+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Ode dne 03.11.2015 se nekonalo žádné jednání RM.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 3. zasedání ZM 02.03.2016 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 2 spl. – 3 rozprac.:

Usnesení č. 160

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města vstoupit v jednání se SŽDC, s. o., ve věci zprovoznění osvětlení přilehlých přednádražních prostor. Termín: .................

Rozpracováno. Řeší pan starosta.

Usnesení č. 161

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) odboru SMI zpracovat návrh na provizorní a definitivní řešení úpravy komunikace po vybudování vodovodu a kanalizace vč. finančních nákladů,

Termín: 30.04.2016

2) odboru SMI odpovědět pí Bc. Janě Dörflové, ul. Za Pávem, o navrhovaném řešení ve smyslu diskuse.

Rozpracováno. Řeší p. Blažek.

Usnesení č. 162

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI v souvislosti s povolením dočasného vjezdu na pozemek p. č. 318/5 z pozemku města Lysá n. L., p. č. 3776, předložit návrh dohody s investorem o navrženém řešení, ve kterém budou zohledněny i požadavky TJ Sokol Lysá n. L.

Splněno – v programu ZM 30.03.2016 – bod č. 38.

Usnesení č. 168

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

řediteli MěP Lysá n. L. a odboru SMI připravit návrh na úpravu stávající PD na rekonstrukci č. p. 28 a 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., pro potřeby MěP Lysá n. L. a OO PČR Lysá n. L., včetně orientačních finančních nákladů na stavební úpravy a na stěhování.

Termín: ......................

Rozpracováno. Řeší Bc. Přibyl a Ing. Kopecký. Prvotní odhady jsou 15 mil. Kč.

Usnesení č. 173

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru ŽP vyzvat všechny vlastníky topolů mezi závodištěm a Lysou n. L., aby zabezpečili ošetření a úpravu topolů tak, aby odstranili jejich současný nebezpečný stav.

Splněno. Kontrolu topolů na místě provedli Bc. L. Horčička a Ing. S. Svoboda z odboru ŽP v týdnu od 21.03.2016 a vypracovali posouzení stavu stromů – bude řešeno prořezem stromů. Dne 30.03.2016 obesláni vlastníci stromů – Město Lysá n. L., SÚS a 1 fyzická osoba.

Na 2. zasedání ZM 17.02.2016 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 6 spl. – 7 rozprac.:

Usnesení č. 90

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK zajistit společné jednání všech dotčených stran za účelem širšího využití společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou a předložit návrh na společné využití těchto prostor do ZM. Termín: 30.03.2016

Splněno. Jednání proběhlo 21.03.2016 za účasti některých členů ZM, p. MVDr. Kořínka, členů Klubů důchodců, zástupců odboru ŠSVZaK. Návrh bude předložen do ZM 30.03.2016.

Usnesení č. 91

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

předsedovi výboru pro obchvat města a předsedkyni finančního výboru svolat ve věci zástavby RD Lysá nad Labem – Hrabanov (prodej obecních pozemků a zasíťování technickou infrastrukturou) ,společné jednání výborů a starosty města na 14.03.2016 od 18:00 hodin.

Splněno. Jednání proběhlo ve stanoveném termínu, výsledek je součástí podkladové zprávy v programu ZM 30.03.2016 – pozemky paní Pechalové.

Usnesení č. 92

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI připravit návrh řešení chodníků a veřejné zeleně v ul. Vojanova.

Termín: 30.04.2016

Rozpracováno – řeší odbor SMI (I. Koštířová) ve spolupráci s urbanistou města p. Ing. arch. Ritterem. Návrh bude předložen do ZM v 5/2016.

Usnesení č. 93

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru SMI oslovit v záležitosti veřejné zeleně v ul. Vojanova spolky pro ochranu přírody působící v Lysé n. L. Termín: 30.04.2016

Rozpracováno – informaci o zpracování rozeslala I. Koštířová předsedům spolků. Stanoviska budou součástí podkladů pro ZM v 5/2016.

Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

SÚ pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 ÚP Lysá n. L.

Rozpracováno – řeší SÚ, výstupy budou předloženy do ZM.

Usnesení č. 97

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI zajistit do roku 2017 do všech nájemních smluv na městské byty v Milovicích - Mladé doplnění možnosti předkupního práva na byt pro nájemníka.

Rozpracováno, řeší Mgr. Lang ve spolupráci s RK paní Crhové. Pro r. 2016 je použita forma dodatku k podepsaným smlouvám, pro smlouvy na r. 2017 bude formulace zahrnuta do textu smlouvy.

Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do ulice 28. října. Termín: Úkol trvalý.

MěP zvýšila dozorovou činnost v ul. 28. října.

