| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
ZÁPIS

z jednání stavební komise, konané dne 8. 1. 2018, od 18 hodin, velká zasedací místnost radnice.Přítomni: paní Hodková, pan Bláha, pan Vlček, pan Sedláček (pozdější příchod), pan Čichovský, pan JehličkaOmluven: xxxNepřítomen: pan Hukal, pan Adámek, pan MackeHost: paní Kučerová (SÚ-ÚP)P r o g r a m:1/ Pro které rozvojové plochy zpracovat územní studie (předkládá rada města);2/ Vysoká mez – změna regulačního plánu (předkládá rada města);3/ Rekonstrukce ulice Brandlova (předkládá rada města);4/ Diskuse nad tématy z rady a zastupitelstva města a podněty stavební komise (předkládá stavební komise);k bodu 1/Ve spolupráci se stavebním úřadem byl projednán záměre provedení územní studie na některou z rozvojových nebo představbových ploch v Lysé. S ohledem na nezájem financování komunikací a infrastruktury od vlastníků pozemků v lokalitě k závodišti (P72) doporučuje komise zpracovat územní studii pro aktuálně řešenou plochu zeleně u borku (plochy 21b a 22b dle ÚP).k bodu 2/Komise se seznámila s problematikou regulačního plánu Vysoká mez (dále „RP“) vs. územní plán vs. žádost jednoho z vlastníků v lokalitě.S ohledem na vzniklou situaci a investované prostředku do RP komise doporučuje zpracovat změnu regulačního plánu, aby byl v souladu s aktuálním územním plánem. RP stabilizuje a řeší území a je vhodné ho zachovat. Jedná se o velké exponované území, které by mělo být řešené regulačním plánem, které určí jasné limity a členění území. S dílčí úpravou regulativů komise souhlasí.Z hlediska pracnosti výkresů je změna RP shodná s novým RP. U textové části je změna o něco pracnější, ale nijak výrazně.Dále komise posoudila žádost jednoho z vlastníků na změnu dělení pozemků podél ulice Družstevní a to na menší pozemky s plochou 700-800m2. Po zvážení všech aspektů komise doporučuje umožnit předmětnou změnu, ale s těmito podmínkami :- Pozemky nebudou menší, jak 700m2;- Pozemky nebudou v uliční šíři užší, jak 18,5m (vyjma atypického pozemku kolem stávajícího domu);- Bude zachována zastavitelnost pozemku dle ÚP/RP, tedy lze umístit jen menší domy. Zvýšení zastavitelnosti pozemků je nežádoucí;- Budou zachovány odstupy dle aktuálního regulačního plánu od hranic pozemků;- Žadatel pozemky potřebné pod komunikace a veřejná prostranství daruje městu. Finanční náhrada nebo kompenzace stavebním pozemkem p.č. 61/35 je nepřípustná! Obecně obec vnáší do záměru ochotu komunikace a sítě následně převzít a starat se o ně, což je sám o sobě velký vklad a břemeno do budoucna. V řadě obcí je naopak obvyklé, že vlastníci stavebních pozemků nejen komunikace, infrastrukturu a pozemky obci darují, ale ještě hradí poplatek za následnou údržbu na několik let dopředu (což samozřejmě již brzdí rozvoj obce).- Umístění domu na atypickém pozemku s výměrou 1069,3m2 bude respektovat orientací a hranicemi okolní zástavbu a toto bude zakotveno v RP.S ohledem na návaznost pozemků na ulice Družstevní lze akceptovat i hustší zástavbu, která přirozeně odcloní jádro lokality od této rušné ulice. I tato menší výměra pozemků je ve stávající zástavbě v místě obvyklá. Menší limita pozemků je přípustná výhradně pro uliční řadu podél ulice Družstevní. V ostatních částech území je zmenšování pozemků nežádoucí a nevhodné!k bodu 3/Komise projednala varianty rekonstrukce ulice Brandlova a je pro kombinaci řešení. Po obsáhlé diskusi má komise tyto závěry :
  1. a) Vypustit zpomalovací práh v křižovatce ulic Brandlova, Čechova, Ke Kovoně. Jedná se o zbytečné a dopravu omezující opatření, které navíc značně zhorší pohodu bydlení obyvatel nejbližších domů, přejíždění vozidel je velmi hlučné a generuje otřesy. Přes tuto křižovatku nepřechází větší množství osob a ulice Čechova je přirozeně zpomalena svou šířkou a parkujícími vozidly. Trasa směr Kovona také přirozeně zanikne, v rámci rekonstrukce nádraží dojde ke zrušení přejezdu přes trať na Ústí n/L. Nepočítá s ním také uzemní plán.
