+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Výše odměn členů OVK

pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje (ZK) a příp. pro volby do Senátu Parlamentu ČR (v obcích zařazených do volebního obvodu č. 42, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá), které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020 (příp. II. kolo voleb do Senátu ve dnech 9. a 10. října 2020).

dle stavu ke dni 24. srpnu 2020

VÝŠE ZVLÁŠTNÍ ODMĚNY ČLENŮ OVK

ČLEN OVK

OBCE,

KDE SE KONAJÍ VOLBY POUZE DO ZK

OBCE, KDE SE KONAJÍ VOLBY DO ZK A SOUČASNĚ DO SENÁTU

odměna za souběh voleb do ZK a Senátu, I. kolo

odměna v případě, že se bude konat také II. kolo voleb do Senátu

předseda

2.700 Kč

3.100 Kč

4.100 Kč

místopředseda

2.600 Kč

3.000 Kč

4.000 Kč

zapisovatel

2.600 Kč

3.000 Kč

4.000 Kč

člen

2.300 Kč

2.700 Kč

3.400 Kč

V tabulce je vždy uvedena konečná částka pro konkrétní případ.


Právní předpisy, upravující výši nároku na zvláštní odměnu členů OVK:

·         Vyhláška č. 152/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

§ 17 Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty

 (1) Předsedovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna (dále jen „odměna“) ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise ve výši 1 800 Kč. V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje o 400 Kč.

(2) Konají-li se volby do zastupitelstev krajů v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise podle odstavce 1 o 400 Kč za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb konaných v souběhu i druhé kolo, zvyšuje se dále odměna o částku za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky nebo volby prezidenta republiky podle zvláštního právního předpisu.

(3) Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny podle odstavců 1 a 2 náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

(4) Odměnu podle odstavce 1 a 2 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 3 vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad. V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání okrskové volební komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavce 1 a 2 poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.

·         Vyhláška č. 233/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 234/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.

§ 12 Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty

(1) Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přísluší předsedovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise za výkon funkce zvláštní odměna22) (dále jen „odměna“) ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 1 800 Kč.

(2) Při volbách do Senátu Parlamentu České republiky přísluší předsedovi okrskové volební komise za výkon funkce odměna ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise odměna ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise odměna ve výši 1 800 Kč v případě, že volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním okrsku proběhly pouze v jednom kole. Za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky se odměna podle věty první zvyšuje předsedovi, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise o 1 000 Kč a ostatním členům okrskové volební komise o 700 Kč. V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje o dalších 400 Kč.

·         Zákon č. 350/2020 Sb., Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
§ 24 Nároky zapisovatelů komisí pro hlasování, členů sčítacích komisí a členů okrskových volebních komisí

(5) Pro volby se zvyšuje zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise podle příslušných volebních zákonů o 500 Kč.

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.