+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Usnesení z jednání RM dne 09.10.2018.

Usnesení č. 676

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 09.10.2018 p. Buriana J. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 677

Rada města

s c h v a l u j e

upravený program jednání RM dne 09.10.2018 včetně rozšíření o bod č. 3 Úprava rozpočtu na akci „ZŠ Komenského oprava šaten pavilon A“ a o bod č. 4 Schválení úhrady faktury.

Usnesení č. 678

Rada města

s o u h l a s í

se stažením výzvy k vyklizení bytu panem V. T. bytem Sportovní 600/8, Milovice, s tím, že pokud jmenovaný opět hrubě poruší podmínky vyplývající z nájemní smlouvy, nebude s ním již automaticky NS prodloužena.

Usnesení č. 679

Rada města

s c h v a l u j e

poskytnutí finančních prostředků pro účely uspořádání výstavy hub v Lysé nad Labem ve výši 3 000 Kč včetně schválení návrhu Veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 680

Rada města

s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 31. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ o 350 000 Kč včetně DPH a navýšení položky „ZŠ Komenského oprava šaten pav. A o částku 350 000 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 681

Rada města

I. s o u h l a s í

 

s úhradou faktury č. 1817041 za práce na akci „Oprava části ohradní zdi kolem p. č. 4/1“, firmě Loučka Pardubice s. r. o., IČ: 45537453, na částku 550 298,32 Kč, splatnou dne 30.09.2018,

II. p o v ě ř u j e

 

pana starostu podpisem příkazu k platbě.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.