+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Kontrolní zpráva pro  3. zasedání  ZM dne  01.04.2015

Od 2. zasedání ZM dne 18.02.2015  se konala 4 jednání RM :
4. jednání RM        24.02.2015         usn. č. 134 až 170    5 ukl. – 3 spln. - 2 rozprac.
5. jednání RM        10.03.2015         usn. č. 171 až 209    7 ukl. – 5 spln. - 2 rozprac.
6. jednání RM        24.03.2015         usn. č. 210 až 254    7 ukl. –  2 spln. –5 rozprac.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 2.zasedání ZM 18.02.2015 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů –  1 spl.  – 5 rozprac.:
VII.    u k l á d á
1.    RM předložit na příští jednání ZM přehled o čerpání finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro klub důchodců v Lysé nad Labem a Litoli nejlépe za poslední tři roky. Současně s tímto přehledem předložit využití klubovny v Domě s pečovatelskou službou a zprávu doplnit o informaci finančního odboru, kolik finančních prostředků město doplácí na provoz Domu s pečovatelskou službou.
Projednáno v RM 24.03.2015, v programu ZM 01.04.2015 – bod č.17.

2.    RM předložit komplexní návrh na vypořádání majetkových vztahů v lokalitě ul. Dolejší, Lysá n. L., Litol.
Řeší paní Javorčíková, zpráva projednána v RM 24.03.2015. Je objednán geometrický plán, po zaměření bude výsledek předložen do RM a ZM.

3.    RM připravit během roku 2015 návrh na úpravu lipové aleje v Pivovarské ulici, projednat ho s orgány státní správy a s veřejností a uskutečnit akci v nejbližším možném termínu.
Rozpracováno, řeší odbor SMI s odborem ŽP.

4.    Starostovi a místostarostovi města zahájit jednání se
- Státním pozemkovým úřadem ČR,
- Správou železniční a dopravní cesty, s. p.,
- Národním památkovým úřadem ČR,
- Povodím Labe, st. p.,
    o podmínkách převodu nebo pachtu jejich pozemků v trase budoucího obchvatu na město Lysá nad Labem, s tím, že zprávu o jednáních předloží na příštím jednání ZM.
Rozpracováno – řeší pan starosta, informace podá ústně 01.04.2015.

5.    Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města projednat pravidla pro výkup pozemků v trase obchvatu města Lysá nad Labem, s tím, že zprávu předloží na jednání ZM do 30.06.2015.
Rozpracováno, řeší výbor pro dostavbu obchvatu – bude v ZM 24.06.2015.

6.    RM předložit návrh nové OZV o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů do 30.06.2015.
Rozpracováno, řeší tajemník – bude v ZM 24.06.2015.


Na 9.zasedání ZM 17.12.2014 byly uloženy 4 ukládací  body –  2 spl.  – 2 rozprac.:
III.    u k l á d á
1.     RM, aby se problematikou případné výstavby kulturního domu a ZUŠ zabývala a výsledky jednání sdělila na nejbližším jednání ZM v roce 2015.
Rozpracováno – řeší pan starosta, informace podá ústně 01.04.2015.

2.    RM
    a) zjistit všechny náležitosti, které jsou nutné pro založení a provoz domu dětí a mládeže jako příspěvkové organizace kraje či města a pro zápis takové organizace do školského registru,
        b) prověřit možnosti rekonstrukce domu č. p. 13 na náměstí B. Hrozného pro potřeby domu dětí a mládeže, popřípadě pro jiné účely, v souladu s podmínkami památkové ochrany a včetně odhadu finančních nákladů a možného financování,
        c) předložit zprávu k tomuto záměru s návrhem dalšího postupu na zasedání zastupitelstva v dubnu 2015.
Rozpracováno – řeší paní Dr. Bodnárová ve spolupráci s panem starostou. Dne 23.03.2015 proběhla schůzka s ředitelkou DDM Nymburk. Z hlediska památkové ochrany je využití domu č.p. 13 možné jak pro děti, tak pro seniory, případně v kombinaci. NPÚ požaduje studii využitelnosti objektu.
 
Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů –  6 spl.  – 5 rozprac.:
IV.    u k l á d á
1.     RM, aby zajistila přepracování projektu na vybudování kanalizace v městské části Dvorce a zabezpečila podání žádosti o dotaci na vybudování vodovodu a kanalizace v městské části Byšičky a kanalizace v městské části Dvorce.
Rozpracováno – řeší paní Vlastová. Dne 25.3.2015 byla zveřejněna zakázka na úpravu PD Kanalizace Dvorce. V Byšičkách bude veřejné projednání akce dne 22.04.2015.

5.    RM předložit návrh nového Jednacího řádu ZM Lysá n. L. do 30.06.2015.
Rozpracováno – připomínky shromažďuje paní Šťastná.

6.    RM zajistit potřebné podklady pro rozhodnutí ve věci zakoupení řezeb (soch) od p. Bernarda Knápka.
Ing. Eliška zprostředkoval kontakt na znalce, dne 14.02.2015 proběhlo setkání u pana Knápka. Dne 11.03.2015 byl posudek doručen na podatelnu a dne 24.03.2015 projednán v RM s návrhem na úpravu rozpočtu. V případě schválení úpravy bude jednat p. Ing. Eliška s p. Knápkem o prodeji.

9.    Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.
Průběžnou informaci podal pan starosta na RM 10.02.2015.

10.    Místostarostovi města
a) zahájit jednání o výkupu nebo směně pozemku p. č. 35/2, k. ú. Litol, nacházející se v Litoli v ulici K Borku, za účelem vybudování zpevněné komunikace,
Návrh projednán v RM 24.03.2015, v programu ZM 01.04.2015 – bod č. 2.
    b) zahájit s majitelem jednání o výkupu nebo směně části pozemku p. č. 23/7, k. ú. Lysá n. L., nacházející se v Lysé nad Labem v ulici Za Zámkem, za účelem dokončení zpevněné komunikace.
Rozpracováno, řeší Ing. Eliška.

7.zasedání ZM 05.11.2014 – ustavující, nebylo přijato žádné ukládací usnesení.

Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací  body –  2 spl.  – 1 rozprac.:
III. u k l á d á
3.    Tajemníkovi města zajistit podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle předloženého návrhu.
Rozpracováno, postupně řeší paní Javorčíková.

Na 5.zasedání ZM 03.09.2014 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů –  5 spl.  – 1 rozprac.:
IV. u k l á d á
5.     Starostovi města projednat se statutárním orgánem Státního statku Jeneč v likvidaci možnost koupě jejich pozemků v katastru města Lysá nad Labem včetně kupní ceny a dalších podmínek.
K datu 21.11.2014 byly vyjasněny pozemky, na nichž neváznou žádná zástavní práva a lze je prodat městu. Jednání pokračuje, znalec zpracovává posudek. Stav trvá i ke dni 24.03.2015.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů –  5 spl.  – 1 rozprac.:
IV. u k l á d á
5.     b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,
Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.
    e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,
Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 3.zasedání ZM 14.05.2014 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů –  6 spl. – 0 rozprac.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5  ukládacích  bodů –  3 spl.  – 2 rozprac.:
IV. u k l á d á
2.    RM
    a) prověřit aktuálnost koncepce péče o zeleň,
Řeší Ing. Kopecký a I.Koštířová (SMI) – úkol trvá. Koncepce péče o zeleň bude zpracována vlastními silami odborníků na úřadě během období vegetačního klidu v zimě 2014-2015.
    b) prověřit nájemní smlouvy na zemědělské pozemky města se zaměřením na zjištění existence polních cest.
Rozpracováno - řeší paní Javorčíková.
5.    Starostovi města
    a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,  
Rozpracováno – řeší p. starosta. Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2014 finančními zdroji. RWE chce změnit nájemní smlouvu, bylo projednáno v RM 25.11.2014. Rada konstatovala, že návrh je pro město nevýhodný, proto znovu navrhla, že plynovod odprodá – viz RM 25.11.2014, usn. č. 642. Toto usnesení bylo firmě RWE odesláno, do 24.03.2015 bez odpovědi.

