U s n e s e n í
z 15. jednání RM 19.08.2014

Usnesení č. 469
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu na rok 2014 takto:
položka rozpočet úpr. rozpočtu nový rozpočet
6121
ZŠ TGM snížení energet. náročnosti tělocvičny 473 -356 117
5171
ZŠ Komenského – výměna lina za dlažbu
v přízemí pavilonu D 290 +356 646

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 03.09.2014 úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 470
Rada města

p ř e d k l á d á
zveřejnění prodeje obecního pozemku p.č. 283/4, k.ú. Litol, o výměře 1.392 m2, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, ZM dne 03.09.2014 k projednání s tím, že RM doporučuje pronájem pozemku.

Usnesení č. 471
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o výkupu pozemku p.č. 826/2, vým. 1.132 m2, k.ú. Lysá n.L.,

II. p o v ě ř u j e
p. starostu k jednání s vlastníky o ceně pozemku.

Usnesení č. 472
Rada města

I. s c h v a l u j e,
odkup domu č.p. 268 na pozemku p.č. st. 313, k.ú. Lysá n.L., za cenu 650.000,- Kč a stodoly na pozemku p.č. st. 313, k.ú. Lysá n.L., za cenu 225.000,- Kč od Českého svazu chovatelů ZO Lysá nad Labem, včetně podmínek prodeje s tím, že před podpisem kupní smlouvy ČSCH ZO Lysá nad Labem zajistí zapsání budovy stodoly do Katastru nemovitostí pro Středočeský kraj. Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových neuplatní své předkupní právo dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

II. d o p o r u č u j e,
ZM 03.09.2014 odkup domu č.p. 268 a stodoly ke schválení.

Usnesení č. 473
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na v minulých letech vybudovaný STL plynovod včetně přípojek s RWE GasNet, s. r. o., a p. V.CH., na obecní pozemky p.č. 494/28, 494/1, 494/27, 494/39, 495/13, 495/51, 495/55, 621/81, 3579/3, 2623/6, 2629/2 a 2598/5, všechny v k.ú. Lysá n.L., za cenu 12.000,- Kč bez DPH. Úplata za zřízení věcného břemene byla již uhrazena p. V.CH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN a náklady spojené s pořízením GP na zápis věcného břemene.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 03.09.2014 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 474
Rada města

I. s c h v a l u j e
přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2014 takto:
a) z položky „Parkoviště 9. května" ve výši 600 tis. Kč do položky „Údržba chodníků" a z položky „Údržba majetku" částku 100 tis. Kč do položky „Rekonstrukce schodišť u nadjezdu",
b) z položky „Údržba komunikací" částku 300 tis. Kč do položky „Údržba chodníků",

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 03.09.2014 bod I. a) ke schválení.

Usnesení č. 475
Rada města

s c h v a l u j e
podnájemní vztah MUDr. Richarda Havránka coby fyzické osoby se vznikající právnickou osobou Oční optika Horní Počernice, s. r. o., týkající se nájemní smlouvy na NP v č.p. 214, Masarykova ul., Lysá nad Labem, s tím, že dodatek nájemní smlouvy bude podepsán až po zveřejnění záměru.

Usnesení č. 476
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s Občanským sdružením Pro dětský úsměv na pronajaté prostory v objektu Privum, Čs. armády 29/11, Lysá n.L., s platností smlouvy od 01.08.2014.

Usnesení č. 477
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 21 v č.p. 602 Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 32.300,- Kč, s kaucí ve výši 18.318,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 60,- Kč/m2, s p. R.P., bytem Milovice.

Usnesení č. 478
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí J.M. o zasklení lodžie na vlastní náklady v bytě v DPS Lysá n.L.

II. u k l á d á
odboru SMI, aby provedl prohlídku stavu lodžie, získal vizualizaci, jak bude zasklení lodžie vypadat s tím, že návrh by měl posoudit projektant.
Termín: 16.09.2014

Usnesení č. 479
Rada města

s c h v a l u j e
žádost JPC, s. r. o., o výměnu okna na vlastní náklady v č.p. 1737, Náměstí B. Hrozného, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 480
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka sedaček do hlediště kina" od firmy PRODANCE, s. r. o., Praha 7, a FOR SOUND, s. r. o., Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
dodávku sedaček do hlediště kina včetně montáže a zabudování od firmy PRODANCE, s. r. o., Osadní 799, Praha 7, za částku 847.000,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 481
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé nabídky na veřejnou zakázku „Stavební úpravy hlediště kina" od firmy PRODANCE, s. r. o., Praha 7, a FOR SOUND, s. r. o., Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
provedení stavebních úprav hlediště kina od firmy PRODANCE s.r.o., Osadní 799, Praha 7 za částku 338.800,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 482
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé nabídky na veřejnou zakázku „Koupě osobního motorového vozidla pro Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury (pro výkon sociálně - právní ochrany dětí) MěÚ Lysá nad Labem" od firmy Autocentrum BOURA, spol. s. r. o., Činěves, AB Auto Brejla s. r. o., Vestec u Prahy,

