+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Kontrolní zpráva pro 1. zasedání ZM dne 15.02.2017

Od 13. zasedání ZM dne 14.12.2016 se konala 4 jednání RM :

1. jednání RM 04.01.2017 usn. č.1 až 5 0 ukl.

2. jednání RM 10.01.2017 usn. č. 6 až 46 10 ukl. –1 spl. – 9 rozprac.

3. jednání RM 24.01.2017 usn. č. 47 – 76 4 ukl. – 1 spl. – 3 rozprac.

4. jednání RM 07.02.2017 usn. č. 77 – 114 6 ukl. – 0 spl. – 6 rozprac.

Plnění usnesení rady města:

Z 1. jednání RM 04.01.2017

usnesení č. 1 až 5 , celkem 5 bodů, z toho 0 ukládacích

Z 2. jednání RM 10.01.2017

usnesení č. 6 až 46 , celkem 41 bodů, z toho 10 ukládacích – 1 spl.- 9 rozprac.

Usnesení č. 7

Rada města u k l á d á

odboru SM

1) vypovědět ihned smlouvu s firmou ADNet na umístění laviček v našem městě s tím, aby si lavičky do konce výpovědní lhůty odvezla nebo je bezúplatně předala městu,

2) odvezené lavičky nahradit novými.

Rozpracováno. Výpověď odeslána, převzata firmou 25.01.2017, výpověď běží od 01.02.2017. Firma by lavičky měla odstranit do konce dubna 2017. V 5/2017 budou instalovány nové lavičky.

Usnesení č. 10

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrhy smluv podle bodu I a tyto smlouvy ( Vratislav Moucha, Miroslav Helmich, Jaroslav Dvořák) uzavřít.

Termín: do 28.02.2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 11

Rada města II. u k l á d á

starostovi města Lysá nad Labem vypracovat pachtovní smlouvu podle bodu I (pro pana Petra Rubeše, Lysá n. L.) a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 28.02.2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 12

Rada města II. u k l á d á

starostovi města Lysá nad Labem vypracovat pachtovní smlouvy dle bodu I (pro pana Pavla Pokorného, BRAMKO Semice, pro Brazel Lysá n.L., pro pana Radka Jíchu, Lysá n.L.) a tyto smlouvy uzavřít.

Termín: do 28.02.2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 20

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (pod garáží Ing. Zuzaně Burešové, Milovice) a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 28.02.2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 21

Rada města II. u k l á d á

odboru SM připravit revizi Nařízení č. 5/2011 v návaznosti na Plán zimní údržby r. 2017 – 2018 včetně projednání v dopravní komisi.

Termín: do 30.09.2017

Rozpracováno, revizi Nařízení č. 5/2011 bude předkládat paní Ing. Rybová v určeném termínu.

Usnesení č. 32

Rada města II. u k l á d á

1) odboru SM písemně upozornit zemědělce v Lysé n. L. a Litoli na dodržování zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění, a to především na § 28 odst. l) a 3):

Při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi této pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu. Tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující nakládání s nebezpečnými věcmi. Pokud závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace nelze neprodleně odstranit, je ten, komu povinnost k odstranění znečištění, popřípadě k úhradě nákladů na odstranění poškození náleží, povinen místo alespoň provizorním způsobem neprodleně označit a závadu oznámit vlastníkovi pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce.

Splněno, řešila paní Vrbová. Upozornění bylo rozesláno začátkem ledna 2017 na 20 adres nájemců, kteří se zabývají zemědělskou výrobou.

2) starostovi města:

a) vyslat Městskou policii k ZUŠ řešit nekázeň řidičů při parkování v době začátků a konců výuky v ZUŠ,

Splněno, MěP zvýšila pěší hlídkování, v zimních mměsících nezjištěno porušování pravidel.

b) sdělit ROPID návrhy komise k vedení linek PID 411 a 480 v Litoli a okolo nádraží až ke školám a zřízení zastávky na znamení na Mírové ul. u ARS Altman,

Splněno, nahlásil p. starosta na jednání s přepravci 10.01.2017.

3) odboru MI zahájit práce na realizaci schodiště na litolskou stranu mostu přes Labe, na opačné straně než nyní tak, aby bylo možné schodiště realizovat pokud možno v r. 2017.

Rozpracováno, firma PONTEX dodala variantní studii řešení, o konečném řešení se bude jednat se Středočeským krajem jako vlastníkem mostu a mostového tělesa.

