+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Kontrolní zpráva pro  2. zasedání  ZM dne  18.02.2015

Od začátku roku 2015  se konalo 1 mimořádné zasedání ZM a  4 jednání RM :
1. jednání RM        13.01.2015         usn.č. 1 až 48     6 ukl. – 3 spln. - 3 rozprac.
1. mimoř. jednání RM 14.01.2015   usn. č. 49      0 ukl.
2. jednání RM        27.01.2015        usn.č. 50 až 82    9 ukl. –  2 spln. – 7 rozprac.
1. mimořádné zasedání ZM 28.01.2015 – žádné ukládací usnesení
3. jednání RM        10.02.2015         usn.č.83 až 133   3 ukl. – 1 spln. - 2 rozprac.

Plnění usnesení zastupitelstva města:

Na 9.zasedání ZM 17.12.2014 byly uloženy 4 ukládací  body –  2 spl.  – 2 rozprac.:
III.    u k l á d á
1.     RM, aby se problematikou případné výstavby kulturního domu a ZUŠ zabývala a výsledky jednání sdělila na nejbližším jednání ZM v roce 2015.
Rozpracováno – řeší pan starosta.
2.    RM
    a) zjistit všechny náležitosti, které jsou nutné pro založení a provoz domu dětí a mládeže jako příspěvkové organizace kraje či města a pro zápis takové organizace do školského registru,
        b) prověřit možnosti rekonstrukce domu č. p. 13 na náměstí B. Hrozného pro potřeby domu dětí a mládeže, popřípadě pro jiné účely, v souladu s podmínkami památkové ochrany a včetně odhadu finančních nákladů a možného financování,
        c) předložit zprávu k tomuto záměru s návrhem dalšího postupu na zasedání zastupitelstva v dubnu 2015.
Rozpracováno – řeší paní Dr. Bodnárová ve spolupráci s panem Ing. Kopeckým.
3.    Tajemníkovi ve spolupráci s odborem životního prostředí připravit návrh nové OZV o odpadech, která vychází ze zákona č. 229/2014 Sb., projednat v RM v lednu 2015 a předložit ZM ke schválení.
Zařazeno v programu ZM 18.02.2015 – bod č.11.
4.    a) Starostovi města odeslat připomínky k textu strategie ITI PRAHA,
Dopis odeslán.
b) Starostovi města zahájit jednání s Českými drahami, a. s. (ČD), a Správou železniční a dopravní cesty, s. o. (SŽDC), o podmínkách realizace nového parkoviště P+R v blízkosti železniční stanice jako projektu ITI PRAHA,
Parkoviště P+R zařazeno v projektech ITI Praha.
    c) Starostovi města zahájit jednání s hejtmanem, Středočeským krajem a Krajskou Správou a údržbou silnic o realizaci obchvatu města Lysá nad Labem a o rekonstrukci napojení silnice II/272 na dálnici D11 jako projektu ITI PRAHA.
Starosta jednal na KÚ v prosinci 2014 a následně 10.01.2015, informaci podal na RM 10.02.2015.

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů –  6 spl.  – 5 rozprac.:
IV.    u k l á d á
1.     RM, aby zajistila přepracování projektu na vybudování kanalizace v městské části Dvorce a zabezpečila podání žádosti o dotaci na vybudování vodovodu a kanalizace v městské části Byšičky a kanalizace v městské části Dvorce.
Rozpracováno – řeší paní Vlastová.
4.    RM zajistit zpracování Programu: Zabezpečení oslav 100. Výročí prezentace vyluštění Chetitského písma prof. B. Hrozným v roce 2015 nejpozději do prvního zasedání ZM v roce 2015.
Zpráva podána na RM 10.02.2015 – řešeno menšími dílčími aktivitami.
5.    RM předložit návrh nového Jednacího řádu ZM Lysá n. L. do 30.06.2015.
Rozpracováno – připomínky shromažďuje paní Šťastná.
6.    RM zajistit potřebné podklady pro rozhodnutí ve věci zakoupení řezeb (soch) od p. Bernarda Knápka.
Ing. Eliška zprostředkoval kontakt na znalce, dne 14.02.2015 bude u pana Knápka. Následně zpracuje posudek.
7.    RM, aby předložila vyhodnocení dosavadního plnění Strategického plánu rozvoje města Lysá n. L. na první zasedání ZM v roce 2015.
V programu ZM 18.02.2015- bod č. 39.
8.    RM projednat s DI PČR a dopravní komisí možnost umístění lavičky u zastávky BUS v ul. Masarykova, Lysá n. L., a v případě kladného vyjádření zajistit instalaci lavičky.
Projednáno a schváleno v RM 10.02.2015.
9.    Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.
Průběžnou informaci podal pan starosta na RM 10.02.2015.
10.    Místostarostovi města
a) zahájit jednání o výkupu nebo směně pozemku p. č. 35/2, k. ú. Litol, nacházející se v Litoli v ulici K Borku, za účelem vybudování zpevněné komunikace,
Záměr zveřejněn.
    b) zahájit s majitelem jednání o výkupu nebo směně části pozemku p. č. 23/7, k. ú. Lysá n. L., nacházející se v Lysé nad Labem v ulici Za Zámkem, za účelem dokončení zpevněné komunikace.
Rozpracováno, řeší Ing. Eliška.
11.    RM předložit zprávu k pronájmu zemědělských pozemků města na prvním řádném zasedání zastupitelstva roku 2015.
V prrgramu ZM 18.02.2015 – bod č. 34.

