+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Kontrolní zpráva pro  zasedání  ZM dne  03.12.2014

Od 6. zasedání ZM 01.10.2014  se konala  3 jednání RM :
19. jednání RM        21.10.2014         usn.č.578 až 605     1 ukl. – 0 spln. - 1 rozprac.
20. jednání RM        13.11.2014         usn.č.606 až 609     1ukl. –  1 spln.
21. jednání RM        25.11.2014         usn.č.610 až 662     9 ukl. – 0 spln. - 9 rozprac.

Plnění usnesení zastupitelstva města:
Na 6.zasedání ZM 01.10.2014 byly uloženy 3 ukládací  body –  1 spl.  – 2 rozprac.:
III. u k l á d á
1.    starostovi města:
    a) požádat hejtmana Středočeského kraje o zapojení autobusových linek Středočeské integrované dopravy a pravidelné autobusové dopravy v oblasti Lysé nad Labem do systému Pražské integrované dopravy (PID) z důvodu sjednocení a zpřehlednění dopravní obslužnosti v jednom systému a klíčovému významu železnice v oblasti, která je součástí PID od 1. 3. 2015 (celostátní změna jízdních řádů),
Dopis připravuje p. starosta.
    b) smluvně zajistit ostatní dopravní obslužnost na rok 2014 v rámci stávajících smluv na SID s dopravcem OAD Kolín a ROPID ve výši 674.100,- Kč (tj. 75 Kč/obyvatele).
Bod b) splněn podpisem smlouvy.

3.    Tajemníkovi města zajistit podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle předloženého návrhu.
Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.


Na 5.zasedání ZM 03.09.2014 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů –  3 spl.  – 3 rozprac.:
IV. u k l á d á
3.    OSMI, aby dopracoval Pravidla pro výkup a směnu pozemků v trase silničního obchvatu města ve smyslu diskuze ZM včetně toho, že bude zadáno zpracování vzorového znaleckého posudku (ocenění) pozemku ležícího v trase obchvatu.
Řeší tajemník a paní Javorčíková ve spolupráci s JUDr. Drábkem. Pro základní představu o ceně pozemku lze využít posudek z března 2013 na pozemky, které město kupovalo od soukromé osoby, pozemky (orná půda)  jsou na svahu pod Šibákem a určené pro stavbu obchvatu. Odhadní cena podle znalce činí 159 Kč/m2. Podle soupisu pozemků bude jasné, jaký druh pozemků v trase obchvatu převažuje a podle toho se určí vzorový posudek. Znalec doporučuje zpracovat posudek až v cenách roku 2015, protože dochází ke změně metodiky.
5.     Starostovi města projednat se statutárním orgánem Státního statku Jeneč v likvidaci možnost koupě jejich pozemků v katastru města Lysá nad Labem včetně kupní ceny a dalších podmínek.
K datu 21.11.2014 byly vyjasněny pozemky, na nichž neváznou žádná zástavní práva a lze je prodat městu. Jednání pokračuje, znalec zpracovává posudek.
6.    Starostovi města jednat o možnostech a podmínkách koupě pozemků p.č. 810/1, k. ú. Lysá n. L.,  o výměře 1505 m2 kategorie orná půda a p.č. 3485/4 o výměře 199 m2 kategorie ostatní plocha.
Podkladový materiál projednán v RM 30.9.2014, bude v ZM 3.12.2014.