Usnesení č. 43

Rada města III. u k l á d á

oboru SM ve spolupráci s pí Chloupkovou svolat 1. jednání bytové komise, připravit její Statut a předložit ho do RM 24.01.2017 ke schválení.

V 1/2017 byly vytvořeny dokumenty: Statut bytové komise, Domovní řád, Pravidla pro přidělování městských bytů. Po kontrole právníkem města budou 09.02.2017 rozeslány členům bytové komise a předloženy do RM 21.02.2017. Bytová komise se sejde do konce 2/2017.

Usnesení č. 44

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru předložit zřízení nové položky s názvem PD ul. Za Zámkem ve výši 300 tis. Kč.v rozpočtu města 2017 v rámci 1. rozpočtového opatření ZM 15.02.2017 ke schválení.

Splněno, zahrnuto v 1. rozpočtovém opatření – ZM 15.02.2017.

Usnesení č. 45

Rada města II. u k l á d á

odboru MI pokračovat v potřebných úkonech směřujících k realizaci Projektu tělocvičny ZŠ T. G. M. v Litoli, dle studie Ing. Štěpána Svačiny z prosince 2016​.

Rozpracováno – pokračuje diskuse o předpokládaných nákladech na výstavbu. Nový návrh neodpovídá původnímu záměru, jak byl předložen ZM ve studii ateliéru AGORA.

Z 3. jednání RM 24.01.2017

usnesení č. 47 až 76, celkem 30 bodů, z toho 4 ukládací – 1 spl.- 3 rozprac.

Usnesení č. 51

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování plynovodní přípojky podle bodu I (plynovodní přípojka Štěpánka Stehnová) a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 28.02.2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 58

Rada města II. u k l á d á

1) odboru správy majetku navýšení ceny dle bodu 1 b) (byty Milovice) zohlednit prostřednictvím správy budov v platbách za úklid od jednotlivých nájemníků,

Termín: do 07.02.2018

Rozpracováno. Průběžně se zadává do nově uzavíraných smluv.

2) odboru správy majetku seznámit se zvýšením měsíční ceny za úklid domu č. p. 214 nájemníky nebytových prostor a vyzvat je k uzavření dodatku nájemní smlouvy.

Termín: do konce 3/2017

Rozpracováno, řeší paní Šošková.

Usnesení č. 65

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru zahrnout změnu do návrhu rozpočtové úpravy pro ZM dne 15.02.2017.

(„MŠ Pampeliška oprava elektroinstalace“ na „Oprava střechy, okapů a okap. Chodníčku“)

Termín: 15.02.2017

Splněno, zahrnuto do 1. rozpočtového opatření ZM 15.02.2017.

Usnesení č. 73

Rada města II. u k l á d á

odboru MI,

1) aby požádal autora Studie na přístavbu tělocvičny ZŠ Litol, p. Ing. Svačinu, o odhad ceny navržené tělocvičny dle předložené studie v případě její realizace a zároveň navrhl tělocvičnu splňující parametry pro základní školy včetně odhadu ceny v případě její realizace,

Termín: ihned

Rozpracováno, řeší pan PaedDr. Štěpánek.

2) aby při zpracovávání projektu pro stavební povolení stavebních úprav objektu ZUŠ v Lysé n. L. přihlédl k doporučení odborné stavební komise, ze dne 09.01.2017.

Termín: ihned

Rozpracováno, řeší pan PaedDr. Štěpánek.

Z 4. jednání RM 07.02.2017

usnesení č. 77 až 114, celkem 38 bodů, z toho 6 ukládacích – 0 spl.- 6 rozprac.

Usnesení č. 81

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat znění dodatku č. 3 dle bodu I (úprava nájemní smlouvy č. SMI/09/262/N/Šm, ze dne 20. 09. 2006) a tento dodatek uzavřít.

Termín do: 31. 03.2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 82

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh pachtovní smlouvy dle bodu I (pacht pozemků společnosti Brazel, Lysá n. L.) a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 31. 03. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 85

Rada města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky podle bodu I (vodovodní přípojka pro paní Ivanu Fialovou, Lysá n. L.) a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 31. 03. 2017

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.

Usnesení č. 86

Rada města II. u k l á d á

p. místostarostovi jednat s ředitelkou Domácího hospicu Nablízku, z. ú., o dalším rozvoji jejich činnosti.

