+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Kontrolní  zpráva pro  5. zasedání  ZM dne 28.07.2020

Od  3. zasedání ZM dne 17.06.2020 se konala 4 jednání RM:

                                                          

Plnění usnesení rady města: 

13. jednání RM 17.06.2020             usn. č. 333 až 359         ukl. 3 bodů

14. jednání RM 30.06.2020             usn. č. 360 až 379         ukl. 3 body

14a. jednání RM 10.07.2020           usn. č. 380 až 382         ukl. 0 bodů

15. jednání RM 14.07.2020             usn. č. 383 až 427         ukl. 3 body

Plnění usnesení zastupitelstva města:

3. jednání ZM 17.06.2020               usn. č. 55  až 87                        ukl. 7 bodů

4. jednání ZM 15.07.2020               zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné

Plnění usnesení rady města: 

Kontrolní zpráva z 13. jednání RM 17.06.2020

usnesení č. 333 - 359, celkem 27 bodů, z toho 3 ukládací body x  spl. x rozprac

Usnesení č. 336

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 340, k. ú. Litol, ul. Lidická, ve prospěch pozemku p. č. st. 355, jehož součástí je budova s číslem popisným 347, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, s podílovými vlastníky Líčeníková Věra a Richter Lukáš, oba bytem Lysá nad Labem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH.

Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. v termínu do 30.09.2020,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 341

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost SDH Byšičky o řešení přístavby sociálního zařízení u hasičské zbrojnice v Byšičkách,

II. odkládá

nákup kontejnerů jako řešení přístavby sociálního zařízení a skladu u hasičské zbrojnice v Byšičkách v roce 2020,

III. ukládá

tajemnici pozvat předsedu OV Byšičky a starostu SDH Byšičky na příští RM.

Usnesení č. 354

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost Českého rybářského svazu, z. s. o umístění informačních tabulí,

II. ukládá

OSM ve spolupráci s MO Českým rybářským svazem, z.s. zajistit umístění informačních tabulí, termín: 31.08.2020.

 

Kontrolní zpráva z 14. jednání RM 30.06.2020

usnesení č. 360 - 379, celkem 20 bodů, z toho 2 ukládací body x  spl. x rozprac

Usnesení č. 377

Rada města Lysá nad Labem

I. odkládá

předložení návrhu zastupitelstvu města na vyhlášení místního referenda na základě návrhu přípravného výboru podle ustanovení § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na území města Lysá nad Labem. Z důvodu stanoviska ministerstva vnitra ČR.

II. ukládá

odboru vnitřních věcí zaslat doplňující dotazy ke stanovisku ministerstva vnitra ČR ve smyslu diskuse RM.

 

Usnesení č. 378

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

příspěvek na jízdu parního vlaku společnosti České dráhy, a.s. na akci den železnice ve výši 20 000 Kč,

II. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace,

III. pověřuje

starostu podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

 

Kontrolní zpráva z 14a. jednání RM 10.07.2020

usnesení č. 380 - 382, celkem 3 body, z toho 0 ukládacích bodů x  spl. x rozprac

 

Kontrolní zpráva z 15. jednání RM 14.07.2020

usnesení č. 383 - 427, celkem 45 bodů, z toho 10 ukládacích bodů x  spl. x rozprac

Usnesení č. 391

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č.322/14, k. ú. Litol, ul.Dolejší ve prospěch pozemku p. č. 872, k.ú. Litol, ulice Dolejší, s p. Martinem Stehlíkem, bytem Praha, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.09.2020, se zdůrazněním kvality provedeného díla včetně záruky,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 392

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

předložený návrh "Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících" pro přeložku plynovodu v ulici Armádní v Milovicích, kde je osobou vyvolávající přeložku Lidl Česká republika v.o.s.

II. ukládá

starostovi města vyvolat jednání se starosty měst Čelákovice a Milovice o konečné podobě výše uvedené smlouvy, nebo o sjednocení postupu při případném prodeji plynovodu provozovateli.

Usnesení č. 393

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

a) uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p.č. 2712/10 o výměře 127 m2 a p.č. 2712/12 o výměře 24 m2, oba k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem Radkem Jíchou IČ: 45826625, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

b) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p.č. 2836/32 o výměře 403 m2, p.č. 2836/33 o výměře 470 m2, p.č. 2836/31 o výměře 92 m2 a p.č. 2836/28 o výměře 1775 m2,všechny k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem Petrem Rubešem IČ: 43144896, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

c) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p.č. 2536/29 o výměře 23 m2, k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem Miroslavem Fišerem IČ: 43738095, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

d) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p.č.2867/37 o výměře 408 m2 a p.č. 2867/38 o výměře 99 m2, oba k.ú. Lysá nad Labem, se společností AGÁTA s.r.o. IČ: 47545879, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

e) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p.č. 552/18 o výměře 133 m2, k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem Davidem Herdicsem IČ: 45826757, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců do zahájení stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že pachtýř na sebe přebírá nebezpečí možnosti skončení pachtu v průběhu pachtovního roku.

f) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p.č. 2863/5 o výměře 5047 m2 a p.č. 2863/11 o výměře 5047 m2, k.ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem Miroslavem Fišerem IČ: 43738095, za pachtovné ve výši 2 000 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, pro zemědělské účely,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění pachtovních smluv dle bodu I. Termín do: 30.09.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem těchto pachtovních smluv.

