+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Kontrolní zpráva pro
2. zasedání ZM dne 09.04.2014

Od 1.zasedání ZM 19.02.2014
se konala 3 jednání RM :

4. jednání RM 25.02.2014 usn.č.108 až 133 2 ukl.
– 2 spln.

5. jednání RM 11.03.2014 usn.č.134 až 164 6 ukl.
– 5 spln. – 1 rozprac.

6. jednání RM 25.03.2014 usn.č.165 až 196 9
ukl. – 4 spln. – 3 rozprac. – 2 trv.

Plnění usnesení zastupitelstva
města:

Na 1.zasedání ZM 19.02.2014 bylo uloženo 7 ukládacích
bodů – 2 spl. – 5
rozprac.:

ZM ...VI. u k l á d á

1. Starostovi města projednat
otázku zajištění školní docházky v rámci Mikroregionu Polabí.

Bude se projednávat na příští schůzi
Mikroregionu Polabí v dubnu 2014.

2. RM zahájit práce na zpracování
projektové dokumentace na rozšíření kapacity pavilonu D ZŠ J. A. Komenského
Lysá n. L.

Řeší p. F. Blažek, úprava PD byla zadána Ing.
arch. Kapičkovi s termínem do 4/2014.

3. RM zprostředkovat schůzku
s projektantem (zpracovatelem variant výstavby nové tělocvičny při ZŠ TGM
Litol) s tím, že na schůzku budou kromě členů zastupitelstva přizváni i
zástupci Školské rady a ředitel ZŠ TGM Litol.

Schůzka naplánována na den 02.04.2014 od 17
hodin ve velké zasedací místnosti.

4. RM předložit ZM definitivní
znění dohody ve věci duplicitního vlastnictví pozemků mezi SDH Lysá n. L. a
Městem Lysá n. L. ke schválení.

V březnu obdržel SDH Lysá nad Labem návrh
geometrického plánu pro rozdělení pozemků. V průběhu dubna se SDH vyjádří,
zda s rozdělením souhlasí. Pak by mohla být k 15.05.2014 předložena smlouva ke schválení v ZM.

5. RM pokračovat v jednání
s vedením České pošty o opatřeních, jak zlepšit služby ČP pro občany
města, o výsledku informovat ZM a občany města.

Termín:
do 30.06.2014

Úkol trvá.

6. Starostovi města pozvat na příští
jednání ZM ředitele OŘ PČR Nymburk.

Ředitel P ČR Nymburk byl pozván – dostaví se
09.04.2014 v 17:30.

7. Stavebnímu úřadu provést po
zapsání změny obecní hranice změny v číslování budov a další potřebné
úkony.

Úkol trvá – po zapsání změny obecní hranice.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích
bodů – 1 spl. – 4
rozprac.:

ZM...III. u k l á d á

1. RM předložit na příští zasedání ZM zprávu o
aktuálním stavu prodeje bytů v domě č.p. 1517, Sídliště, Lysá n. L.,
včetně návrhu na další možný postup v této věci.

V prosinci 2013 byl prodán 1 byt. RM se zabývala
prodejem bytů v č.p. 1517 dne 25.02.2014, záměr byl znovu zveřejněn na
úřední desce a v Listech 4/2014, termín zveřejnění do 30.04.2014.

3.
Starostovi města požádat SPÚ o
bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá
n. L.

Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově
ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí
město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby.
Podklady zašle během 4/2014 paní Javorčíková na SPÚ.

4. Starostovi města požádat ÚZSVM ČR o
bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 313, 1569, 2209, 221/15,
2630/8, 3628/73, 3628/7, 1431, k. ú. Lysá n. L., na město Lysá nad Labem.

Úkol řeší paní Javorčíková. Probíhá jednání o druzích
pozemků, u pozemků se vztahem k vodnímu toku bude převod na Povodí Labe.
Další pozemek byl historickým majetkem církve, jeden pozemek je uvnitř areálu
JUNÁKa a bude přednostně nabídnut této organizaci. Město má šanci získat pouze
1 pozemek – se studnou v Žižkově ulici.

5. Ukládá
finančnímu výboru ve spolupráci s kontrolním výborem provést kontrolu
vynaložených nákladů a jejich účelnosti pro SDH Lysá n.L., Dvorce, Byšičky a
provedení obdobné kontroly u městských kin.

