+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Kontrolní zpráva pro 1. zasedání ZM dne 27.01.2016

Ode dne 03.11.2015 se nekonalo žádné jednání RM.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 11. zasedání ZM 16.12.2015 bylo uloženo 10 ukládacích bodů – 2 spl. – 8 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. Tajemníkovi
MěÚ připravit návrh novelizace OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012, o zabezpečení
veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství, ve smyslu diskuse ZM dne 16.12.2015 (úprava čl. 4 – Regulace
provozní doby hostinských a obdobných zařízení).

Rozpracováno,
návrh upravené OZV bude konzultován s PČR, MěP, s Bezpečnostní radou
obce. Materiál bude v ZM 17.02.2016.

2. Starostovi
města na příští ZM předložit právní rozbor postupu zadání veřejné zakázky na
zajištění provozu a výběr parkovného v době konání výstav. Termín: 2/2016

Rozpracováno,
paní Vrbová zadala právní rozbor, bude v ZM 17.02.2016.

3. Odboru SMI
dopracovat studii stálého dopravního značení v parkovacích zónách ve
smyslu připomínek Policie ČR DI Nymburk a se zahrnutím ulice 28. října jako
parkovací zóny.

Rozpracováno, řeší paní Vrbová ve spolupráci s komisí pro dopravu.

4. Odboru SMI
předložit do ZM stanoviska výborů a komisí k využití všech volných objektů
v majetku města. Termín: 2/2016

Rozpracováno,
připravuje Ing. Kopecký, materiál bude v ZM 17.02.2016.

5. Starostovi
města podat žádost na Středočeský kraj o dotaci na zpracování projektové
dokumentace sportovní haly.

Byly prověřeny všechny dotační tituly vypsané
Středočeským krajem, na uvedený účel dotace není. Byly podány žádosti o dotace
pro hasiče, kulturní památky, údržbu zeleně.

6. Odboru KMÚ
projednat metodický návod postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
ve všech výborech a spolu s jejich vyjádřením předložit na další jednání ZM.

Rozpracováno, řeší M. Šulcová. Mailem byly osloveny
výbory, kompletují se stanoviska. Materiál bude v ZM 17.02.2016.

7. Odboru KMÚ
ihned vypsat novou veřejnou zakázku na zhotovení PD Zateplení ZUŠ.

Rozpracováno. O. Vlastová čeká na schválení investičních
akcí na rok 2016 – teprve po přiřazení financí může být zakázka zveřejněna.

8. Starostovi
města vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemku pod budoucí přístavbou hasičské zbrojnice.

Rozpracováno, pan starosta vede jednání s vedením SDH.

9. Odboru SMI
jednat s manž. Svobodovými a navrhnout vhodné technické řešení úpravy vozovky.

Splněno, paní L. Vrbová předložila v programu ZM 27.01.2016.

10. Tajemníkovi
MěÚ předložit porovnání finanční náročnosti kontroly hospodaření města krajem a
firmou O-CONSULT, s. r. o.

Splněno, zařazeno v programu ZM 27.01.2016.

Na 10. zasedání ZM 25.11.2015 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 4 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. a) Panu starostovi zajistit
v roce 2016 provedení průzkumného vrtu v jímacím území a předložit
výsledky měření včetně návrhu dalšího postupu ZM.

Rozpracováno
– řeší p. starosta a F. Blažek. RNDr. Dubánek zpracovává k úkolu studii a
návrh postupu, pak bude zadána veřejná zakázka na průzkumný vrt.

1. b) Panu starostovi
ihned vstoupit v jednání s VaK Nymburk o odkupu prameniště v Litoli a o možnosti napojení Města
Lysá nad Labem na skupinový vodovod Semice – Bříství – Starý Vestec. O průběhu
písemně informovat ZM.

Pan
starosta zahájil jednání s Ing. Peterou. Na valné hromadě Mikroregionu
Polabí 03.12.2015 bylo schváleno převedení práv k projektu Skupinového
vodovodu z mikroregionu na VaK Nymburk. Požadavky na skupinový vodovod
byly odeslány na SK. O Odkupu prameniště v Litoli zatím nebylo jednáno.

