+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Usnesení č. 599

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 29.08.2018 p. Krumpholce J. a p. Buriana J.

Usnesení č. 600

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 29.08.2018.

Usnesení č. 601

Rada města

I. s c h v a l u j e

vybraného dodavatele elektrické energie pro rok 2019, 2020, na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky – společnost Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 60193492,

II. d e l e g u j e

starostu, příp. místostarostu k podpisu plné moci pro zmocněnce – zástupce společnosti Optimal – Energy.cz, a. s., k zastupování při všech úkonech souvisejících s uzavřením smluv o dodávkách elektrické energie, se společností Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 60193492.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.