+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Usnesení z jednání RM dne 01.11.2018.

Usnesení č. 720

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 01.11.2018 pí Ing. Chudobovou K. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 721

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 01.11.2018.

Usnesení č. 722

Rada města

I. z ř i z u j e

následující komise:
a) komise pro rodinu a školství,
b) komise pro dopravu a bezpečnost,
c) komise pro sport,
d) komise pro kulturu a cestovní ruch,
e) komise stavební,
f) komise bytová,
g) komise pro životní prostředí,
h) komise pro sociální věci a zdravotnictví,
i) komise pro aktivní a šťastný život seniorů,

II. s t a n o v u j e

maximální počet členů každé komise na 7 členů,

III. u k l á d á

starostovi města požádat volební subjekty o návrhy členů do výše uvedených komisí, po jednom členu za každý volební subjekt.                                               Termín: ihned.

IV. d o p o r u č u j e

volebním subjektům zaslat návrhy na členy komisí ihned po doručení písemného požadavku od p. starosty.                                                                            Termín: do 09.11.2018.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.