Usnesení č. 105

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

p. starostovi zaslat vlastníkům pozemků v trase výstavby II. etapy obchvatu, kteří dosud na nabídku města nereagovali, opakovanou nabídku na odkoupení jejich pozemků.

Termín: březen 2016

Rozpracováno – dopisy s nabídkami rozesílá paní Javorčíková. Vlastníci z Litole již byli obesláni, průběžně se odesílají dopisy vlastníkům z Lysé a z jiných obcí.

Usnesení č. 109

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) odboru SMI zveřejnit na úřední desce záměr na uzavření dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám na pronájem obecních pozemků p. č. 2657/3, 2569/5, 2673/1 a 2655/11, všechny k. ú. Lysá n. L., pod plechovými garážemi, a pozemku p. č. st. 599, k. ú. Litol, pod stavbou zděné garáže jiného vlastníka, od 01.01.2017, z důvodu změny výše nájemného. Termín: únor 2016.

2) odboru SMI informovat vlastníky garáží, že převod nájmu pozemků pod garážemi na další uživatele již nebude možný.

Splněno. Záměr na uzavření dodatků ke smlouvám byl zveřejněn od 23.02.2016 do 09.03.2016. Do uzavíraných dodatků ke smlouvám byla doplněna informace, že převod pozemků na jiného uživatele nebude možný.

Usnesení č. 114

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru KMÚ vypsat výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro dům č. p. 13 za účelem využití jako komunitní centrum, které bude sloužit i pro potřeby ZŠ B. Hrozného Lysá n. L., s tím, že k výběrovému řízení bude přidáno závazné stanovisko Odboru ŠSVZaK MěÚ Lysá n. L., památkové péče. Termín: 11.05.2016

Rozpracováno, řeší M. Šulcová. Do uvedeného termínu bude zveřejněno výběrové řízení s přesnými podmínkami pro využití budovy.

Usnesení č. 115

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru ŠSVZaK ve spolupráci se sociální komisí projednat umístění domova pro matky s dětmi a startovacích bytů. Termín: 30.03.2016

Splněno. Jednání proběhlo dne 24.02.2016. Podklady a výstupy předloží paní Fischerová do ZM 30.03.2016.

Usnesení č. 131

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI předložit orientační náklady na výstavbu garáže pro sanitní vozidlo v objektu výjezdové základny ZZS SČK, p. o. Lysá nad Labem, na adrese Masarykova 214, Lysá nad Labem, pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01, Kladno. Termín: 30.03.2016

Splněno – řešil Mgr. Lang. Materiál v programu ZM 30.03.2016.

Usnesení č. 133

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města jednat se SŽDC o vzájemné spolupráci při výstavbě obchvatu města a rekonstrukci trati 232. Termín: ....................

Splněno, jednání proběhlo v Lysé dne 16.03.2016. Informaci podá ústně p. starosta 30.03.2016.

Na 1. zasedání ZM 27.01.2016 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 0 rozprac.

Na 11. zasedání ZM 16.12.2015 bylo uloženo 10 ukládacích bodů – 6 spl. – 4 rozprac.:

IV. u k l á d á

3. Odboru SMI dopracovat studii stálého dopravního značení v parkovacích zónách ve smyslu připomínek Policie ČR DI Nymburk a se zahrnutím ulice 28. října jako parkovací zóny.

Rozpracováno, řeší paní Vrbová ve spolupráci s komisí pro dopravu. Zadána změna v souvislosti s ulicí 28. října. P ČR požádána o stanovisko.

6. Odboru KMÚ projednat metodický návod postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve všech výborech a spolu s jejich vyjádřením předložit na další jednání ZM.

Rozpracováno, řeší M. Šulcová. Mailem byly osloveny výbory, kompletují se stanoviska. Materiál bude v ZM 30.03.2016.

7. Odboru KMÚ ihned vypsat novou veřejnou zakázku na zhotovení PD Zateplení ZUŠ.

Rozpracováno. O. Vlastová čeká na schválení investičních akcí na rok 2016 – teprve po přiřazení financí může být zakázka zveřejněna.

8. Starostovi města vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemku pod budoucí přístavbou hasičské zbrojnice.

Rozpracováno, pan starosta vede jednání s vedením SDH.

Na 10. zasedání ZM 25.11.2015 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. a) Panu starostovi zajistit v roce 2016 provedení průzkumného vrtu v jímacím území a předložit výsledky měření včetně návrhu dalšího postupu ZM.

Rozpracováno – řeší p. starosta a F. Blažek. RNDr. Dubánek zpracovává k úkolu studii a návrh postupu, pak bude zadána veřejná zakázka na průzkumný vrt.

1. b) Panu starostovi ihned vstoupit v jednání s VaK Nymburk o odkupu prameniště v Litoli a o možnosti napojení Města Lysá nad Labem na skupinový vodovod Semice – Bříství – Starý Vestec. O průběhu písemně informovat ZM.