Termín: během února 2017

Rozpracováno. Pan místostarosta Burian v týdnu od 13.02.2017 určí termín jednání.

Usnesení č. 92

Rada města II. u k l á d á

odboru SM zařadit požadavek pana Bambuchy (byt města v Milovicích) na výměnu oken do seznamu oken určených k výměně v roce 2017.

Termín: ihned

Rozpracováno, řeší pan Balík.

Usnesení č. 110

Rada města II. u k l á d á

vedoucímu odboru SM začít jednat s vedoucím produkce ČT o bližších podmínkách natáčení televizního pořadu v zámeckém parku a předložit informace do RM 07. 03. 2017.

Rozpracováno, řeší pan Ing. Kopecký.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 13. zasedání ZM 14.12.2016 bylo uloženo 10 ukládacích bodů – 4 spl. – 6 rozprac.

Usnesení č. 575

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

RM zpracovat projekt na opravu kabin TJ Litol do 28.02.2017.

Rozpracováno, řeší odbor MI.

Usnesení č. 577

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM zpracovat prioritně PD vodovodu a kanalizace ke Třem Chalupám.

Termín: do 6/2017

Rozpracováno, řeší odbor MI.

Usnesení č. 583a

Zastupitelstvo města u k l á d á

panu starostovi přizvat na zasedání ZM dne 15.02.2017 ředitele Okresního ředitelství PČR Nymburk, pana plk. JUDr. Jirouše.

Splněno, plk. JUDr. Jirouš potvrdil účast dne 15.02.2017, vystoupí před vlastním programem ZM.

Usnesení č. 586

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM pokračovat v potřebných úkonech směřujících k realizaci Projektu sportovní haly za podmínky zachování skateparku v okolí haly a do 12/2017 podat ZM zprávu o stavu přípravy.

Během 1/2017 prověřen dosavadní postup. Dále bude postupováno dle platné legislativy.

Usnesení č. 589

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku (Martin Rambousek, Lysá n.L.) a tuto smlouvu uzavřít.

Termín do 28.02.2017

Po úpravách dokončeno znění smlouvy a bude projednáno v RM 21.02.2017, dále bude předloženo ZM 29.03.2017.

Usnesení č. 590

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít kupní smlouvu (Povodí Labe, Hradec Králové) dle předloženého návrhu.

Termín do 28.02.2017

Řeší paní Javorčíková. Potřebné podklady odeslány na Povodí v 1/2017.

Usnesení č. 591

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (TK Slovan Lysá n.L. ) a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 31.01.2017

Řeší paní Javorčíková. Smlouva připravena ve 12/2016, pan Jirsa byl od ledna zdravotně indisponován, jednání proběhne v únoru.

Usnesení č. 592

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I (LOWLANDS International Lysá n.L.) a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 31.03.2017

Splněno. Řešila paní Javorčíková, smlouva podepsána a předána na Katastrální úřad Nymburk.

Usnesení č. 593

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města tuto smlouvu (převod pozemků od Středočeského kraje, Praha 5) uzavřít v termínu do 31.12.2016.

Splněno. Řešila paní Javorčíková, pozemky převedeny na město.

Usnesení č. 594

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (Eva Čálková, Lysá n. L.) a tuto smlouvu uzavřít.

Termín do 31.01.2017

Splněno. Řešila paní Javorčíková, smlouva podepsána a v 2/2017 bude předána na Katastrální úřad Nymburk.

Na 12. zasedání ZM 09.11.2016 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 2 spl. – 4 rozprac.

Usnesení č. 542

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (paní Anděla Pechalová) a tuto smlouvu uzavřít. Termín do 31.01.2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Po schválení v ZM 14.12.2016 požádala Policie ČR o podklady k této věci, podklady byly poskytnuty. V 1/2017 PČR šetření uzavřela a předala Státnímu zastupitelství Nymburk.

Usnesení č. 546

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

radě města zveřejnit záměr na pacht části obecního pozemku p. č. 3269 o výměře dle skutečného zaměření geometrickým plánem (cca 26.500 m2), druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Lysá n. L., panu Petru Rubešovi, trvale bytem Poděbradova 137, Lysá n. L.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková, záměr projednán v RM 07.02.2017. Bude zveřejněno v období 13. – 28.02.2017.

