+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Usnesení č. 108

Rada města

1. b e r e    n a   v ě d o m í

    došlou  nabídku  na koupi bytu č. 5 v č.p. 1517, Sídliště, Lysá n.L., od manž. D.

II. r u š í

    zveřejněný záměr na pronájem výše uvedeného bytu,

III. u k l á d á

    odboru  SMI zveřejnit opakovaný záměr na prodej bytu dle usnesení ZM s tím, že v záměru

    budou  rozepsány  výměry jednotlivých místností vč. příslušenství a záměr bude zveřejněn i

    v Listech.

                                                                                                                       Termín: ihned

 

Usnesení č. 109

Rada města

 

p ř e d k l á d á  

ZM dne 09.04.2014 žádost p. J.V. o prodej části obecního pozemku p.č. 2673/1, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., (novinový stánek na Sídlišti).

 

Usnesení č. 110

Rada města

 

I. s c h v a l u j e  

   prodej části  obecního pozemku  p.č. 494/9, o výměře 48 m2, kultura zahrada, k.ú. Lysá n.L.,

   nově označené GP 2569-20/2012 jako pozemek p.č. 494/85 za částku 300,- Kč/m2, pí R.J.,

   bytem Lysá n.L. Kupní cena bude hrazena ve 12 měsíčních splátkách. Kupující při podpisu

   smlouvy uhradí nájemné  za tři roky zpětně  v částce 5,- Kč/ m2/rok. Do doby uhrazení  celé 

   kupní ceny, bude kupující rovněž platit nájemné v částce 5,- Kč/m2/rok. Kupující dále hradí  

   náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, tj. 1.000,- Kč a zálohu

   na daň z převodu nemovitosti.

 

II. d o p o r u č u j e

   ZM dne 09.04.2014 prodej pozemku ke schválení.

 

Usnesení č. 111

Rada města

 

s c h v a l u j e  

1. zveřejnění prodeje obec. pozemku ve Dvorcích  p.č.st. 2964, vým. 6 m2, kult. zast. plocha a 

    nádvoří, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

2. zveřejnění  prodeje  obec.  pozemku  p.č.st.  2669, vým. 32 m2,  kult. zast. plocha a nádvoří,

    k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

 

Usnesení č. 112

Rada města

 

s c h v a l u j e 

pronájem části obecního pozemku p.č. 3451/27 o výměře 8,10 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., za účelem umístění prodejní plochy pro květinářství (plocha 13,5 x 0,6 m podél nemovitosti č.p. 210) v termínu od 01.04. do 31.12. daného příslušného roku, počínaje rokem 2014, za částku 5,- Kč/m2/den, pí J.M., Nymburk, s tím, že nájemce zajistí denně úklid chodníku včetně zametání.

 

Usnesení č. 113

Rada města

 

s c h v a l u j e  

zveřejnění prodeje části obecního pozemku p.č. 2654/10 označené jako díl „c" o výměře 1m2 a p.č. 2654/11 označené jako díl „b" o výměře 5 m2 dle GP 2473-47/2011, k.ú. Lysá n.L.,  dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

 

Usnesení č. 114

Rada města

 

I. k o n s t a t u j e ,

   že  vyřadila  nabídku  p. D.K.,  Praha 10 - Michle, pro nesplnění podmínek záměru,

 

II. s c h v a l u j e

   uzavření nájmu  k  bytu  3 + 1, č. 30 v č.p. 47, Jedličkova, Lysá n.L., s  postoupením dlužné

   pohledávky  ve výši 43.650,- Kč, s kaucí ve výši trojnásobku měsíčního nájemného z celkové

   podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná  v souvislosti s užíváním

   bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného 64,- Kč/m2  s p. Mgr. J.H., Milovice,

   (náhradník p. V.M., Lysá n.L., s nabídkovou cenou 63,- Kč/m2).

 

Usnesení č. 115

Rada města

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  

   došlé  cenové nabídky  na zveřejněný záměr „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ. B. Hrozného č.p.

   12, Lysá n.L. - obklad stěn"  od  firmy Daniel Šperk, Poděbrady,  a  Sklenář Vladimír, Praha 9,

  

II. o d k l á d á 

    rozhodnutí  o uzavření smlouvy  o dílo  na výše  uvedenou akci  do doby schválení úpravy

    rozpočtu města r. 2014 v dotčené položce.