K 10.2.2014 předal
KV složení kontrolní skupiny, do konce března byla skupina doplněna o pana
Ježka z FV. Podklady pro kontrolu jsou připraveny.

Na 9.zasedání ZM 27.11.2013 bylo uloženo 5 ukládacích
bodů – 3 spl. – 2
rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Ukládá starostovi města provést všechny úkony
související se zápisem nové obecní hranice.

K datu 18.12.2013 byl návrh podán na Kat. úřad
Nymburk, KÚ zpracovává vyjádření.

4. RM rozpracovat podmínky a možnosti varianty
č. 2, tj. privatizace bytového fondu v Milovicích – Mladé cestou
privatizačního družstva (realitní faktoring).

Je rozpracováno, řeší Ing. Kopecký. Po jednání o
konkrétních dotačních titulech je situace komplikovaná Pro rok 2014 není reálné
uvažovat s prostředky za prodej bytů v Milovicích.

Na 8.zasedání ZM 16.10.2013 bylo uloženo 7 ukládacích
bodů – 3 spl. – 4
rozprac.:

ZM ...VII. u k l á d á

1. Stavebnímu úřadu pokračovat v procesu
dle požadavků stavebního zákona a správního řádu.

Je rozpracováno.

2. Starostovi
města požádat písemně Ministerstvo zemědělství ČR o bezúplatný převod pozemků
p.č. 612/31 o výměře 421 m2 a p.č. 3667/6 o výměře 665 m2,
které se nacházejí uvnitř sportovního areálu TK Slovan, na město Lysá nad
Labem.

Řeší paní Javorčíková, dopis odeslán 22.10.2013, čeká se
na odpověď. V lednu 2014 proběhlo u p. starosty jednání se zástupcem TK Slovan
p. Jirsou, Slovan si vyžádal čas na vyjádření k uvedenému záměru a
potvrdil, že o pozemek má Slovan zájem. V 4/2014 bude paní Javorčíková
urgovat MZe.

4. Starostovi
města provést všechny úkony související se zápisem nové obecní hranice.

Po schválení výměny pozemků mezi Přerovem a Lysou.
K datu 18.12.2013 byl návrh podán na Kat.úřad Nymburk.

5. RM doplnit návrh na úpravu obecní hranice
mezi městem Lysá nad Labem a obcí Přerov nad Labem.

Rozpracováno – návrh připravuje paní Javorčíková.
K datu 18.12.2013 byl návrh podán na Kat.úřad Nymburk.

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný
ukládací bod – zasedání se týkalo
ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích
bodů – 4 spl. – 5
rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o
zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava
Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI: bylo vytyčeno ochranné pásmo
o šířce 3 m. Od začátku prosince začalo jednání právníků obou stran o výši úhrady
věcného břemene. Dne 10.02.2014 proběhlo poslední jednání s p. Cicu na
odboru SMI, p. Cicu obdržel nabídku na odkoupení pozemku, město nabízí cenu 210
Kč/m2. Představy pana Cicu jsou podstatně vyšší, sdělil, že od
března má nového právníka a chce dále jednat o ceně.

4. RM smlouvu na poskytnutí
dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p.
1318" bezprostředně po jejím doručení na MěÚ Lysá n. L. předložit členům
ZM Lysá n. L.

Smlouva k 02.04.2014 zatím nebyla
doručena. Připravuje se PD na výběr dodavatele – ten by měl být znám do 6/2014,
aby zateplení školy bylo provedeno od poloviny června do konce prázdnin. Po
vysoutěžení ceny a dodavatelské firmy bude smlouva městu doručena.

5. a) RM zajistit vyhledání
dokladů k vlastnictví budovy městského WC v Sokolské ulici
v Lysé nad Labem,

SÚ zkompletoval podklady. Dne 12.11.2013 předala pí
Javorčíková podklady paní notářce. Od ledna 2014 se postupuje podle nového
občanského zákoníku, v dubnu notářka bude podávat žádost o zápis stavby a
pozemku do katastru.

b) starostovi města zajistit
zapsání vlastnického práva k tomuto majetku na Město Lysá nad Labem
v katastru nemovitostí do 31.12.2013.

Úkol rozpracován – následuje po splnění části
a).

