+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Kontrolní zpráva pro 2. zasedání ZM dne  17.02.2016

Ode dne 03.11.2015 se nekonalo žádné jednání RM.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 1. zasedání ZM 27.01.2016 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 5 spl. – 2 rozprac.:

Usnesení č. 32: II. ZM ukládá

p. starostovi informovat p. Petra
Rubeše, že k prodeji městských pozemků v nové lokalitě Hrabanov
severozápad, v územní studii pořízené v roce 2015 označených č. 12 a
13, se zastupitelstvo města v současné době nemůže zavázat.

Splněno.
Pan starosta osobně informoval p. Rubeše do konce ledna 2016. Pan Rubeš řešení
akceptuje.

Usnesení č. 37: ZM III. ukládá

p. starostovi
připravit navýšení finančních prostředků na položce 221 - Pozemní komunikace o
300 tis. Kč do návrhu úpravy rozpočtu města na r. 2016 – 2. rozpočtové opatření.

Splněno, projednáno na pracovní schůzce zastupitelů 09.02.2016 – zapracováno.

Usnesení č. 47 ZM II. ukládá

odboru SMI vstoupit
v jednání se státní podnikem Povodí Labe ve věci stanovení kupní ceny
pozemku p. č. 3628/77, výměra 981 m2, k. ú. Lysá n. L.
(lokalita Řehačka), a zároveň projednat možnost odkupu stavby bývalých šaten na
pozemku p. č. 3628/78, k. ú. Lysá n. L., ve stejné lokalitě jako zázemí pro
budoucí hřiště.

Splněno, dopis odeslala paní Javorčíková dne 02.02.2016.

Usnesení č. 53 ZM II. ukládá

kontrolnímu výboru předložit
návrh řešení (předkupní právo na byty v Milovicích) na jednání ZM dne 17.02.2016.

Splněno, materiál předkládá odbor SMI 17.02.2016.

Usnesení č. 65 ZM II. ukládá

předsedům komisí a výborů
zaslat p. tajemníkovi do 08.02.2016 přehled docházky jednotlivých členů na
jednání komisí a výborů.

Splněno, přehledy zaslány mailem nebo předány osobně.

Usnesení č. 71 ZM III. ukládá

1) odboru SMI pokračovat ve
výkupu pozemků pod komunikacemi v ul. Jaromírovy sady, Sadová,

2) p. tajemníkovi odpovědět paní Břinčilové v duchu diskuse na ZM.

Bod 1 – řeší průběžně paní Javorčíková. Bod 2 – dopis odeslán 03.02.2016.

Usnesení č. 73 ZM III. ukládá

tajemníkovi MěÚ na základě
podkladů od předsedů výborů nebo komisí zajistit proplacení odměn členům a
předsedům výborů a komisí, nezařazených do ZM, po uzavření kalendářního roku
s četností 1x ročně.

Rozpracováno.
Na základě podkladů za rok 2015 budou odměny vyplaceny na dohodu o provedení
práce v termínu 12.03.2016.

Na 11. zasedání ZM 16.12.2015 bylo uloženo 10 ukládacích bodů – 6 spl. – 4 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. Tajemníkovi
MěÚ připravit návrh novelizace OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012, o zabezpečení
veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství, ve smyslu diskuse ZM dne 16.12.2015 (úprava čl. 4 – Regulace
provozní doby hostinských a obdobných zařízení).

Splněno. Materiál v ZM 17.02.2016.

2. Starostovi
města na příští ZM předložit právní rozbor postupu zadání veřejné zakázky na
zajištění provozu a výběr parkovného v době konání výstav. Termín: 2/2016

Splněno. Právní rozbor v ZM 17.02.2016.

3. Odboru SMI
dopracovat studii stálého dopravního značení v parkovacích zónách ve
smyslu připomínek Policie ČR DI Nymburk a se zahrnutím ulice 28. října jako
parkovací zóny.

Rozpracováno, řeší paní Vrbová ve spolupráci
s komisí pro dopravu. Zadána změna v souvislosti s ulicí 28.
října. P ČR požádána o stanovisko.

4. Odboru SMI
předložit do ZM stanoviska výborů a komisí k využití všech volných objektů
v majetku města.
Termín: 2/2016

Splněno, materiál v ZM 17.02.2016.

