+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Kontrolní zpráva pro 7. zasedání ZM dne 15.06.2016

Ode dne 03.11.2015 se nekonalo žádné jednání RM.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 6. zasedání ZM 11.05.2016 bylo uloženo 14 ukládacích bodů – 9 spl. – 5 rozprac.:

Usnesení č. 308

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města jednat o jiném vhodném umístění odkládací schránky v Zahradní ulici s vedením České pošty Lysá nad Labem.

Termín: do 31.05.2016

Rozpracováno. Řeší p. starosta – návrh na umístění odkládací schránky u čerpací stanice v Jedličkově ulici. Dále řeší paní Javorčíková – odeslala návrh na ČP, čeká se na vyjádření. Pak bude předloženo do ZM.

Usnesení č. 317

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

panu tajemníkovi požadované dokumenty předložit členům stravovací komise do 14 dní od schválení usnesení.

Splněno. Dokumenty převzal předseda komise p. Mgr. L. Buk na schůzi komise dne 16.5.2016.

Usnesení č. 317b

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) stravovací komisi projednat návrh na navýšení ceny obědů pro školní rok 2016/2017 ve školní jídelně Scolarest, Komenského 1534, Lysá nad Labem, o 2 Kč na každé jídlo včetně rozboru nákladů,

Tajemník informoval členy komise o návrhu na schůzi komise dne 16.5.2016. Komise nepřijala žádný závěr, požádala o výsledky porovnání cen – viz bod 2. K návrhu se vrátí na schůzi v září 2016.

2) komisi pro školství, kulturu a rodinu zpracovat přehled orientačních cen ve školním stravování v okolních městech.

Rozpracováno, řeší se ve spolupráci s odborem ŠSVZaK.

Usnesení č. 319

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

vedoucí odboru ŠSVZaK připravit návrh smlouvy na vydání a financování knihy a předložit návrh do ZM 15.06.2016 včetně projednání v komisi pro rodinu, školství, kulturu.

Splněno, zařazeno v programu ZM 15.06.2016.

Usnesení č. 321

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A ÚP Lysá nad Labem.

Rozpracováno. Řeší stavební úřad.

Usnesení č. 329

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14209463 o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí ČR.

Splněno. Pan starosta podepsal dodatek č. 1 dne 17.5.2016.

Usnesení č. 331

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

1) komisi pro cestovní ruch projednat využití mobilního kluziště pro veřejnost a školy a vytipovat možné lokality pro umístění kluziště

2) starostovi města prověřit možnost získání příslušné částky z některého dotačního titulu,

3) stavebnímu úřadu připravit zprávu, jaká jsou potřebná povolení pro instalaci mobilního kluziště.

Rozpracováno – řeší se ve 3 liniích dle zadání. Zprávu předloží p. starosta po obdržení podkladů.

Usnesení č. 332

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

starostovi města vyžádat si od Mgr. Řiháčka orientační náklady na vypracování dodatků k ukončení smluv s MS development, s. r. o.

Termín: do 15.06.2016

Splněno. Mgr. Řiháček zaslal návrh nákladů, Ing. Kopecký rozeslal mailem všem zastupitelům dne 7.6.2016.

Usnesení č. 337

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI vypovědět stávajícímu nájemci, v souladu se smlouvou o nájmu č. SMI/09/262/N/Šm, ze dne 20.09.2006, pronájem pozemku p. č. PK 2372/2, k. ú. Lysá n. L.

Splněno, výpověď zaslala paní Javorčíková nájemci dne 24.5.2016. Ukončení nájmu je ke dni 30.5.2017. Pokud nájemce pan Točín projeví zájem, může být smlouva ukončena v dřívějším termínu.

Usnesení č. 344

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

vedoucí finančního odboru zajistit posouzení zadávací dokumentace odborníkem v pojišťovnictví.

Splněno. Ing.m Polenová předkládá materiál do ZM 15.6.2016.

Usnesení č. 354

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

komisi ŽP předložit zastupitelstvu města návrh na využití uvedeného území (p.p.č. 1292, výměra 356 m2, trvalý travní porost, p.p.č. 1394, výměra 2 990 m2, ostatní plocha, oba poz. v k.ú. Ostrá).

Rozpracováno, řeší komise ŽP.

Usnesení č. 359

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

výboru pro dostavbu obchvatu žádost (Ing. Ohema aj. Hendrychové) projednat a předložit své stanovisko na příští jednání ZM.

