+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Kontrolní  zpráva pro  8. zasedání  ZM dne 16.12.2020

Od  7. zasedání ZM dne 21.10.2020 se konala 4 jednání RM:

                                                          

Plnění usnesení rady města: 

23. jednání RM 20.10.2020              usn. č. 569 až 590         ukl. 3 body

24. jednání RM 03.11.2020              usn. č. 591 až 612         ukl. 1 bod

25. jednání RM 18.11.2020              usn. č. 613 až 639         ukl. 3 body

26. jednání RM 01.12.2020              usn. č. 640 až 673         ukl. 4 body

Plnění usnesení zastupitelstva města:

7. jednání ZM 21.10.2020                usn. č. 138  až 160        ukl. 5 bodů

Plnění usnesení rady města: 

Kontrolní zpráva z 23. jednání RM 20.10.2020

usnesení č. 569 - 590, celkem 22 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 572           Splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování elektrické přípojky na obecním pozemku p. č. 3491/1 a 3500/2, oba v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Tři chalupy, ve prospěch pozemku p. č. PK 1235, k.ú. Lysá nad Labem, s Miloslavou Drahotskou, bytem Byšičky, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31. 1. 2021,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 574           Splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p.č. 3042/12 o výměře 133 m2, k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem Aloisem Zumrem IČ: 47528982, za pachtovné ve výši 2 000,- Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku,

II. ukládá

OSM vypracovat znění smlouvy dle bodu I. Termín do 31.1.2021,

III. pověřuje

starostu města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 583           Splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

podanou žádost o udělení výjimky ve věci zpoplatnění informačních cedulí o provozovnách nábytku BENDEX a sportovních potřeb ARA SPORT a jejich umístění na území města Lysá nad Labem,

II. schvaluje

umístění reklamních poutačů na sloupech VO mimo reklamních poutačů typu A na území města Lysá nad Labem dle předložené žádosti bez poplatku,

III. ukládá

OSM v případě obdobných žádostí v rámci rekonstrukce ulice ČSA a ulice Mírová postupovat obdobně.


Kontrolní zpráva z 24. jednání RM 03.11.2020

usnesení č. 591 - 612, celkem 22 bodů, z toho 1 ukládací bod

 

Usnesení č. 602           Splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

dotace z Charitativního programu takto:

dotaci ve výši 10 000 Kč na činnost pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR z.s., Základní organizace Lysá nad Labem a maximální možnou dotaci na nákup dvou postelí, matrace roštů, polštářů, povlečení, prostěradla, chránič pro nezl. dceru paní Kláry Vondrákové, trv. bytem Fuksova 2006, Lysá nad Labem,

II. ukládá

odboru ŠSVZaK vypracovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem,

III. pověřuje

starostu města k podpisu veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem.

 

Kontrolní zpráva z 25. jednání RM 18.11.2020

usnesení č. 613 - 639, celkem 27 bodů, z toho 3 ukládací body

Usnesení č. 618           Splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

1) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku č. SMI/08/221/N/Šm ze dne 12.03.2009 s ZVO s.r.o., IČ: 27194698, ve věci změny předmětu pronájmu pozemků a to tak, že se ruší pronájem pozemku p.č. PK 1084, PK 1083 a část PK 3498 všechny v k.ú. Lysá nad Labem. Změna předmětu pronájmu bude s účinností od 01.10.2021,

2) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku č. SMI/09/260/N/Šm ze dne 31.03.2009 se zemědělcem Liborem Hejňákem, IČ: 69001294, ve věci změny předmětu pronájmu pozemků a to tak, že se ruší pronájem pozemku p.č. 990/4 v k.ú. Lysá nad Labem. Změna předmětu pronájmu bude s účinností od 01.10.2021.

II. ukládá

OSM vypracovat znění dodatků dle bodu I v termínu do: 31.01.2021,

 

III. pověřuje

starostu města podpisem těchto dodatků.

Usnesení č. 629           Splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Směrnici č. 10/2020 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 01.12.2020,

II. ukládá

tajemnici realizovat Směrnici č. 10/2020 Organizační řád.

Usnesení č. 635           Splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi Vykáň, Bříství a městysem Kounice v předloženém znění,

II. ukládá

Odboru vnitřních věcí vyrozumět uvedené obce a městys o přijatém usnesení.