 

Usnesení č. 116

Rada města

 

I. s c h v a l u j e 

   uzavření  smlouvy  o zřízení věcného břemene  IZ-12-6000253/001 s  ČEZ Distribuce, a. s.,

   na  obecní  pozemky  p.č. 2875/81, 2986/6  a 3605/1, k.ú. Lysá n.L., za cenu 9.700,- plus

   DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

II. d o p o r u č u j e

   ZM dne 09.04.2014 uzavření smlouvy ke schválení.

 

Usnesení č. 117

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

   předložený projekt stavby „Lysá n.L. kNN pro p. č. 89/92"  a  uzavření  smlouvy  o smlouvě

   budoucí  o zřízení věcného břemene  č. IV-12-6017015/VB002  s  ČEZ Distribuce, a. s.,  na

   obecní pozemek p.č. 319/4, k.ú. Litol. Cena  bude  vypočítána  dle platného ceníku  města  a

   navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

II. d o p o r u č u j e

    ZM dne 09.04.2014 návrh ke schválení.

 

Usnesení č. 118

Rada města

 

I. b e r e   n a   v ě do m í

   cenové nabídky na zveřejněný záměr „DPS - regulace topení" od firmy Thermoservis, spol.

   s r. o., Nymburk, a TRONIC CONTROL, s. r. o., Praha 7,

 

II. s c h v a l u j e

   pro realizaci  stavby DPS - regulace  topení  firmu Thermoservis, spol. s r. o., Gen. Sochora

   2157, 288 02 Nymburk, IČO: 46348034, za nabídkovou cenu 119.185,- Kč včetně DPH.

 

Usnesení č. 119

Rada města

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í

   došlé  cenové nabídky na veřejnou zakázku „MŠ Mašinka - výměna oken a dveří hospodář-

   ské  budovy"  od  firmy  4 business,  s. r. o.,  Window  Holding,  a. s.,  KOBLA, spol. s r. o.,

   ELBOARD  servis,  s. r. o., J PLUS L  OKNA, s. r. o., MILOVICE, s. r. o., SARK enginee-

   ring, s. r. o.,  Grand Systém, s. r. o., MP OKNOINVEST, s. r. o., OKNOTELL, s. r. o., Josef

   Tichý,  SVĚT OKEN, s. r. o.,  PKS okna, a. s., W-PLAST.cz, s. r. o., Baroch - okna, s. r. o.,

   VEXTA, a. s., a Oknoplastik, s. r. o.,

 

II. s c h v a l u j e

   1. pro realizaci stavby „MŠ Mašinka - výměna  oken  a  dveří  hospodářské   budovy" firmu

       Baroch - okna, s. r. o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, IČO: 27144526, za nabídkovou

       cenu 209.718,- Kč včetně DPH,

    2. úpravu rozpočtu města r. 2014 takto:

                                                                          rozp.           rozp. po úpravě              rozdíl

       ZŠ Hrozného, žaluzie a sítě do oken                    76                        27                       - 49

       Odd. par. 3113, pol. 5331, org. 4772

 

       MŠ Mašinka - výměna oken a dveří učeben          100                      210                        + 110

       Odd. par. 3111, pol. 5171, org. 4767

 

       Drobné opravy ve školách a školkách                  200                     139                        - 61

       Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4735      

 

Usnesení č. 120

Rada města                                 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

   došlé  cenové nabídky  na  zveřejněnou zakázku „Rekonstrukci chodníku, vč. vjezdů, v ulici

   ČSA"  od firmy Tost.cz, s. r. o ., Ledeč n. Sázavou, SKL Recyklostav, s. r. o., Praha 5, AVE

   Kolín, s. r. o., Kolín, BK Služby, s. r. o., Lysá n.L., Komplet Stavby, s. r. o., Nymburk,

 

II. s c h v a l u j e 

   uzavření smlouvy  o dílo  s firmou SKL Recyklostav, s. r. o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Pra-

   ha 5 Košíře,  za  maximální cenu  ve výši  430.179,25,  vč. DPH,  dle skutečně provedených

   prací.