1. c) Panu starostovi vyčíslit
k výše uvedenému patřičné finanční prostředky do návrhu rozpočtu na rok 2016 a
zjistit možnosti financování z dotačních titulů.

Splněno – v rozpočtu 2016.

1. d) Panu starostovi vstoupit se spol. KOVONA, a. s., do jednání ve smyslu diskuze.

Splněno, dodatek smlouvy podepsán.

3. Odboru SMI předložit informaci ohledně nové
lokality určené k zástavbě RD Lysá nad Labem – Hrabanov severozápad ve
věci možného prodeje obecních pozemků a zasíťování technickou infrastrukturou
včetně finanční analýzy výhodnosti či nevýhodnosti zasíťování pozemků
k projednání finančnímu výboru, výboru pro dostavbu obchvatu a stavební
komisi.

Řeší paní Javorčíková, souhrnná zpráva bude předložena do ZM 2/2016.

4. d) Panu starostovi připravit
na příští ZM písemný návrh řešení stávající situace projednaný se společností MS development, s. r. o.

Splněno, po schůzce 10.12.2015 byla dána informace zastupitelům mailem.

Na 9. zasedání ZM 18.11.2015 bylo uloženo 19 ukládacích bodů, z toho 11 souvisejících s rozpočtem města – 14 spl. – 5 rozprac.:

III. u k l á d á

1. b) odboru SMI prověřit možnost rozšíření
počtu parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením v době výstav na
místních komunikacích.

Splněno, paní Vrbová podává zprávu v ZM v 27.01.2016.

4. Starostovi
města zpracovat rozpočtový výhled na období 2017 – 2022 s tím, že roky
2017 a 2018 budou detailnější. Bude přehledně vidět rozložení velkých investic
v čase a jejich návaznost na zpracování projektové dokumentace. Termín: 30.03.2016

Rozpracováno, řeší p. starosta.

5. Starostovi
města při přípravě rozpočtu na rok 2016 u vyčlenění částky na investice
v daném roce dávat částku do rozpočtu dle projektové dokumentace nebo dle
odhadu a celou investici rozdělit na jednotlivé položky – např. TDS, BOZP,
autorský dozor, rekonstrukce, administrace veřejné zakázky, apod.

Splněno  – v rozpočtu 2016.

6. Starostovi
města při přípravě rozpočtu na rok 2016 dávat do rozpočtu částky týkající se
dotací zvlášť – např. předpoklad dotace a částku dle rozpočtu a velikost
očekávané dotace.

Splněno – v rozpočtu 2016.

11. Starostovi
města do 30.04.2016 předložit návrh na zvýšení nájemného za pozemky pod plechovými garážemi.

Rozpracováno – řeší odbor SMI.

13. Odboru
SMI prověřit možnost osazení zrcadla na křižovatce ulic Československé armády, Okrsek, Na Písku.

Rozpracováno, řeší
paní Vrbová, vyžádala si stanovisko Policie ČR k umístění zrcadla.
Souhlasné stanovisko doručeno 19.01.2016, zrcadlo objednáno.

18. Odboru
SMI ve spolupráci s předsedkyní komise pro životní prostředí předložit do
30.06.2016 návrh na změnu otevírací doby zámeckého parku včetně vyjádření
zámeckého zahradníka, vyjádření NPÚ a stanoviska k možnosti vstupu do parku se psy.

Rozpracováno, řeší I. Koštířová.

19. Odboru
KMÚ projednat návrh na začlenění města Lysá n. L. do Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska v kulturní komisi a Komisi pro regeneraci MPZ.

Rozpracováno, řeší Jana
Nováková, připravuje projednání v kulturní komisi v 2/2016 a v Komisi
regenerace MPZ, která je plánována na 3/2016.

Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy 4 ukládací body – 2 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

3. Odboru SMI ve spolupráci s komisí
dopravy připravit návrh na rozšíření placené parkovací zóny v době výstav.

Rozpracováno – řeší paní Vrbová s komisí dopravy.