Usnesení č. 547

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (podíloví vlastníci – celkem 10 osob). Termín do 30.03.2017.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.Postupně docházejí souhlasy od podílových vlastníků.

Usnesení č. 557

Zastupitelstvo města II. ukládá

odboru SMI, městskému architektovi, projektovému manažerovi, (připravovanému) odboru městského investora a stavebnímu úřadu, komisím a výborům seznámit se s Vizí mobility města Lysá nad Labem a podat připomínky do 31.01.2017 e-mailem p. Bc. Robešovi.

Rozpracováno, řeší p. Bc. Robeš. Vize mobility rozeslána. Pan Bc. Robeš zpracuje zprávu do RM 21.02.2017 a náaledně do ZM.

Usnesení č. 568

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

pracovní skupině předložit návrh na postup ve věci pokračování projektu „Zahrada“ k projednání do 31.12.2016 dle usn. ZM, ze dne 02.03.2016, kde byly schváleny možné varianty řešení.

Splněno, prodej pozemků pod dokončenými domy schválen v ZM 14.12.2016.

Na 11. zasedání ZM 12.10.2016 bylo uloženo 12 ukládacích bodů – 6 spl. – 5 rozprac.- 1 trvalý:

Usnesení č. 514

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu na výkup pozemku podle bodu III/1 a 2 ( pozemky paní Mgr. Marie Hronové ze Staré Boleslavi). Termín: 28.02.2017

Splněno. Smlouvu připravila paní Javorčíková, byla podepsána. V 2/2017 bude předána na Katastrální úřad Nymburk.

Usnesení č. 519

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky pana Karla Kopejtka z Nymburka).

Termín: 31.12.2016

Rozpracováno, smlouvu připravila paní Javorčíková a ve 12/2016 ji poslala panu Kopejtkovi. Do 07.02.2017 není odezva, bude urgovat.

Usnesení č. 520

Zastupitelstvo města

II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (pozemky pana A. Zumra z Lysé). Termín: 28.02.2017

Rozpracováno, smlouvu připravila paní Javorčíková a v 1/2017 byl panu Zumrovi poslán návrh.

Usnesení č. 521

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky Povodí Labe). Termín: 31.12.2016

Rozpracováno, smlouvu připravila paní Javorčíková. Po dohodě došlo k úpravě textu a připravuje se bezúplatný převod na město. Bude předloženo do ZM.

Usnesení č. 522

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky MEDLET service z Prahy 2). Termín: 28.02.2017

Rozpracováno, smlouvu připravila paní Javorčíková a zaslala společnosti MEDLET, ta nesouhlasí s navrhovanou cenou.

Usnesení č. 523

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít standardní smlouvu podle bodu I (pozemky pana P. Suchého a paní H. Suché z Čelákovic). Termín: 28.02.2017

Splněno, smlouvu připravila paní Javorčíková. Pozemky převedeny na město.

Usnesení č. 532

Zastupitelstvo města u k l á d á

tajemníkovi města zajistit potřebné dokumenty včetně kolaudace a do 3 měsíců od zkolaudování podat návrh na zapsání nově vybudovaného objektu šaten a WC na školním hřišti do katastru nemovitostí jako vlastnictví města Lysá nad Labem.

Splněno, řešili Dr. Štěpánek a M. Šulcová, kolaudace proběhla a objekty byly zapsány.

Usnesení č. 533

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

RM, aby u ukládacích bodů vždy uváděla termín plnění a odpovědnou osobu za splnění bodu.

Termín: ihned

Úkol trvalý.

Usnesení č. 537

Zastupitelstvo města u k l á d á

vedení města, aby učinilo dotaz na Odbor dozoru a kontroly MVČR, jak postupovat v obdobných případech jako je tento (SEMIRAMIS).

Termín: do ZM v 12/2016

Odpovídá: tajemník MěÚ

Rozpracováno, dotaz předal tajemník na poradě tajemníků v Brně 13.10.2016 vedoucí odboru dozoru a kontroly MVČR Ing. Kostruhové. Ta mailem potvrdila přijetí a zadala zpracování odpovědi. Dne 9.11.2016 MVČR potvrdilo písemně, že probíhá zpracování odpovědi. Do 07.02.2017 tento stav trvá.