7. Panu starostovi zahájit
jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se
prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem
s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních
kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P +
R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Proběhla 2 jednání p.starosty se členem
představenstva ČD Ing.Otavou, čeká se na vyjádření zástupců ČD. Možným řešením
je vybudování parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER. RM v lednu 2014
schválila 2 vytipovaná místa pro stavbu – na lyské a litolské straně.

8. RM:

b) vypsat výběrové řízení na
zajištění služeb útulku pro psy do konce roku 2013.

Úkol rozpracován – řeší odbor SMI, bylo
zveřejněno od 06.02.2014 do 17.02.2014. Přihlásil se jediný zájemce – stávající
nájemce VELAZ. Odbor SMI předloží zprávu do RM 22.04.2014 a následně 14.05.2014
do ZM.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací
body – 2 spl. – 1 rozprac. – 1
trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit
aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č.
106/1999 Sb., po každé změně.

Termín:
úkol trvalý

3. a)
tajemníkovi města dohledat doklady o trafostanicích města a zajištění zápisu
vlastnického práva města k těmto objektům v katastru nemovitostí,

b) starostovi
města zajistit po zápisu všech trafostanic jejich ocenění a zahájit jednání
s firmou ČEZ Distribuce, a. s., o jejich úplatném převzetí,

c) RM uplatnit vůči firmě ČEZ
Distribuce, a. s., nárok na nájem za trafostanice v majetku města zpětně 3
roky.

Řeší
tajemník ve spolupráci s paní Javorčíkovou a se stavebním úřadem. Byly zkompletovány
podklady pro 4 trafostanice:, 1) ve Dvorcích, 2) v ulici V Polích, 3)
v Brandlově ulici, 4) u Penny (Plusu). Na základě zjištěných skutečností se
čeká na zápis pozemků v případě 1) a 2), pak budou pozemky prodány ČEZu
Distribuce. U trafostanice č.3 je požádáno o zápis ve prospěch města, trafostanice
č. 4 se bude řešit po uzavření duplicity mezi městem a hasiči.

Na 4.zasedání ZM 15.05.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů –
4 spl. – 1 rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

4. RM:

a) zahájit do 31.12.2013 zápis městských
komunikací v lokalitě Nové sídliště do katastru nemovitostí,

b) provést kontrolu nájemních
smluv a věcných břemen na veřejná prostranství v této lokalitě a dát je do
souladu s nově zapsanými pozemky,

c) do konce roku 2013
prověřit vlastnictví pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví města,

d) vytvořit novou rozpočtovou
položku pro financování výše uvedených aktivit.

Rozpracováno,
řeší pí Javorčíková. V druhé polovině února geodet p. Vaníček zaměřil páteřní komunikaci a
zpracoval GP. V týdnu od 07.04.2014 bude podán návrh na zápis do katastru
nemovitostí.

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů –
7 spl. – 1 rozprac. - 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat
v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků
příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých
organizací k 31.12. daného roku.

Úkol
trvalý.

4. Tajemníkovi, aby po schválení
novely zákona o obcích předložil aktualizovanou zprávu o možnostech pořizování
videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města.

Úkol
trvá – do doby schválení novely zákona o obcích.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů –
8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:

a) na příštím zasedání ZM předložit
existující návrhy na řešení okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště
v Lysé nad Labem,

b) prověřit majetkové poměry
k pozemkům v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad
Labem, případně podniknout kroky vedoucí k vypořádání majetkoprávních
vztahů,

c) vypsat záměr na vyhledání investora
pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé
nad Labem.

Byly
zpracovány dva nové geometrické plány, paní Javorčíková řeší majetkoprávní
vztahy. Část veřejného prostranství je majetkem SÚS. Od 25.03 do 15.04. je
zveřejněn návrh na směnu pozemků, pak bude v 5/2014 předloženo do ZM.

Plnění usnesení RM :

Kontrolní zpráva

4.jednání RM
25.02.2014 – usn.č. 108 až 133
26 bodů

. 2 ukládací body
– 2 splněny – 0
rozpracováno
.

Usnesení č. 108

Rada města III. u k l á d á

odboru SMI zveřejnit opakovaný záměr na prodej bytu
č. 5 v č.p. 1517, Sídliště, Lysá n.L.dle usnesení ZM s tím, že
v záměru budou rozepsány výměry jednotlivých místností vč.
příslušenství a záměr bude zveřejněn i v Listech.