4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků
313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu
za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Rozpracováno – řeší p. starosta.

4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití
tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval
Středočeský kraj.

Rozpracováno – řeší p. starosta.

Na 6. zasedání ZM 09.09.2015 bylo uloženo 8 ukládacích bodů – 4 spl. – 4 rozprac.:

V. u k l á d á

1. Panu starostovi předložit
ZM zprávu o vyřešení technických problémů s kamerovým systémem a o způsobu
jeho provozování a vyhodnocování.                           Termín: ZM 16.12.2015

Řešení realizuje p. Bc. Přibyl, ředitel MěP. Zprávu připravil
ústně na ZM 16.12.2015, nebyla prezentována. Bude připraven vystoupit na ZM
27.01.2016.

4. Odboru SMI jednat se všemi vlastníky pozemku
p. č. PK 556, k. ú. Lysá n. L., o možnostech prodeje pozemku za
účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.

Řeší paní Javorčíková, rozpracováno – 2 vlastníci, jeden
souhlasí s prodejem, druhý se dostavil na jednání na MěÚ do konce listopadu
2015, pokračuje jednání o podmínkách prodeje i v I. Q 2016.

7. Panu starostovi jednat s hejtmanem
Středočeského kraje a Ministerstvem pro místní rozvoj o možnosti navrácení
finančních prostředků vynaložených na projektovou dokumentaci a výkupy pozemků
pro vybudování obchvatu města Lysá nad Labem.

Jednání starosty s hejtmanem proběhlo, byla
dohodnuta úprava smlouvy o spolupráci mezi SK a městem. Další jednání proběhlo
s Centrem pro regionální rozvoj. Na MMR byla odeslána žádost o jednání,
čeká se na potvrzení termínu.

8. RM:

b) zajistit
dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově
náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem
zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze
projektu, a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány v termínu do
30.06.2016;

ZM 27.01.2016 by mělo stanovit, jak bude město postupovat v tomto bodu dále!

c) zpracovat a
předložit Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na
realizaci projektu v termínu do 31.12.2015;

Došlo pravděpodobně k chybě v termínu – žádost
se bude podávat v průběhu roku 2016, přesný termín určí SFDI.

d) připravit
smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení
bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného
v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci,

e) zajistit u kvalifikovaného subjektu
cenovou kalkulaci investičních a provozních nákladů na případnou realizaci
světelné signalizace na křižovatce silnic II/272, II/331 a II/2725 na Husově
náměstí „u kina“ a předložit ji Zastupitelstvu města v termínu do 16.12.2015.

Splněno – řešila
paní Vrbová s firmami, které dodávají světelnou signalizaci. Cena se
pohybuje v závislosti na zvolené technologii, podle možností místního
připojení na elektřinu a druhu osazení běžným světlem nebo LED diodami. Náklady
na signalizaci pro základní 4ramennou křižovatku se pohybují od 1 do 5 mil. Kč
bez DPH. Reálně lze počítat s náklady 2 500 000 Kč včetně DPH.

Na 5. zasedání ZM 24.06.2015 byly uloženy 4 ukládací body – 3 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

3. RM a výborům ZM projednat demografickou studii a závěry z projednání předložit
na ZM v prosinci 2015.

Souhrnnou zprávu
připravuje odbor ŠSVZaK, s ohledem na náročnost bude dokončena do
31.01.2016 a následně předložena ZM 17.02.2016.

Na 4. zasedání ZM 13.05.2015 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.:

Na 3.zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 9 spl. – 3 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

6. RM zveřejnit záměr na prodej obchodního
podílu Města Lysá nad Labem ve společnosti Ekologická spalovna, s. r. o., se
sídlem Lysá nad Labem 2091, Lysá nad Labem, IČ 48953253, za minimální částku
1.000 Kč, s tím, že informace o záměru bude písemně zaslána ostatním
společníkům.