Splněno. Odbor SMI opakovaně předkládá v programu ZM dne 15.06.2016.

Usnesení č. 361

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI zaslat nájemníkům bytových domů č. p. 600, 601 a 602 v Milovicích - Mladé odpověď na jejich sdělení ve smyslu předloženého návrhu.

Splněno, zajistil Ing. Kopecký dne 16.5.2016, dopis adresován paní Kováčové jako zástupci nájemníků.

Usnesení č. 371

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI zajistit zpracování znaleckého posudku objektu s kabinami a návrh kupní smlouvy na odkoupení objektu s kabinami.

Splněno. Ing. Kopecký předkládá materiál do ZM 15.6.2016.

Na 5. zasedání ZM 20.04.2016 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 6 spl. – 5 rozprac.:

Usnesení č. 266

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města navrhnout finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč do rozpočtu města na rok 2017 za podmínky získání dotace na projekt BIKE TOWER.

Řeší p. starosta – do návrhu rozpočtu 2017 v 10/2016.

Usnesení č. 269

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

urbanistovi města ve spolupráci s odborem ŠSVZaK, SÚ, stavební komisí, komisí pro rodinu, školství a kulturu, a komisí pro dopravu a bezpečnost v dopravě, posoudit varianty rozšíření školních a předškolních zařízení, obsažené v Koncepci školství Města Lysá nad Labem z hlediska finanční, stavební, časové a dopravní náročnosti, včetně návrhu konkrétních opatření a vlivů na rozpočty města v letech 2017 a 2018.

Termín: do ZM 22.06.2016

Rozpracováno. Řeší Ing. arch . Ritter, PaedDr. V. Bodnárová, Ing. Čížková. Komise dostaly zprávu Ing. arch. Rittera k vyjádření.

Usnesení č. 272b

Zastupitelstvo města u k l á d á

starostovi města projednat s KÚ SK možnost umístění středového ostrůvku.

Rozpracováno, řeší p. starosta.

Usnesení č. 273

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru ŠSVZaK zpracovat návrh změn zřizovacích listin ZŠ a MŠ ve smyslu diskuse v ZM a v souladu s NOZ a předložit je 22.06.2016 do ZM.

Rozpracováno, řeší odbor ŠSVZaK, o konzultaci byl požádán další právník pan Mgr. Škorpil, k 8.6.2016 se čeká na jeho vyjádření.

Usnesení č. 284

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK uzavřít dohodu s Klubem přátel dechové hudby Lysá n. L., o bezplatném zapůjčování zvukové aparatury pro aktivity města (10 let v provozuschopném stavu, 4x do roka bezplatné půjčení městu včetně obsluhy).

Splněno. Návrh dohody je předkládán do ZM 15.6.2016.

Usnesení č. 287

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI navrhnout technické řešení na odvodnění Fuksovy ulice.

Rozpracováno, řeší F. Blažek, bude zpracován malý projekt.

Usnesení č. 298

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI předložit zpracovaný materiál (Řád veřejného pohřebiště, smlouva o nájmu hrobového místa, ceník) k projednání v komisi pro rodinu, školství a kulturu.

Splněno. Ing. Kopecký předkládá materiál do ZM 15.6.2016.

Na 4. zasedání ZM 30.03.2016 bylo uloženo 15 ukládacích bodů – 8 spl. – 6 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 202

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města

1) dle bodu C předloženého materiálu zpracovat pořadí investic dle priorit oprav, rekonstrukcí a novostaveb místních komunikací v majetku města Lysá nad Labem na roky 2017-2018.

Termín: 30.06.2016

Rozpracováno, připravuje pan starosta.

Usnesení č. 219

Zastupitelstvo města u k l á d á

panu starostovi zahájit jednání se Středočeským krajem a Ministerstvem kultury k získání dotace na konání Oslav 300 let od založení obce Byšičky v roce 2017.

Rozpracováno, řeší pan starosta, upřesňuje se termín schůzky na MK.

Usnesení č. 226

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru správy majetku a investic vypovědět nebo dohodou ukončit stávající platnou nájemní smlouvu s Klubem důchodců Lysá n. L. a uzavřít s dotčenými subjekty Dohodu o společném užívání nebytových prostor ve vlastnictví Města Lysá nad Labem. Termín: ...............