 

Usnesení č. 121

Rada města

 

I. b e r e   n a  v ě d o m í 

   doplňující  informace  k žádosti  o výjimky  ze stavební  uzávěry  pro  pozemky v lokalitě u

   Závodiště,

 

II. s c h v a l u j e

   výjimky ze stavební uzávěry na pozemky p.č. 2102/1, k.ú. Lysá n.L., pro stavbu „Lysá  nad 

   Labem, K Závodišti, NN pro p.č. 678/1" a p. č. 2107/9, k.ú. Lysá n.L., pro stavbu „Lysá nad

   Labem, kNN  pro p.č. 2107/8,7,9".

 

Usnesení č. 122

Rada města

 

s c h v a l u j e

přijetí daru od SRPDŠ při ZŠ Lysá n.L., o. s., se sídlem ZŠ J. A. Komenského, Komenského 1534, Lysá n.L., ve výši 180.000,- Kč na nákup 2 tabulí a 3 projektorů.

 

Usnesení č. 123

Rada města

 

I. b e r e    n a    v ě d o m í

   zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 05.02.2014,

 

II. d ě k u j e 

   komisi za provedený průzkum u zubních lékařů.

 

Usnesení č. 124

Rada města

 

s c h v a l u j e

finanční příspěvek z Charitativního fondu ve výši 4.000,- Kč pro Oblastní charitu Kutná Hora, Středisko rané péče, na nezl. A.K., Lysá nad Labem.

 

Usnesení č. 125

Rada města

 

s c h v a l u j e

aktualizaci Statutu Charitativního fondu dle návrhu odboru školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury. 

 

Usnesení č. 126

Rada města

 

s c h v a l u j e

1. do volného bytu B - 3 umístění  p. V.M., Lysá n.L., náhradnice pí H.H., Lysá n.L.,

2. do volného bytu B - 10  umístění p. M.M., Lysá n.L., náhradnice pí Z.K., Lysá n.L.

 

Usnesení č. 127

Rada města

 

s c h v a l u j e

Směrnici č. 5/2014 ke schvalování účetních závěrek města a jím zřízených příspěvkových organizací upravenou ve smyslu diskuse.

 

Usnesení č. 128

Rada města

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í

   žádost  o projednání  připojení  se  k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet", ze dne 13.01.

   2014, zaslanou Občanským sdružením LUNGTA,

 

II. s c h v a l u j e

   vyvěšení tibetské vlajky na Husově náměstí před budovou radnice dne 10.03.2014.

 

Usnesení č. 129

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

   uzavření darovací smlouvy se společností: LINDE+WIEMANN CZ, s. r. o.,  U Dráhy 1356,

   289 22 Lysá n.L., na 27.500 Kč na rozvoj partnerských vztahů v roce 2014 mezi městy Lysá

   nad Labem a Břeclav,

 

II. d ě k u j e 

    výše uvedené společnosti za poskytnutý finanční dar,

 

III. d o p o r u č u j e

   ZM dne 09.04.2014 přijetí daru ke schválení.

 

Usnesení č. 130

Rada města

 

s c h v a l u j e

1. zahájení zadávacího řízení  na stavební  a technický dozor investora s předpokládanou hod-

    notou max. 130.000 Kč a druhem veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Snížení ener-

    getické náročnosti Masarykovy školy Lysá nad Labem",

2. hodnotící kritérium pro zadání zakázky na TDI: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH,

3. zahájení zadávacího řízení na Koordinátora BOZP s předpokládanou hodnotou max. 60.000

    Kč  a druhem  veřejnou zakázku  malého rozsahu  na  akci: „Snížení energetické náročnosti

    Masarykovy školy Lysá nad Labem",

4. hodnotící  kritérium  pro  zadání  zakázky  na  KBOZP: Nejnižší  nabídková  cena v Kč bez

    DPH.

 

Usnesení č. 131

Rada města

 

I. bere  na  vědomí

    zápis z  jednání stavební komise dne 10.02.2014,

 

II. ž á d á

    p. starostu o účast na jednání stavební komise dne 10.03.2014, o předložení PD na muzeum

    B. Hrozného, Lysá n.L., stavební  komisi  a  o  projednání  bodů vzešlých z iniciativy členů

    stavební komise dne 10.02.2014.

 

Usnesení č. 132

Rada města

 

d o p o r u č u j e 

ZM zvolit pí Labutovou Jaroslavu a pí Chloupkovou Marcelu přísedícími Okresního soudu v Nymburce pro volební období 2014 - 2018.

 

Usnesení č. 133

Rada města

 

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o čerpání finančních prostředků v r. 2013 z rozpočtu Městské knihovny Lysá n.L
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.