Na 1.zasedání ZM 19.02.2014 bylo uloženo  7 ukládacích  bodů –  5 spl.  –  2 rozprac.:
ZM …VI. u k l á d á
2.    RM zahájit práce na zpracování projektové dokumentace na rozšíření kapacity pavilonu D ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.
Řeší paní M. Šulcová. Úprava PD byla zadána Ing. arch. Kapičkovi, doplnění projektu o podmínky požární bezpečnosti bylo hotovo do 21.11.2014. V týdnu od 1.12.2014 byla podána žádost o dotaci. K datu 09.03.2015 došlo od MF ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši  5 169 tis. Kč.


Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5  ukládacích  bodů –  4 spl.  –  1 rozprac.:
ZM…III. u k l á d á

3.     Starostovi města požádat SPÚ o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.
Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby. Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod obou pozemků. K 24.03.2015 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.

Na 9.zasedání ZM 27.11.2013 bylo uloženo 5  ukládacích  bodů –  5 spl.  –  0 rozprac.

Na 8.zasedání ZM 16.10.2013 bylo uloženo 7  ukládacích  bodů –  7 spl.  –  0 rozprac.:

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl  uložen žádný  ukládací  bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9  ukládacích  bodů –  6 spl.  –  3 rozprac.:
ZM …IV. u k l á d á
2.    RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.
Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek  pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do února 2015 s úřadem nekomunikoval. V březnu 2015 podal pan Cicu žádost o odstranění černé stavby – kanalizace – na svém pozemku. Jeho tvrzení se nezakládá na pravdě, jedná s ním p. Ing. Eliška.

4.    RM smlouvu na poskytnutí dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318  bezprostředně po jejím doručení na MěÚ Lysá n. L. předložit členům ZM Lysá n. L.
Smlouva k 11.02.2015 nebyla doručena. Dodavatelská firma dokončila stavbu v září 2014. Poskytovatel dotace – Státní fond životního prostředí - si vyžádal dokumentaci veřejné zakázky a od 8/2014 probíhá kontrola. Potom bude smlouva městu uvolněna. Jde o typovou smlouvu, kde se mění termíny, částky a názvy. Dne 14.11.2014 projektová manažerka urgovala dodání smlouvy. SFŽP sdělil, že kontrola stále není ukončena, obdobných projektů mají více. Byla změněna směrnice a prodloužen termín pro předání veškeré dokumentace. Dne 09.02.2015 předalo město na vyžádání SFŽP duplikáty některých již předaných dokumentů. Do 24.03.2015 není ze SFŽP žádný výstup, tj. ani dotace.

7.    Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.
Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem Bernartem, firma Systematica. V nové radě města převzal úkol pan Ing. Petr Eliška. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravuje vypsání dotačního titulu na jaro 2015, dotace by pokryla 85% nákladů. MMR obdržel z Lysé seznam 3 vytipovaných pozemků, kde by stavba mohla stát. Všechny jsou v majetku ČD, resp. SŽDC. MMR intervenuje, aby byly pozemky pro stavbu poskytnuty bezplatně, příp. za symbolickou cenu. O vývoji situace je průběžně informována RM.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4  ukládací  body – 3 spl.  – 1 trvalý:
ZM …IV. u k l á d á
1.    Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.
                                                                                                           Termín: úkol trvalý

Na 4.zasedání ZM 15.05.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl.  – 0 rozprac.

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl.  – 1 rozprac. - 1 trvalý:
ZM …IV. u k l á d á
1.    Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.
       Úkol trvalý.

4.    Tajemníkovi, aby po schválení novely zákona o obcích předložil aktualizovanou zprávu o možnostech pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města.
      Úkol trvá – do doby schválení novely zákona o obcích.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.
IV. u k l á d á
7.    RM:
    c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.
    Body a), b) byly splněny, odbor SMI připravuje řešení bodu c).

