| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z jednání stavební komise, konané dne 9. 5. 2016, od 18 hodin, v kanceláři místostarosty

Přítomni: pan Macke, Čichovský, Vlček a Jehlička
Omluven: pan Bláha,
Nepřítomen: pan Hukal, Sedláček a Adámek

P r o g r a m:

1/ Posouzení materálu: „Připomínky k opravě nadjezdu přes železnici v obci Lysá nad Labem“ od pana Ing. J. Janouška, Mírová 609, Lysá n/Lab.

2/ Různé SK v bodu „různé“ se věnovala následujícím tématům:

(tyto body jednání se projednávaly z iniciativy členů SK)

a) Posouzení případné stavby parkovacího domu „BIKE TOWER“ pro kola u nádraží.

b) Zřízení parkovacích betonových roštů pro osobní automobily v ul. Ke Skále

k bodu 1/

SK projednala a posoudila materiál pana Ing. J. Janouška nazvaný: „Připomínky k opravě nadjezdu přes železnici v obci Lysá nad Labem“. Pan Ing. J. Janoušek bydlí v rodinném domě v těsné blízkosti nadjezdu (ul. Mírová 609, Lysá n/Lab.).

SK všechny jeho připomínky či návrhy týkající se stavby – konkrétně nutnými protihlukovými opatřeními, dále opatřeními k zabránění otřesům způsobené nákladní dopravou, odvodu dešťové vody či problematice zamezení hnízdění holubů, - SK schválila.

Zároveň SK konstatovala, že dosud není znám projekt rekonstrukce tohoto nadjezdu. SK zároveň navrhla, aby Ing. J. Janoušek byl účastníkem stavebního řízení.

k bodu 2a/

v tomto bodě se SK zabývala dlouhodobým nevyhovujícím stavem parkování kol u vlakového nádraží. SK konstatovala, že absence hlídaného kolostavu a nefunkčnost či absence kamerového systému vede k časté kriminalitě (odcizování kol).

Řešením této problematiky by byla případná stavba parkovacího domu tzv.: „BIKE TOWER“.

Zde členové SK vznesli dotazy např.: na velikost stavby a vhodnosti jejího umístění, doba trvání obsluhy zařízení v návaznosti na „dopravní špičky“ a problematikou případného výpadku elektrické energie…

k bodu 2b/

dále se SK zabývala a navrhla zřídit betonové parkovací rošty po obou stranách chodníku v ul. Ke Skále (v úseku podél hřiště, před ZŠ Komenského a OA).

Příští jednání SK je naplánováno na 13.6.2016 na 18,00hod. v kanceláři místostarosty .

V Lysé n. L. dne 10.5.2016 ……………………………………

podpis předsedy nebo pověřeného člena komise

Zapsal: Pavel Jehlička (předseda stavební komise)
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.