  1. b) Křižovatku ulic Brandlova a Stržiště doporučujeme řešit variantou „vejce“. Boční komunikaci podél rodinných domů řešit jako jednosměrnou od Stržiště (lepší pohyb vozidel). Toto řešení má větší vliv na zeleň, ale nijak fatální. Stávající řešení s šikmým napojením ulic je dopravně nevhodné a je účelné ho eliminovat.
  1. c) V řešení nevyužívat ulici Kpt. Jaroše pro příjezd k mateřské škole. Příjezd k MŠ primárně po ulici Čechova a Stržiště. Ulice Brandlova by neměla být průjezdná mezi ulicemi Stržiště a Čechova, aby nefungovala jako atraktivní zkratka. Tedy volit jednosměrky z ulice Stržitě a Brandlova, výjezd Kpt. Jaroše nebo průjezd omezit dopravní značkou B1+E4 „dopravní obsluha“.
Brandlovu řešit spíše jako jednosměrnou. Prochází kolem MŠ a učiliště. Zjednosměrnění omezí provoz, poskytne lepší přehlednost dopravní situace, lepší prostorové uspořádání a umístění více parkovacích stání, které v místě chybí.
  1. d) Zvýšenou část vozovky před MŠ a učilištěm komise doporučuje, ale neřešit to celkově v zámkové dlažbě. Dlažba je výrazně hlučnější při provozu vozidel a znehodnotí bydlení okolních domů a bude rušit i provozy MŠ a učiliště. Tedy realizovat zvýšené prahy, ale velké plochy opět z asfaltu + vodorovné dopravní značení nebo použít sestavu malých zpomalovacích polštářů („piškoty“; ty nejsou tak hlučné jako příčné retardéry).
  1. e) Umístění parkovacích stání přímo před objektem učiliště nedoporučujeme. Zde je třeba přehlednost a ne chodce zakrývat parkujícími vozidly. Parkování tedy situovat na druhou stranu ulice dál od budov učiliště.
k bodu 4/ZŠ Litol – tělocvična:Komise děkuje za půjčení projektu přístavby tělocvičny ZŠ Litol.Komise si dovoluje znovu zopakovat, že se z jejího pohledu jedná o nevhodný záměr, který znemožní budoucí rozvoj školy. Podrobně viz předchozí zápisy.K technickému řešení upozorňujeme, že vytápění tepelnými čerpadly systému vzduch-voda bude problematické z hlediska hluku k sousedním pozemkům. Projektem uvažované umístění pravděpodobně nevyhoví hlukovým požadavkům.Obecní dům Na Františku:Projekt obecního domu Na Františku je řešen v souladu se studií projednávanou v komisi. Projekt je zpracován a probíhá výběr dodavatele stavby. Dle projektu nebyl zvýšen počet bytů proti stávajícímu stavu a tedy nevzniká potřeba nových parkovacích stání a nová tedy řešena nejsou.Komise dává ke zvážení, zda by nebylo vhodné zajistit alespoň několik parkovacích stání na pozemku stavby. Pozemek je dostatečně velký a situace v místě s parkováním není příznivá.Komise znovu doporučuje řešit v rámci úpravy zahrady přístup a příjezd k domu Vodákova 892/9, který je přístupný výhradně přes pozemky řešeného domu a je umístěn ve vnitrobloku. Původní studie i projekt toto ignoruje, přestože na to komise upozornila.Příští jednání SK je naplánováno na 12.2.2018 od 18,00 hod, velká zasedací místnost radnice.V Lysé n. L. dne 17.1.2018                                                                                                                      ……………………..          podpis předsedy nebo pověřeného člena komiseZapsal: Petr Bláha (předseda stavební komise)
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.