Plnění usnesení RM :
Kontrolní zpráva
4.jednání RM 24.02.2015 –  usn.č. 134 až  170,   37 bodů
.                        5 ukládacích  bodů  –     3 splněny - 2 rozpracovány                                 .    
Usnesení č. 140
Rada města     III. u k l á d á
odboru SMI vyzvat pí Ing. Šolcovou k uzavření nájemní smlouvy na užívání části městského pozemku (chatová osada u Vesláku).
Termín: ihned
Řeší paní Javorčíková, výzva paní Ing. Šolcové odeslána dne 02.03.2015.

Usnesení č. 144
Rada města  II. u k l á d á
odboru SMI přezkoumat možnost přemístění jednoho vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP a ZTP/P na komunikaci na Náměstí B. Hrozného z jedné strany na druhou.
                        Termín: ihned
Řeší paní Vrbová, návrh odeslala a čeká se na vyjádření DI Nymburk.

Usnesení č. 155
Rada města   II. u k l á d á
1) komisi pro cestovní ruch, aby zjistila, kolik by od příštího roku stál provoz parníku, např. při zastávce 1x za týden,
Termín: ihned
Diskuse proběhla v RM 24.03.2015, podle podkladů je odhadovaná cena za 1 den plavby lodi (v rozsahu 8 hodin) asi 20 tis. Kč.

2) místostarostovi prověřit možnost připojení města Lysá n. L. k Memorandu k rozvoji vodního turismu na Labi.
Termín: ihned
Projednáno v  RM 10.03.2015 – bod č.22

Usnesení č. 164
Rada města II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit RM finanční náročnost navrhovaných změn ve Směrnici č. 4/2015 Organizační řád.
Termín: 10.03.2015
Projednáno v RM 10.03.2015 – bod č. 33, následně úprava rozpočtu v ZM 01.04.2015.

Usnesení č. 168
Rada města     II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK, aby stavební komisi dala na vědomí stavební záměry vlastníka Karlova a plány na opravu Králíčkovy vily.
Termín: příští jednání stavební komise
Podklady k výše uvedeným stavebním akcím budou předloženy stavební komisi k nahlédnutí dne 13.04.2015.

Kontrolní zpráva
5.jednání RM 10.03.2015 –  usn.č. 171 až  209,   39 bodů
.                        7 ukládacích  bodů  –  5 splněno - 2  rozpracovány                                  .    
Usnesení č. 188
Rada města
I. s c h v a l u j e
1) ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (lékárny) v č. p. 176, Masarykova, Lysá n. L., ze dne 01.02.2015, se Šporkovou lékárnou, s. r. o., dohodou, příp. výpovědí k 31.03.2015,
2) ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (lékárny) v č. p. 1102, Masarykova, Lysá n. L., ze dne 01.02.2015, s Centrem zdraví Milovice, s. r. o., dohodou, příp. výpovědí k 31.03.2015,
3) zveřejnění záměru na prodloužení stávající nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru (lékárny) v č. p. 176, Masarykova, Lysá n. L., se Šporkovou lékárnou, s. r. o., do 31.12.2015, v případě, že bude uzavřena dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, ze dne 01.02.2015,  
Termín: 16.03.2015
II. u k l á d á
1) p. starostovi a p. místostarostovi s oběma nájemci projednat ukončení výše uvedených Smluv a uzavřít příslušnou dohodu,
    Termín: 16.03.2015

2) p. místostarostovi předložit radě města nové záměry na pronájem výše uvedených nebytových prostor – lékáren v č. p. 176 a č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L.
Termín: 30.04.2015
Problematika lékáren projednána v RM 24.03.2015, bod č. 24,  usn. č. 188 zrušeno, schváleno usn. č. 217 - zveřejnění nových záměrů na pronájem obou lékáren.


Usnesení č. 198
Rada města    II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK vypovědět Smlouvu o spolupráci města Lysá nad Labem a MS development, s. r. o., uzavřenou dne 24.11.2014.  
Termín: ihned
Paní Uhlířová sdělila usnesení  zástupci MS development telefonicky po jednání RM, dne 24.03.2015 zaslala písemné znění.

  Usnesení č. 199
Rada města     II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK zapracovat změny navržené komisí do Kritérií pro umísťování žadatelů do DPS.                                                                                                                Termín: ihned
Rozpracováno, řeší paní Uhlířová, bude v RM 07.04.2015.

