| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau


ZÁPIS

z jednání stavební komise, konané dne 19. 2. 2018, od 18 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: paní Hodková, pan Bláha, pan Vlček, pan Čichovský, pan Macke

Omluven: pan Jehlička

Nepřítomen: pan Hukal, pan Adámek, pan Sedláček

Host: xxx

P r o g r a m:

1/ Žádosti o prodeje/pronájmy pozemků nebo výstavby garáží (předkládá OSMaI);

2/ Možnost koupě sportovního areálu Na Mlíčníku (předkládá OSMaI);

3/ Urbanistická studie uspořádání okolí budoucí sportovní haly v ul. Komenského (předkládá RM);

4/ Diskuse nad tématy z rady a zastupitelstva města a podněty stavební komise (předkládá stavební komise);

k bodu 1/

Komise projednala všechny tři žádosti a sděluje následující doporučení:

  1. a) Žádost pana S. o možnost výstavby objektu garáže u stávajících zděných garáží na novém sídlišti nedoporučujeme akceptovat. Doplňování objektů pro parkování vozidel nelze provádět takto nahodile a chaoticky. Smysluplné by bylo pouze nechat zpracovat celkovou studii možnosti rozšíření zděných garáží, záměr realizovat hromadně a garáže následně nabídnout do nájmu nebo prodeje. Navržená umístění navíc pravděpodobně nejsou možná z prostorových důvodů.
  1. b) K žádosti pana S. (jiný od bodu a) ) o možnost udělení výjimky z přenosu nájemního práva k pozemku pod ocelovou garáží na novém sídlišti, komise sděluje následující. Pokud se bude postupovat podle usnesení obce a jejich pravidel, tedy že se tyto nájmy nebudou přenášet na nové osoby, nelze požadavku vyhovět. Výjimky jsou obecně nesystémové, bylo by nutné pravidlo zrušit celkově pro všechny. Je otázkou, zda je pravidlo obecně správné a nezbytné.
  1. c) Žádost o prodej části pozemku p.č. 3707, 3451/70, 3451/51, 3451/52 o celkové výměře cca 100m2, případně menší varianta. Komise požadavek prodiskutovala a doporučuje pozemky neprodávat.

Pronájem by byl možný pouze u menší varianty a to s podmínkou, že tento pozemek nebude nijak oplocen a žadatel ho po ukončení nájmu uvede do původního stavu.

Je třeba uvést, že předmětný rodinný dům č.p. 1966 zde neměl nikdy stát. Je nepřiměřeně velký, zastavuje v podstatě celý pozemek, je v rozporu s legislativou umístěn na hranici pozemku s uličním prostorem, je urbanisticky nevhodně zakomponován do územního celku a zamezil jakékoliv budoucí rozšíření ulice Školní náměstí.

Pozemky, o které je žádáno, tvoří přirozenou historickou uliční čáru a jsou součástí památkové zóny. Sousední domy nikdy neměli oplocené předzahrádky. Není tedy účelné zde historické členění území změnit jen z toho důvodu, že si někdo dobrovolně postavil nebo koupil dům bez pozemku a nyní potřebuje problém vyřešit.

Předzahrádky v plném rozsahu by navíc blokovala výhled z již nyní nepřehledného výjezdu z ulice Školní náměstí na ulici Na Písku. Nachází se zde také velmi frekventovaný přechod pro chodce.

Pokud vlastníkovi vadí možnost přístupu veřejnosti k revizní šachtě kanalizace a vodoměrné šachtě, neměl záměr takto realizovat nebo si nemovitost zakoupit. Objektivně lze říci, že přístup veřejnosti k těmto dvěma objektů inženýrských sítí není v ničem omezující a je poměrně obvyklý. U obou šachet lze zvolit takové technické řešení, které znemožní vandalovi prosté sejmutí vstupního krytu (těžší poklop nebo poklop vyžadující nástroje k otevření).

Není tedy účelné jakkoliv přičlenit předprostor před domem k pozemku rodinného domu a řešit problémy vlastníka nemovitosti, které si sám vytvořil, na úkor obce a vyšších zájmů.

k bodu 2/

S ohledem a plány výstavby nové sportovní haly komise nedoporučuje uvažovat o koupi stávajícího sportovního areálu Na Mlíčníku. Tolik sportovišť naše obec nepotřebuje a nedokázala by ufinancovat jejich provoz. Navíc se jedná o objekty nevyhovujícím odsouhlaseným potřebám města. Nelze je také využít pro školy, protože jsou ve velké vzdálenosti.

