+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

 UPOZORNĚNÍ

 

Občan jiného členského státu EU, má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území České republiky (tj. nejméně od 9. dubna 2014), nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 

Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

 

Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách na na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebu přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 do 16:00 hodin, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; to neplatí v případě, že občan jiného členského státu EU požádal o zápis do seznamu voličů pro volby de Evropského parlamentu na území České republiky již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 nebo 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky (těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na příslušném obecním úřadě).

 

Dne 13. dubna 2014 do 16.00 hodin lze žádosti osobně podávat na odboru vnitřních věcí prostřednictvím Městské policie Lysá n.L. (vstup z podloubí staré radnice Husovo náměstí 23, Lysá n.L.).

 

 

Šťastná Irena

 

vedoucí odboru vnitřních věcí

 

MěÚ Lysá nad Labem

 

 

 

 

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

pro občany jiných členských států EU podle § 29 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

 

 

Příjmení:

........................................................................................................................................

 

Jméno:

........................................................................................................................................

 

Rodné příjmení:

........................................................................................................................................

 

Pohlaví:

........................................................................................................................................

 

Datum narození:

........................................................................................................................................

 

Stát a místo narození:

........................................................................................................................................

 

 

 

Čestné prohlášení

 

Prohlašuji, že budu ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 hlasovat pouze v České republice.

 

 

Státní občanství:

........................................................................................................................................

 

Místo nebo volební okrsek v členském státě voliče, kde byl volič naposledy zapsán

v seznamu voličů:

........................................................................................................................................

 

Místo trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky:

........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

..........................................

podpis

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.