Usnesení č. 201
Rada města    II. u k l á d á
finančnímu odboru ve spolupráci s odborem ŠSVZaK pro ZM doplnit současný stav finančních prostředků rezervního fondu u jednotlivých příspěvkových organizací.
                                        Termín: 01.04.2015
V programu ZM 01.04.2015 – bod č. 13.

Usnesení č. 202
Rada města   II. u k l á d á
p. starostovi připravit úpravu rozpočtu města na rok 2015 ve smyslu předloženého návrhu na změnu organizační struktury úřadu dle Směrnice č. 4/2015.
Termín: 24.03.2015
V programu ZM 01.04.2015 – bod č. 13.

Usnesení č. 204
Rada města   II. u k l á d á
odboru SMI instalovat technické zařízení ve smyslu diskuze z RM po dohodě na náklady  žadatele - Petra Veselého č. 615/1 v Masarykově ulici.
                Termín: ihned
Řeší Ing. Kopecký a paní Vlastová, dne 25.03.2015 proběhlo jednání s p. Veselým.

Usnesení č. 207
Rada města     II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit OZV č. 2/2015,  o místním poplatku z ubytovací kapacity, ZM dne 01.04.2015 ke schválení.
Termín: 01.04.2015
V programu ZM 01.04.2015 – bod č. 5.


Kontrolní zpráva
6.jednání RM 24.03.2015 –  usn.č. 210 až  254  ,   45 bodů
.                        7 ukládacích  bodů  –     2 splněny -    5 rozpracováno                                  .    
Usnesení č. 210
Rada města   II. u k l á d á
komisi dopravy zrealizovat navrženou anketu s obyvateli Lomu a Hrabanova k řešení ulice Komenského.                                                                                              Termín: 30.06.2015
Rozpracováno – řeší komise dopravy.

Usnesení č. 214
Rada města    III. u k l á d á  
odboru SMI předložit k právnímu posouzení i hospodářskou smlouvu, kterou město výše uvedený dům (č. p. 930 v Lysé n. L.) získalo.                                                      Termín: ihned
Rozpracováno – řeší odbor SMI.

Usnesení č. 229
Rada města    II. u k l á d á
odboru SMI předložit na příští jednání RM informaci na jakou částku byla uzavřena původní smlouva o dílo na revitalizaci klášterních teras s firmou TOGET, s. r. o., Nežárská 618, 198 00 Praha 9a přehled jednotlivých etap oprav vč. finančního vyjádření a víceprací.
Termín: 07.04.2015  
Rozpracováno – řeší odbor SMI.

Usnesení č. 232
Rada města    II. u k l á d á
odboru SMI předložit RM plán oprav a investic bytového fondu v Lysé n. L. a v Milovicích – Mladé na rok 2015 (vedlejší hospodářská činnost).
Termín: 07.04.2015
Rozpracováno – řeší odbor SMI.

Usnesení č. 242
Rada města    II. u k l á d á
p. tajemníkovi projednat návrh „Dodatku“ (spočívající ve snížení odvodu na 20 %),s firmou Czech Radar.
Termín: 21.04.2015
Rozpracováno – řeší tajemník.

Usnesení č. 244
Rada města     II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit informativní zprávu o vyřizování petic a stížností a žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014   na zasedání ZM dne 01.04.2015.
V programu ZM 01.04.2015 – bod č. 18.

Usnesení č. 247
Rada města
II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit ZM dne 01.04.2015 návrh na likvidaci Ekologické spalovny Lysá nad Labem, s. r. o., IČ: 48953253,
Termín: 01.04.2015
V programu ZM 01.04.2015 – bod č. 14.

Do ostatních informací:
Od 02.03.2015 byl zahájen další ročník veřejně prospěšných prací, z  Úřadu práce ČR město získalo 9 pracovních míst. Nelze opakovaně zaměstnávat tytéž osoby, proto byl nástup zaměstnanců spojen s problémy a během března nastoupilo 6 zaměstnanců. Zbývající místa budou obsazena od 01.04.2015.

25.03.2015     M. Dvořák
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.