Na 10. zasedání ZM 07.09.2016 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 7 spl. – 4 rozprac.:

Usnesení č. 487

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

1) odboru ŠSVZaK vyhodnotit roční působení podepsané Dohody o partnerství mezi Městem Lysá nad Labem a Výstavištěm Lysá nad Labem a předložit zprávu do ZM 12/2017.

2) finančnímu odboru zapracovat odpovídající snížení výběru poplatku ze vstupného do následujícího rozpočtového opatření.

3) starostovi města předložit ZM v 12/2016 plán akcí pořádaných městem.

4) radě města předložit ZM v 12/2016 pravidla pro rozdělování nepeněžního plnění organizacím ve městě.

Rozpracováno – výstupy dle textu.

Plán akcí na rok 2017 na Výstavišti v RM 07.02.2017 a v ZM 15.02.2017.

Je nutné upřesnit bod č. 4.

Usnesení č. 497

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(část pozemku p. č. 511/23 o výměře dle skutečného geometrického zaměření, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., od pana Ing. Pavla Honce).

Splněno, řešila paní Javorčíková.

Usnesení č. 500

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu II a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů Luboše a Jany Kleinerových)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Žadatelé byli vyzváni, aby dodali GP. Nový návrh od Kleinerů je nabídka na převzetí dokončené kanalizace městem a pak by se řešil prodej pozemků. Jednání bude pokračovat v 2/2017.

Usnesení č. 502

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, nově označené jako pozemek p. č. 3038/10 o výměře 135 m2, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Marie Kubečkové a od paní Adély Farkové)

Splněno, řešila paní Javorčíková.

Usnesení č. 503

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836, PK 2837 a PK 2678, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise)

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. K 31.01.2017 došlo k výmazu exekucí. Platba za pozemky proběhne přes notářskou úschovu.

Usnesení č. 505

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

(prodej pozemků části p. č. 2042, výměra 5.972 m2, druh pozemku trvalý travní porost, a pozemku p. č. 2043, výměra 4.215 m2, druh pozemku orná půda, oba v k. ú. Přerov nad Labem, a prodej části pozemku p. č. 14/14, nově označen jako pozemek p. č. 14/46 o výměře 621 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, panu Ing. Markovi Špitálskému).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková, ve spolupráci s JUDr. Drábkem připravila kupní smlouvu, která byla v 11/2016 zaslána Ing. Špitálskému. V 1/2017 urgovala smlouvu, zatím bez odezvy.

Na 9. zasedání ZM 30.08.2016 byl uložen 1 ukládací bod – 1 spl. – 0 rozprac.:

Na 8. zasedání ZM 13.07.2016 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 3 spl. – 3 rozprac.:

Usnesení č. 450

Zastupitelstvo města I. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. jednat se spol. SŽDC, ČD Telematika, ČEZ, RWE a CETIM o zřízení věcných břemen na jejich inženýrské sítě umístěné na městských pozemcích p. č. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Čapkova, které jsou určeny ke zřízení provizorního parkoviště pro osobní automobily (odstavné plochy),

Rozpracováno – projednal p. starosta s uvedenými subjekty. Paní Vrbová zadala vytyčení sítí a požádala o vynětí pozemků ze ZPF. Vynětí řešila paní Pilařová po konzultaci s KÚ, bude dokončeno do poloviny 2/2017. Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 nejsou na parkoviště vyčleněny finance – nutno zařadit do rozpočtového opatření v 3/2017.

Usnesení č. 463

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I (pozemek p. č. PK 3429/3 a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemku od paní Boženy Černé).

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Objednán GP, připravuje se smlouva, stav trvá i k 07.02.2017.

Usnesení č. 464

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I ( pozemky p. č. PK 3275 a PK 2831) a tuto smlouvu uzavřít (výkup pozemků od paní Ing. Vráblíkové)

Splněno, řešila paní Javorčíková.

Usnesení č. 468

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. výše uvedenou smlouvu (o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“) uzavřít.

Rozpracováno, řeší p. Balík. Smlouvu urgoval v 1/2017, do 07.02.2017 bez odezvy.

Na 7. zasedání ZM 15.06.2016 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.:

Na 6. zasedání ZM 11.05.2016 bylo uloženo 14 ukládacích bodů – 13 spl. – 1 rozprac.:

Usnesení č. 321

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A ÚP Lysá nad Labem.

Rozpracováno. Řeší stavební úřad.