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů –  4 spl.  – 2 rozprac.:
IV. u k l á d á

4.    Starostovi města vyžádat si od společníků firmy Ekologická spalovna Lysá nad Labem předložení daňových přiznání, výkazu zisku a ztrát, rozvahy, případně zprávy auditora, za poslední tři roky a na příští jednání předložit návrh na další postup v této věci.
Dne 30.06.2014 proběhlo jednání pánů Sosny a Meduny u starosty, který je informoval o projednání jejich návrhu v ZM 25.06.2014. Dne 29.10.2014 dodal p. Ing. Meduna požadované podklady. Do konce roku 2014 proběhne jednání za účasti JUDr. Drábka, kde se projednají možné způsoby ukončení činnosti Ekologické spalovny.
5.     b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,
Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SMI.
c) starostovi města projednat otázku budování obchvatu města a další silniční infrastruktury v rámci Mikroregionu Polabí s ostatními starosty měst a obcí,
Bylo projednáno a schváleno na valné hromadě Mikroregionu Polabí dne 2.10. 2014.
d) starostovi města oznámit Ministerstvu dopravy ČR záměr Mikroregionu Polabí usilovat o napojení na D11 včetně úsilí o získání dotací z Operačního programu doprava v letech 2014- 2020.
Úkol trvá.
    e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,
Úkol trvalý – zprávu bude předkládat tajemník.

Na 3.zasedání ZM 14.05.2014 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů –  6 spl.

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5  ukládacích  bodů –  2 spl.  – 3 rozprac.:
IV. u k l á d á
2.    RM
    a) prověřit aktuálnost koncepce péče o zeleň,
Řeší Ing. Kopecký a I.Koštířová (SMI) – úkol trvá. Koncepce péče o zeleň bude zpracována vlastními silami odborníků na úřadě během období vegetačního klidu v zimě 2014-2015.
    b) prověřit nájemní smlouvy na zemědělské pozemky města se zaměřením na zjištění existence polních cest.
Rozpracováno - řeší paní Javorčíková.
3.    Starostovi města podat písemnou žádost o převod pozemků MO ČR nacházejících se v katastru města na město Lysá nad Labem včetně žádosti o to, aby se MO ČR jako vlastník zemědělských pozemků přihlásilo k podpoře zahájení procesu pozemkových úprav v katastru města Lysá nad Labem.
Jednání o 2 pozemcích proběhlo v RM 07.06.2014 (pozemek mezi garážemi a regulační plynovou stanicí u Auto Tichý.) Byl zpracován odborný odhad ceny, projednáno v RM 15.07.2014. Na MO byl 17.07.2014 odeslán návrh na odprodej pozemku o výměře 201 m2 za 146 400,- Kč. V srpnu si MO vyžádalo doplňující informace, které paní Javorčíková obratem poskytla. Do 25.11.2014 nebyl návrh z MO doručen.
5.    Starostovi města
    a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,  
    b) informovat ZM do 31.08.2014 o výsledcích těchto jednání.
Rozpracováno – řeší p. starosta. Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu podloženo pro rok 2014 finančními zdroji. RWE chce změnit nájemní smlouvu, bylo projednáno v RM 25.11.2014. Rada konstatovala, že návrh je pro město nevýhodný, proto znovu navrhla, že plynovod odprodá – viz RM 25.11., usn. č. 642.

Na 1.zasedání ZM 19.02.2014 bylo uloženo  7 ukládacích  bodů –  5 spl.  –  2 rozprac.:
ZM …VI. u k l á d á
2.    RM zahájit práce na zpracování projektové dokumentace na rozšíření kapacity pavilonu D ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.
Řeší paní M. Šulcová. Úprava PD byla zadána Ing. arch. Kapičkovi, doplnění projektu o podmínky požární bezpečnosti bylo hotovo do 21.11.2014. V týdnu od 1.12.2014 bude podána žádost o dotaci.

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5  ukládacích  bodů –  4 spl.  –  1 rozprac.:
ZM…III. u k l á d á

3.     Starostovi města požádat SPÚ o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.
Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků v Čechově ulici bylo požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod. Podle vyjádření SPÚ musí město prokázat, že na pozemcích jsou (nebo budou) veřejně prospěšné stavby. Podklady zaslala během dubna 2014 paní Javorčíková na SPÚ a požádala o převod obou pozemků. K 31.10.2014 nebylo zasláno ze SPÚ konečné rozhodnutí.

Na 9.zasedání ZM 27.11.2013 bylo uloženo 5  ukládacích  bodů –  5 spl.  –  0 rozprac.