Rozpracováno. Řeší A. Uhlířová – připravuje podklady. Je připravena nová dohoda, zkonzultovaná s JUDr. Drábkem. Nutno dořešit, kdo bude dělat předsedu Centra seniorů.

Usnesení č. 227

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI v nově uzavíraných smlouvách na byty v tomto objektu informovat nájemníky o účelu domu č. p. 253, Na Františku, Lysá n. L. (zřízení Domova pro matky s dětmi a krizové bydlení).

Úkol trvalý, zatím žádná nová smlouva nebyla uzavírána.

Usnesení č. 245

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru SMI vstoupit v jednání se státní podnikem Povodí Labe ve věci stanovení kupní ceny pozemku p. č. 3628/78 o výměře 586 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka.

Rozpracováno, řeší paní J. Javorčíková.

Usnesení č. 255

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru SMI zahrnout do návrhu rozpočtu města Lysá n. L. na rok 2017 finanční prostředky v částce 500.000 Kč na zajištění krytého parkování vozidel záchranné služby v objektu výjezdové základny ZZS SČK, p. o., Lysá n. L., na adrese Masarykova 214, Lysá n. L., pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno.

Rozpracováno. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje byla informována o výsledku jednání písemně, odbor SMI zahrne 500 000 Kč do 1. návrhu rozpočtu na r. 2017.

Usnesení č. 259

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

odboru SMI prověřit jinou možnou variantu trasování přeložky sloupu VN lokality Mršník, po pozemcích ve vlastnictví města.

Rozpracováno, řeší p. F. Blažek. Dne 30.5.2016 proběhlo jednání p. Blažka s projektantem na místě, byla vybrána trasa podél I. etapy obchvatu. Projektant zpracovává tuto variantu, řeší se přístup techniky a přísun materiálu.

Na 3. zasedání ZM 02.03.2016 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

Usnesení č. 168

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

řediteli MěP Lysá n. L. a odboru SMI připravit návrh na úpravu stávající PD na rekonstrukci č. p. 28 a 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., pro potřeby MěP Lysá n. L. a OO PČR Lysá n. L., včetně orientačních finančních nákladů na stavební úpravy a na stěhování.

Termín: ......................

Rozpracováno. Řeší Bc. Přibyl a Ing. Kopecký. Prvotní odhady jsou 15 mil. Kč.

Na 2. zasedání ZM 17.02.2016 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 11 spl. – 1 rozprac. – 1 trvalý:

Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města III. u k l á d á

SÚ pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 ÚP Lysá n. L.

Rozpracováno – řeší SÚ, výstupy budou předloženy do ZM.

Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města II. u k l á d á

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do ulice 28. října. Termín: Úkol trvalý.

MěP zvýšila dozorovou činnost v ul. 28. října.

Usnesení č. 114

Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru KMÚ vypsat výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro dům č. p. 13 za účelem využití jako komunitní centrum, které bude sloužit i pro potřeby ZŠ B. Hrozného Lysá n. L., s tím, že k výběrovému řízení bude přidáno závazné stanovisko Odboru ŠSVZaK MěÚ Lysá n. L., památkové péče. Termín: 11.05.2016

Splněno, řešila M. Šulcová. Vyhodnocení veřejné zakázky předloženo do ZM 15.6.2016.

Na 1. zasedání ZM 27.01.2016 bylo uloženo 7 ukládacích bodů – 7 spl. – 0 rozprac.

Na 11. zasedání ZM 16.12.2015 bylo uloženo 10 ukládacích bodů – 8 spl. – 2 rozprac.:

ZM IV. u k l á d á

3. Odboru SMI dopracovat studii stálého dopravního značení v parkovacích zónách ve smyslu připomínek Policie ČR DI Nymburk a se zahrnutím ulice 28. října jako parkovací zóny.

Rozpracováno, řeší paní Vrbová ve spolupráci s komisí pro dopravu. Zadána změna v souvislosti s ulicí 28. října. P ČR požádána o stanovisko.

8. Starostovi města vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemku pod budoucí přístavbou hasičské zbrojnice.

Rozpracováno, pan starosta vede jednání s vedením SDH.

Na 10. zasedání ZM 25.11.2015 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

1. a) Panu starostovi zajistit v roce 2016 provedení průzkumného vrtu v jímacím území a předložit výsledky měření včetně návrhu dalšího postupu ZM.