II. v y l u č u j e
došlou nabídku od dodavatele Autocentrum BOURA, spol. s. r. o., z důvodu nesplnění podmínek plnění veřejné zakázky,

III. s c h v a l u j e
nákup služebního motorového vozidla pro Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury z dotace na výkon sociálně - právní ochrany dětí z Ministerstva práce a sociálních věcí od společnosti AB Auto Brejla, s. r. o., za podmínek uvedených v nabídce společnosti, konečná cena vozidla bude 285.667,20 Kč.

Usnesení č. 483
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
rozbor hospodaření města Lysá n.L. do 30.06.2014,

II. s c h v a l u j e
navrženou úpravu rozpočtu města Lysá n.L.,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 03.09.2014 navrženou úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 484
Rada města

s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Dotkněte se inovací" příspěvkovou organizací Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, s spol. BOXED, s. r. o., Praha 6.

Usnesení č. 485
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 5/2014, o vedení technické mapy města,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit OZV č. 5/2014 ZM dne 03.09.2014 ke schválení.

Usnesení č. 486
Rada města

u k l á d á
odboru SMI předložit RM informaci, kdo užívá popelnice umístěné na chodníku z boku domu č.p. 19, Nám. B. Hrozného, zda by tyto popelnice mohly být vyměněny za jeden velkoobjemový kontejner, kde jsou (v tomto dvoře) umístěny další nádoby na odpad a čí, navrhnout jiné umístění popelnic příp. velkoobjemového kontejneru.
Termín: 02.09.2014

Usnesení č. 487
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh Pravidel pro výkup a směnu pozemků v trase silničního obchvatu města,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit Pravidla pro výkup a směnu pozemků v trase silničního obchvatu města ZM dne 03.09.2014 k projednání s tím, že RM doporučuje stanovit pevnou cenu za výkup 1 m2 pozemku.

Usnesení č. 488
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh Směrnice č. 9 /2014 Evidence a zveřejňování smluv a přehledu faktur,

II. u k l á d á
tajemníkovi
1) upravit Směrnici č. 9/2014 Evidence a zveřejňování smluv a přehledu faktur ve smyslu diskuse v RM 19.08.2014,
2) předložit Směrnici č. 9/2014 Evidence a zveřejňování smluv a přehledu faktur dne 03.09.2014 ZM na vědomí.

Usnesení č. 489
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou informativní zprávu o zveřejňování zápisů z jednání RM,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit informativní právu ZM dne 03.09.2014 na vědomí.

Usnesení č. 490
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření plánovací smlouvy č. 3/2014 KÚ na infrastruktury na pozemcích p.č. 322/14, 333/5, 14/14, k.ú. Litol, se společností Brazel, s. r. o., se sídlem K Labi 484, 289 22 Lysá nad Labem – Litol, dle návrhu schváleného JUDr. Drábkem, s tím, že ve smlouvě bude u splaškové kanalizace doplněno, že bude navržena tak, aby bylo v budoucnu možné i napojení plánovaného přístaviště,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 03.09.2014 plánovací smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 491
Rada měsa

I. s c h v a l u j e
uzavření plánovací smlouvy č. 4/2014 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (chodníky, parkovací stání, veřejná zeleň) na pozemcích p.č. 826/1, 826/2, 3484/2, 623/1, 623/15, 3476/5, k.ú. Lysá n.L., se společností PMS, spol. s r. o., se sídlem v Poděbradech, Za bažantnicí 51, PSČ 290 01, dle návrhu schváleného JUDr. Drábkem. Smlouva bude uzavřena za předpokladu, že Město Lysá nad Labem odkoupí pozemek p.č. 826/2.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 03.09.2014 plánovací smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 492
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
e-mail od pana P.V. s žádostí o vyřešení situace kolidujícího parkovacího stání a vjezdu u nemovitosti na stavební parcele č. 615/1 v Masarykově ulici,