Termín: ihned

Záměr
byl zveřejněn 11.03.2014 podle pokynů RM, v Listech 4/2014, s termínem
přijímání nabídek do 30.04.2014.

Usnesení č. 131

Rada města II. ž á d á

p. starostu o účast na jednání stavební
komise dne 10.03.2014, o předložení PD na muzeum

B. Hrozného, Lysá n.L., stavební komisi a o projednání
bodů vzešlých z iniciativy členů

stavební
komise dne 10.02.2014.

Pan
starosta se jednání komise dne 10.03.2014 zúčastnil a informace poskytl.

Kontrolní zpráva

5.jednání RM
11.03.2014 – usn.č. 134 až 164
31 bodů

. 6 ukládacích bodů
– 5 splněno – 1
rozpracován
.

Usnesení č. 136

Rada města II. u
k l á d á

odboru SMI předložit
informaci, zda platná OZV Města Lysá n.L., o
místních poplatcích,

prominutí poplatku
umožňuje, a v případě, že to neumožňuje, navrhnout způsob řešení.

Termín: 25.03.2014

V programu RM 25.03.2014 –
bod č. 3.

Usnesení č. 152

Rada města II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK, aby u
České pošty, s. p., zjistil bližší
informace o nabízených službách

(přítisk na dopisnici,
přítisky na poštovní známky s kuponem podle přání zákazníka, nebo

„vlastní známka") včetně finančních nákladů.

Úkol trvá. Termín:
22.04.2014

Usnesení č. 157

Rada města II. u k l á d á

odboru
ŠSVZaK doplnit do zprávy informaci o finančním příjmu žadatele nebo rodiny ve

smyslu
Statutu Charitativního fondu
a informaci, kolik
finančních prostředků na nákup

invalidního vozíku (pro nezl. Václava Smolu)
chybí.

Termín: 25.03.2014

V programu RM 25.03.2014 –
bod č. 19.

Usnesení č. 158

Rada města II. u k l á d á

finančnímu odboru ve
spolupráci s odborem ŠSVZaK do
zprávy pro ZM doplnit informaci

o výši rezervních fondů
jednotlivých příspěvkových organizací.

Termín:
09.04.2014

V programu ZM 09.04.2014 –
bod č. 8.

Usnesení č.
162

Rada města II. u k l á d á

1) pí Ing. Novotné, odbor dopravy, aby zpracovala záznam z jednání ohledně
dopravního

řešení v Jedličkově ul. u p. Paulíka,
které proběhlo u p. starosty, a předala ho odboru VV,

2) p. tajemníkovi ve spolupráci s pí
Ing. Polenovou zpracovat vyjádření k návrhu na zajiště-

ní transparentnosti účtů města a předat
ho odboru VV,

3) p. tajemníkovi zpracovat vyjádření
k návrhu na zajištění zveřejňování uzavřených smluv

mezi městem a jinými subjekty na
webových stránkách města a předat ho odboru VV,

4) odboru SMI a odboru ŽP zpracovat
vyjádření k návrhu na snížení prašnosti v Lysé n.L. a

předat ho odboru VV,

5) všem dotčeným pracovníkům
Města Lysá n.L. zpracovat přehled o podaných žádostech

města a
získaných dotací ze státních
dotačních programů a krajských
fondů za volební

období 2010 – 2014 a předat ho odboru
VV,

6) odboru VV doplnit výše
uvedené písemnosti k předkládaným materiálům p. T. Sedláčka

a Ing. P. Gregora do ZM dne 09.04.2014,

7) p. tajemníkovi odpovědět
p. T. Sedláčkovi a p. Ing. P. Gregorovi ve smyslu diskuse v

radě města.

Termín pro všechny výše uvedené úkoly:
25.03.2014

V programu ZM 09.04.2014 –
body č. 1 až 7.

Usnesení č. 163

Rada města

u k l á d á

pí Vlastové MSc. prověřit možnost získání dotace z programu zelená
úsporám na objekty ve vlastnictví města, a to č.p. 906, 176, 253, 47, 1370, 5 a
869 s tím, aby se na jeden objekt (postupně v uvedeném pořadí dle
důležitosti) požádalo o urychlené zpracování podkladů pro získání dotace.

Termín: ihned

V programu RM 25.03.2014 –
bod č. 28.

Kontrolní zpráva

6.jednání RM
25.03.2014 – usn.č. 165 až 196
32 bodů

. 9 ukládacích bodů
– 4 splněny
– 3 rozpracovány - 2 trvalé .

