až 5                 ukl. 0 bodů

2. jednání RM 19.01.2021               usn. č. 6 až 37               ukl. 3 body

3. jednání RM 02.02.2021               usn. č. 38 až 68             ukl. 10 bodů

4. jednání RM 09.02.2021               usn. č. 69 až 77             ukl.  0 bodů

Plnění usnesení zastupitelstva města:

8. jednání ZM 16.12.2020               usn. č. 161 až 197         ukl. 8 bodů

Plnění usnesení rady města: 

Kontrolní zpráva z 27. jednání RM 15.12.2020

usnesení č. 674 - 698, celkem 25 bodů, z toho 2 ukládací body

Usnesení č. 683          Nesplněno.

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

OMI podat žádost poskytovateli dotace o změnu podmínek.

Usnesení č. 687          Splněno.

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Ohňostroje na míru v.o.s. ve výši 81 000 Kč vč. DPH,

II. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit smlouvu o dílo s firmou Ohňostroje na míru v.o.s.,

III. pověřuje

starostu města podepsáním smlouvy o dílo.

Kontrolní zpráva z 28. jednání RM 23.12.2020

usnesení č. 699 - 704, celkem 6 bodů, z toho 0 ukládacích bodů

Kontrolní zpráva z 1. jednání RM 05.01.2021

usnesení č. 1 - 5, celkem 5 bodů, z toho 0 ukládacích bodů

Kontrolní zpráva z 2. jednání RM 19.01.2021

usnesení č. 6 - 37, celkem 32 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 8              Nesplněno.

Rada města Lysá nad Labem

u k l á d á

odboru SM zajistit oddělení části pozemku p.č. 694/2 v k.ú. Lysá nad Labem a oddělenou část pozemku převést na druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace. Termín do 30.06.2021.

Usnesení č. 11             Splněno.

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

pronájem části obecního pozemku p.č. 2428/1 v k.ú. Lysá nad Labem nově označený jako pozemek p.č. 2428/52 o výměře 39 m2, druh pozemku zahrada, dle GP č. 3559-4/2020, vlastníkům pozemku p.č. 2428/20 k.ú. Lysá nad Labem, za cenu nájmu ve výši 5 Kč/m2/rok s tím, že nájemce uhradí nájemné za dva roky zpět a hradí náklady spojené s pořízením GP,

II. ukládá

odboru SM vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.03.2021,

III. pověřuje

starostu města podpisem této nájemní smlouvy.

Usnesení č. 25            Splněno.

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s uzavřením dodatků k darovacím smlouvám na novoroční ohňostroj ve smyslu prodloužení termínu využití finančních

darů do 01.01.2022,

II. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit dodatky,

III. pověřuje

starostu města podpisem dodatků.

 

Kontrolní zpráva ze 3. jednání RM 02.02.2021

usnesení č. 38 - 68, celkem 31 bodů, z toho 10 ukládacích bodů

Usnesení č. 42            Nesplněno.

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

informaci z OVŽP o uzavření plánovací smlouvy na zasíťování pozemků v ulici Družstevní,

II. ukládá

OSM připravit návrh plánovací smlouvy do 28.02.2021.

Usnesení č. 45            Nesplněno.

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 828/12 v k. ú. Lysá nad Labem, ul. U Nové hospody, ve prospěch pozemku p. č. st. 1065, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

OSM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.04.2021,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 46            Nesplněno.

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování kanalizační, vodovodní a datové (internet) přípojky na obecním pozemku p. č. 2147/15 v k. ú. Lysá nad Labem, ul. Vojanova, ve prospěch pozemku p. č. st. 3139, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem Praha, za částku 3 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

OSM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.04.2021,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 47            Nesplněno.

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/9 v k. ú. Lysá nad Labem, ul. ČSA, ve prospěch pozemku p. č. st. 131, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem Milovice, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

OSM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.04.2021,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 48            Nesplněno.

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 2876/1 v k. ú. Lysá nad Labem, ul. ČSA, ve prospěch pozemku p. č.st. 98, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem Praha, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

OSM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.04.2021,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 49            Nesplněno.

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování kanalizační a vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/55 v k. ú. Lysá nad Labem, ul. Sojovická, ve prospěch pozemku p. č. 133/6, k.ú. Lysá nad Labem, s XXX XXX, bytem Lysá nad Labem, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.04.2021,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 56            Nesplněno.

Rada města Lysá nad Labem

I. zřizuje

bytovou komisi jako svůj iniciativní a poradní orgán,

II. schvaluje

Statut bytové komise města Lysá nad Labem,

III. schvaluje

návrh Smlouvy o postoupení pohledávek,

IV. schvaluje

vzory nájemních smluv s jistotou a bez jistoty k pronájmu bytu, včetně znění domovního řádu pro užívání a udržování domů s byty, bytů a prostor sloužících k podnikání v domech s byty v majetku města Lysá nad Labem,

V. ukládá

bytové komisi připravit Pravidla pronajímání bytů v majetku města Lysá nad Labem,

VI. jmenuje

členy bytové komise ve složení: Fischerová Romana, Vojtko Zsolt, Crhová Ivana, Kuchařová Kamila, Šafrová Zuzana,

VII. jmenuje

předsedkyni bytové komise paní Romanu Fischerovou.