7.zasedání ZM 05.11.2014 – ustavující, nebylo přijato žádné ukládací usnesení.

Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací  body –  2 spl.  – 1 rozprac.:
III. u k l á d á
3.    Tajemníkovi města zajistit podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle předloženého návrhu.
Rozpracováno, postupně řeší paní Javorčíková.

Na 5.zasedání ZM 03.09.2014 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů –  5 spl.  – 1 rozprac.:
IV. u k l á d á
5.     Starostovi města projednat se statutárním orgánem Státního statku Jeneč v likvidaci možnost koupě jejich pozemků v katastru města Lysá nad Labem včetně kupní ceny a dalších podmínek.
K datu 21.11.2014 byly vyjasněny pozemky, na nichž neváznou žádná zástavní práva a lze je prodat městu. Jednání pokračuje, znalec zpracovává posudek.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů –  5 spl.  – 1 rozprac.:
IV. u k l á d á
5.     b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,
Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.
    e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,
Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 3.zasedání ZM 14.05.2014 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů –  6 spl. – 0 rozprac.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5  ukládacích  bodů –  3 spl.  – 2 rozprac.:
IV. u k l á d á
2.    RM
    a) prověřit aktuálnost koncepce péče o zeleň,
Řeší Ing. Kopecký a I.Koštířová (SMI) – úkol trvá. Koncepce péče o zeleň bude zpracována vlastními silami odborníků na úřadě během období vegetačního klidu v zimě 2014-2015.
    b) prověřit nájemní smlouvy na zemědělské pozemky města se zaměřením na zjištění existence polních cest.
Rozpracováno - řeší paní Javorčíková.
5.    Starostovi města
    a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,  
Rozpracováno – řeší p. starosta. Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2014 finančními zdroji. RWE chce změnit nájemní smlouvu, bylo projednáno v RM 25.11.2014. Rada konstatovala, že návrh je pro město nevýhodný, proto znovu navrhla, že plynovod odprodá – viz RM 25.11.2014, usn. č. 642. Toto usnesení bylo firmě RWE odesláno, do 10.02.2015 bez odpovědi.

Na 1.zasedání ZM 19.02.2014 bylo uloženo  7 ukládacích  bodů –  5 spl.  –  2 rozprac.:
ZM …VI. u k l á d á
2.    RM zahájit práce na zpracování projektové dokumentace na rozšíření kapacity pavilonu D ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.
Řeší paní M. Šulcová. Úprava PD byla zadána Ing. arch. Kapičkovi, doplnění projektu o podmínky požární bezpečnosti bylo hotovo do 21.11.2014. V týdnu od 1.12.2014 byla podána žádost o dotaci. K datu 11.02.2015 nedošla od MF ČR informace o poskytnutí dotace, ani že byl projekt vyřazen.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5  ukládacích  bodů –  4 spl.  –  1 rozprac.:
ZM…III. u k l á d á

3.     Starostovi města požádat SPÚ o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.
Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby. Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod obou pozemků. K 31.10.2014 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.

Na 9.zasedání ZM 27.11.2013 bylo uloženo 5  ukládacích  bodů –  5 spl.  –  0 rozprac.

Na 8.zasedání ZM 16.10.2013 bylo uloženo 7  ukládacích  bodů –  7 spl.  –  0 rozprac.:

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl  uložen žádný  ukládací  bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9  ukládacích  bodů –  6 spl.  –  3 rozprac.:
ZM …IV. u k l á d á
2.    RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.
Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek  pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do 10.02.2015 s úřadem nekomunikoval, a to ani po opakované urgenci.