Pan starosta zahájil jednání s Ing. Peterou. Na valné hromadě Mikroregionu Polabí 03.12.2015 bylo schváleno převedení práv k projektu Skupinového vodovodu z mikroregionu na VaK Nymburk, smlouva o převodu investorství byla podepsána 29.02.2016. O Odkupu prameniště v Litoli zatím nebylo jednáno.

Na 9. zasedání ZM 18.11.2015 bylo uloženo 19 ukládacích bodů, z toho 11 souvisejících s rozpočtem města – 16 spl. – 3 rozprac.:

III. u k l á d á

4. Starostovi města zpracovat rozpočtový výhled na období 2017 – 2022 s tím, že roky 2017 a 2018 budou detailnější. Bude přehledně vidět rozložení velkých investic v čase a jejich návaznost na zpracování projektové dokumentace. Termín: 30.03.2016

Rozpracováno, řeší p. starosta.

18. Odboru SMI ve spolupráci s předsedkyní komise pro životní prostředí předložit do 30.06.2016 návrh na změnu otevírací doby zámeckého parku včetně vyjádření zámeckého zahradníka, vyjádření NPÚ a stanoviska k možnosti vstupu do parku se psy.

Rozpracováno, řeší I. Koštířová.

19. Odboru KMÚ projednat návrh na začlenění města Lysá n. L. do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v kulturní komisi a Komisi pro regeneraci MPZ.

Rozpracováno, řeší Jana Nováková, na základě projednání v kulturní komisi v 2/2016 a v Komisi regenerace MPZ, která proběhla v 3/2016. Bude předloženo do příštího ZM.

Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy 4 ukládací body – 2 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

3. Odboru SMI ve spolupráci s komisí dopravy připravit návrh na rozšíření placené parkovací zóny v době výstav.

Rozpracováno – řeší paní Vrbová s komisí dopravy.

4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Rozpracováno – řeší p. starosta.

4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.

Rozpracováno – řeší p. starosta.

Na 6. zasedání ZM 09.09.2015 bylo uloženo 8 ukládacích bodů – 5 spl. – 3 rozprac.:

V. u k l á d á

4. Odboru SMI jednat se všemi vlastníky pozemku p. č. PK 556, k. ú. Lysá n. L., o možnostech prodeje pozemku za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.

Řeší paní Javorčíková, rozpracováno – 2 vlastníci, jeden souhlasí s prodejem, druhý se dostavil na jednání na MěÚ do konce listopadu 2015, pokračuje jednání o podmínkách prodeje i v I. Q 2016.

7. Panu starostovi jednat s hejtmanem Středočeského kraje a Ministerstvem pro místní rozvoj o možnosti navrácení finančních prostředků vynaložených na projektovou dokumentaci a výkupy pozemků pro vybudování obchvatu města Lysá nad Labem.

Jednání starosty s hejtmanem proběhlo, byla dohodnuta úprava smlouvy o spolupráci mezi SK a městem. Další jednání proběhlo s Centrem pro regionální rozvoj. Na MMR byla odeslána žádost o jednání, čeká se na potvrzení termínu.

8. RM:

b) zajistit dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze projektu, a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány v termínu do 30.06.2016;

ZM 17.02.2016 by mělo stanovit, jak bude město postupovat v tomto bodu dále!

c) zpracovat a předložit Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na realizaci projektu v termínu do 31.12.2015;

Došlo pravděpodobně k chybě v termínu – žádost se bude podávat v průběhu roku 2016, přesný termín určí SFDI.

d) připravit smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci.

Rozpracováno – řeší p. starosta.

Na 5. zasedání ZM 24.06.2015 byly uloženy 4 ukládací body – 4 spl. – 0 rozprac.:

IV. u k l á d á

Na 4. zasedání ZM 13.05.2015 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.:

Na 3.zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 9 spl. – 3 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

8. a) starostovi města projednat se SPÚ ČR možnosti a podmínky získání pozemků p. č. 657/1, p. č. 654, p. č. 3553/1, p. č. 633/7 a p. č. 2425 do vlastnictví města Lysá nad Labem s tím, že pozemky pod stávajícími a plánovanými komunikacemi by mělo město získat bezplatně,

b) RM zvážit změnu územního plánu města tak, aby na pozemcích ČR byly umístěny veřejné stavby.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková s paní Lamačovou (SPÚ) – ozvala se písemně 23.9.2015. Následně pan starosta požádal zástupce SPÚ o schůzku, k 30.03.2016 čeká na potvrzení termínu.