Na 5. zasedání ZM 20.04.2016 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 9 spl. – 2 rozprac.:

Usnesení č. 273

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru ŠSVZaK zpracovat návrh změn zřizovacích listin ZŠ a MŠ ve smyslu diskuse v ZM a v souladu s NOZ a předložit je 22.06.2016 do ZM.

Rozpracováno, řeší odbor ŠSVZaK, o konzultaci byl požádán další právník pan Mgr. Škorpil, který zatím úpravu textu nedoporučuje - mění se pouze jedno slovo.

Usnesení č. 287

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI navrhnout technické řešení na odvodnění Fuksovy ulice.

Rozpracováno, řeší F. Blažek, bude zpracován malý projekt.

Na 4. zasedání ZM 30.03.2016 bylo uloženo 15 ukládacích bodů – 11 spl. – 3 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 219

Zastupitelstvo města u k l á d á

panu starostovi zahájit jednání se Středočeským krajem a Ministerstvem kultury k získání dotace na konání Oslav 300 let od založení obce Byšičky v roce 2017.

Rozpracováno, řeší pan starosta, odbor ŠSVZaK upřesňuje kontaktní osobu a termín schůzky na MK.

Usnesení č. 226

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru správy majetku a investic vypovědět nebo dohodou ukončit stávající platnou nájemní smlouvu s Klubem důchodců Lysá n. L. a uzavřít s dotčenými subjekty Dohodu o společném užívání nebytových prostor ve vlastnictví Města Lysá nad Labem. Termín: ...............

Rozpracováno. Řeší A. Uhlířová – připravuje podklady. Je připravena nová dohoda, zkonzultovaná s JUDr. Drábkem, bude předloženo do RM 21.02.2017.

Usnesení č. 255

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru SMI zahrnout do návrhu rozpočtu města Lysá n. L. na rok 2017 finanční prostředky v částce 500.000 Kč na zajištění krytého parkování vozidel záchranné služby v objektu výjezdové základny ZZS SČK, p. o., Lysá n. L., na adrese Masarykova 214, Lysá n. L., pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno.

Rozpracováno, řeší odbor SM. V 10/2016 doručen mail od vedení ZZS na garáž. Nástavba by zasáhla do oken sousedního domu – není souhlas od účastníků stavebního řízení. Nutné další jednání se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, protože 500 000 Kč situaci neřeší.

Usnesení č. 259

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI prověřit jinou možnou variantu trasování přeložky sloupu VN lokality Mršník, po pozemcích ve vlastnictví města.

Jednání uzavřeno, řešil p. F. Blažek. Dne 30.5.2016 proběhlo jednání p. Blažka s projektantem na místě, byla vybrána trasa podél I. etapy obchvatu. Tato trasa nebyla schválena z hlediska ochrany ŽP.

Na 3. zasedání ZM 02.03.2016 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.:

Na 2. zasedání ZM 17.02.2016 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 11 spl. – 1 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

SÚ pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 ÚP Lysá n. L.

Rozpracováno – řeší SÚ, výstupy budou předloženy do ZM.

Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do ulice 28. října. Termín: Úkol trvalý.

MěP zvýšila dozorovou činnost v ul. 28. října.

Na 1. zasedání ZM 27.01.2016 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 0 rozprac.

Na 11. zasedání ZM 16.12.2015 bylo uloženo 10 ukládacích bodů – 10 spl. – 0 rozprac.:

Na 10. zasedání ZM 25.11.2015 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. a) Panu starostovi zajistit v roce 2016 provedení průzkumného vrtu v jímacím území a předložit výsledky měření včetně návrhu dalšího postupu ZM.

Rozpracováno – řeší F. Blažek. Dodavatel vybrán, vrt by měl být proveden v I. Q 2017.

1. b) Panu starostovi ihned vstoupit v jednání s VaK Nymburk o odkupu prameniště v Litoli a o možnosti napojení Města Lysá nad Labem na skupinový vodovod Semice – Bříství – Starý Vestec. O průběhu písemně informovat ZM.

Pan starosta zahájil jednání s Ing. Peterou. Na valné hromadě Mikroregionu Polabí 03.12.2015 bylo schváleno převedení práv k projektu Skupinového vodovodu z mikroregionu na VaK Nymburk, smlouva o převodu investorství byla podepsána 29.02.2016. O Odkupu prameniště v Litoli zatím nebylo jednáno.