II. k o n s t a t u j e
že novostavba nerespektuje stávající vjezd.

Usnesení č. 493
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „Monitory a tiskárny 2014" od firmy WKG Security & IT Communication, s. r. o., Ostrava, Bc. Zbyněk Konečný, Lysá n.L., Trivision, s. r. o., Prostějov, XEVOS SOLUTION, s. r. o., Ostrava, ABI, s. r. o., Praha 4, C SYSTEM CZ, a. s., Praha 4, a předložené vyhodnocení nabídek,

II. s c h v a l u j e
dodavatele tiskáren a monitorů společnost Trivision, s. r. o., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČ: 28612183, za celkovou cenu 56.329,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 494
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o povolení koncertů jazzového charakteru a umístění 2 stánků na Nám. B. Hrozného před klubem PATRO ve dnech (29.08., 05.09., 27.09.2014) a o výjimku z provozní doby klubu PATRO, Nám. B. Hrozného 184, Lysá nad Labem,

II. t r v á
na svém usnesení č. 468, ze dne 05.08.2014.

Usnesení č. 495
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 03.09.2014 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n.L. takto:
1. Prodej části obec. pozemku p.č. 2673/91, vým. 20 m2, k.ú. Lysá n.L.
2. Prodej obec. pozemku p.č. st. 1820, vým. 18 m2, k.ú. Lysá n.L.
3. Prodej obec. pozemku p.č. st. 2384, vým. 19 m2, k.ú. Lysá n.L.
4. Prodej obec. pozemku p.č. st. 1823, vým. 18 m2, k.ú. Lysá n.L.
5. Bezúplatný převod pozemků p.č. 309/8, vým. 141 m2, p.č. 309/16, vým. 807 m2, p.č. 323/11, vým. 1.499 m2, p.č. 323/71, vým. 245 m2, k.ú. Litol, od Středoč. kraje do vlastnictví Města Lysá n.L., a zveřejnění záměru na bezúplatný převod obecního pozemku p.č. 328, vým. 13.288 m2, k.ú. Litol, do vlastnictví Středočeského kraje.
6. Prodej části obec. pozemku p.č. PK 3590, vým. 560 m2, k.ú. Lysá n.L.
7. Prodej obec. pozemku p.č. st. 1811/2, vým. 12 m2, k.ú. Lysá n.L., a části pozemku p.č. 3825 nově označené 3825/3, vým. 2 m2, k.ú. Lysá n.L.
8. Prodej obec. pozemku p.č. st. 1811/3, vým. 18 m2, k.ú. Lysá n.L., a části pozemku p.č. 3825 nové označené 3825/2, vým. 3 m2, k.ú. Lysá n.L.
9. Prodej části obec. pozemku p.č. 3825 nově označené p.č. st. 3378, vým. 4 m2, a části pozemku p.č. 3825 nově označené 3825/1, vým. 1 m2, k.ú. Lysá n.L.
10. Zveřejnění prodej obec. pozemku p.č. 283/4, vým. 1.392 m2, k.ú. Litol.
11. Odkup domu č.p. 268 na pozemku p.č. st. 313, k.ú. Lysá n.L., a stodoly na pozemku p.č. st. 313, k.ú. Lysá n.L., od ČSCH ZO Lysá n.L.
12. Varianty výstavby nové tělocvičny při ZŠ TGM Litol.
13. Úprava rozpočtu města Lysá n.L.
14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s p. V. Charamzou.
15. OZV Města Lysá n.L. č. 5/2014, o vedení technické mapy města.
16. Pravidla pro výkup a směnu pozemků v trase silničního obchvatu města.
17. Uzavření plánovací smlouvy č. 3/2014 KÚ se spol. Brazel, s. r. o., Lysá n.L., Litol.
18. Uzavření plánovací smlouvy č. 4/2014 KÚ se spol. PMS, s r. o., Poděbrady.
19. IZ – Analýza účtů Města Lysá n.L.
20. IZ – Deklarace provozovatelů techn. herních zařízení.
21. IZ – Směrnice č. 9/2014 Evidence a zveřejňování smluv a přehledu faktur.
22. IZ – Zveřejňování zápisů z RM.

Usnesení č. 496
Rada města

s c h v a l u j e
firmě Cincart TV Prague, s. r. o. , Praha 4 – Kunratice, natáčení filmu „O Johance" v ul. Na Františku, v ul. U Braňky, v ul. Čapkova, od 10.09. do 05.10.2014 ve frekvencích dle jejich žádosti, za podmínky úhrady záboru veřejného prostranství ve výši 15.000,- Kč, složení vratné kauce ve výši 15.000,- Kč v pokladně města, a uvedení města v závěrečných titulcích filmu.

 

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.