Splněno. Zveřejněno na úřední desce a stránkách města dne
03.04.2015. Do 30.09.2015 nedošla žádná nabídka. JUDr. Drábek svolal na 09.11.2015
likvidaci společnosti u notářky JUDr. Vágnerové z Mladé Boleslavi. Paní
notářkav závěru roku 2015 třikrát posunula termín. K datu 20.01.2016: VH
svolána na pondělí 25.01.2016 do Mladé Boleslavi.

8. a) starostovi
města projednat se SPÚ ČR možnosti a podmínky získání pozemků p. č. 657/1, p. č. 654, p. č. 3553/1, p. č.
633/7 a p. č. 2425 do vlastnictví města Lysá nad Labem s tím, že pozemky
pod stávajícími a plánovanými komunikacemi by mělo město získat bezplatně,

b) RM
zvážit změnu územního plánu města tak, aby na pozemcích ČR byly umístěny veřejné stavby.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková
s paní Lamačovou (SPÚ) – ozvala se písemně 23.9.2015. Následně pan
starosta požádal zástupce SPÚ o schůzku, k 20.01.2016 čeká na potvrzení termínu.

9. Všem
zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

12. a) RM zadat vypracování projektu na městské
parkoviště v Čapkově ulici na pozemcích č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L.,

b) RM zajistit provizorní úpravu pozemků
č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., tak, aby zde mohla vzniknout parkovací
plocha již v letošním roce,

Řeší paní Vrbová (SMI), zadala geodetické zaměření. K 16.08.2015
geodet p. Vaníček dodal geometrický plán. Následně osloveny ČD – Telematica,
aby dodali vytyčení sítí, protože pozemek je 60 m od osy koleje, v ochranném
pásmu dráhy. Dne 13.10.2015 proběhlo na MěÚ jednání se zástupci ČD o rozšíření
kolejiště – bude se řešit ve vzájemné návaznosti s parkovištěm. Po dvou
urgencích v listopadu a prosinci 2015 ČD dodaly zápis dne 19.01.2016.
Materiál bude předložen ZM 17.02.2016.

Na 2.zasedání ZM 18.02.2015 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 6 spl. – 0 rozprac.

Na 9.zasedání ZM 17.12.2014 byly uloženy 4 ukládací body – 3 spl. – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

2. RM

a) zjistit
všechny náležitosti, které jsou nutné pro založení a provoz domu dětí a mládeže
jako příspěvkové organizace kraje či města a pro zápis takové organizace do
školského registru,

b)
prověřit možnosti rekonstrukce domu č. p. 13 na náměstí B. Hrozného pro potřeby
domu dětí a mládeže, popřípadě pro jiné účely, v souladu s podmínkami
památkové ochrany a včetně odhadu finančních nákladů a možného financování,

c)
předložit zprávu k tomuto záměru s návrhem dalšího postupu na
zasedání zastupitelstva v dubnu 2015.

Rozpracováno – řeší paní
M. Šulcová ve spolupráci s panem starostou. Dne 23.03.2015 proběhla
schůzka s ředitelkou DDM Nymburk. Z hlediska památkové ochrany je
využití domu č.p. 13 možné jak pro děti, tak pro seniory, případně
v kombinaci. NPÚ požaduje studii využitelnosti objektu – studie zadána
veřejnou zakázkou. Studie využitelnosti byla předána v 9/2015, stále
probíhá její posouzení v komisích a výborech. Souhrnná zpráva bude podána
v ZM 17.02.2016.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 9 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

1. RM, aby zajistila přepracování projektu na
vybudování kanalizace v městské části Dvorce a zabezpečila podání žádosti
o dotaci na vybudování vodovodu a kanalizace v městské části Byšičky a
kanalizace v městské části Dvorce.

Rozpracováno – řeší paní Vlastová. Dne 25.3.2015 byla
zveřejněna zakázka na úpravu PD Kanalizace Dvorce. Veškerá vyjádření od občanů
a sítí jsou hotová, bude se vydávat územní rozhodnutí. V Byšičkách se
konalo veřejné projednání akce dne 22.04.2015.

