| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Z á p i s  z jednání stavební komise, konané dne 8.2.2016, od 17 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: pan Čichovský, Sedláček, Vlček, Adámek a Jehlička
Omluven: pan Bláha
Nepřítomen: pan Hukal, Mařík, Macke a Černohorský
Host: pan Ing.V. Kopecký (odbor správy majetku)

P r o g r a m:

1/ Posouzení studie rekonstrukce objektu „Konírna“ na parcel.
č. 314

2/ Seznámení členů SK se stavem a využitím budov
v majetku města: č.p. 5 (v Litoli),

dále č.p. 13, 28+29,
253, 268, 1722, 1745 a na parcel. č. 314 (vše v Lysé nad Labem)

3/ Různé

k bodu l/

SK posoudila studii rekonstrukce objektu „Konírna“ na parcel.
č. 314 a konstatovala nevhodnost budoucího využití tohoto objektu jako ubytovny
z důvodu těsného sousedství s budoucím domem pro seniory. SK navrhuje
využít tento objekt spíše jako zázemí ( klubovny) pro různé zájmové kroužky.

Dále pak po stavební stránce a v souladu se stanoviskem
památkářů čelní stěnu domu zasahující do chodníku na Sojovické ul. upravit tak,
aby jeho šíře umožňovala bezpečnou chůzi chodcům.

Dále SK vznesla dotaz: kdy došlo ze strany města
k opětovnému záměru tento objekt využít jako ubytovnu (v r.2011 byl tento
záměr RM již zamítnut)?

k bodu 2/

Pan Ing. V Kopecký (OSMI) seznámil členy SK se stavem a
využitím budov v majetku města: č.p. 5 (v Litoli) a dále č.p. 13, 28+29,
253, 268, 1722, 1745 a na parcel. č. 314 (vše v Lysé nad Labem).

Některé z těchto budov byly městem odkoupeny nedávno a
hledá se pro ně vhodné dlouhodobé a účelné využití.

v bodě 3/ – různé - se projednávala následující témata:

·
U nově zamýšleného domu v Komenského ul.
(který SK projednávala na minulém jednání) byly ještě vzneseny dotazy:

a) zda
pozemek na kterém se tento dům má stavět bude mít zákonem požadovaných 20%
plochy zeleně?

b) jakým
způsobem bude řešen odtok dešťové vody?

·
SK opakovaně vyjádřila požadavek, aby ze strany
města nebyly její náměty a požadavky brány „pouze na vědomí“, ale aby se
k nim jednotlivé dotyčné odbory vyjadřovaly.

·
Za účelem vyšší účasti a časovou výhodnost pro
jednotlivé členy se SK dohodla, že začátek jednotlivých jednání posune
z dosavadní 17. na 18. hodinu.

Příští komise se tedy bude konat 14.3.2016 od 18.hod, ve velké zasedací místnosti
radnice.

V Lysé n. L. dne 9.2.2016 ..........................................

podpis
předsedy nebo pověřeného člena komise

Zapsal: Pavel Jehlička
(předseda stavební komise)
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.