Rozpracováno – řeší p. starosta a F. Blažek. RNDr. Dubánek zpracovává k úkolu studii a návrh postupu, pak bude zadána veřejná zakázka na průzkumný vrt.

1. b) Panu starostovi ihned vstoupit v jednání s VaK Nymburk o odkupu prameniště v Litoli a o možnosti napojení Města Lysá nad Labem na skupinový vodovod Semice – Bříství – Starý Vestec. O průběhu písemně informovat ZM.

Pan starosta zahájil jednání s Ing. Peterou. Na valné hromadě Mikroregionu Polabí 03.12.2015 bylo schváleno převedení práv k projektu Skupinového vodovodu z mikroregionu na VaK Nymburk, smlouva o převodu investorství byla podepsána 29.02.2016. O Odkupu prameniště v Litoli zatím nebylo jednáno.

Na 9. zasedání ZM 18.11.2015 bylo uloženo 19 ukládacích bodů, z toho 11 souvisejících s rozpočtem města – 18 spl. – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

18. Odboru SMI ve spolupráci s předsedkyní komise pro životní prostředí předložit do 30.06.2016 návrh na změnu otevírací doby zámeckého parku včetně vyjádření zámeckého zahradníka, vyjádření NPÚ a stanoviska k možnosti vstupu do parku se psy.

Rozpracováno, řeší I. Koštířová. Dne 6.6.2016 doručeno vyjádření NPÚ. Bude předloženo do ZM v 7/2016.

Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy 4 ukládací body – 2 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

3. Odboru SMI ve spolupráci s komisí dopravy připravit návrh na rozšíření placené parkovací zóny v době výstav.

Rozpracováno – řeší paní Vrbová s komisí dopravy.

4. b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

Rozpracováno – řeší p. starosta.

4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.

Rozpracováno – řeší p. starosta.

Na 6. zasedání ZM 09.09.2015 bylo uloženo 8 ukládacích bodů – 6 spl. – 2 rozprac.:

V. u k l á d á

7. Panu starostovi jednat s hejtmanem Středočeského kraje a Ministerstvem pro místní rozvoj o možnosti navrácení finančních prostředků vynaložených na projektovou dokumentaci a výkupy pozemků pro vybudování obchvatu města Lysá nad Labem.

Jednání starosty s hejtmanem proběhlo, byla dohodnuta úprava smlouvy o spolupráci mezi SK a městem. Další jednání proběhlo s Centrem pro regionální rozvoj. Na MMR byla odeslána žádost o jednání, čeká se na potvrzení termínu.

8. RM:

b) zajistit dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze projektu, a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány v termínu do 30.06.2016;

ZM 15.06.2016 by mělo stanovit, jak bude město postupovat v tomto bodu dále!

c) zpracovat a předložit Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na realizaci projektu v termínu do 31.12.2015;

Došlo pravděpodobně k chybě v termínu – žádost se bude podávat v průběhu roku 2016, přesný termín určí SFDI.

d) připravit smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci.

Rozpracováno – řeší p. starosta.

Na 3.zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13 ukládacích bodů – 11 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

8. a) starostovi města projednat se SPÚ ČR možnosti a podmínky získání pozemků p. č. 657/1, p. č. 654, p. č. 3553/1, p. č. 633/7 a p. č. 2425 do vlastnictví města Lysá nad Labem s tím, že pozemky pod stávajícími a plánovanými komunikacemi by mělo město získat bezplatně,

b) RM zvážit změnu územního plánu města tak, aby na pozemcích ČR byly umístěny veřejné stavby.

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková s paní Lamačovou (SPÚ) – ozvala se písemně 23.9.2015. Následně pan starosta požádal zástupce SPÚ o schůzku, k 08.06.2016 čeká na potvrzení termínu.

9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.

Úkol trvalý.

12. a) RM zadat vypracování projektu na městské parkoviště v Čapkově ulici na pozemcích č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L.,

b) RM zajistit provizorní úpravu pozemků č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., tak, aby zde mohla vzniknout parkovací plocha již v letošním roce,

Rozpracováno. Dne 13.10.2015 proběhlo na MěÚ jednání se zástupci ČD o rozšíření kolejiště – bude se řešit ve vzájemné návaznosti s parkovištěm.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 9 spl. – 1 rozprac.- 1 trvalý:

IV. u k l á d á

1. RM, aby zajistila přepracování projektu na vybudování kanalizace v městské části Dvorce a zabezpečila podání žádosti o dotaci na vybudování vodovodu a kanalizace v městské části Byšičky a kanalizace v městské části Dvorce.