Paní Vlastová
obdržela 15.06.2015 geodetické zaměření, do 1 měsíce byla upravena PD. V 8-9/2015
proběhlo jednání se správci sítí. K datu 14.10.2015 bylo vydáno územní
rozhodnutí na akci Byšičky, bylo zažádáno o stavební povolení. Dne 05.01.2016
podala paní Vlastová žádost o dotaci. K akci Dvorce bylo ke dni 14.10.2015
přerušeno řízení do 2/2016, stavební úřad požádal o doplnění dokumentace.

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM
o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve
věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

7.zasedání ZM 05.11.2014 – ustavující, nebylo přijato žádné ukládací usnesení.

Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací body – 2 spl. – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

3. Tajemníkovi města zajistit
podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle
předloženého návrhu.

Rozpracováno, postupně řeší paní Javorčíková.

Na 5.zasedání ZM 03.09.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 6spl. – 0 rozprac.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. b) RM
zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM
zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční
infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces
projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat
o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 3.zasedání ZM 14.05.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 6 spl. – 0 rozprac.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 3 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

2. RM

a) prověřit aktuálnost koncepce péče o zeleň,

Řeší Ing. Kopecký a I.Koštířová (SMI) – úkol
trvá. Koncepce péče o zeleň bude zpracována vlastními silami odborníků na
úřadě. Do zpracování byla zapojena komise pro životní prostředí.

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání
se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o
prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle
vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními
zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE,
což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Tento stav trvá i k datu
20.01.2016.

Na 1.zasedání ZM 19.02.2014 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 0 rozprac.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1rozprac.:

ZM...III. u k l á d á

3.
Starostovi města požádat SPÚ o bezúplatný
případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.

Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově
ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí
město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby.
Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod
obou pozemků. K 20.01.2016 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.

Na 9.zasedání ZM 27.11.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.

Na 8.zasedání ZM 16.10.2013 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 0 rozprac.:

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný ukládací bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o
zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava
Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno
ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o
výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo
cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik
právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. V březnu
2015 podal pan Cicu žádost o odstranění černé stavby – kanalizace – na svém
pozemku. Po celý duben probíhalo vyjasňování původu stavby – stavbu povolil ONV
Nymburk v roce 1983. Dne 04.05.2015 proběhlo jednání na místě za účasti p.
Blažka. Stavokomplet potvrdil, že na pozemku je pouze 1 kanalizační potrubí,
které bylo vybudováno řádně, pouze se
nedohledalo kolaudační rozhodnutí. Pokud pan Cicu nadále bude trvat na
odstranění, bude se řešit soudně, případně vyvlastněním věcného břemene. Stav
trvá i k 20.01.2016.

7. Panu starostovi zahájit
jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se
prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem
s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních
kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P +
R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut
v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD. Projekt parkovacího
domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem
Bernartem, firma Systematica. V nové radě města převzal úkol pan Ing. Petr
Eliška. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravuje vypsání dotačního titulu
na jaro 2015, dotace by pokryla 85% nákladů. MMR obdržel z Lysé seznam 3
vytipovaných pozemků, kde by stavba mohla stát. Všechny jsou v majetku ČD,
resp. SŽDC. MMR intervenuje, aby byly pozemky pro stavbu poskytnuty bezplatně,
příp. za symbolickou cenu.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací body – 3 spl. – 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit
aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č.
106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

Na 4.zasedání ZM 15.05.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat
v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků
příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých
organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora
pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé
nad Labem.

Body a), b)
byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje
geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům.
K 20.01.2016 není žádná reakce.

Do ostatních informací:

1) Od 04.01.2016 nastoupila nová referentka odboru dopravy, paní Alena Šemlejová.

2) Ke dni 31.12.2015 skončil pracovní poměr paní Ing. Magdaleně Havlíkové, stavební úřad.
Ve výběrovém řízení byla vybrána paní Radana Mudrová, DiS., která nastoupila k 18.01.2016.

2) Ke dni 31.01.2016 končí pracovní poměr panu Ing.Ladislavu Jelínkovi, odbor ŽP – vodoprávní úřad.
Ve výběrovém řízení byla vybrána paní Ing. Vendula Štěpánková.

20.01.2016 M. Dvořák
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.