Na 9. zasedání ZM 18.11.2015 bylo uloženo 19 ukládacích bodů, z toho 11 souvisejících s rozpočtem města – 18 spl. – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

18. Odboru SMI ve spolupráci s předsedkyní komise pro životní prostředí předložit do 30.06.2016 návrh na změnu otevírací doby zámeckého parku včetně vyjádření zámeckého zahradníka, vyjádření NPÚ a stanoviska k možnosti vstupu do parku se psy.

Rozpracováno, řeší p. Bc. Robeš a odbory SM a ŽP. Souhrnný materiál bude předložen do RM 21.02.2017 a následně do ZM.

Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy 4 ukládací body – 2 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková.

4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková.

Na 6. zasedání ZM 09.09.2015 bylo uloženo 8 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

V. u k l á d á

8. RM:

b) zajistit dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze projektu, a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány v termínu do 30.06.2016;

ZM 15.06.2016 by mělo stanovit, jak bude město postupovat v tomto bodu dále!

c) zpracovat a předložit Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na realizaci projektu v termínu do 31.12.2015;

Došlo pravděpodobně k chybě v termínu – žádost se bude podávat v průběhu roku 2016, přesný termín určí SFDI.

d) připravit smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci.

Rozpracováno – řeší p. starosta.

Na 3. zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 12 spl. – 0 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 9 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací body – 3 spl. – 0 rozprac.:

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Pan Balík urgoval RWE v 1/2017, zatím bez odezvy. Tento stav trvá i k datu 07.02.2017.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.:

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný ukládací bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. V březnu 2015 podal pan Cicu žádost o odstranění černé stavby – kanalizace – na svém pozemku. Po celý duben probíhalo vyjasňování původu stavby – stavbu povolil ONV Nymburk v roce 1983. Dne 04.05.2015 proběhlo jednání na místě za účasti p. Blažka. Stavokomplet potvrdil, že na pozemku je pouze 1 kanalizační potrubí, které bylo vybudováno řádně. Rada města dne 30.08.2016 potvrdila, že finanční představy p. Cicu jsou nereálné a trvá na max. ceně 250 Kč/m2. Pokud pan Cicu toto řešení nepřijme, musí se řešení domáhat soudně. Ve 12/2016 pan Cicu požádal prostřednictvím právníka o úhradu kupní ceny, příp. úhradu za věcné břemeno. Dále v 1/2017 již nekomunikoval.

7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD – jednání o pozemku proběhlo 17.03.2016. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem Liborem Štrosem. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo dotační titul na rok 2016, dotace pokryje 90 % nákladů. Ke dni 19.05.2016 byly podepsány 2 smlouvy – příkazní smlouva na vypracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci a o vyhotovení projektové dokumentace stavby „Automatické parkovací zařízení pro kola v Lysé nad Labem“. Město požádalo dne 04.05.2016 ČD o souhlas vlastníka pozemku s umístěním stavby. Souhlas s umístěním stavby byl vydán dne 31.5.2016 a dne 03.06.2016 byl zaevidován podatelnou MěÚ. Dne 01.07.2016 stavební úřad zahájil stavební řízení. Žádost o dotaci byla podána k datu 29.08.2016. K datu 31.10.2016 byla žádost po formální stránce schválena a postoupila k hodnotiteli.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací body – 3 spl. – 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 31.12.2016 není žádná reakce.

Do ostatních informací:

1) Od 01.01.2017 je novou vedoucí stavebního úřadu paní Ing. Marie Mádlová, která pracovala 8 let na Magistrátu hlavního města Prahy. Má zkušenosti s velkými stavbami typu magistrála nebo stanice metra.

2) Odbor městského investora je kompletní, pracuje ve složení PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Caroline Chudobová, Michala Holovská a projektový manažer paní Magda Šulcová.

3) K 31.01.2017 ukončil pracovní poměr pan Mgr. Miroslav Lang. Na uvolněné místo nastoupila paní Barbora Šošková.

4) Rekonstrukce prostor v č. p. 29 pro umístění zaměstnanců Úřadu práce se chýlí ke konci.

Termín výpovědi pro ÚP z kanceláří městského úřadu byla prodloužena ze dne 31.12.2016 do data přestěhování do nových prostor. Termín stěhování se předpokládá do 28.02.2017.

08.02.2017 M. Dvořák
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.