Rozpracováno – řeší paní Vlastová. Ke dni 10.06.2016 stavební úřad vydá územní rozhodnutí, bude následovat řízení k vydání stavebního povolení.

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

Úkol trvalý.

Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací body – 2 spl. – 1 rozprac.:

III. u k l á d á

3. Tajemníkovi města zajistit podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle předloženého návrhu.

Rozpracováno, postupně řeší paní Javorčíková.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 5 spl. – 1 rozprac.:

IV. u k l á d á

5. b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.

e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 3 spl. – 2 rozprac.:

IV. u k l á d á

2. RM

a) prověřit aktuálnost koncepce péče o zeleň,

Řeší Ing. Kopecký a I. Koštířová (SMI) – úkol trvá. Koncepce péče o zeleň bude zpracována vlastními silami odborníků na úřadě. Do zpracování byla zapojena komise pro životní prostředí.

5. Starostovi města

a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2015 finančními zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. Tento stav trvá i k datu 08.06.2016.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 4 spl. – 1 rozprac.:

ZM...III. u k l á d á

3. Starostovi města požádat SPÚ o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.

Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby. Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod obou pozemků. K 08.06.2016 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný ukládací bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl. – 2 rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. V březnu 2015 podal pan Cicu žádost o odstranění černé stavby – kanalizace – na svém pozemku. Po celý duben probíhalo vyjasňování původu stavby – stavbu povolil ONV Nymburk v roce 1983. Dne 04.05.2015 proběhlo jednání na místě za účasti p. Blažka. Stavokomplet potvrdil, že na pozemku je pouze 1 kanalizační potrubí, které bylo vybudováno řádně, pouze se nedohledalo kolaudační rozhodnutí. Pokud pan Cicu nadále bude trvat na odstranění, bude se řešit soudně, případně vyvlastněním věcného břemene. Stav trvá i k 08.06.2016.

7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD – jednání o pozemku proběhlo 17.03.2016. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem Bernartem, firma Systematica. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo dotační titul na rok 2016, dotace pokryje 90 % nákladů. Ke dni 19.05.2016 byly podepsány 2 smlouvy – příkazní smlouva na vypracování studie proveditelnosti k žádosti o dotaci a o vyhotovení projektové dokumentace stavby „Automatické parkovací zařízení pro kola v Lysé nad Labem“. Město požádalo dne 04.05.2016 ČD o souhlas vlastníka pozemku s umístěním stavby. Souhlas s umístěním stavby byl vydán dne 31.5.2016 a dne 03.06.2016 byl zaevidován podatelnou MěÚ.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací body – 3 spl. – 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 0 rozprac. - 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

Úkol trvalý.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:

c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

Body a), b) byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 08.06.2016 není žádná reakce.

Do ostatních informací:

1) K 31.5.2016 ukončil pan Jiří Procházka (odbor SMI) pracovní poměr. První kolo výběrového řízení v dubnu 2016 bylo zrušeno – přihlásili se 2 uchazeči, jeden z nich přihlášku stáhl. V druhém kole komise vybírala z 8 uchazečů, vítězem se stal pan Tomáš Pilař z Ostré, nástup od 1.7.2016.

2) K 31.5.2016 ukončila paní Jana Nováková (KMÚ – referent vnějších vztahů) pracovní poměr. Do výběrového řízení přišly 3 přihlášky, vítězem se stala paní Jana Křížová z Lysé nad Labem. Nastoupila od 1.6.2016.

3) Ke konci dubna 2016 podala výpověď paní Naděžda Kholová z odboru dopravy. Důvodem je odchod do důchodu k 30.6.2016. Bylo vyhlášeno výběrové řízení s termínem do 20.5.2016.

Došlo celkem 7 přihlášek. Vítězem se stala paní Alena Šemlejová, u níž došlo ke změně pracovní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou. Na uvolněné místo (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) nastoupila paní Renata Matoušová z Lysé nad Labem. Nastoupila od 1.6.2016.

4) Začátkem června nastoupili 3 další uchazeči do projektu veřejně prospěšných prací. Skupinu tvoří kromě pana Ivo Čiháka (od 3.5.2016 ) paní Jana Balogová, pan Tomáš Horvát a pan Josef Studený.

08.06.2016 M. Dvořák
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.