+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Přítomni:, Jana Blažková, Mgr. Lukáš Buk, Mgr. Vendula Buková, Tereza Čáslavská, Bc. Jaroslava Černá, Ing. Miloš Dvořák, Mgr. Magdaléna Hladíková, Ing. Caroline Chudobová, Mgr. Iva Pospíchalová, Jana Stankieviczová, Mgr. Štěpánka Vošická

Omluveni: Jana Králová, Mgr. Petra Kubalová, Veronika Mazáčková, Mgr. Jolana Rudolfová

Hosté: pan Karmazín za společnost Scolarest

1. Prezence, schválení programu
2. Zhodnocení práce stravovací komise od posledního jednání z 21.3.2016
  • Scolarest má od 1.5. nového kuchaře: Michala Frcka - byl nominován na expedici jídel do mateřských škol. Spolu s ním za stravu do školek odpovídá: Andrea Chramostová, Ina Ševčenková, Jana Blažková (teplota).
  • Pan předseda Buk obdržel kopii Smlouvy o nájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých a Dodatek č.1 ke Smlouvě. Členové stravovací komise byli seznámeni a stvrdili svým podpisem, že smlouva slouží pouze pro vnitřní účely komise.
  • Zastupitelstvo proběhlo v pořádku. Byly zohledněny připomínky o nedůstojném projednávání záležitostí ze SK.
  • Výstupní kontrola jídel dovážených do mateřských škol – víceméně v pořádku.
Paní Vošická (MŠ Pampeliška) připomínkuje nedostatečnou pestrost stravy.

Dotaz na p. Karmazína, zda je tedy možnost utvořit návrh jídelníčku MŠ. Pana Karmazín tuto možnost vítá.

Ředitelky MŠ paní Vošická a paní Černá spolu s paní Bukovou a Chudobovou se dohodly, že se sejdou během letních prázdnin a jídelníček MŠ budou řešit.
  • Prosba na ředitelky ZŠ, aby při tvorbě rozvrhu braly v úvahu fronty v jídelně.
  • Plnění spotřebního koše jídelnou Scolarest
Pan Karmazín dal dle požadavku SK k dispozici tabulku plnění spotřebního koše za únor a březen 2016. Z ní je jasné, jaké procento např. zeleniny, ovoce, luštěnin, druhů mas a ryb děti dostaly, ale není jasné jaké – chybí výdejka (Pouze ze dvou na sobě závislých dokladů – spotřebního koše a výdejky potravin – lze vyčíst, jakým způsobem jsou naplňovány povinné limity sledovaných potravin.)

Pan Karmazín uvedl, že nechce zveřejňovat ceny. Dá tedy výdejky k nahlédnutí, ale pouze na místě – tzn. v jídelně Scolarest. Ani kontrolní orgán nemá dle jeho slov k dispozici kopie výdejek, proto je nedostane k dispozici ani stravovací komise.

3. Degustace
  • Jídelna Scolarest: konec března degustaci provedla paní Pospíchalová
Ryba - porce 100g, po převážení měla ryba 60g, což má být povolený úbytek hmotnosti způsobený tepelnou úpravou.

Přízdoba na talíři - vzorové jídlo bude zcela odpovídat výdeji. Donedávna servírovaná přízdoba vzorových porcí byla označena za matoucí.

MŠ - připomínkují zeleninové saláty – MŠ by více ocenily saláty jako přízdobu hlavního jídla společně na jednom talíři, ne v samostatných miskách. Další připomínky se týkaly bramborové kaše zaslané 4.5.2016 jako doplnění původní nedostatečné gramáže. Doplňující kaše byla dle paní Černé vizuálně i chuťově kvalitnější.

V MŠ Mašinka proběhly ve výdejně personální změny, SK je vzala na vědomí.

V MŠ Mašinka dále proběhla návštěva Paní Šafaříkové. Děti ten den dostaly na talíř velký kus masa s kostí. Paní ředitelka žádá, aby děti nedostávali tak velký kus, ale raději více malých tak, aby servírování bylo podřízeno potřebám dětí dané věkové kategorie. (V případě MŠ se může jednat i o děti ne tříleté.) Pan Karmazín odvětil, že pokrmy budou v MŠ servírovány tak, jak praví receptura, a ne názor paní ředitelky. Do diskuze se připojila paní ředitelka Vošická a namítala, že když přijde do MŠ jídlo o teplotě 63°C (běžná teplota jídla přijímaného do MŠ), vydává se pak všem dětem, výsledkem je, že poslední strávník jídlo přijímá studené. V případě příjmu velkých kusů a následnému (nutnému) krájení na výdejně dojde k tomu, že jídlo dostanou studené všechny děti. Ředitelky tedy požadují, aby děti (vyjma předškoláků) nedostávaly velké kusy masa s kostí, ale v takové formě, aby si s tím sami a rychle poradily. Pan Karmazín souhlasil a mladší žáci MŠ budou maso dostávat v podobě pro ně přijatelné. Podle pana Karmazína některé zásahy MŠ do provozu mohou hraničit s hygienickými předpisy.

Sójové maso v mrkvi – mdlá chuť. Pan Karmazín zajistí pro nového kuchaře školení na „alternativní“ způsoby vaření.

4. Připomínky a dotazy veřejnosti / rodičů / žáků, zaujetí stanovisek

Připomínky školního parlamentu ZŠ J.A. Komenského:
1. Dětem nechutná bramborová kaše.
2. Reklamace rýže, slanost jídel – SK doporučuje jídla, u kterého strávník shledal jakýkoli nedostatek, neprodleně řešit s paní Blažkovou. Na pozdější reklamace nemůže být brát zřetel.
3. Chování zaměstnanců- utrápené a naštvané výrazy. Automatické nandávání jiné přílohy bez upozornění.
4. Pochvala za akce – např. čínský týden.
5. Nevyhovující stav toalet.
Stravovací komise z důvodu nevyhovujícího technického a vzhledového stavu WC v jídelně Scolarest žádá zastupitelstvo o jejich rekonstrukci.

Hlasování:
1 se zdržel, ostatní hlasovali pro, nikdo nebyl proti
  • Žádost o navýšení ceny obědů v jídelně Scolarest o 2 Kč.
Komise bere na vědomí žádost Scolarestu předloženou městu Lysá n. L. o navýšení ceny, ale zatím se k tomuto tématu nechce vyjadřovat.

Komise se seznámí s materiály, které rozešle pan tajemník Dvořák, a také by chtěla nejprve vidět výsledky porovnání cen stravování okolních měst, než se k tomuto tématu vyjádří.

5. Vytvoření ankety

Na ZŠ Bedřicha Hrozného proběhla anketa v 7., 8. a 9. třídách. Výsledky předala paní Pospíchalová panu Karmazínovi.

Členové popřemýšlí nad realizací ankety a konkrétním zněním otázek, provedení na školách, vyhodnocením.

Scolarest má připravenou svou vlastní anketu, kterou se chystá realizovat. S výsledky pak SK seznámí.

6. Naplánování další schůzky

Případné personální změny se nahlásí předsedovi komise.

Termín další schůze 19.9.2016 v 17 hodin v jídelně Scolarest.

V Lysé n. L. dne 16.05.2016 
Zapsala: Magdaléna Hladíková
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.