Na 8.zasedání ZM 16.10.2013 bylo uloženo 7  ukládacích  bodů –  7 spl.  –  2 rozprac.:

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl  uložen žádný  ukládací  bod – zasedání se týkalo ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9  ukládacích  bodů –  6 spl.  –  3 rozprac.:
ZM …IV. u k l á d á
2.    RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.
Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m2 , tj. sedminásobek  pořizovací ceny. Pan Cicu vyměnil několik právníků, od 6/2014 do 25.11.2014 s úřadem nekomunikoval, a to ani po opakované urgenci.

4.    RM smlouvu na poskytnutí dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318  bezprostředně po jejím doručení na MěÚ Lysá n. L. předložit členům ZM Lysá n. L.
Smlouva k 25.11.2014 zatím nebyla doručena. Byla vysoutěžena cena, dodavatelská firma dokončila stavbu v září 2014. Poskytovatel dotace – Státní fond životního prostředí - si vyžádal dokumentaci veřejné zakázky a od 8/2014 probíhá kontrola. Potom bude smlouva městu uvolněna. Jde o typovou smlouvu, kde se mění termíny, částky a názvy. Dne 14.11.2014 projektová manažerka urgovala dodání smlouvy. SFŽP sdělil, že kontrola stále není ukončena, obdobných projektů mají více. Byla změněna směrnice a prodloužen termín pro předání veškeré dokumentace.

7.    Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.
Projekt parkoviště P+R je zahrnut v seznamu tzv. metropolitních projektů, čeká se na vyjádření ČD. Projekt parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER je reálný, úřad je v kontaktu s panem Bernartem, f. Systematica. Podle jeho vyjádření připravuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dotační titul na leden 2015, dotace by pokryla 85% nákladů. MMR obdržel z Lysé seznam 3 vytipovaných pozemků, kde by stavba mohla stát. Všechny jsou v majetku ČD, resp. SŽDC. MMR intervenuje, aby byly pozemky pro stavbu poskytnuty bezplatně, příp. za symbolickou cenu. O vývoji situace je průběžně informována RM.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4  ukládací  body – 3 spl.  – 1 trvalý:
ZM …IV. u k l á d á
1.    Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.
                                                                                                           Termín: úkol trvalý

Na 4.zasedání ZM 15.05.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů – 5 spl.  – 0 rozprac.

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 7 spl.  – 1 rozprac. - 1 trvalý:
ZM …IV. u k l á d á
1.    Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.
       Úkol trvalý.

4.    Tajemníkovi, aby po schválení novely zákona o obcích předložil aktualizovanou zprávu o možnostech pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města.
      Úkol trvá – do doby schválení novely zákona o obcích.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac.
IV. u k l á d á
7.    RM:
    c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.
    Body a), b) byly splněny, odbor SMI připravuje řešení bodu c).

Plnění usnesení RM :
Kontrolní zpráva
19.jednání RM 21.10.2014 –  usn. č. 578 až   605       28 bodů
.                              1 ukládací  bod  –   0 splněno -     1 rozpracován            .      
Usnesení č. 605
Rada města  u k l á d á
odboru SMI předložit RM nové typizované smlouvy na byty a nebytové prostory.
                                    Termín: do konce 11/2014
Dne 12.11.2014 se konala přípravná porada odboru s JUDr. Drábkem. Odbor do 14.11.2014 připravil veškeré podklady, ale vzhledem k dovolené Dr. Drábka se kontrola konečného znění posunula a smlouvy budou předloženy do RM 9.12.2014.Kontrolní zpráva
20.jednání RM 13.11.2014 –  usn.č. 606 až   609       4 body
.                              1 ukládací  bod  –   1 splněn -                                                    .      
Usnesení č. 609
Rada města    III. u k l á d á
odboru vnitřních věcí
1) svolat pracovní schůzku členů zastupitelstva města k projednání návrhu rozpočtu města na rok 2015 na 03.12.2014 od 16:00 hodin,
2) prověřit u členů zastupitelstva města, zda je možné svolat 1. jednání ZM dne 03.12.2014 od 18:00 hodin.
Termín: ihned
Splnila pí Šťastná – souhlasné stanovisko od všech členů ZM.Kontrolní zpráva
21.jednání RM 25.11.2014 –  usn.č. 610 až  662       53 bodů
.                           9 ukládacích  bodů  –  0  splněno -   9 rozprac.                                               .      
Usnesení č. 619
Rada města  II. u k l á d á
odboru SMI předložit na příští jednání RM stanoviska všech sousedů pozemku pozemku p.č. 64/1, cca o vým. 166 m2, k.ú. Lysá n.L., ulice Kpt. Jaroše, u nemovitosti č.p. 1702/44.
Termín: 09.12.2014