6. Odboru KMÚ
projednat metodický návod postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
ve všech výborech a spolu s jejich vyjádřením předložit na další jednání
ZM.

Rozpracováno, řeší M. Šulcová. Mailem byly osloveny
výbory, kompletují se stanoviska. K 10.02.2016 nejsou všechny podklady
kompletní. Materiál bude v ZM 30.03.2016.

7. Odboru KMÚ ihned vypsat novou veřejnou zakázku na zhotovení PD Zateplení ZUŠ.

Rozpracováno. O. Vlastová čeká na schválení investičních
akcí na rok 2016 – teprve po přiřazení financí může být zakázka zveřejněna.

8. Starostovi
města vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemku pod budoucí přístavbou
hasičské zbrojnice.

Rozpracováno, pan starosta vede jednání s vedením SDH.

Na 10. zasedání ZM 25.11.2015 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. a) Panu starostovi zajistit
v roce 2016 provedení průzkumného vrtu v jímacím území a předložit
výsledky měření včetně návrhu dalšího postupu ZM.

Rozpracováno
– řeší p. starosta a F. Blažek. RNDr. Dubánek zpracovává k úkolu studii a
návrh postupu, pak bude zadána veřejná zakázka na průzkumný vrt.

1. b) Panu starostovi
ihned vstoupit v jednání s VaK Nymburk o odkupu prameniště v Litoli a o možnosti napojení Města
Lysá nad Labem na skupinový vodovod Semice – Bříství – Starý Vestec. O průběhu
písemně informovat ZM.

Pan
starosta zahájil jednání s Ing. Peterou. Na valné hromadě Mikroregionu
Polabí 03.12.2015 bylo schváleno převedení práv k projektu Skupinového
vodovodu z mikroregionu na VaK Nymburk. Požadavky na skupinový vodovod
byly odeslány na SK. O Odkupu prameniště v Litoli zatím nebylo jednáno.

3. Odboru SMI předložit
informaci ohledně nové
lokality určené k zástavbě RD Lysá nad Labem – Hrabanov severozápad ve
věci možného prodeje obecních pozemků a zasíťování technickou infrastrukturou
včetně finanční analýzy výhodnosti či nevýhodnosti zasíťování pozemků
k projednání finančnímu výboru, výboru pro dostavbu obchvatu a stavební
komisi.

Splněno, souhrnná zpráva v ZM 17.02.2016.

4. d) Panu starostovi připravit
na příští ZM písemný návrh řešení stávající situace projednaný se společností
MS development, s. r. o.

Splněno. Odbor SMI připravil materiál do ZM 17.12.2016.

Na 9. zasedání ZM 18.11.2015 bylo uloženo 19 ukládacích
bodů, z toho 11 souvisejících s rozpočtem města – 16 spl. – 3 rozprac.:

III. u k l á d á

4. Starostovi
města zpracovat rozpočtový výhled na období 2017 – 2022 s tím, že roky
2017 a 2018 budou detailnější. Bude přehledně vidět rozložení velkých investic
v čase a jejich návaznost na zpracování projektové dokumentace. Termín: 30.03.2016

Rozpracováno, řeší p. starosta.

11. Starostovi
města do 30.04.2016 předložit návrh na zvýšení nájemného za pozemky pod
plechovými garážemi.

Splněno, návrh v ZM 17.02.2016.

18. Odboru
SMI ve spolupráci s předsedkyní komise pro životní prostředí předložit do
30.06.2016 návrh na změnu otevírací doby zámeckého parku včetně vyjádření
zámeckého zahradníka, vyjádření NPÚ a stanoviska k možnosti vstupu do
parku se psy.

Rozpracováno, řeší I. Koštířová.

19. Odboru
KMÚ projednat návrh na začlenění města Lysá n. L. do Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska v kulturní komisi a Komisi pro regeneraci
MPZ.

Rozpracováno, řeší Jana
Nováková, připravuje projednání v kulturní komisi v 2/2016 a
v Komisi regenerace MPZ, která je plánována na 3/2016.

Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy 4 ukládací body – 2 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

3. Odboru SMI ve spolupráci s komisí
dopravy připravit návrh na rozšíření placené parkovací zóny v době výstav.

Rozpracováno – řeší paní Vrbová s komisí dopravy.