9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

12. a) RM zadat vypracování projektu na městské parkoviště v Čapkově ulici na pozemcích č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L.,

b) RM zajistit provizorní úpravu pozemků č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., tak, aby zde mohla vzniknout parkovací plocha již v letošním roce,

Rozpracováno. Dne 13.10.2015 proběhlo na MěÚ jednání se zástupci ČD o rozšíření kolejiště – bude se řešit ve vzájemné návaznosti s parkovištěm.

Na 2.zasedání ZM 18.02.2015 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 6 spl. – 0 rozprac.

Na 9.zasedání ZM 17.12.2014 byly uloženy 4 ukládací body – 4 spl. – 0 rozprac.:

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 9 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

1. RM, aby zajistila přepracování projektu na vybudování kanalizace v městské části Dvorce a zabezpečila podání žádosti o dotaci na vybudování vodovodu a kanalizace v městské části Byšičky a kanalizace v městské části Dvorce.

Rozpracováno – řeší paní Vlastová. K datu 14.10.2015 bylo vydáno územní rozhodnutí na akci Byšičky, bylo zažádáno o stavební povolení. Dne 05.01.2016 podala paní Vlastová žádost o dotaci. K akci Dvorce bylo ke dni 14.10.2015 přerušeno řízení do 2/2016, stavební úřad požádal o doplnění dokumentace. Podklady byly doplněny, od 23.03.2016 pokračuje stavební řízení.

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

7.zasedání ZM 05.11.2014 – ustavující, nebylo přijato žádné ukládací usnesení.

Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací body – 2 spl. – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

3. Tajemníkovi města zajistit podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle předloženého návrhu.

Rozpracováno, postupně řeší paní Javorčíková.

Na 5.zasedání ZM 03.09.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 6spl. – 0 rozprac.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 3.zasedání ZM 14.05.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 6 spl. – 0 rozprac.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 3 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

2. RM

a) prověřit aktuálnost koncepce péče o zeleň,

Řeší Ing. Kopecký a I.Koštířová (SMI) – úkol trvá. Koncepce péče o zeleň bude zpracována vlastními silami odborníků na úřadě. Do zpracování byla zapojena komise pro životní prostředí.

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Tento stav trvá i k datu 30.03.2016.

Na 1.zasedání ZM 19.02.2014 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 0 rozprac.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

ZM...III. u k l á d á

3. Starostovi města požádat SPÚ o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.

Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby. Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod obou pozemků. K 30.03.2016 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.

Na 9.zasedání ZM 27.11.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.

Na 8.zasedání ZM 16.10.2013 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 0 rozprac.:

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný ukládací bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. V březnu 2015 podal pan Cicu žádost o odstranění černé stavby – kanalizace – na svém pozemku. Po celý duben probíhalo vyjasňování původu stavby – stavbu povolil ONV Nymburk v roce 1983. Dne 04.05.2015 proběhlo jednání na místě za účasti p. Blažka. Stavokomplet potvrdil, že na pozemku je pouze 1 kanalizační potrubí, které bylo vybudováno řádně, pouze se nedohledalo kolaudační rozhodnutí. Pokud pan Cicu nadále bude trvat na odstranění, bude se řešit soudně, případně vyvlastněním věcného břemene. Stav trvá i k 30.03.2016.

7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD – jednání o pozemku proběhlo 17.03.2016. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem Bernartem, firma Systematica. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo dotační titul na rok 2016, dotace pokryje 90 % nákladů. MMR obdržel z Lysé seznam 3 vytipovaných pozemků, kde by stavba mohla stát. Všechny jsou v majetku ČD, resp. SŽDC. MMR intervenuje, aby byly pozemky pro stavbu poskytnuty bezplatně, příp. za symbolickou cenu.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací body – 3 spl. – 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

Na 4.zasedání ZM 15.05.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 30.03.2016 není žádná reakce.

Do ostatních informací:

1) Dne 24.02.2016 proběhly pohovory s uchazeči o zaměstnání. Od 01.03.2016 nastoupili 2 noví zaměstnanci na dozor na přechodech : paní Jaroslava Siváková a pan Ladislav Gorawski – nahradili paní Holubovou a Paloušovou, které nastoupily k jinému zaměstnavateli. Na dozor na parkovišti nastoupil pan Pavel Herman a na úklid města paní Martina Mlčochová a pan Lubomír Marek, který však po 2 dnech práce skončil na základě vlastního rozhodnutí.

2) V průběhu února proběhlo proškolení řidičů referentských vozidel, ve 3 skupinách se školení zúčastnilo 46 osob, přednášky vedl zkušební komisař pan Karel Kuřátko. Další částí školení bylo absolvování e-learningového školení řidičů a zdravotní přípravy.

3) V březnu probíhá školení zaměstnanců z problematiky BOZP, školení vede pan Petr Šácha. Ve 4 skupinách bude proškoleno celkem 75 osob.

21.03.2016 M. Dvořák
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.