+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Kontrolní  zpráva pro  3. zasedání  ZM dne 17.06.2020

Od  2. zasedání ZM dne 20.05.2020 se konala 3 jednání RM:

                                                          

Plnění usnesení rady města: 

11. jednání RM 20.05.2020             usn. č. 269 až 305         ukl. 6 bodů

12. jednání RM 02.06.2020             usn. č. 306 až 329         ukl. 3 body

12a. jednání RM 10.06.2020           usn. č. 330 až 332         ukl. 0 bodů

Plnění usnesení zastupitelstva města:

2. jednání ZM 20.05.2020               usn. č. 26  až 54                        ukl. 9 bodů

Plnění usnesení rady města: 

Kontrolní zpráva z 11. jednání RM 20.05.2020

usnesení č. 269 až 305, celkem 37 bodů, z toho 6 ukládacích bodů  6 spl. 0 rozprac

Usnesení č. 271 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/11, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Školní náměstí, ve prospěch pozemku p. č. st. 597/2 jehož součástí je budova s číslem popisným 532, rodinný dům, k.ú. Lysá nad Labem, s podílovými vlastníky XXX XXX a XXX XXX, oba bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.08.2020,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 272 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a následné smlouvy o zřízení VB (služebnosti) na vybudování vodovodní přípojky na obecních pozemcích p. č. 3451/24 a st.297/1, oba k. ú. Lysá nad Labem, ul. Na Františku, ve prospěch pozemku p. č. st.297/3 jehož součástí je budova s číslem popisným 892, objekt k bydlení, k.ú. Lysá nad Labem, s SJM XXX XXX a XXX XXX, oba bytem XXX, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.08.2020,

III. pověřuje

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 283 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

dotaci z Charitativního programu ve výši 5 280 Kč pro XXX XXX na tábor a rehabilitační pobyt jejího nezl. syna,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvu,

III. pověřuje

starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 284 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

dotaci z Charitativního programu ve výši 10 000 Kč na činnost Okresní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Nymburk,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvu,

III. pověřuje

starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 285 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

dotaci z Charitativního programu ve výši 4 000 Kč pro Oblastní charitu Kutná Hora na poskytování rané péče v Lysé nad Labem,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvu,

III. pověřuje

starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 286 splněno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

dotaci z Charitativního programu ve výši 10 000 Kč pro Rodinné centrum ROUTA, z.s. na zajištění jejich činnosti v Lysé nad Labem,

II. ukládá

odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury vypracovat veřejnoprávní smlouvu,

III. pověřuje

starostu města k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

Kontrolní zpráva z 12. jednání RM 02.06.2020

usnesení č. 306 až 329, celkem 24 bodů, z toho 3 ukládací body   spl.  rozprac

 

Usnesení č. 308 rozpracováno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/89, o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem umístění akumulační nádrže u nemovitosti čp. 1693, ul. Ke Vrutici, Lysá nad Labem a pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/1, o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem vybudování přístupového chodníku a rampy k trafostanici u nemovitosti čp. 1693, ul. Ke Vrutici, Lysá nad Labem, společnosti ČEZ Energo s.r.o. IČ 29060109 se sídlem Karolínská 661/4, 18600 Praha 8 - Karlín, za cenu nájmu 20 Kč/m2/rok s tím, že se jedná o pronájem na dobu určitou 15 let,

II. ukládá

OSM vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I.: Termín: do 31.08.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem této nájemní smlouvy.

Usnesení č. 309 rozpracováno

Rada města Lysá nad Labem

ukládá

OSM zajistit vypracování geometrického plánu na pozemek p.č. PK 1478/1, v k.ú. Lysá nad Labem, o výměře 29 551 m2, (Řehačka), tak aby pozemek byl převeden do katastru nemovitostí a rozdělen na užívanou cestu podél tůně Řehačka a pozemek určený k pachtu. Změnit možnost využití pozemku na trvalý travní porost. Termín: do 31.08.2020.

Usnesení č. 312 rozpracováno

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku č. SMI/09/257/N/ŠM, ve kterém se bude měnit výměra pronájmu pozemku p.č. PK 3237 v k.ú. Lysá nad Labem na plochu 20 726 m2 za stejnou jednotkovou cenu, tj. 2000 Kč/ha/rok,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění dodatku č. 2 dle bodu I. Termín: do 31.08.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem tohoto dodatku č. 2.

 

Kontrolní zpráva z 12a. jednání RM 10.06.2020

usnesení č. 330 až 332, celkem 3 body, z toho 0 ukládacích bodů   spl.  rozprac

 

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Z 2. jednání ZM 20.05.2020

usnesení č. 26 - 54, celkem 29 bodů, z toho 9 ukládacích bodů   spl.  rozprac.