4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků
313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu
za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Rozpracováno – řeší p. starosta.

4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití
tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval
Středočeský kraj.

Rozpracováno – řeší p. starosta.

Na 6. zasedání ZM 09.09.2015 bylo uloženo 8 ukládacích bodů – 4 spl. – 4 rozprac.:

V. u k l á d á

1. Panu starostovi předložit
ZM zprávu o vyřešení technických problémů s kamerovým systémem a o způsobu
jeho provozování a vyhodnocování.

Termín: ZM 16.12.2015

Řešení realizuje p. Bc. Přibyl, ředitel MěP. Zprávu připravil
ústně na ZM 16.12.2015 a 27.01.2016, nebyla prezentována. Bude připraven
vystoupit na ZM 17.02.2016.

4. Odboru SMI jednat se všemi vlastníky pozemku
p. č. PK 556, k. ú. Lysá n. L., o možnostech prodeje pozemku za
účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.

Řeší paní Javorčíková, rozpracováno – 2 vlastníci, jeden
souhlasí s prodejem, druhý se dostavil na jednání na MěÚ do konce listopadu
2015, pokračuje jednání o podmínkách prodeje i v I. Q 2016.

7. Panu starostovi jednat s hejtmanem
Středočeského kraje a Ministerstvem pro místní rozvoj o možnosti navrácení
finančních prostředků vynaložených na projektovou dokumentaci a výkupy pozemků
pro vybudování obchvatu města Lysá nad Labem.

Jednání starosty s hejtmanem proběhlo, byla dohodnuta
úprava smlouvy o spolupráci mezi SK a městem. Další jednání proběhlo
s Centrem pro regionální rozvoj. Na MMR byla odeslána žádost o jednání,
čeká se na potvrzení termínu.

8. RM:

b) zajistit
dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově
náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem
zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze
projektu, a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány v termínu do
30.06.2016;

ZM 17.02.2016 by mělo stanovit, jak bude město postupovat v tomto bodu dále!

c) zpracovat a
předložit Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na
realizaci projektu v termínu do 31.12.2015;

Došlo pravděpodobně k chybě v termínu – žádost
se bude podávat v průběhu roku 2016, přesný termín určí SFDI.

d) připravit
smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení
bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného
v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci,

Rozpracováno – řeší p. starosta.

Na 5. zasedání ZM 24.06.2015 byly uloženy 4 ukládací
body – 4 spl. – 0 rozprac.:

IV. u k l á d á

3. RM a
výborům ZM projednat demografickou studii a závěry z projednání předložit
na ZM v prosinci 2015.

Splněno, souhrnnou zprávu
předkládá odbor ŠSVZaK na zasedání ZM 17.02.2016.

Na 4. zasedání ZM 13.05.2015 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.:

Na 3.zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 9 spl. – 3 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

6. RM zveřejnit záměr na prodej obchodního
podílu Města Lysá nad Labem ve společnosti Ekologická spalovna, s. r. o., se
sídlem Lysá nad Labem 2091, Lysá nad Labem, IČ 48953253, za minimální částku
1.000 Kč, s tím, že informace o záměru bude písemně zaslána ostatním
společníkům.

Splněno. Zveřejněno na úřední desce a stránkách města dne
03.04.2015. Do 30.09.2015 nedošla žádná nabídka. JUDr. Drábek svolal na 09.11.2015
likvidaci společnosti u notářky JUDr. Vágnerové z Mladé Boleslavi. Paní
notářkav závěru roku 2015 třikrát posunula termín. K datu 10.02.2016: VH
svolána na pondělí 25.01.2016 do Mladé Boleslavi, je nutno ji opakovat
v únoru 2016 – po doplnění podkladů.

8. a) starostovi
města projednat se SPÚ ČR možnosti a podmínky získání pozemků p. č. 657/1, p. č. 654, p. č. 3553/1, p. č.
633/7 a p. č. 2425 do vlastnictví města Lysá nad Labem s tím, že pozemky
pod stávajícími a plánovanými komunikacemi by mělo město získat bezplatně,

b) RM
zvážit změnu územního plánu města tak, aby na pozemcích ČR byly umístěny veřejné stavby.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková
s paní Lamačovou (SPÚ) – ozvala se písemně 23.9.2015. Následně pan
starosta požádal zástupce SPÚ o schůzku,
k 10.02.2016 čeká na potvrzení termínu.

