Členství v okrskové volební komisi - § 17 zákona o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do ZK“):

Členem může být:
• pouze státní občan České republiky
• který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let
• u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva
• který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková volební komise vytvořena

Delegování členů do okrskové volební komise kandidujícími stranami

• každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do středy 2. září 2020, do 16,00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku ve Středočeském kraji. V této lhůtě musí být delegace doručena, nikoliv pouze předána k poštovní přepravě.

• delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam: ¬
a) osobně doručí, o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí

b) zašle starostovi, a to v listinné podobě, případně v elektronické podobě (tj. prostřednictvím datové schránky nebo podepsán uznávaným elektronickým podpisem)

Seznam musí obsahovat údaje dle ust. § 17 odst. 3 zákona o volbách do ZK. Dále, pro usnadnění komunikace mezi obecním úřadem a členy komise, seznam může obsahovat nepovinné údaje, a to telefonní číslo člena, popřípadě náhradníka, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka, údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.

Školení - povinná účast

Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise jsou povinni zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování (§ 18 odst. 5 zákona o volbách do ZK). Pověřený obecní úřad zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a zajišťuje školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český statistický úřad, a informuje obecní úřad o účasti na těchto školeních dle § 13 odst. 1 písm. h) zákona o volbách do ZK.

V průběhu hlasování ve volební místnosti - Obecní úřad ve spolupráci se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti v průběhu hlasování bylo u každého člena okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj o tom, zda jej delegovala politická strana, politické hnutí nebo koalice anebo jmenoval starosta (§ 18 odst. 6 zákona o volbách do ZK).
V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise.
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.