Kontrolní zpráva z 26. jednání RM 01.12.2020

usnesení č. 640 - 673, celkem 34 bodů, z toho 4 ukládací body

 

Usnesení č. 648           Rozpracováno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

a) uzavření plánovací smlouvy dle předloženého návrhu ve věci vybudování infrastruktury v Lysé nad Labem ul. ČSA, na pozemcích parc. č. 2875/1, 2875/73, 2875/104, 2875/105, 2877/1, 2877/3, 379/1, 379/2, 379/3, 423/2, 423/5, st.652/1, st. 652/4, st. 2506/1, st. 2485, 423/6, 2875/72, 2875/73 a 2875/77 (vlastník žadatel), parc. č. 2673/7 a 2876/1 (vlastník Město Lysá nad Labem), parc. č. 3584/3 (vlastník Středočeský kraj) všechny v k.ú. Lysá nad Labem, pro budoucí novostavbu 2 bytových domů (celkový počet 78 bytových jednotek), 2 viladomů (celkový počet 34 bytových jednotek) a 4 rodinných domů (celkový počet 8 bytových jednotek), se společností PMS, spol. s r.o., IČ:186 22 569, se sídlem Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady,

b) uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů pro budoucí novostavbu 2 bytových domů, 2 viladomů a 4 rodinných domů, ul. ČSA, se společností PMS, spol. s r.o., IČ:186 22 569, se sídlem Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady,

c) uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně související kanalizace pro budoucí novostavbu 2 bytových domů, 2 viladomů a 4 rodinných domů, ul. ČSA, se společností PMS, spol. s r.o., IČ:186 22 569, se sídlem Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady,

II. ukládá

OSM vypracovat znění dohod dle bodu I b) a I c),

III. pověřuje

starostu města podpisem dohod dle bodu I b) a I c),

IV. předkládá

ZM dne 16.12.2020 návrh dle bodu I a) ke schválení.

Usnesení č. 658           Rozpracováno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

zakoupení vánočních balíčků pro občany v domovech pro seniory v Lysé nad Labem a v Rožďalovicích a poskytnutí dotace dětem v institucionální péči dle návrh odboru,

II. ukládá

odboru ŠSVZaK vypracovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem,

III. pověřuje

starostu města k podpisu veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 659           Rozpracováno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

dotaci ve výši 38 740 Kč z Charitativního programu pro Hospic Nablízku Lysá nad Labem, z.ú. na zakoupení invalidního vozíku, zástěny k polohovacímu lůžku, celoroční pneu a dálniční známky na 4 služební automobily a mobilní telefon,

II. ukládá

odboru ŠSVZaK vypracovat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem,

 

III. pověřuje

starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 661           Splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s uzavřením licenční smlouvy s Ochranným svazem autorským,

II. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským,

III. pověřuje

starostu města podpisem licenční smlouvy s Ochranným svazem autorským.

 

Ze 7. jednání ZM 21.10.2020

usnesení č. 138  až 160, celkem 23 bodů, z toho 5 ukládacích bodů  

Usnesení č. 141           Rozpracováno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

koncept DUR ulice Jedličkova s podmínkami,

II. ukládá

RM

a) jednat s KSUS o možnosti změny projektu ve smyslu možnosti okružní křižovatky pod nadjezdem a dále užití kostek v parkovacích místech,

b) projednat koncept DUR s připomínkami zastupitelů v dopravní komisi,

III. pověřuje

RM v konání dalších kroků vedoucích k realizaci stavby.

Usnesení č. 142           Rozpracováno

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

prezentaci studie revitalizace nového Sídliště,

II. ukládá

RM zorganizovat schůzi s občany nového Sídliště.

Usnesení č. 144           Rozpracováno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

zapsání pozemku pod komunikací v ulici Okružní na novém sídlišti do katastru nemovitostí,

II. ukládá

RM zajistit oddělovací plány a podat návrh na katastrální úřad.

 

Usnesení č. 152           Splněno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

vyhlášení II. kola dotačního programu na podporu OSVČ a podnikatelů do 30.11.2020 dle Statutu fondu na podporu podnikatelů,

II. ukládá

RM zajistit alokaci dotací pro OSVČ a podnikatele.

Usnesení č. 159           Rozpracováno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

uspořádání výstavy obrazů malíře Františka Januly v roce 2022 při příležitosti jeho 90. narozenin,

II. ukládá RM

zajistit kompletně celou akci.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.