Usnesení č. 60            Splněno.

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost pí Miroslavy Bodlákové o vzdání se pracovního místa ředitelky MŠ Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá nad Labem ke dni 31.07.2021,

II. ukládá

odboru ŠSVZaK vyhlásit konkurz na ředitele/ředitelku MŠ Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá nad Labem,

III. bere na vědomí

náležitosti přihlášky, požadavky na uchazeče a způsob veřejného oznámení konkurzu.

Usnesení č. 61            Splněno.

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost Mgr. Marie Novákové o vzdání se pracovního místa ředitelky ZŠ J.A.Komenského ke dni 31.07.2021,

II. ukládá

odboru ŠSVZaK vyhlásit konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ J.A.Komenského, Komenského 1534, Lysá nad Labem,

III. bere na vědomí

náležitosti přihlášky, požadavky na uchazeče a způsob veřejného oznámení konkurzu.

Usnesení č. 65            Nesplněno.

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

informaci o způsobu odměňování neuvolněných zastupitelů města,

II. ukládá

místostarostovi informovat paní zastupitelku Bláhovou o předložených zjištěních. Termín do 20.02.2021.

 

Kontrolní zpráva ze 4. jednání RM 09.02.2021

usnesení č. 69 -77, celkem 9 bodů, z toho 0 ukládacích bodů

Z 8. jednání ZM 16.12.2020

usnesení č. 161  až 197, celkem 37 bodů, z toho 8 ukládacích bodů  

Usnesení č. 165          Splněno.

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

prodej obecního pozemku p.č. 3553/5 o výměře 25 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a části obecního pozemku p.č. 3481/1 nově označeného jako pozemek p.č. 3481/10 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, dle GP č. 3661-297/2020 ze dne 27.10.2020, v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu 1500 Kč/m2, vlastníku pozemku p.č. 650/1 v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

II. ukládá

OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I, součástí kupní smlouvy bude zřízení VB dle usnesení RM č. 643/II ze dne 01.12.2020. Termín do: 31.03.2021,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 167          Splněno.

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

prodej části obecního pozemku p.č. 322/14, nově označeno jako pozemek p.č. 322/19, o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Litol, dle geometrického plánu č. 931-148/2020, ulice Dolejší, za kupní cenu 1500 Kč/m2 do vlastnictví XXX XXX bytem Lysá nad Labem s tím, že náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku hradí kupující. Kupující hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.03.2021,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 168          Nesplněno.

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

bezúplatný převod části obecních pozemků vzniklých na základě GP č. 3525a-153/2019, pozemek pč. 621/2 nově označený jako ppč. 621/109 k.ú. Lysá n. L. výměra 40 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek pč.610/9 nově označený jako ppč. 610/9 díl c k.ú. Lysá n.L. výměra 97 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek pč. 621/56 nově označený jako ppč. 621/56 díl b k.ú. Lysá n.L. výměra 28 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, pozemek pč. 610/5 nově označený jako ppč. 610/5 díl a k.ú. Lysá n.L. výměra 21 m2 druh pozemku ostatní plocha - silnice, do vlastnictví Středočeského kraje s tím, že nabyvatel hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět převodu a náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá

OSM vypracovat znění smluv dle bodu I a dle usnesení ZM č. 116/II ze dne 09.09.2020. Termín: do 31.03.2021,

III. pověřuje

starostu města podpisem těchto smluv.

Usnesení č. 169          Splněno.

Zastupitelstvo města

I. revokuje

usnesení ZM č. 34 ze dne 20.05.2020 z důvodu mylně uvedeného katastrálního území,

II. schvaluje

výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k.ú. Lysá nad Labem o výměře dle geometrického plánu, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: XXX XXX, bytem XXX, (podíl 1/2) a paní XXX XXX, bytem XXX, (podíl 1/2)*, za částku 250 Kč/m2. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000 Kč/ha/rok,

III. ukládá

OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu II. Termín do: 31.03.2021,

IV. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 171          Nesplněno.

Zastupitelstvo města

I. ukládá

RM prověřit možnosti uplatnění předkupních práv dle § 101 stavebního zákona do katastru nemovitostí u všech pozemků, na kterých jsou předpokládány všechny veřejně prospěšné stavby dle územního plánu,

II. ukládá

RM zahájit výkup pozemků nacházejících se v trase obchvatu II i v rozsahu spoluvlastnických podílů na těchto pozemcích.

Usnesení č. 172          Nesplněno.

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

podání žádosti o dotaci do programu MMR ČR na podporu obnovy místních komunikací,

II. ukládá

Radě města zajistit podání žádosti.

Usnesení č. 187          Nesplněno.

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

zastavení projednávání změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem,

II. ukládá

RM zajistit zveřejnění všech dokumentů zpracovaných v souvislosti s procesem projednání změny č. 2 územního plánu, vč. procesu SEA, a to v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.