4.    RM smlouvu na poskytnutí dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318  bezprostředně po jejím doručení na MěÚ Lysá n. L. předložit členům ZM Lysá n. L.
Smlouva k 11.02.2015 nebyla doručena. Dodavatelská firma dokončila stavbu v září 2014. Poskytovatel dotace – Státní fond životního prostředí - si vyžádal dokumentaci veřejné zakázky a od 8/2014 probíhá kontrola. Potom bude smlouva městu uvolněna. Jde o typovou smlouvu, kde se mění termíny, částky a názvy. Dne 14.11.2014 projektová manažerka urgovala dodání smlouvy. SFŽP sdělil, že kontrola stále není ukončena, obdobných projektů mají více. Byla změněna směrnice a prodloužen termín pro předání veškeré dokumentace. Dne 09.02.2015 předalo město na vyžádání SFŽP duplikáty některých již předaných dokumentů.

7.    Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.
Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem Bernartem, firma Systematica. V nové radě města převzal úkol pan Ing. Petr Eliška. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravuje vypsání dotačního titulu na jaro 2015, dotace by pokryla 85% nákladů. MMR obdržel z Lysé seznam 3 vytipovaných pozemků, kde by stavba mohla stát. Všechny jsou v majetku ČD, resp. SŽDC. MMR intervenuje, aby byly pozemky pro stavbu poskytnuty bezplatně, příp. za symbolickou cenu. O vývoji situace je průběžně informována RM.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4  ukládací  body – 3 spl.  – 1 trvalý:
ZM …IV. u k l á d á
1.    Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.
                                                                                                           Termín: úkol trvalý

Na 4.zasedání ZM 15.05.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl.  – 0 rozprac.

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl.  – 1 rozprac. - 1 trvalý:
ZM …IV. u k l á d á
1.    Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.
       Úkol trvalý.

4.    Tajemníkovi, aby po schválení novely zákona o obcích předložil aktualizovanou zprávu o možnostech pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města.
      Úkol trvá – do doby schválení novely zákona o obcích.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.
IV. u k l á d á
7.    RM:
    c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.
    Body a), b) byly splněny, odbor SMI připravuje řešení bodu c).

Plnění usnesení RM :

1.jednání RM 13.01.2015 –  usn.č. 1 až  48    48 bodů
.                         6 ukládacích  bodů  –     4 splněny -  2 rozpracovány                                  .      
Usnesení č. 4
Rada  města    III. u k l á d á
odboru SMI prověřit možnost vyhrazení parkovacího místa pro občany ZTP nebo ZTP/P naproti poště, a to v místě, kde je umístěn stojan na kola s tím, že by se stojan přemístil na roh přilehlé zeleně,
                Termín: 10.02.2015
Splněno, projednáno v RM 10.02.2015. Bude se řešit při revitalizaci zeleně.

Usnesení č. 5
Rada města     II. u k l á d á
odboru SMI nechat zpracovat na dům č. p. 930 v Lysé n. L., Sokolovská ul.,právní posudek, zda existuje možnost získat nemovitost do majetku města.
Termín: 24.03.2015
Rozpracováno – řeší JUDr. Drábek.

Usnesení č. 11
Rada města    II. u k l á d á  
odboru SMI předložit RM informaci, ve kterých domech v Milovicích – Mladé jsou v letošním roce naplánované hromadné výměny oken a kdy se výměny budou provádět, včetně přehledu, kolik oken již bylo vyměněno a kolik oken zbývá k výměně.        
Termín: 10.02.2015
Splněno – v RM 10.02.2015 – body č. 10, 11, 12.

Usnesení č. 31
Rada města        u k l á d á
finančnímu odboru ve spolupráci s finančním výborem stanovit kritéria pro vyhlášení výběrového řízení na nejvhodnějšího poskytovatele bankovních služeb u některých účtů a předložit je ke schválení RM.
Termín: 24.02.2015
Splněno, projednáno v RM 10.02.2015.

Usnesení č. 39
Rada města      II. u k l á d á
tajemníkovi předložit dopis petičního výboru ze dne 03.12.2014 zastupitelstvu města dne 18.02.2015 spolu s vyjádřením rady města k projednání.
Termín: 18.02.2015
V programu ZM 18.02.2015 – bod č. 11.

Usnesení č. 44
Rada města     u k l á d á
panu místostarostovi zajistit odborný posudek řezeb (soch) p. Bernarda Knápka.
Termín: 05.05.2015
Znalec navštíví pana Knápka dne 14.02.2015, posudek bude zpracován zhruba do 30 dnů.

2.jednání RM 27.01.2015 –  usn.č. 50 až  82    33 bodů
.                        9 ukládacích  bodů  –     2 splněny  -        6 rozpracováno                                  .      
Usnesení č. 51
Rada města  II. u k l á d á  
odboru SMI zrevidovat stávající PD na výstavbu komunikace v ul. Fuksova, chodníku po levé straně ulice, na přejezd vlečky, křížení s ulicí Na Vlečce a slepé pokračování ulice U Nové hospody, včetně inženýrských sítí.
                                    Termín: 31.08.2015
Rozpracováno, řeší paní O. Vlastová.