Usnesení č. 32 rozpracováno

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí

zprávu provozovatele o kvalitě pitné vody včetně návrhu řešení,

II. ukládá

Radě města informovat ZM o postupu prací na posouzení vodovodní sítě včetně pasportu, měření tlaků, průtoků a směru proudění vody v potrubí. Termín: ZM v září 2020.

Usnesení č. 33 rozpracováno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

prodej části obecního pozemku p.č. 3481/1, nově označeno jako pozemek p.č. 3481/9 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2, podílovým vlastníkům pozemku p.č. 650/1 v k.ú. Lysá nad Labem XXX XXX, bytem XXX a XXX XXX, bytem XXX s tím, že kupující hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět prodeje, náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 31.07.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 34 rozpracováno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k.ú. Litol o výměře dle geometrického plánu, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: paní XXX XXX, bytem XXX, (podíl 1/2) a paní XXX XXX, bytem XXX, (podíl 1/2)*, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000 Kč/ha/rok,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 35 rozpracováno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

výkup spoluvlastnických podílů z pozemků p. č. 2034/42, 1975/21 a 2241, všechny v k. ú. Lysá nad Labem od podílových vlastníků paní XXX XXX bytem XXX, XXX XXX bytem XXX a paní XXX XXX bytem XXX* za celkovou kupní cenu 3 417 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupujicí,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do : 31.07.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 36 rozpracováno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

výkup pozemku p. č. 14/30 o výměře 309 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. č. 14/45 o výměře 220 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba k. ú. Litol, pro potřeby záměru přístaviště v Lysé nad Labem, od paní XXX XXX, bytem XXX, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.07.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 37 rozpracováno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

prodej pozemku p. č. st. 2163 o výměře 96 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby na pozemku p. č. st. 2163 bez čp/č.ev., jiná stavby , v k.ú. Lysá nad Labem, za celkovou kupní cenu 292 050 Kč, stanovenou dle znaleckého posudku č. 930-03/19 ze dne 02.02.2019, se splátkovým kalendářem na dobu 3 let, podílovým vlastníkům pozemku p.č. 443/1 k. ú. Lysá nad Labem paní XXX XXX a panu XXX XXX, oba bytem XXX s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 38 rozpracováno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

prodej pozemku parcelní číslo st. 888 o výměře 1 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a část pozemku p.č. 89/103, nově označeno jako pozemek p.č. 89/129, výměru 8 m2 , druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha dle GP č. 890-42/2019, k. ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1500 Kč/m2, vlastníkovi nemovitosti čp. 287 v k.ú. Litol XXX XXX a XXX XXX, oba bytem XXX s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2020,

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení č. 41 rozpracováno

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova, za 1 Kč,

II. ukládá

OSM vypracovat kupní smlouvy na odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova, do 20.08.2020,

III. pověřuje

pana starostu k podpisu kupních smluv na odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova,

IV. souhlasí

s proplacením nákladů na vybudování prodlouženého úseku vodovodu (zokruhování), dle Čl. V. Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 2017-0181/SM, ve výši 280 000 Kč vč. DPH. Město tuto částku zaplatí stavebníkům po převodu infrastruktury do majetku města.

Usnesení č. 42 rozpracováno

Zastupitelstvo města

I. souhlasí

a) s odkupy podružných kanalizačních řadů v lokalitě Tři Chalupy, Byšičky od:

1) prodávající XXX XXX, XXX XXX, za částku 124 139 Kč vč. DPH

2) prodávající XXX XXX, XXX XXX, za částku 144 417 Kč vč. DPH

3) prodávající XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, za částku 112 841 Kč vč. DPH,

II. souhlasí

b) s bezúplatným zřízením věcného břemene (podružných kanalizačních řadů) v pozemcích ve vlastnictví:

1) XXX XXX, XXX XXX – p.p.č. 1179/9 v k. ú. Lysá nad Labem

2) XXX XXX, XXX XXX - p.p.č. st. 642 v k. ú. Lysá nad Labem

3) XXX XXX, XXX XXX - p.p.č. 1180/10, 1176, 1177, st. 519 v k. ú. Lysá nad Labem,

III. ukládá

OSM, po doložení všech dokladů prodávajícími, vypracovat kupní smlouvy na odkup podružných kanalizačních řadů. Součástí kupních smluv bude bezúplatné zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch Města Lysá nad Labem, termín: do 30.06.2020,

IV. pověřuje

pana starostu k uzavření výše uvedených smluv.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.