9. Všem
zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným
způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

12. a) RM zadat vypracování projektu na městské
parkoviště v Čapkově ulici na pozemcích č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá
n. L.,

b) RM zajistit provizorní úpravu pozemků
č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., tak, aby zde mohla vzniknout parkovací
plocha již v letošním roce,

Řeší paní Vrbová (SMI), zadala geodetické zaměření. K 16.08.2015
geodet p. Vaníček dodal geometrický plán. Následně osloveny ČD – Telematica,
aby dodali vytyčení sítí, protože pozemek je 60 m od osy koleje, v ochranném
pásmu dráhy. Dne 13.10.2015 proběhlo na MěÚ jednání se zástupci ČD o rozšíření
kolejiště – bude se řešit ve vzájemné návaznosti s parkovištěm. Po dvou
urgencích v listopadu a prosinci 2015 ČD dodaly zápis dne 19.01.2016.

Na 2.zasedání ZM 18.02.2015 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 6 spl. – 0 rozprac.

Na 9.zasedání ZM 17.12.2014 byly uloženy 4 ukládací body – 4 spl. – 0 rozprac.:

III. u k l á d á

2. RM

a) zjistit
všechny náležitosti, které jsou nutné pro založení a provoz domu dětí a mládeže
jako příspěvkové organizace kraje či města a pro zápis takové organizace do
školského registru,

b)
prověřit možnosti rekonstrukce domu č. p. 13 na náměstí B. Hrozného pro potřeby
domu dětí a mládeže, popřípadě pro jiné účely, v souladu s podmínkami
památkové ochrany a včetně odhadu finančních nákladů a možného financování,

c)
předložit zprávu k tomuto záměru s návrhem dalšího postupu na
zasedání zastupitelstva v dubnu 2015.

Splněno – řešila paní M.
Šulcová ve spolupráci s panem starostou. Souhrnná zpráva v ZM
17.02.2016.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 9 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u
k l á d á

1. RM, aby zajistila přepracování projektu na
vybudování kanalizace v městské části Dvorce a zabezpečila podání žádosti
o dotaci na vybudování vodovodu a kanalizace v městské části Byšičky a
kanalizace v městské části Dvorce.

Rozpracováno – řeší paní Vlastová. Dne 25.3.2015 byla
zveřejněna zakázka na úpravu PD Kanalizace Dvorce. Veškerá vyjádření od občanů
a sítí jsou hotová, bude se vydávat územní rozhodnutí. V Byšičkách se
konalo veřejné projednání akce dne 22.04.2015.

Paní Vlastová
obdržela 15.06.2015 geodetické zaměření, do 1 měsíce byla upravena PD. V 8-9/2015
proběhlo jednání se správci sítí. K datu 14.10.2015 bylo vydáno územní
rozhodnutí na akci Byšičky, bylo zažádáno o stavební povolení. Dne 05.01.2016
podala paní Vlastová žádost o dotaci. K akci Dvorce bylo ke dni 14.10.2015
přerušeno řízení do 2/2016, stavební úřad požádal o doplnění dokumentace.

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM
o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve
věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

7.zasedání ZM 05.11.2014 – ustavující, nebylo přijato žádné ukládací usnesení.

Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací body – 2 spl. – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

3. Tajemníkovi města zajistit
podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle
předloženého návrhu.

Rozpracováno, postupně řeší paní Javorčíková.

Na 5.zasedání ZM 03.09.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 6spl. – 0 rozprac.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. b) RM
zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM
zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční
infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces
projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat
o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 3.zasedání ZM 14.05.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 6 spl. – 0 rozprac.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 3 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

2. RM

a) prověřit aktuálnost koncepce péče o zeleň,

Řeší Ing. Kopecký a I.Koštířová (SMI) – úkol
trvá. Koncepce péče o zeleň bude zpracována vlastními silami odborníků na
úřadě. Do zpracování byla zapojena komise pro životní prostředí.