Usnesení č. 167

Rada města II. u k l á d á

p. tajemníkovi, aby zapracoval odsouhlasené úpravy OZV
č. 5/2013, o místních poplatcích a
předložil návrh nové OZV Města Lysá n.L. ke schválení RM.

Termín:
22.04.2014

Po konzultaci s MVČR
bude předloženo do RM 22.04.2014.

Usnesení č. 168

Rada města IV. u
k l á d á

odboru SMI přizvat
p. Ing arch. Janouška na příští jednání rady města.

Termín: 08.04.2014

V programu RM 08.04.2014.

Usnesení č. 171

Rada města II. u
k l á d á

odboru SMI napsat ZM podrobnější zdůvodnění
vzniku tak vysokého dluhu (dlužné
nájemné k bytu č. 22 v č.p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá).

Termín:
09.04.2014

V programu
ZM 09.04.2014 – bod č. 22.

Usnesení č. 172

Rada města II. u
k l á d á

1)
odboru SMI, aby podal návrh na vyklizení domu č.p. 381,
Za Zámkem, Lysá n.L.,

2)
zveřejnit znovu záměr na pronájem výše uvedeného bytu.

Termín: ihned

Záměr na pronájem zveřejněn dne
27.03.2014, trvá do 11.04.2014.

Návrh na vyklizení řeší JUDr.
Drábek.

Usnesení č. 178

Rada města II. u k l á d á

odboru SMI vyzvat
vlastníky nemovitosti č.p. 44
v ulici Dolejší ( pí Helenu Králíkovou a Marii Barvichovou) , aby
na připlocenou část obecního
pozemku p.č. 322/14, k.ú.
Litol, podali žádost o uzavření nájemní smlouvy či o odkup. Termín: 25.04.2014

Úkol
trvá.

Usnesení č. 189

Rada města
III. u k l á d á

odboru SMI ve spolupráci se
Správou budov (pí Crhovou) předložit:

1)
návrh na opravu
havarijního stavu střech na obytných domech v Milovicích – Mladé

včetně návrhu na finanční krytí,

2)
plán
oprav a údržby bytového fondu v Lysé n.L. (v rozpočtu vyčleněny 2 mil.
Kč),

3) plán oprav a údržby bytového fondu
v Milovicích (v rozpočtu vyčleněno 1,5 mil. Kč).

Termín:
22.04.2014

Úkol trvá.

Usnesení č.
191

Rada města II. u k l á d á

p. tajemníkovi předložit informativní zprávu o vyřizování petic a
stížností a žádostí dle zákona č.
106/1999 Sb. za rok 2013na zasedání ZM
dne 09.04.2014.

Termín:
09.04.2014

V programu
ZM 09.04.2014 – bod č. 29.

Usnesení č. 193

Rada města
II. u k l á d á

odboru dopravy sledovat
vývoj projednávání návrhu
nového územního plánu Milovic a

uplatnit
k němu připomínky dle stavební komise.

Termín: průběžně

Úkol trvalý.

Usnesení č. 196

Rada města II. u k l á d á

pí Vlastové O.
měsíčně informovat OV Byšičky
o postupu prací na splaškové kanalizaci a

vodovodu
v Byšičkách.

Termín:
průběžně

Úkol trvalý.

Do ostatních informací:

1) V rámci projektu „Podpora standardizace orgánu
sociálně-právní ochrany (OSPO) Lysá nad Labem" nastoupila po 2. kole výběrového
řízení Bc. Veronika Pokorná do odboru ŠSVZaK na dobu určitou – do
30.06.2015. Náklady na platy a vybavení budou hrazeny z projektu.

2) Další ročník VPP 2014 začal od března 2014.
V projektu je zařazeno 8 osob, náklady jsou hrazeny z ÚP (92%),
z rozpočtu města zbývajících 8%.

3) Pokračuje zkušební a testovací provoz nových stránek
města, správcem stránek jsou naši vlastní informatici.

4) Začalo jednání s vedením města Milovice na
poskytování služeb občanům Milovic v rámci projektu OSPO.

5) Dne 13.03.2014 proběhlo komunitní projednávání MAS Polabí
za účasti 32 osob. Informace na stránkách www.maspolabi.cz
a v Listech 5/2014.

02.04.2014 M. Dvořák
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.