+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Usnesení z jednání RM dne 10. 02. 2017.
Usnesení č. 115
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 10. 02. 2017 p. Bc. Robeše M. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 116
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 10. 02. 2017.

Usnesení č. 117
Rada města

I. s o u h l a s í
se zahájením zadávacího řízení k veřejné zakázce „Kanalizace a vodovod Byšičky“,

II. s c h v a l u j e
pro toto zadávací řízení hodnotící kritéria a jejich váhové koeficienty takto:
1. nabídková cena 85 %
2. lhůta plnění 10 %
3. záruka na stavební práce 2 %
4. záruka na čerpadla 3 %

III. j m e n u j e
komisi k veřejné zakázce „Kanalizace a vodovod Byšičky“ ve složení:
člen                                           náhradník
1. Ing. Karel Otava                       Jan Burian
2. PaedDr. Jan Štěpánek               Ing. Caroline Chudobová
3. Mgr. Hynek Fajmon                   Mgr. Petr Kopecký
4. Ing. Petr Gregor                      Tomáš Sedláček
5. Petr Bláha                               Gerhard Jílek
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.