Koupě obcí by připadala v úvahu pouze za podmínky velmi dobré ceny v hodnotě ceny stavebních pozemků.

k bodu 3/

Komise projednala urbanistickou studii uspořádání okolí budoucí sportovní haly v ulici Komenského zpracovanou Ing. arch. Macharem. Zpracováno bylo několik variant. Studie je datována 2.2.2018.

Komise doporučuje variantu C, tedy bez dopravního propojení areálem.

Není účelné doplnit další propojovací komunikaci sportovním areálem, které bude určena i pro pohyb vozidel. Jako vhodnější řešení se jeví nechat areál jako kompaktní blok jen s areálovými komunikacemi pro pěší/cyklisty. Dopravní obslužnost budoucí objektové rezervy v horní části plochy je možné realizovat propojením ulic Lom a Rybízová, které se urbanisticky nabízí a splní potřebný účel servisního a požárního příjezdu k rezervnímu objektu. Toto propojení je navíc dlouhodobě plánován v rámci rozvoje území „Třešňovka“ a je zaneseno i v územním plánu. Parkování bude zajištěno na větším spodním parkovišti areálu.

Varianta D s malými pozemky na druhé straně ulice je zcela nevhodná. Stávající rodinné domy jsou od sportoviště alespoň částečně převýšeny. Tyto nově vzniklé pozemky by byly na shodné výškové úrovni.

Jako součást řešení doporučujeme tyto úpravy a doplnění:

  1. a) Zvětšit parkoviště u ulice Komenského podél hranice pozemků stávajících rodinných domů. Toto by bylo využito i pro budoucí rezervní objekt v horní části areálu, jedná se docházkovou vzdálenost.
  2. b) Vyřešit možnost parkování alespoň jednoho autobusu v prostoru řešeného areálu.

Dovolujeme si upozornit, že z nových vizualizací plyne, že stěna haly směrem k sousedním rodinným domům je v podstatě celá průsvitná. Při provozu haly ve večerních hodinách a v zimních měsících by docházelo ke značnému osvitu sousedních rodinných domů a je tedy nutné řešit v návrhu stavby možnost zastínění těchto oken. Ovlivnění sousedních staveb nadměrnými světelnými emisemi je jeden ze sledovaných parametrů při povolování staveb.

k bodu 4/

Obecní dům Na Františku:

Předseda prezentoval prováděcí projekt záměru. Po prostudování komise doporučuje:

  1. a) Do úklidové komory doplnit alespoň malou nástěnnou výlevku s výtokovým místem teplé a studené vody. Bez toho není možné zajistit úklid společných prostor domu a pod schody by se to mělo vejít. Napojení je možné přes stěnu od umývadla.
  2. b) Zpracované výkresy, kde je stávající a nový stav v jednom výkresu barvami podobných odstínů, jsou značně nepřehledné. Toto provedení je i v rozporu s pravidly a základy zpracování výkresové dokumentace. Doporučujeme v zadávacích podmínkách požadovat u projektů rekonstrukcí výkresy stávajícího stavu s bouráním a samostatné výkresy nového stavu. Oba výkresy s barevným odlišením stávajících a bouraných/nových konstrukcí.

Úprava parkování a dopravní organizace centrum města (Nám. B. Hrozného a Husovo):

SK diskutovala aktuálně povolovanou úpravu parkování v centrum města včetně zřízení časově omezeného stání.

Změna ÚP č.1:

Pan Bláha informoval o návrhu k veřejnému projednání změny č.1 územního plánu Lysá. Předmětné již komise projednávala a pouze konstatuje, že některé změny nejsou řešeny v souladu s doporučením stavební komise.

Zástavba vnitrobloku v centru města (bývalý areál ČSAD)

Předseda na příští SK zajistí podklady k řešení záměru s ohledem na aktuálně řešení plánovací smlouvu a jednání města.

Příští jednání SK je naplánováno na 12.3.2018 od 18,00 hod, velká zasedací místnost radnice.

V Lysé n. L. dne 26.2.2018

                                                                                                                      ……………………..

          podpis předsedy nebo pověřeného člena komise

Zapsal: Petr Bláha (předseda stavební komise)

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.