Usnesení č. 405

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

došlé nabídky pod č.j. SM/46196/2020 a SM/46198/2020 k zveřejněným záměrům na prodej městských bytů v Milovicích,

II. schvaluje

došlé nabídky Petry Majerové o koupi bytu č. 600/17 a bytu č. 600/39,

III. předkládá

ZM ke schválení prodej bytu, dle předložených nabídek,

IV. schvaluje

vyvěšení záměru na prodej bytů v Milovicích,

V. ukládá

odboru správy majetku zveřejnit záměr na prodej volných bytů.

Usnesení č. 406

Rada města Lysá nad Labem

I. trvá

na svém usnesení č. 220 ze dne 22.04.2020,

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat Plánovací smlouvu včetně Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací a vodovodů se stavebníky a budoucími podílovými vlastníky řadů Ladislavem Kmoníčkem a Lenkou Kmoníčkovou, oba bytem Lysá nad Labem, Sídliště 1443/24, na stavbu vodovodního a kanalizačního řadu na obecních pozemcích p.č. 3453/1, 3451/6 a 3616/1. Stavebníci se ve smlouvě zaváží k odprodeji vybudovaného kanalizačního a vodovodního řadu za úplatu. Cena bude stanovena podle stavebníky doložené fakturace pouze té části stavby, která bude předmětem prodeje a nepřesáhne částku 180 000 Kč.

Usnesení č. 417

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

dotace z Charitativního programu ve výši 10 000 Kč pro Linku bezpečí, z.s. Ústavní 95, Praha 8 a 10 000 Kč pro Respondeo, z.s., nám. Přemyslovců 14/11, Nymburk,

II. ukládá

odboru ŠSVZaK vypracovat Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem,

III. pověřuje

starostu města k podpisu Veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace z Charitativního programu města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 418

Rada města Lysá nad Labem

I. nevyhovuje

žádosti pana Petra Vančíka - starosty obce Stará Lysá o rozšíření smlouvy o přijímání předškolních dětí ve věku 3 - 5 let,

II. ukládá

odboru ŠSVZaK vypovědět Dohodu o stanovení spádových obvodů pro obce, jejichž děti navštěvují MŠ v Lysé nad Labem ze dne 07.02.2017,

III. pověřuje

starostu města podpisem výpovědi.

Usnesení č. 420

Rada města Lysá nad Labem

I. vydává

Nařízení č. 1/2020 Tržní řád,

II. ukládá

tajemnici Městského úřadu zveřejnit Nařízení č. 1/2020 Tržní řád na úřední desce a zaslat Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení.

Usnesení č. 421

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Směrnici č. 8/2020 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 01.08.2020,

II. ukládá

tajemnici realizovat Směrnici č. 8/2020 Organizační řád.

Usnesení č. 426

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

úpravu "Pravidel pro evidenci a prodej dříví" takto:

1. Cena dříví uloženého v separačním dvoře se snižuje z ceny 680 Kč za 1 m3 na 300 Kč/m3 včetně DPH.

2. Cena dříví na místě se snižuje z ceny 500 Kč za 1m3 na 200 Kč/m3 včetně DPH.

3. Maximální množství dříví, které je možné odebrat jedním obyvatelem, se zvyšuje ze stávajících 2 prm na 5 prm.

II. ukládá

odboru správy majetku upravit "Pravidla pro evidenci a prodej dříví" dle bodu I.

 

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Z 3. jednání ZM 17.06.2020

usnesení č. usn. č. 55  až 87, celkem 33 bodů, z toho 7 ukládacích bodů   spl.  rozprac.

Usnesení č. 62

Zastupitelstvo města

ukládá

místostarostovi jednat s vlastníkem pozemku p. č. 183/17 o výměře 323 m2, druh pozemku zahrada, k.ú. Litol, o ceně.

Usnesení č. 64

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161 jako vítězného uchazeče ohledně prodeje souboru obecních pozemků (jako celku) parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny, za cenu 1000 Kč/m2,

II. ukládá

místostarostce města jednat společně s Odborem SM se společností Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161 o znění textu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na předmět prodeje. Termín do: 15.08.2020,

 

III. ukládá

RM předložit ZM návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní na předmět prodeje na jednání ZM dne 09.09.2020 ke schválení.

Usnesení č. 66

Zastupitelstvo města

ukládá

Radě města

  • zajistit podání žádosti ve stanoveném termínu nejpozději do 28.08.2020
  • vyhlásit zadávací řízení na zhotovitele stavby sportovní haly

Usnesení č. 67

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

poskytnutí daru ve výši 100 000 Kč obci Šumvald v Olomouckém kraji na odstranění následků povodně z roku 2020,

II. ukládá

starostovi města podepsat vzorovou darovací smlouvu s obcí Šumvald zveřejněnou na webu obce.

Usnesení č. 73

Zastupitelstvo města

I. žádá

Středočeský kraj o vyjádření ke koupi pozemků pro Svět záchranářů,

II. ukládá

RM zadat biologické posouzení celé lokality po ročních obdobích.

Usnesení č. 76

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,

                    

II. bere na vědomí

vyřazení žádosti Fajn spolku z.s. z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let pro rok 2020 pro nesplnění podmínek programu (členská základna 0 dětí),

III. bere na vědomí

nesplnění termínu pro podání vyúčtování dotace za rok 2019 spolkem Ladoňka, z.s.

 

IV. ukládá

odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy.

V. pověřuje

starostu města podepsáním veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.

Ze 4. jednání ZM 15.07.2020

Zastupitelstvo města nebylo usnášeníschopné.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.