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání
se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o
prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze
společných finančních prostředků,

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle
vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními
zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE,
což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Tento stav trvá i k datu
10.02.2016.

Na 1.zasedání ZM 19.02.2014 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 0 rozprac.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

ZM...III. u k l á d á

3.
Starostovi města požádat SPÚ o
bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá
n. L.

Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově
ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí
město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby.
Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod
obou pozemků. K 10.02.2016 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.

Na 9.zasedání ZM 27.11.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.

Na 8.zasedání ZM 16.10.2013 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 0 rozprac.:

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný ukládací bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o
zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava
Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno
ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o
výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo
cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik
právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. V březnu
2015 podal pan Cicu žádost o odstranění černé stavby – kanalizace – na svém
pozemku. Po celý duben probíhalo vyjasňování původu stavby – stavbu povolil ONV
Nymburk v roce 1983. Dne 04.05.2015 proběhlo jednání na místě za účasti p.
Blažka. Stavokomplet potvrdil, že na pozemku je pouze 1 kanalizační potrubí,
které bylo vybudováno řádně, pouze se nedohledalo
kolaudační rozhodnutí. Pokud pan Cicu nadále bude trvat na odstranění, bude se
řešit soudně, případně vyvlastněním věcného břemene. Stav trvá i k 10.02.2016.

7. Panu starostovi zahájit
jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se
prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem
s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních
kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P +
R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut
v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD. Projekt parkovacího
domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem
Bernartem, firma Systematica. V nové radě města převzal úkol pan Ing. Petr
Eliška. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravuje vypsání dotačního titulu
na jaro 2015, dotace by pokryla 85% nákladů. MMR obdržel z Lysé seznam 3
vytipovaných pozemků, kde by stavba mohla stát. Všechny jsou v majetku ČD,
resp. SŽDC. MMR intervenuje, aby byly pozemky pro stavbu poskytnuty bezplatně,
příp. za symbolickou cenu.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací body – 3 spl. – 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit
aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č.
106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

Na 4.zasedání ZM 15.05.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl. – 0 rozprac.

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat
v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků
příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých
organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora
pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé
nad Labem.

Body a), b)
byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje geometrický
plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 10.02.2016 není
žádná reakce.

Do ostatních informací:

1) K 15.02.2016 bude na
stránkách města v povinně zveřejňovaných informacích publikována Výroční
zpráva o činnosti Městského úřadu a Městské policie Lysá nad Labem za rok 2015.

2) Na základě schváleného
Jednacího řádu ZM Lysá nad Labem je od ledna 2016 zveřejňován soubor
podkladových materiálů, které jsou přístupny veřejnosti přes internet. Na
rozdíl od podkladů pro členy ZM, kteří mají k dispozici plnou verzi, je
nutné materiály pro veřejnost anonymizovat, tzn. odstranit všechny osobní a
citlivé údaje. Ukazuje se, že tyto úpravy znamenají práci navíc pro
zpracovatele materiálů. Je ke zvážení, zda tuto činnost zachovat i nadále.
Podle záznamů informatiků (sledují se přístupy ke každému materiálu zvlášť) je
průměr 2-10 přístupů, ojediněle 20 přístupů. Na řadu bodů se nikdo nepodíval
vůbec.

3) Zatím nebyl schválen metodický
návod postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, který by přispěl k rychlejšímu
zadávání zakázek. RM, která se scházela s četností 1 x za 14 dnů a měla
při zadávání zakázek a vyhodnocování nabídek významnou roli, od 03.11.2015
neexistuje. Kompetence RM se přesunuly na ZM, jejíž další zasedání je
naplánováno na 30.03.2016, tj. za 6 týdnů. V době, kdy město má
k dispozici historicky nebývalé finanční prostředky na investiční akce,
upozorňuji na hrozící riziko časového prodlení. Ze strany ZM jsou potřeba jasné instrukce, které akce chce město letos
uskutečnit, aby bylo možno vyhlásit veřejné zakázky. Pokud dojde
k prodlení, může se stát, že kapacity dodavatelů již budou vyčerpány,
případně budou k dispozici jen firmy, které budou mít potíže
s dodržením termínů nebo kvalitou.

10.02.2016 M. Dvořák
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.