Usnesení č. 58
Rada města   III. u k l á d á
odboru SMI zaslat nájemcům orné půdy dopis s výzvou, aby se připojili k pozemkovým úpravám, jinak jim bude zaslána výpověď z nájemní smlouvy.
Termín: ihned
Splněno, dopisy odeslala paní Javorčíková dne 02.02.2015, nájemci pozváni na ZM 18.02.2015.

Usnesení č. 61
Rada města    I. u k l á d á  
odboru SMI při vypsání výběrového řízení na projekční práce u akcí: sportovní hala, hasičská zbrojnice, cyklostezka – ul. Dvorecká k sv. Václavu s odbočkou do Byšiček a na Řehačku, chodník + cyklostezka ul. Poděbradova, rekreační zóna Litol, komunikace Sídliště, požadovat specifikace provedených projekčních prací, rozsah prací a stupeň PD tak, jak bylo schváleno v RM,
Termín: 30.06.2015
Rozpracováno.

Usnesení č. 62
Rada města   II. u k l á d á
odboru SMI ve výběrovém řízení na opravu střechy ZŠ B. Hrozného (po schválení úpravy rozpočtu 2015)  použít hodnotící kritérium ekonomicky nejvýhodnější cenová nabídka a hodnotící kritéria s váhou: 1) Nabídková cena v Kč včetně DPH (váha kritéria – 50 %), 2) Termín dokončení díla (váha kritéria – 30 %), 3) Záruka na dílo (váha kritéria – 20 %).
Rozpracováno – zadání po 18.02.2015 po schválení úpravy rozpočtu.

Usnesení č. 66
Rada města     II. u k l á d á
komisi sociální a zdravotní zpracovat náplň práce stravovací komise vč. návrhu obsazení,
Termín: do 31.03.2015
Rozpracováno.

Usnesení č. 69
Rada města   II. u k l á d á
komisi pro rodinu, školství a kulturu předložit RM návrh budoucí podoby Listů.
Termín: 31.03.2015
Rozpracováno.Usnesení č. 74
Rada města    I. u k l á d á
dopravní komisi do konce dubna 2015 předložit návrhy na řešení zjednosměrnění lokality Kačín, zajištění provozu placeného parkování ve městě, řešení problémů s parkováním ve městě, rozšíření zpoplatněných komunikací v době výstav a vytipovat umístění dalšího stacionárního radaru.
Termín: do 30.04.2015
Rozpracováno.

Usnesení č. 78
Rada města     II. u k l á d á
tajemníkovi předložit upravenou OZV, o systému odpadového hospodářství, na příští jednání rady města.
Termín: 10.02.2015
V programu ZM 18.02.2015 – bod č. 22.

Usnesení č. 79
Rada města III. u k l á d á
městskému právníkovi, p. JUDr. Drábkovi, aby podal soudní návrh na likvidaci společnosti
Ekologická spalovna Lysá nad Labem, s.r.o.
Termín: 31.03.2015
Řeší JUDr. Drábek a tajemník. Dojde pravděpodobně k dohodě s jednateli Ekologické spalovny a společnost bude zrušena na valné hromadě.

Kontrolní zpráva
3.jednání RM 10.02.2015 –  usn.č. 83 až  133    51 bodů
.                        3 ukládací  body  –    3  splněny -        0 rozpracováno                                  .    

Usnesení č. 84
Rada města   III. u k l á d á
odboru SMI zapracovat schválenou změnu do Ceníku parkovacích známek pro rok 2015.
Splněno – změnu zapracovala paní Vrbová 11.02.2015.


Usnesení č. 85
Rada města   II. u k l á d á  
odboru SMI podat na MO žádost o bezúplatný převod oddělené části pozemku p. č. 2673/68, který je dle územního plánu určen k rozšíření komunikace, tzn. k zástavbě veřejně prospěšnou stavbou.
                                    Termín: ihned
Splněno – žádost podala paní Javorčíková 12.2.2015.

Usnesení č. 116
Rada města  II. u k l á d á
tajemníkovi předložit OZV č. 1/2015, o systému odpadového hospodářství,  ZM dne 18.02.2015 ke schválení.
                                                                                                                      Termín: 18.02.2015
Splněno, v programu ZM 18.02.2015 – bod č. 22.

 

Do ostatních informací:
Odbory úřadu a městská policie zpracovaly výroční zprávu o činnosti úřadu a MěP za rok 2014, která bude volnou přílohou Listů 3/2015. Tištěná verze zprávy bude k dispozici v městské knihovně, elektronická verze na stránkách města.

11.02.2015     M. Dvořák
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.