Usnesení č. 620
Rada města    II. u k l á d á
p. místostarostovi napsat v tomto smyslu dopis vlastníkovi pozemku. (RM trvá na výkupu 2/3 pozemku p.č. 619/2, vým. 746 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., za cenu 100,- Kč/m2).
                                        Termín: 31.12.2014

Usnesení č. 623
Rada města   II. u k l á d á
odboru SMI prověřit, zda pozemek (p.č. 612/1 a 3667/3, cca o výměře 42 m2 v k. ú. Lysá n.L., ulice U Stadionu) před domem žadatele, na kterém by měla být provedena stavba chodníku, je v jeho vlastnictví, a případně navrhnout směnu pozemků.
                                    Termín: 15.12.2014

Usnesení č. 627
Rada města   u k l á d á
p. místostarostovi záležitost připlocených částí obec. pozemku p.č. 430/1, k.ú. Litol, chatová osada u Vesláku s vlastnicemi dotčených nemovitostí ještě projednat.
        Termín: 31.01.2015

Usnesení č. 629
Rada města   u k l á d á
p. místostarostovi zpracovat záměr na zveřejnění pronájmu nebytových prostor obou lékáren.
                                    Termín: do 31.12.2014


Usnesení č. 642
Rada města    II. u k l á d á
starostovi města vyvolat jednání o dalším postupu ve věci plynovodu v Milovicích se zástupci měst Čelákovice a Milovice.
        Termín: do 31.12.2014

Usnesení č. 655
Rada města   II u k l á d á
1) odboru SMI realizovat ve spolupráci s OAD Kolín během prosince 2014 zkušební provoz autobusové linky H55 Dvořákovou ulicí a ověřit průjezdnost pro autobus,
    Termín: do 31.12.2014
2) odboru SMI zjištěné poznatky vyhodnotit a předložit zprávu RM,
    Termín: do 15.01.2015
3) tajemníkovi městského úřadu předložit petici a návrh řešení do ZM na vědomí.
    Termín: 03.12.2014
Bod č. 3) - zařazeno v programu ZM 3.12.2014.

Usnesení č. 656
Rada města   III. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ předložit žádost pana Sosny zastupitelstvu města k projednání.
Termín: 03.12.2014
Zařazeno v programu ZM 3.12.2014.

Usnesení č. 659
Rada města   II. u k l á d á  
právníkovi města, JUDr. Drábkovi, podat žalobu na určení vlastníka stavby opěrné zdi pozemku  parc.č. 166 na pozemku parc.č. 332/1, vše k.ú. Lysá nad Labem, k soudu.
Termín: ihned

Do ostatních informací:
Město Lysá nad Labem obdrželo pozvání na den 4.12.2014 do budovy Karolina V Praze 1, kde proběhne vyhodnocení „ Zelená informacím 2014“ o nejlepší webové stránky měst o životním prostředí, kde město postoupilo do závěrečného hodnocení  mezi 30 nejlepších měst v ČR. Akce se zúčastní p. starosta a L. Horčička, ref odboru ŽP.

26.11.2014     M. Dvořák
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.